Colossians 1:23
New International Version
if you continue in your faith, established and firm, and do not move from the hope held out in the gospel. This is the gospel that you heard and that has been proclaimed to every creature under heaven, and of which I, Paul, have become a servant.

New Living Translation
But you must continue to believe this truth and stand firmly in it. Don't drift away from the assurance you received when you heard the Good News. The Good News has been preached all over the world, and I, Paul, have been appointed as God's servant to proclaim it.

English Standard Version
if indeed you continue in the faith, stable and steadfast, not shifting from the hope of the gospel that you heard, which has been proclaimed in all creation under heaven, and of which I, Paul, became a minister.

Berean Study Bible
if indeed you continue in your faith, established and firm, not moved from the hope of the gospel you heard, which has been proclaimed to every creature under heaven, and of which I, Paul, have become a servant.

New American Standard Bible
if indeed you continue in the faith firmly established and steadfast, and not moved away from the hope of the gospel that you have heard, which was proclaimed in all creation under heaven, and of which I, Paul, was made a minister.

King James Bible
If ye continue in the faith grounded and settled, and be not moved away from the hope of the gospel, which ye have heard, and which was preached to every creature which is under heaven; whereof I Paul am made a minister;

Holman Christian Standard Bible
if indeed you remain grounded and steadfast in the faith and are not shifted away from the hope of the gospel that you heard. This gospel has been proclaimed in all creation under heaven, and I, Paul, have become a servant of it.

International Standard Version
However, you must remain firmly established and steadfast in the faith, without being moved from the hope of the gospel that you heard, which has been proclaimed to every creature under heaven and of which I, Paul, have become a servant.

NET Bible
if indeed you remain in the faith, established and firm, without shifting from the hope of the gospel that you heard. This gospel has also been preached in all creation under heaven, and I, Paul, have become its servant.

Aramaic Bible in Plain English
If you continue in your faith while your foundation is true, and you are not moved from the hope of The Gospel which you heard, which has been preached in all creation under Heaven, that of which I, Paulus, have become a Minister.

GOD'S WORD® Translation
This is on the condition that you continue in faith without being moved from the solid foundation of the hope that the Good News contains. You've heard this Good News of which I, Paul, became a servant. It has been spread throughout all creation under heaven.

Jubilee Bible 2000
if ye continue in the faith grounded and settled and are not moved away from the hope of the gospel, which ye have heard and which is preached to every creature which is under heaven, of which I Paul am made a minister,

King James 2000 Bible
If you continue in the faith grounded and settled, and be not moved away from the hope of the gospel, which you have heard, and which was preached to every creature who is under heaven; of which I Paul am made a minister;

American King James Version
If you continue in the faith grounded and settled, and be not moved away from the hope of the gospel, which you have heard, and which was preached to every creature which is under heaven; whereof I Paul am made a minister;

American Standard Version
if so be that ye continue in the faith, grounded and stedfast, and not moved away from the hope of the gospel which ye heard, which was preached in all creation under heaven; whereof I Paul was made a minister.

Douay-Rheims Bible
If so ye continue in the faith, grounded and settled, and immoveable from the hope of the gospel which you have heard, which is preached in all the creation that is under heaven, whereof I Paul am made a minister.

Darby Bible Translation
if indeed ye abide in the faith founded and firm, and not moved away from the hope of the glad tidings, which ye have heard, which have been proclaimed in the whole creation which [is] under heaven, of which *I* Paul became minister.

English Revised Version
if so be that ye continue in the faith, grounded and stedfast, and not moved away from the hope of the gospel which ye heard, which was preached in all creation under heaven; whereof I Paul was made a minister.

Webster's Bible Translation
If ye continue in the faith grounded and settled, and are not moved away from the hope of the gospel, which ye have heard, and which hath been preached to every creature which is under heaven; of which I Paul am made a minister;

Weymouth New Testament
if, indeed, you are still firmly holding to faith as your foundation, without ever shifting from your hope that rests on the Good News that you have heard, which has been proclaimed in the whole creation under Heaven, and in which I Paul have been appointed to serve.

