John 21:7
New International Version
Then the disciple whom Jesus loved said to Peter, "It is the Lord!" As soon as Simon Peter heard him say, "It is the Lord," he wrapped his outer garment around him (for he had taken it off) and jumped into the water.

New Living Translation
Then the disciple Jesus loved said to Peter, "It's the Lord!" When Simon Peter heard that it was the Lord, he put on his tunic (for he had stripped for work), jumped into the water, and headed to shore.

English Standard Version
That disciple whom Jesus loved therefore said to Peter, “It is the Lord!” When Simon Peter heard that it was the Lord, he put on his outer garment, for he was stripped for work, and threw himself into the sea.

Berean Study Bible
Then the disciple whom Jesus loved said to Peter, “It is the Lord!” As soon as Simon Peter heard that it was the Lord, he put on his outer garment (for he had removed it) and jumped into the sea.

New American Standard Bible
Therefore that disciple whom Jesus loved said to Peter, "It is the Lord." So when Simon Peter heard that it was the Lord, he put his outer garment on (for he was stripped for work), and threw himself into the sea.

King James Bible
Therefore that disciple whom Jesus loved saith unto Peter, It is the Lord. Now when Simon Peter heard that it was the Lord, he girt his fisher's coat unto him, (for he was naked,) and did cast himself into the sea.

Holman Christian Standard Bible
Therefore the disciple, the one Jesus loved, said to Peter, "It is the Lord!" When Simon Peter heard that it was the Lord, he tied his outer garment around him (for he was stripped) and plunged into the sea.

International Standard Version
That disciple whom Jesus kept loving told Peter, "It's the Lord!" When Simon Peter heard that it was the Lord, he put his clothes back on, because he was practically naked, and jumped into the sea.

NET Bible
Then the disciple whom Jesus loved said to Peter, "It is the Lord!" So Simon Peter, when he heard that it was the Lord, tucked in his outer garment (for he had nothing on underneath it), and plunged into the sea.

Aramaic Bible in Plain English
And that disciple for whom Yeshua had great affection said to Kaypha, “This is Our Lord.” But Shimeon, when he heard that he was Our Lord, he took his tunic, girding his loins because he was naked, and he threw himself into the sea to come to Yeshua.

GOD'S WORD® Translation
The disciple whom Jesus loved said to Peter, "It's the Lord." When Simon Peter heard that it was the Lord, he put back on the clothes that he had taken off and jumped into the sea.

Jubilee Bible 2000
Therefore that disciple whom Jesus loved said unto Peter, It is the Lord. Now when Simon Peter heard that it was the Lord, he girt his fisher's coat unto him (for he was naked) and cast himself into the sea.

King James 2000 Bible
Therefore that disciple whom Jesus loved said unto Peter, It is the Lord. Now when Simon Peter heard that it was the Lord, he girded his fisher's coat unto him, (for he was naked,) and did cast himself into the sea.

American King James Version
Therefore that disciple whom Jesus loved said to Peter, It is the Lord. Now when Simon Peter heard that it was the Lord, he girt his fisher's coat to him, (for he was naked,) and did cast himself into the sea.

American Standard Version
That disciple therefore whom Jesus loved saith unto Peter, It is the Lord. So when Simon Peter heard that it was the Lord, he girt his coat about him (for he was naked), and cast himself into the sea.

Douay-Rheims Bible
That disciple therefore whom Jesus loved, said to Peter: It is the Lord. Simon Peter, when he heard that it was the Lord, girt his coat about him, (for he was naked,) and cast himself into the sea.

Darby Bible Translation
That disciple therefore whom Jesus loved says to Peter, It is the Lord. Simon Peter therefore, having heard that it was the Lord, girded his overcoat [on him] (for he was naked), and cast himself into the sea;

English Revised Version
That disciple therefore whom Jesus loved saith unto Peter, It is the Lord. So when Simon Peter heard that it was the Lord, he girt his coat about him (for he was naked), and cast himself into the sea.

Webster's Bible Translation
Therefore that disciple whom Jesus loved saith to Peter, It is the Lord. Now when Simon Peter heard that it was the Lord, he girt on his fisher's coat, (for he was naked) and cast himself into the sea.

Weymouth New Testament
This made the disciple whom Jesus loved say to Peter, "It is the Master." Simon Peter therefore, when he heard the words, "It is the Master," drew on his fisherman's shirt--for he had not been wearing it--put on his girdle, and sprang into the water.

