659. ἀποτίθημι (apotithémi)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 659. ἀποτίθημι (apotithémi) — 9 Occurrences

Matthew 14:3 V-AIM-3S
GRK: ἐν φυλακῇ ἀπέθετο διὰ Ἡρῳδιάδα
NAS: he bound him and put him in prison
INT: in prison put [him] on account of Herodias

Acts 7:58 V-AIM-3P
GRK: οἱ μάρτυρες ἀπέθεντο τὰ ἱμάτια
NAS: [him]; and the witnesses laid aside their robes
KJV: the witnesses laid down their
INT: the witnesses laid aside the garments

Romans 13:12 V-ASM-1P
GRK: ἡμέρα ἤγγικεν ἀποθώμεθα οὖν τὰ
NAS: Therefore let us lay aside the deeds
KJV: therefore cast off the works
INT: [the] day has drawn near we should cast off therefore the

Ephesians 4:22 V-ANM
GRK: ἀποθέσθαι ὑμᾶς κατὰ
NAS: manner of life, you lay aside the old
KJV: That ye put off concerning the former
INT: to have put off you according to

Ephesians 4:25 V-APM-NMP
GRK: Διὸ ἀποθέμενοι τὸ ψεῦδος
NAS: Therefore, laying aside falsehood,
KJV: Wherefore putting away lying, speak
INT: Therefore having put off falsehood

Colossians 3:8 V-AMM-2P
GRK: νυνὶ δὲ ἀπόθεσθε καὶ ὑμεῖς
NAS: But now you also, put them all aside:
KJV: ye also put off all these; anger,
INT: now moreover put off also you

Hebrews 12:1 V-APM-NMP
GRK: μαρτύρων ὄγκον ἀποθέμενοι πάντα καὶ
NAS: us, let us also lay aside every
KJV: let us lay aside every weight,
INT: of witnesses weight having laid aside every and

James 1:21 V-APM-NMP
GRK: διὸ ἀποθέμενοι πᾶσαν ῥυπαρίαν
NAS: Therefore, putting aside all
KJV: Wherefore lay apart all filthiness
INT: Therefore having laid aside all filthiness

1 Peter 2:1 V-APM-NMP
GRK: Ἀποθέμενοι οὖν πᾶσαν
NAS: Therefore, putting aside all malice
KJV: Wherefore laying aside all malice,
INT: Having laid aside therefore all

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page