World English Bible
if it is so that you continue in the faith, grounded and steadfast, and not moved away from the hope of the Good News which you heard, which is being proclaimed in all creation under heaven; of which I, Paul, was made a servant.

Young's Literal Translation
if also ye remain in the faith, being founded and settled, and not moved away from the hope of the good news, which ye heard, which was preached in all the creation that is under the heaven, of which I became -- I Paul -- a ministrant.

Kolossense 1:23 Afrikaans PWL
as julle voortgaan in julle vertroue terwyl julle fondasie waar is en julle nie wegbeweeg van die versekerde verwagting van die goeie boodskap af, wat julle gehoor het en wat verkondig is aan elkeen in die skepping onder die hemel, waarvan ek, Sha’ul, die bedienaar geword het nie.

Kolosianëve 1:23 Albanian
në qoftë se qëndroni në besim me themel dhe të patundur, dhe të mos luani nga shpresa e ungjillit që ju keni dëgjuar dhe që i është predikuar çdo krijese që është nën qiell; të cilit unë, Pali, iu bëra shërbenjës.

ﻛﻮﻟﻮﺳﻲ 1:23 Arabic: Smith & Van Dyke
ان ثبتم على الايمان متأسسين وراسخين وغير منتقلين عن رجاء الانجيل الذي سمعتموه المكروز به في كل الخليقة التي تحت السماء الذي صرت انا بولس خادما له

ԿՈՂՈՍԱՑԻՆԵՐ 1:23 Armenian (Western): NT
եթէ հիմնուած ու հաստատուած մնաք հաւատքին վրայ, առանց խախտելու յոյսէն այն աւետարանին՝ որ դուք լսեցիք. ան քարոզուեցաւ երկինքի տակ եղած բոլոր արարածներուն, ու ես՝ Պօղոս՝ սպասարկու եղայ անոր:

Colossianoetara. 1:23 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Bay baldin egoiten baçarete fedean fundatuac eta fermu, eta erautzen ezpaçarete ençun vkan duçuen Euangelioco sperançatic, cein Euangelio ceruären azpico creatura ororen artean predicatu içan baita, ceinetaco ministre ni Paul eguin içan bainaiz:

De Klosser 1:23 Bavarian
Daa müesstß aber aau starch und föst in n Glaaubn bleibn und enk nit umbb derer Hoffnung wöggzieghn laassn, wo enk de Guetmaer schenkt, *dö* Guetmaer, wo auf dyr gantzn Welt verkünddt werd, dö woß aau ös ghoert habtß, und wo i, dyr Pauls, ayn Diener dyrvon wordn bin.

Колосяни 1:23 Bulgarian
ако останете основани и твърди във вярата, и без да се помръднете от надеждата, [открита вам] в благовестието, което сте чули, и което е било проповядано на всяка твар под небесата, на което аз Павел станах служител.

中文標準譯本 (CSB Traditional)
可是你們要持守信仰,立定根基,堅定不移,不要從你們所聽到的福音盼望上被挪去。這福音是傳給天下萬人的,我保羅也成了這福音的僕人。

中文标准译本 (CSB Simplified)
可是你们要持守信仰,立定根基,坚定不移,不要从你们所听到的福音盼望上被挪去。这福音是传给天下万人的,我保罗也成了这福音的仆人。

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
只要你們在所信的道上恆心,根基穩固,堅定不移,不致被引動失去福音的盼望。這福音就是你們所聽過的,也是傳於普天下萬人聽的。我保羅也做了這福音的執事。

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
只要你们在所信的道上恒心,根基稳固,坚定不移,不致被引动失去福音的盼望。这福音就是你们所听过的,也是传于普天下万人听的。我保罗也做了这福音的执事。

歌 羅 西 書 1:23 Chinese Bible: Union (Traditional)
只 要 你 們 在 所 信 的 道 上 恆 心 , 根 基 穩 固 , 堅 定 不 移 , 不 至 被 引 動 失 去 ( 原 文 是 離 開 ) 福 音 的 盼 望 。 這 福 音 就 是 你 們 所 聽 過 的 , 也 是 傳 與 普 天 下 萬 人 聽 的 ( 原 文 是 凡 受 造 的 ) , 我 保 羅 也 作 了 這 福 音 的 執 事 。