World English Bible
That disciple therefore whom Jesus loved said to Peter, "It's the Lord!" So when Simon Peter heard that it was the Lord, he wrapped his coat around him (for he was naked), and threw himself into the sea.

Young's Literal Translation
That disciple, therefore, whom Jesus was loving saith to Peter, 'The Lord it is!' Simon Peter, therefore, having heard that it is the Lord, did gird on the outer coat, (for he was naked,) and did cast himself into the sea;

Johannes 21:7 Afrikaans PWL
Daarop sê die studentevolgeling, die een vir wie Yeshua liefgehad het, vir Kefa: “Dit is ons Meester!” Toe Shim’on Kefa hoor dat dit ons Meester is, trek hy sy bokleed aan en maak sy lende vas, want hy was kaal en gooi homself in die see om na Yeshua te gaan,

Gjoni 21:7 Albanian
Atëherë dishepulli, të cilin Jezusi e donte, i tha Pjetrit: ''Éshtë Zoti''. Simon Pjetri, kur dëgjoi se ishte Zoti, u mbështoll me rrobë (sepse ishte i zhveshur) dhe u hodh në det.

ﻳﻮﺣﻨﺎ 21:7 Arabic: Smith & Van Dyke
فقال ذلك التلميذ الذي كان يسوع يحبه لبطرس هو الرب. فلما سمع سمعان بطرس انه الرب أتزر بثوبه لانه كان عريانا والقى نفسه في البحر.

ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՅՈՎՀԱՆՆԷՍԻ 21:7 Armenian (Western): NT
Ուստի այն աշակերտը որ Յիսուս կը սիրէր՝ ըսաւ Պետրոսի. «Անիկա Տէ՛րն է»: Երբ Սիմոն Պետրոս լսեց թէ Տէրն է, վրան առաւ բաճկոնը՝ որովհետեւ մերկ էր, ու նետուեցաւ ծովը:

Euangelioa S. Ioannen araura.  21:7 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Diotsa bada Iesusec maite çuen discipulu harc Pierrisi, Iauna duc. Simon Pierris bada, ençun çuenean ecen Iauna cela, bere iuppáz ingura cedin (ceren billuzgorria baitzén) eta egotz ceçan bere buruä itsassora.

Dyr Johanns 21:7 Bavarian
Daa gsait yn n Herrn sein Lieblingsjünger zo n Peetersn: "Dös ist ja dyr Herr!" Wie dös dyr Simen Peeters ghoert, glögt yr syr s Hemet wider an und sprang eyn n See einhin.

Йоан 21:7 Bulgarian
Тогава оня ученик, когото обичаше Исус, казва на Петра: Господ е. А Симон Петър, като чу, че бил Господ, препаса си връхната дреха (защото беше гол) и се хвърли в езерото.

中文標準譯本 (CSB Traditional)
耶穌所愛的那門徒對彼得說:「那是主!」當時,西門彼得赤著身子,一聽說是主,就把外衣繫上,跳進湖裡。

中文标准译本 (CSB Simplified)
耶稣所爱的那门徒对彼得说:“那是主!”当时,西门彼得赤着身子,一听说是主,就把外衣系上,跳进湖里。

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
耶穌所愛的那門徒對彼得說:「是主!」那時西門彼得赤著身子,一聽見是主,就束上一件外衣,跳在海裡。

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
耶稣所爱的那门徒对彼得说:“是主!”那时西门彼得赤着身子,一听见是主,就束上一件外衣,跳在海里。

約 翰 福 音 21:7 Chinese Bible: Union (Traditional)
耶 穌 所 愛 的 那 門 徒 對 彼 得 說 : 是 主 ! 那 時 西 門 彼 得 赤 著 身 子 , 一 聽 見 是 主 , 就 束 上 一 件 外 衣 , 跳 在 海 裡 。

約 翰 福 音 21:7 Chinese Bible: Union (Simplified)
耶 稣 所 爱 的 那 门 徒 对 彼 得 说 : 是 主 ! 那 时 西 门 彼 得 赤 着 身 子 , 一 听 见 是 主 , 就 束 上 一 件 外 衣 , 跳 在 海 里 。

Evanðelje po Ivanu 21:7 Croatian Bible
Tada onaj učenik kojega je Isus ljubio kaže Petru: Gospodin je! Kad je Šimun Petar čuo da je to Gospodin, pripaše si gornju haljinu, jer bijaše gol, te se baci u more.

