4 Mózes 1
Hungarian: Karoli
1Szóla pedig az Úr Mózesnek a Sinai pusztájában, a gyülekezet sátorában, a második hónapnak elsején, az Égyiptom földébõl való kijövetelök után a második esztendõben, mondván: 2Vegyétek számba Izráel fiainak egész gyülekezetét, az õ nemzetségeik szerint, az õ atyáiknak háznépe szerint, a neveknek száma szerint, minden férfiút fõrõl fõre, 3Húsz esztendõstõl fogva és feljebb, mindent, a ki hadba mehet Izráelben; számláljátok meg õket az õ seregök szerint, te és Áron. 4És legyen veletek egy-egy férfiú mindenik törzsbõl, mindenik feje legyen az õ atyái házának. 5Ezek pedig a férfiak nevei, a kik veletek legyenek: Rúbenbõl Elisúr, Sedeúrnak fia. 6Simeonból Selúmiel, Surisaddainak fia. 7Júdából Naasson, Amminádábnak fia. 8Izsakhárból Néthánéel, Suárnak fia. 9Zebulonból Eliáb, Hélonnak fia. 10József fiai közül: Efraimból Elisama, Ammihudnak fia; Manasséból Gámliel, Pédasurnak fia. 11Benjáminból Abidán, Gideóni fia. 12Dánból Ahiézer, Ammisaddai fia. 13Áserbõl Págiel, Okránnak fia. 14Gádból Eleásaf, Déhuelnek fia. 15Nafthaliból Akhira, Enánnak fia. 16Ezek a gyülekezetnek hivatalosai, az õ atyjok törzseinek fejei, Izráel ezereinek [is] fejei õk.

17Maga mellé vevé azért Mózes és Áron e férfiakat, a kik név szerint [is] elõszámláltattak vala. 18És összegyüjték az egész gyülekezetet a második hónapnak elsõ napján; és vallást tõnek az õ születésökrõl, az õ nemzetségeik szerint, az õ atyáiknak háznépe szerint, a neveknek száma szerint, húsz esztendõstõl fogva és feljebb fõrõl fõre. 19A miképen megparancsolta vala az Úr Mózesnek, úgy számlálá meg õket a Sinai pusztájában.

20Valának pedig Rúbennek, Izráel elsõszülöttének fiai, azoknak szülöttei az õ nemzetségeik szerint, az õ atyáiknak háznépe szerint, a nevek száma szerint, fõrõl fõre, minden férfiú, húsz esztendõstõl fogva és feljebb, minden hadba mehetõ; 21A kik megszámláltattak a Rúben törzsébõl: negyvenhat ezer és ötszáz.

22Simeon fiai közül azoknak szülöttei az õ nemzetségeik szerint, az õ atyáiknak háznépe szerint, az õ megszámláltjai, a neveknek száma szerint, fõrõl fõre, minden férfiú, húsz esztendõstõl fogva és feljebb, minden hadba mehetõ; 23A kik megszámláltattak Simeon törzsébõl: ötvenkilencz ezer és háromszáz.

24Gád fiai közül azoknak szülöttei az õ nemzetségeik szerint, az õ atyáiknak háznépe szerint, a neveknek száma szerint, húsz esztendõstõl fogva és feljebb, minden hadba mehetõ; 25A kik megszámláltattak Gád törzsébõl: negyvenöt ezer és hatszáz ötven.

26Júda fiai közül azoknak szülöttei az õ nemzetségeik szerint, az õ atyáiknak háznépe szerint, a nevek száma szerint, húsz esztendõstõl fogva és feljebb, minden hadba mehetõ; 27A kik megszámláltattak Júda törzsébõl: hetvennégy ezer és hatszáz.

28Izsakhár fiai közül azoknak szülöttei az õ nemzetségeik szerint, az õ atyáiknak háznépe szerint, a nevek száma szerint, húsz esztendõstõl fogva és feljebb, minden hadba mehetõ; 29A kik megszámláltattak Izsakhár törzsébõl: ötvennégy ezer és négyszáz.