歌 羅 西 書 1:23 Chinese Bible: Union (Simplified)
只 要 你 们 在 所 信 的 道 上 恒 心 , 根 基 稳 固 , 坚 定 不 移 , 不 至 被 引 动 失 去 ( 原 文 是 离 开 ) 福 音 的 盼 望 。 这 福 音 就 是 你 们 所 听 过 的 , 也 是 传 与 普 天 下 万 人 听 的 ( 原 文 是 凡 受 造 的 ) , 我 保 罗 也 作 了 这 福 音 的 执 事 。

Poslanica Kološanima 1:23 Croatian Bible
Samo ako ostanete u vjeri utemeljeni, stalni i nepoljuljani u nadi evanđelja koje čuste, koje se propovijeda svakom stvorenju pod nebom, a ja mu, Pavao, postadoh poslužiteljem.

Koloským 1:23 Czech BKR
Však jestliže zůstáváte u víře založení a pevní, a neuchylujete se od naděje evangelium, kteréž jste slyšeli, jenž jest kázáno všemu stvoření, kteréž jest pod nebem, jehožto já Pavel učiněn jsem služebník;

Kolossensern 1:23 Danish
saa sandt I blive i Troen, grundfæstede og faste, uden at lade eder rokke fra Haabet i det Evangelium, som I have hørt, hvilket er blevet prædiket i al Skabningen under Himmelen, og hvis Tjener jeg Paulus er bleven.

Colossenzen 1:23 Dutch Staten Vertaling
Indien gij maar blijft in het geloof, gefondeerd en vast, en niet bewogen wordt van de hope des Evangelies, dat gij gehoord hebt, hetwelk gepredikt is onder al de kreature, die onder den hemel is; van hetwelk ik Paulus een dienaar geworden ben;

Nestle Greek New Testament 1904
εἴ γε ἐπιμένετε τῇ πίστει τεθεμελιωμένοι καὶ ἑδραῖοι καὶ μὴ μετακινούμενοι ἀπὸ τῆς ἐλπίδος τοῦ εὐαγγελίου οὗ ἠκούσατε, τοῦ κηρυχθέντος ἐν πάσῃ κτίσει τῇ ὑπὸ τὸν οὐρανόν, οὗ ἐγενόμην ἐγὼ Παῦλος διάκονος.

Westcott and Hort 1881
εἴ γε ἐπιμένετε τῇ πίστει τεθεμελιωμένοι καὶ ἑδραῖοι καὶ μὴ μετακινούμενοι ἀπὸ τῆς ἐλπίδος τοῦ εὐαγγελίου οὗ ἠκούσατε, τοῦ κηρυχθέντος ἐν πάσῃ κτίσει τῇ ὑπὸ τὸν οὐρανόν, οὗ ἐγενόμην ἐγὼ Παῦλος διάκονος.

Westcott and Hort / [NA27 variants]
εἴ γε ἐπιμένετε τῇ πίστει τεθεμελιωμένοι καὶ ἑδραῖοι καὶ μὴ μετακινούμενοι ἀπὸ τῆς ἐλπίδος τοῦ εὐαγγελίου οὗ ἠκούσατε, τοῦ κηρυχθέντος ἐν πάσῃ κτίσει τῇ ὑπὸ τὸν οὐρανόν, οὗ ἐγενόμην ἐγὼ Παῦλος διάκονος.

RP Byzantine Majority Text 2005
εἴγε ἐπιμένετε τῇ πίστει τεθεμελιωμένοι καὶ ἑδραῖοι, καὶ μὴ μετακινούμενοι ἀπὸ τῆς ἐλπίδος τοῦ εὐαγγελίου οὗ ἠκούσατε, τοῦ κηρυχθέντος ἐν πάσῃ τῇ κτίσει τῇ ὑπὸ τὸν οὐρανόν, οὗ ἐγενόμην ἐγὼ Παῦλος διάκονος.