Jan 21:7 Czech BKR
I řekl učedlník ten, kteréhož miloval Ježíš, Petrovi: Pán jest. A Šimon Petr, jakž uslyšel, že Pán jest, opásal se po košili, (nebo byl nah,) a pustil se do moře.

Johannes 21:7 Danish
Den Discipel, som Jesus elskede, siger da til Peter: »Det er Herren.« Da Simon Peter nu hørte, at det var Herren, bandt han sin Fiskerkjortel om sig (thi han var nøgen), og kastede sig i Søen.

Johannes 21:7 Dutch Staten Vertaling
De discipel dan, welken Jezus liefhad, zeide tot Petrus: Het is de Heere! Simon Petrus dan, horende, dat het de Heere was, omgordde het opperkleed (want hij was naakt), en wierp zichzelven in de zee.

Nestle Greek New Testament 1904
λέγει οὖν ὁ μαθητὴς ἐκεῖνος ὃν ἠγάπα ὁ Ἰησοῦς τῷ Πέτρῳ Ὁ Κύριός ἐστιν. Σίμων οὖν Πέτρος, ἀκούσας ὅτι ὁ Κύριός ἐστιν, τὸν ἐπενδύτην διεζώσατο, ἦν γὰρ γυμνός, καὶ ἔβαλεν ἑαυτὸν εἰς τὴν θάλασσαν·

Westcott and Hort 1881
λέγει οὖν ὁ μαθητὴς ἐκεῖνος ὃν ἠγάπα ὁ Ἰησοῦς τῷ Πέτρῳ Ὁ κύριός ἐστιν. Σίμων οὖν Πέτρος, ἀκούσας ὅτι ὁ κύριός ἐστιν, τὸν ἐπενδύτην διεζώσατο, ἦν γὰρ γυμνός, καὶ ἔβαλεν ἑαυτὸν εἰς τὴν θάλασσαν·

Westcott and Hort / [NA27 variants]
λέγει οὖν ὁ μαθητὴς ἐκεῖνος ὃν ἠγάπα ὁ Ἰησοῦς τῷ Πέτρῳ Ὁ κύριός ἐστιν. Σίμων οὖν Πέτρος, ἀκούσας ὅτι ὁ κύριός ἐστιν, τὸν ἐπενδύτην διεζώσατο, ἦν γὰρ γυμνός, καὶ ἔβαλεν ἑαυτὸν εἰς τὴν θάλασσαν·

RP Byzantine Majority Text 2005
Λέγει οὖν ὁ μαθητὴς ἐκεῖνος ὃν ἠγάπα ὁ Ἰησοῦς τῷ Πέτρῳ, Ὁ κύριός ἐστιν. Σίμων οὖν Πέτρος, ἀκούσας ὅτι ὁ κύριός ἐστιν, τὸν ἐπενδύτην διεζώσατο― ἦν γὰρ γυμνός― καὶ ἔβαλεν ἑαυτὸν εἰς τὴν θάλασσαν.

Greek Orthodox Church 1904
λέγει οὖν ὁ μαθητὴς ἐκεῖνος, ὃν ἠγάπα ὁ Ἰησοῦς, τῷ Πέτρῳ· Ὁ Κύριός ἐστι. Σίμων οὖν Πέτρος ἀκούσας ὅτι ὁ Κύριός ἐστι, τὸν ἐπενδύτην διεζώσατο· ἦν γὰρ γυμνός· καὶ ἔβαλεν ἑαυτὸν εἰς τὴν θάλασσαν·

Tischendorf 8th Edition
λέγει οὖν ὁ μαθητὴς ἐκεῖνος ὃν ἠγάπα ὁ Ἰησοῦς τῷ Πέτρῳ· ὁ κύριός ἐστιν. Σίμων οὖν Πέτρος, ἀκούσας ὅτι ὁ κύριός ἐστιν, τὸν ἐπενδύτην διεζώσατο, ἦν γὰρ γυμνός, καὶ ἔβαλεν ἑαυτὸν εἰς τὴν θάλασσαν·

Scrivener's Textus Receptus 1894
λέγει οὖν ὁ μαθητὴς ