5603. ᾠδή (ódé)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 5603. ᾠδή (ódé) — 7 Occurrences

Ephesians 5:19 N-DFP
GRK: ὕμνοις καὶ ᾠδαῖς πνευματικαῖς ᾄδοντες
NAS: and spiritual songs, singing
KJV: and spiritual songs, singing and
INT: hymns and songs spiritual singing

Colossians 3:16 N-DFP
GRK: ψαλμοῖς ὕμνοις ᾠδαῖς πνευματικαῖς ἐν
NAS: [and] spiritual songs, singing
KJV: and spiritual songs, singing with
INT: in psalms hymns songs spiritual with

Revelation 5:9 N-AFS
GRK: καὶ ᾄδουσιν ᾠδὴν καινὴν λέγοντες
NAS: a new song, saying,
KJV: they sung a new song, saying, Thou art
INT: And they sing a song new saying

Revelation 14:3 N-AFS
GRK: ᾄδουσιν ὡς ᾠδὴν καινὴν ἐνώπιον
NAS: a new song before
KJV: a new song before
INT: they sing as a song new before

Revelation 14:3 N-AFS
GRK: μαθεῖν τὴν ᾠδὴν εἰ μὴ
NAS: learn the song except
KJV: could learn that song but the hundred
INT: to learn the song if not

Revelation 15:3 N-AFS
GRK: ᾄδουσιν τὴν ᾠδὴν Μωυσέως τοῦ
NAS: And they sang the song of Moses,
KJV: they sing the song of Moses
INT: they sing the song of Moses the

Revelation 15:3 N-AFS
GRK: καὶ τὴν ᾠδὴν τοῦ ἀρνίου
NAS: of God, and the song of the Lamb,
KJV: and the song of the Lamb,
INT: and the song of the Lamb

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page