Greek Orthodox Church 1904
εἴ γε ἐπιμένετε τῇ πίστει τεθεμελιωμένοι καὶ ἑδραῖοι καὶ μὴ μετακινούμενοι ἀπὸ τῆς ἐλπίδος τοῦ εὐαγγελίου οὗ ἠκούσατε, τοῦ κηρυχθέντος ἐν πάσῃ τῇ κτίσει τῇ ὑπὸ τὸν οὐρανόν, οὗ ἐγενόμην ἐγὼ Παῦλος διάκονος.

Tischendorf 8th Edition
εἴγε ἐπιμένω ὁ πίστις θεμελιόω καί ἑδραῖος καί μή μετακινέω ἀπό ὁ ἐλπίς ὁ εὐαγγέλιον ὅς ἀκούω ὁ κηρύσσω ἐν πᾶς κτίσις ὁ ὑπό ὁ οὐρανός ὅς γίνομαι ἐγώ Παῦλος διάκονος

Scrivener's Textus Receptus 1894
εἴγε ἐπιμένετε τῇ πίστει τεθεμελιωμένοι καὶ ἑδραῖοι, καὶ μὴ μετακινούμενοι ἀπὸ τῆς ἐλπίδος τοῦ εὐαγγελίου οὗ ἠκούσατε, τοῦ κηρυχθέντος ἐν πάσῃ τῇ κτίσει τῇ ὑπὸ τὸν οὐρανόν, οὗ ἐγενόμην ἐγὼ Παῦλος διάκονος.

Stephanus Textus Receptus 1550
εἴγε ἐπιμένετε τῇ πίστει τεθεμελιωμένοι καὶ ἑδραῖοι καὶ μὴ μετακινούμενοι ἀπὸ τῆς ἐλπίδος τοῦ εὐαγγελίου οὗ ἠκούσατε τοῦ κηρυχθέντος ἐν πάσῃ τῇ κτίσει τῇ ὑπὸ τὸν οὐρανόν οὗ ἐγενόμην ἐγὼ Παῦλος διάκονος

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
ει γε επιμενετε τη πιστει τεθεμελιωμενοι και εδραιοι και μη μετακινουμενοι απο της ελπιδος του ευαγγελιου ου ηκουσατε του κηρυχθεντος εν παση κτισει τη υπο τον ουρανον ου εγενομην εγω παυλος διακονος

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
ειγε επιμενετε τη πιστει τεθεμελιωμενοι και εδραιοι και μη μετακινουμενοι απο της ελπιδος του ευαγγελιου ου ηκουσατε του κηρυχθεντος εν παση κτισει τη υπο τον ουρανον ου εγενομην εγω παυλος διακονος

Stephanus Textus Receptus 1550
ειγε επιμενετε τη πιστει τεθεμελιωμενοι και εδραιοι και μη μετακινουμενοι απο της ελπιδος του ευαγγελιου ου ηκουσατε του κηρυχθεντος εν παση τη κτισει τη υπο τον ουρανον ου εγενομην εγω παυλος διακονος

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
ειγε επιμενετε τη πιστει τεθεμελιωμενοι και εδραιοι, και μη μετακινουμενοι απο της ελπιδος του ευαγγελιου ου ηκουσατε, του κηρυχθεντος εν παση τη κτισει τη υπο τον ουρανον, ου εγενομην εγω Παυλος διακονος.

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
ειγε επιμενετε τη πιστει τεθεμελιωμενοι και εδραιοι και μη μετακινουμενοι απο της ελπιδος του ευαγγελιου ου ηκουσατε του κηρυχθεντος εν παση τη κτισει τη υπο τον ουρανον ου εγενομην εγω παυλος διακονος

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
ει γε επιμενετε τη πιστει τεθεμελιωμενοι και εδραιοι και μη μετακινουμενοι απο της ελπιδος του ευαγγελιου ου ηκουσατε του κηρυχθεντος εν παση κτισει τη υπο τον ουρανον ου εγενομην εγω παυλος διακονος

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
ei ge epimenete tē pistei tethemeliōmenoi kai hedraioi kai mē metakinoumenoi apo tēs elpidos tou euangeliou hou ēkousate, tou kērychthentos en pasē ktisei tē hypo ton ouranon, hou egenomēn egō Paulos diakonos.

ei ge epimenete te pistei tethemeliomenoi kai hedraioi kai me metakinoumenoi apo tes elpidos tou euangeliou hou ekousate, tou kerychthentos en pase ktisei te hypo ton ouranon, hou egenomen ego Paulos diakonos.

