979. bechurim or bechuroth
Strong's Concordance
bechurim or bechuroth: youth
Original Word: בְּחֻרוֹת
Part of Speech: Noun Feminine
Transliteration: bechurim or bechuroth
Phonetic Spelling: (bekh-oo-rothe')
Definition: youth
NAS Exhaustive Concordance
Word Origin
masc. and fem. pl. of bachur
Definition
youth
NASB Translation
young manhood (1), youth (2).

Brown-Driver-Briggs
[בְּחוּרִים] noun feminine abstract plural youth, plural suffix בְּחֻרָיו Numbers 11:28 (J; Onk ᵑ6 Ges De Di; בחיריו ᵐ5 ᵑ9 Luth Ke); בְּחוּרוֺתֶיךָ Ecclesiastes 11:9, בְּחוּרֹתֶיךָ Ecclesiastes 12:1.

Strong's Exhaustive Concordance
young men, youth

Or bchuwrowth {bekh-oo-roth'}; feminine plural of bachuwr; also (masculine plural) bchuriym {bekh-oo-reem'}; youth (collectively and abstractly) -- young men, youth.

see HEBREW bachuwr

Forms and Transliterations
בְּחוּרֹתֶ֑יךָ בְחוּרוֹתֶ֔ךָ בחורותך בחורתיך מִבְּחֻרָ֖יו מבחריו bə·ḥū·rō·ṯe·ḵā ḇə·ḥū·rō·w·ṯe·ḵā bechuroTeicha bəḥūrōṯeḵā ḇəḥūrōwṯeḵā mib·bə·ḥu·rāw mibbechuRav mibbəḥurāw vechuroTecha
Links
Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts
Englishman's Concordance
Numbers 11:28
HEB: מְשָׁרֵ֥ת מֹשֶׁ֛ה מִבְּחֻרָ֖יו וַיֹּאמַ֑ר אֲדֹנִ֥י
NAS: of Moses from his youth, said,
KJV: of Moses, [one] of his young men, answered
INT: the attendant of Moses his youth said my lord

Ecclesiastes 11:9
HEB: לִבְּךָ֙ בִּימֵ֣י בְחוּרוֹתֶ֔ךָ וְהַלֵּךְ֙ בְּדַרְכֵ֣י
NAS: during the days of young manhood. And follow
KJV: thee in the days of thy youth, and walk
INT: your heart the days of young and follow the impulses

Ecclesiastes 12:1
HEB: בּ֣וֹרְאֶ֔יךָ בִּימֵ֖י בְּחוּרֹתֶ֑יךָ עַ֣ד אֲשֶׁ֤ר
NAS: in the days of your youth, before
KJV: in the days of thy youth, while the evil
INT: your Creator the days of your youth against when

3 Occurrences

Strong's Hebrew 979
3 Occurrences


bə·ḥū·rō·ṯe·ḵā — 1 Occ.
mib·bə·ḥu·rāw — 1 Occ.
ḇə·ḥū·rō·w·ṯe·ḵā — 1 Occ.
978
Top of Page
Top of Page