Skaièiø knyga 1
Lithuanian
1Antraisiais metais, izraelitams išėjus iš Egipto, antro mėnesio pirmą dieną Viešpats kalbėjo Mozei Sinajaus dykumoje Susitikimo palapinėje: 2“Suskaičiuokite visus izraelitų vyrus pagal jų kilmę ir šeimas, 3visus dvidešimties metų ir vyresnius vyrus, tinkamus karui. Tu ir Aaronas suskaičiuokite juos pagal jų būrius. 4Jums padės kiekvienos giminės vyresnieji. 5Jų vardai: iš Rubeno­Šedeūro sūnus Elicūras, 6iš Simeono­Cūrišadajo sūnus Šelumielis, 7iš Judo­Aminadabo sūnus Naasonas, 8iš Isacharo­Cuaro sūnus Netanelis, 9iš Zabulono­Helono sūnus Eliabas, 10iš Juozapo sūnų: iš Efraimo­Amihudo sūnus Elišama ir iš Manaso­ Pedacūro sūnus Gamelielis, 11iš Benjamino­Gideonio sūnus Abidanas, 12iš Dano­Amišadajo sūnus Ahiezeras, 13iš Ašero­Ochrano sūnus Pagielis, 14iš Gado­Deuelio sūnus Eljasafas, 15iš Neftalio­Enano sūnus Ahyra”. 16Šitie yra tautos išrinktieji, atskirų giminių kunigaikščiai ir Izraelio tūkstančių vadai.

17Mozė ir Aaronas su šiais išvardintais vyrais 18antrojo mėnesio pirmą dieną surinko vyrus pagal jų gimines ir šeimas, visus turėjusius dvidešimt metų ir vyresnius, 19kaip Viešpats buvo įsakęs Mozei, ir suskaičiavo juos Sinajaus dykumoje.

20Izraelio pirmagimio Rubeno giminės vyrų, dvidešimties metų ir vyresnių, tinkančių eiti į karą, pagal jų kilmę ir šeimas 21buvo suskaičiuota keturiasdešimt šeši tūkstančiai penki šimtai.

22Iš Simeono sūnų vyrų, dvidešimties metų ir vyresnių, tinkančių eiti į karą, pagal jų kilmę ir šeimas 23buvo suskaičiuota penkiasdešimt devyni tūkstančiai trys šimtai.

24Iš Gado sūnų vyrų, dvidešimties metų ir vyresnių, tinkančių eiti į karą, pagal jų kilmę ir šeimas 25buvo suskaičiuota keturiasdešimt penki tūkstančiai šeši šimtai penkiasdešimt.

26Iš Judo sūnų vyrų, dvidešimties metų ir vyresnių, tinkančių eiti į karą, pagal jų kilmę ir šeimas 27buvo suskaičiuota septyniasdešimt keturi tūkstančiai šeši šimtai.

28Iš Isacharo sūnų vyrų, dvidešimties metų ir vyresnių, tinkančių eiti į karą, pagal jų kilmę ir šeimas 29buvo suskaičiuota penkiasdešimt keturi tūkstančiai keturi šimtai.

30Iš Zabulono sūnų vyrų, dvidešimties metų ir vyresnių, tinkančių eiti į karą, pagal jų kilmę ir šeimas 31buvo suskaičiuota penkiasdešimt septyni tūkstančiai keturi šimtai.

32Iš Juozapo giminės, Efraimo sūnų vyrų, dvidešimties metų ir vyresnių, tinkančių eiti į karą, pagal jų kilmę ir šeimas 33buvo suskaičiuota keturiasdešimt tūkstančių penki šimtai.

34Iš Manaso sūnų vyrų, dvidešimties metų ir vyresnių, tinkančių eiti į karą, pagal jų kilmę ir šeimas 35buvo suskaičiuota trisdešimt du tūkstančiai du šimtai.

36Iš Benjamino sūnų vyrų, dvidešimties metų ir vyresnių, tinkančių eiti į karą, pagal jų kilmę ir šeimas 37buvo suskaičiuota trisdešimt penki tūkstančiai keturi šimtai.

38Iš Dano sūnų vyrų, dvidešimties metų ir vyresnių, tinkančių eiti į karą, pagal jų kilmę ir šeimas 39buvo suskaičiuota šešiasdešimt du tūkstančiai septyni šimtai.

40Iš Ašero sūnų vyrų, dvidešimties metų ir vyresnių, tinkančių eiti į karą, pagal jų kilmę ir šeimas 41buvo suskaičiuota keturiasdešimt vienas tūkstantis penki šimtai.

42Iš Neftalio sūnų vyrų, dvidešimties metų ir vyresnių, tinkančių eiti į karą, pagal jų kilmę ir šeimas 43buvo suskaičiuota penkiasdešimt trys tūkstančiai keturi šimtai.

44Tai vyrai, kuriuos suskaičiavo Mozė, Aaronas ir dvylika Izraelio vyresniųjų, kiekvieną pagal jų kilmę, giminę ir šeimas, 45dvidešimties metų ir vyresni, tinkantys eiti į karą. 46Iš viso jų buvo suskaičiuota šeši šimtai trys tūkstančiai penki šimtai penkiasdešimt.

47Nebuvo priskaičiuoti tik levitai, 48nes Viešpats kalbėjo Mozei: 49“Levio giminės vyrų neskaičiuok kartu su Izraelio sūnumis, 50bet paskirk juos šventai tarnystei prie Susitikimo palapinės. Jie nešios palapinę ir visus jos daiktus ir tarnaus prie jos bei gyvens aplink palapinę. 51Keliantis į kitą vietą, levitai išardys palapinę, o sustojus­vėl išties ją. Jei kas pašalinis prisiartintų prie jos, bus baudžiamas mirtimi. 52Izraelitai statys savo palapines kiekvienas savoje stovykloje bei jiems paskirtoje vietoje, 53o levitai statys savo palapines aplink Susitikimo palapinę, kad Izraelio vaikai neiššauktų mano rūstybės. Levitai eis sargybą prie Susitikimo palapinės”. 54Izraelitai padarė visa, ką Viešpats buvo įsakęs Mozei.Lithuanian Bible. This translation is copyrighted by the Church "Tikejimo Zodis" -- All Rights Reserved.

Bible Hub

Leviticus 27
Top of Page
Top of Page