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
ei ge epimenete tē pistei tethemeliōmenoi kai hedraioi kai mē metakinoumenoi apo tēs elpidos tou euangeliou hou ēkousate, tou kērychthentos en pasē ktisei tē hypo ton ouranon, hou egenomēn egō Paulos diakonos.

ei ge epimenete te pistei tethemeliomenoi kai hedraioi kai me metakinoumenoi apo tes elpidos tou euangeliou hou ekousate, tou kerychthentos en pase ktisei te hypo ton ouranon, hou egenomen ego Paulos diakonos.

ΠΡΟΣ ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ 1:23 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
eige epimenete tē pistei tethemeliōmenoi kai edraioi kai mē metakinoumenoi apo tēs elpidos tou euangeliou ou ēkousate tou kēruchthentos en pasē ktisei tē upo ton ouranon ou egenomēn egō paulos diakonos

eige epimenete tE pistei tethemeliOmenoi kai edraioi kai mE metakinoumenoi apo tEs elpidos tou euangeliou ou Ekousate tou kEruchthentos en pasE ktisei tE upo ton ouranon ou egenomEn egO paulos diakonos

ΠΡΟΣ ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ 1:23 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
eige epimenete tē pistei tethemeliōmenoi kai edraioi kai mē metakinoumenoi apo tēs elpidos tou euangeliou ou ēkousate tou kēruchthentos en pasē tē ktisei tē upo ton ouranon ou egenomēn egō paulos diakonos

eige epimenete tE pistei tethemeliOmenoi kai edraioi kai mE metakinoumenoi apo tEs elpidos tou euangeliou ou Ekousate tou kEruchthentos en pasE tE ktisei tE upo ton ouranon ou egenomEn egO paulos diakonos

ΠΡΟΣ ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ 1:23 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
eige epimenete tē pistei tethemeliōmenoi kai edraioi kai mē metakinoumenoi apo tēs elpidos tou euangeliou ou ēkousate tou kēruchthentos en pasē tē ktisei tē upo ton ouranon ou egenomēn egō paulos diakonos

eige epimenete tE pistei tethemeliOmenoi kai edraioi kai mE metakinoumenoi apo tEs elpidos tou euangeliou ou Ekousate tou kEruchthentos en pasE tE ktisei tE upo ton ouranon ou egenomEn egO paulos diakonos

ΠΡΟΣ ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ 1:23 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
eige epimenete tē pistei tethemeliōmenoi kai edraioi kai mē metakinoumenoi apo tēs elpidos tou euangeliou ou ēkousate tou kēruchthentos en pasē tē ktisei tē upo ton ouranon ou egenomēn egō paulos diakonos

eige epimenete tE pistei tethemeliOmenoi kai edraioi kai mE metakinoumenoi apo tEs elpidos tou euangeliou ou Ekousate tou kEruchthentos en pasE tE ktisei tE upo ton ouranon ou egenomEn egO paulos diakonos

ΠΡΟΣ ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ 1:23 Westcott/Hort - Transliterated
ei ge epimenete tē pistei tethemeliōmenoi kai edraioi kai mē metakinoumenoi apo tēs elpidos tou euangeliou ou ēkousate tou kēruchthentos en pasē ktisei tē upo ton ouranon ou egenomēn egō paulos diakonos

ei ge epimenete tE pistei tethemeliOmenoi kai edraioi kai mE metakinoumenoi apo tEs elpidos tou euangeliou ou Ekousate tou kEruchthentos en pasE ktisei tE upo ton ouranon ou egenomEn egO paulos diakonos

ΠΡΟΣ ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ 1:23 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
ei ge epimenete tē pistei tethemeliōmenoi kai edraioi kai mē metakinoumenoi apo tēs elpidos tou euangeliou ou ēkousate tou kēruchthentos en pasē ktisei tē upo ton ouranon ou egenomēn egō paulos diakonos

ei ge epimenete tE pistei tethemeliOmenoi kai edraioi kai mE metakinoumenoi apo tEs elpidos tou euangeliou ou Ekousate tou kEruchthentos en pasE ktisei tE upo ton ouranon ou egenomEn egO paulos diakonos

Kolosséiakhoz 1:23 Hungarian: Karoli
Ha ugyan megmaradtok a hitben alaposan és erõsen, és el nem távoztok az evangyéliom reménységétõl, a melyet hallottatok, a mely hirdettetett minden teremtménynek az ég alatt; a melynek lettem én, Pál, szolgájává.