30Zebulon fiai közül azoknak szülöttei az õ nemzetségeik szerint, az õ atyáiknak háznépe szerint, a nevek száma szerint, húsz esztendõstõl fogva és feljebb, minden hadba mehetõ; 31A kik megszámláltattak Zebulon törzsébõl: ötvenhét ezer és négyszáz.

32József fiaiból Efraim fiai közül azoknak szülöttei az õ nemzetségeik szerint, az õ atyáiknak háznépe szerint, a neveknek száma szerint, húsz esztendõstõl fogva és feljebb, minden hadba mehetõ; 33A kik megszámláltattak Efraim törzsébõl: negyvenezer és ötszáz.

34Manasse fiai közül azoknak szülöttei az õ nemzetségeik szerint, az õ atyáiknak háznépe szerint, a nevek száma szerint, húsz esztendõstõl fogva és feljebb, minden hadba mehetõ; 35A kik megszámláltattak Manasse törzsébõl: harminczkét ezer és kétszáz.

36Benjámin fiai közül azoknak szülöttei az õ nemzetségeik szerint, az õ atyáiknak háznépe szerint, a nevek száma szerint, húsz esztendõstõl fogva és feljebb, minden hadba mehetõ; 37A kik megszámláltattak Benjámin törzsébõl: harminczöt ezer és négyszáz.

38Dán fiai közül azoknak szülöttei az õ nemzetségeik szerint, az õ atyáiknak háznépe szerint, a nevek száma szerint, húsz esztendõstõl fogva és feljebb, minden hadba mehetõ; 39A kik megszámláltattak Dán törzsébõl: hatvankét ezer és hétszáz.

40Áser fiai közül azoknak szülöttei az õ nemzetségeik szerint, az õ atyáiknak háznépe szerint, a neveknek száma szerint, húsz esztendõstõl fogva és feljebb, minden hadba mehetõ; 41A kik megszámláltattak Áser törzsébõl: negyvenegy ezer és ötszáz.

42A Nafthali fiainak szülöttei az õ nemzetségeik szerint, az õ atyáiknak háznépe szerint, a neveknek száma szerint, húsz esztendõstõl fogva és feljebb, minden hadba mehetõ; 43A kik megszámláltattak a Nafthali törzsébõl: ötvenhárom ezer és négyszáz.

44Ezek azok a megszámláltattak, a kiket megszámláltak Mózes és Áron és Izráel fejedelmei, tizenkét férfiú; egy-egy férfiú vala az õ atyáiknak házanépébõl. 45Valának azért mindnyájan, a kik megszámláltattak az Izráel fiai közûl az õ atyáiknak háznépe szerint, húsz esztendõstõl fogva és feljebb, minden hadba mehetõ az Izráelben; 46Valának mindnyájan a megszámláltattak: hatszáz háromezer és ötszáz ötven.

47De a léviták az õ atyáiknak háznépe szerint nem számláltattak közéjök. 48Mert szólott vala az Úr Mózesnek, mondván: 49Csak a Lévi törzsét ne vedd számba, és azokat ne számláld Izráel fiai közé; 50Hanem a lévitákat rendeld a bizonyság hajlékához, és minden edényéhez, és minden ahhoz valókhoz; õk hordozzák a hajlékot, és annak minden edényét, és õk szolgáljanak mellette, és a hajlék körül táborozzanak. 51És mikor a hajléknak elébb kell indulni, a léviták szedjék azt szét, mikor pedig megáll a hajlék, a léviták állassák azt fel, az idegen pedig, a ki oda járul, meghaljon. 52És tábort járjanak Izráel fiai kiki az õ táborában, és kiki az õ zászlója alatt, az õ seregeik szerint. 53A léviták pedig tábort járjanak a bizonyság hajléka körül, hogy ne legyen harag Izráel fiainak gyülekezetén; és megtartsák a léviták a bizonyság hajlékának õrizetét. 54Cselekedének azért az Izráel fiai mind a szerint, a mint parancsolta vala az Úr Mózesnek, úgy cselekedének.Hungarian: Karoli

Bible Hub

Leviticus 27
Top of Page
Top of Page