584. ἀποδείκνυμι (apodeiknumi)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 584. ἀποδείκνυμι (apodeiknumi) — 4 Occurrences

Acts 2:22 V-RPM/P-AMS
GRK: Ναζωραῖον ἄνδρα ἀποδεδειγμένον ἀπὸ τοῦ
NAS: a man attested to you by God
KJV: of Nazareth, a man approved of God
INT: Nazareth a man set forth by

Acts 25:7 V-ANA
GRK: οὐκ ἴσχυον ἀποδεῖξαι
NAS: him which they could not prove,
KJV: they could not prove.
INT: not they were able to prove

1 Corinthians 4:9 V-AIA-3S
GRK: ἀποστόλους ἐσχάτους ἀπέδειξεν ὡς ἐπιθανατίους
NAS: God has exhibited us apostles
KJV: God hath set forth us
INT: apostles last set forth as appointed to death

2 Thessalonians 2:4 V-PPA-AMS
GRK: θεοῦ καθίσαι ἀποδεικνύντα ἑαυτὸν ὅτι
NAS: of God, displaying himself
KJV: of God, shewing himself
INT: of God to sit down setting forth himself that

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page