Al la koloseanoj 1:23 Esperanto
se efektive vi restas en la fido, fonditaj kaj fiksitaj kaj firmaj en la espero de la evangelio, kiun vi auxdis, kiu estas predikita tra la tuta kreitaro sub la cxielo, kaj kies diakono mi, Pauxlo, farigxis.

Kirje kolossalaisille 1:23 Finnish: Bible (1776)
Jos te muutoin uskossa pysytte perustettuna ja vahvana ja horjumattomana evakeliumin toivosta, jonka te kuulitte, joka on saarnattu kaikkein luontokappalten edessä, jotka taivaan alla ovat; jonka palveliaksi minä Paavali tullut olen,

Colossiens 1:23 French: Darby
si du moins vous demeurez dans la foi, fondes et fermes, et ne vous laissant pas detourner de l'esperance de l'evangile que vous avez oui, lequel a ete preche dans toute la creation qui est sous le ciel, et duquel moi, Paul, je suis devenu serviteur.

Colossiens 1:23 French: Louis Segond (1910)
si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'Evangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi Paul, j'ai été fait ministre.

Colossiens 1:23 French: Martin (1744)
Si toutefois vous demeurez en la foi, étant fondés et fermes, et n'étant point transportés hors de l'espérance de l'Evangile que vous avez ouï, lequel est prêché à toute créature qui est sous le ciel, [et] duquel, moi Paul, j'ai été fait le Ministre.

Kolosser 1:23 German: Modernized
so ihr anders bleibet im Glauben gegründet und fest und unbeweglich von der Hoffnung des Evangeliums, welches ihr gehöret habt, welches geprediget ist unter aller Kreatur, die unter dem Himmel ist, welches ich, Paulus, Diener worden bin.

Kolosser 1:23 German: Luther (1912)
so ihr anders bleibet im Glauben, gegründet und fest und unbeweglich von der Hoffnung des Evangeliums, welches ihr gehört habt, welches gepredigt ist unter aller Kreatur, die unter dem Himmel ist, dessen Diener ich, Paulus, geworden bin.

Kolosser 1:23 German: Textbibel (1899)
wenn ihr ja doch im Glauben beharrt, wohl gegründet und fest und unentwegt von der Hoffnung des Evangeliums, das ihr gehört, das da verkündigt ist bei aller Creatur unter dem Himmel, dessen Diener ich Paulus geworden bin.

Colossesi 1:23 Italian: Riveduta Bible (1927)
se pur perseverate nella fede, fondati e saldi, e non essendo smossi dalla speranza dell’Evangelo che avete udito, che fu predicato in tutta la creazione sotto il cielo, e del quale io, Paolo, sono stato fatto ministro.

Colossesi 1:23 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
Se pure perseverate nella fede, essendo fondati e fermi; e non essendo smossi dalla speranza dell’evangelo che voi avete udito, il quale è stato predicato fra ogni creatura che è sotto il cielo; del quale io Paolo sono stato fatto ministro.

KOLOSE 1:23 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
asal kamu tekun di dalam iman, dengan tetap dan teguh, apatah lagi tiada kamu berpaling daripada pengharapan yang di dalam Injil, yang sudah kamu dengar, dan yang sudah diberitakan kepada sekalian makhluk yang di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, sudah menjadi pelayan-Nya.

Colossians 1:23 Kabyle: NT
Ma yella teṭṭfem di liman-nwen s tideț, ma yella tbeddem, tṛeṣṣam. Ɣuṛ-wat aț-țțwexxṛem ɣef wusirem i wen-d-yewwi lexbaṛ n lxiṛ iwumi teslam, lexbaṛ-agi n lxiṛ i gețțubeccṛen i yemdanen n ddunit meṛṛa, i ɣef uɣaleɣ nekk d aqeddac.

골로새서 1:23 Korean
만일 너희가 믿음에 거하고 터 위에 굳게 서서 너희 들은 바 복음의 소망에서 흔들리지 아니하면 그리하리라 이 복음은 천하 만민에게 전파된 바요 나 바울은 이 복음의 일군이 되었노라

Colossenses 1:23 Latin: Vulgata Clementina
si tamen permanetis in fide fundati, et stabiles, et immobiles a spe Evangelii, quod audistis, quod prædicatum est in universa creatura, quæ sub cælo est, cujus factus sum ego Paulus minister.

Kolosiešiem 1:23 Latvian New Testament
Ja tikai paliksiet ticībā nesatricināmi un pastāvīgi un nenovērsīsieties no cerības, ko sniedz evaņģēlijs, ko jūs dzirdējāt un kas pasludināts visai radībai zem debess; tam arī es, Pāvils, kalpoju.

Laiðkas kolosieèiams 1:23 Lithuanian
jei tik pasiliekate tikėjime įsitvirtinę bei nepajudinami ir neatsitraukiate nuo Evangelijos vilties, kurią išgirdote, kuri paskelbta visai kūrinijai po dangumi ir kurios tarnu aš, Paulius, tapau.

Colossians 1:23 Maori
Ki te pumau koutou ki te whakapono, u tonu, mau tonu, te taea te whakaneke atu i te tumanako ki ta te rongopai i rongo ai koutou, kua kauwhautia atu nei ki nga mea hanga katoa i raro o te rangi: mo reira nei ahau, a Paora, i meinga ai hei minita.

Kolossenserne 1:23 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
så sant I blir ved i troen, grunnfestet og faste, og ikke lar eder rokke fra det håp evangeliet gir, det som I har hørt, som er blitt forkynt for enhver skapning under himmelen, og som jeg, Paulus, er blitt tjener for.

Colosenses 1:23 Spanish: La Biblia de las Américas
si en verdad permanecéis en la fe bien cimentados y constantes, sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, que fue proclamado a toda la creación debajo del cielo, y del cual yo, Pablo, fui hecho ministro.

Colosenses 1:23 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
Esto El hará si en verdad permanecen en la fe bien cimentados y constantes, sin moverse de la esperanza del evangelio que han oído, que fue proclamado a toda la creación debajo del cielo, y del cual yo, Pablo, fui hecho ministro (servidor).

Colosenses 1:23 Spanish: Reina Valera Gómez
si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual es predicado a toda criatura que está debajo del cielo; del cual yo Pablo fui hecho ministro.

Colosenses 1:23 Spanish: Reina Valera 1909
Si empero permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído; el cual es predicado á toda criatura que está debajo del cielo; del cual yo Pablo soy hecho ministro.

Colosenses 1:23 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
si empero permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído; el cual es predicado a toda criatura que está debajo del cielo; del cual yo Pablo soy hecho ministro.

Colossenses 1:23 Bíblia King James Atualizada Português
se de fato permaneceis na fé, alicerçados e firmes, sem vos afastar da esperança do Evangelho que ouvistes e que está sendo pregado a todas as pessoas em todo o mundo, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. O ministério do apóstolo

Colossenses 1:23 Portugese Bible
se é que permaneceis na fé, fundados e firmes, não vos deixando apartar da esperança do evangelho que ouvistes, e que foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, fui constituído ministro.   

Coloseni 1:23 Romanian: Cornilescu
negreşit, dacă rămîneţi şi mai departe întemeiaţi şi neclintiţi în credinţă, fără să vă abateţi dela nădejdea Evangheliei, pe care aţi auzit -o, care a fost propovăduită oricărei făpturi de supt cer, şi al cărei slujitor am fost făcut eu, Pavel.

К Колоссянам 1:23 Russian: Synodal Translation (1876)
если только пребываете тверды и непоколебимы в вере и не отпадаете от надежды благовествования, которое вы слышали, которое возвещено всей твари поднебесной, которого я, Павел, сделался служителем.

К Колоссянам 1:23 Russian koi8r
если только пребываете тверды и непоколебимы в вере и не отпадаете от надежды благовествования, которое вы слышали, которое возвещено всей твари поднебесной, которого я, Павел, сделался служителем.

Colossians 1:23 Shuar New Testament
Tuma asamtai Jesukrφstu shiir Enentßimtusrum kakaram ajasrum katsuartiniaitrume. Tura uwempratin chicham antukuitrum Nuyß kanakchatniuitrume. Ju uwempratin chichaman Ashφ nunkanam etsernakuiti. Wisha, Papru asan, etserkatniun yaimjai.

Kolosserbrevet 1:23 Swedish (1917)
om I nämligen förbliven i tron, väl grundade och fasta, utan att låta rubba eder från det hopp som tillbjudes oss i evangelium, det evangelium som I haven hört, och som blivit predikat bland allt skapat under himmelen, det vars tjänare jag, Paulus, har blivit.

Wakolosai 1:23 Swahili NT
Mnapaswa, lakini kuendelea kuwa imara na thabiti katika imani hiyo, na msikubali kusukumwa mbali na tumaini lile mlilopata wakati mlipoisikia Habari Njema. Mimi Paulo nimekuwa mtumishi wa hiyo Habari Njema ambayo imekwisha hubiriwa kila kiumbe duniani.

Mga Taga-Colosas 1:23 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
Kung tunay na kayo'y mamamalagi sa pananampalataya, na nababaon at matitibay, at di makilos sa pagasa sa evangelio na inyong narinig, na ipinangaral sa lahat ng mga nilalang sa silong ng langit; na dito akong si Pablo ay ginawang ministro.

Širawt ta iktab Bulǝs i Kǝl-Kolosǝya 1:23 Tawallamat Tamajaq NT
kud imos as tǝglam tǝttâfam ǝzǝgzan-nawan, tǝzizawem daɣ-as iman-nawan, tǝzzikkem daɣ-as s assahat, wǝr tǝkkǝsem attama wa tǝgam as tǝslam y Ǝlinjil. Ǝlinjil wa, ittimalan y aytedan kul n ǝddǝnet, ǝnta as ǝqqala nak Bulǝs ǝmǝggi ǝn salan-net.

โคโลสี 1:23 Thai: from KJV
คือถ้าท่านดำรงและตั้งมั่นอยู่ในความเชื่อ และไม่โยกย้ายไปจากความหวังในข่าวประเสริฐซึ่งท่านได้ยินแล้ว และที่ได้ประกาศแล้วแก่มนุษย์ทุกคนที่อยู่ใต้ฟ้า ซึ่งข้าพเจ้าเปาโลเป็นผู้รับใช้ในการนั้น

Koloseliler 1:23 Turkish
Yeter ki, duyduğunuz Müjdenin verdiği umuttan kopmadan, imanda temellenip yerleşmiş olarak kalın. Ben Pavlus, göğün altındaki bütün yaratılışa duyurulan bu Müjdenin hizmetkârı oldum.

Колосяни 1:23 Ukrainian: NT
коли оце пробуваєте в вірі основані і тверді, і неподвижимі в упованнї благовістя, котре чули проповідуване усьому твориву піднебесному, котрому став я Павел служителем.

Colossians 1:23 Uma New Testament
Toe-mi ompi', tida-mokoi mepangala', neo' mogego', neo' nipelele' ba hema-hema to doko' mpobagiu-koi. Perohoi ngkakamu tudui' to ni'epe-mi. Neo' nibahakai ncarumaka napa to najanci-kokoi Alata'ala hi rala Kareba Lompe'. Kareba Lompe' toe, rapalele-mi hi humalili' dunia'. Pai' aku', jadi' pahawaa' Pue' wo'o-ama-kuwo, mpopalele Kareba toe.

Coâ-loâ-se 1:23 Vietnamese (1934)
miễn là anh em tin Chúa cách vững vàng không núng, chẳng hề dời khỏi sự trông cậy đã truyền ra bởi đạo Tin Lành mà anh em đã nghe, là đạo được giảng ra giữa mọi vật dựng nên ở dưới trời, và chính tôi, Phao-lô, là kẻ giúp việc của đạo ấy.

Colossians 1:22
Top of Page
Top of Page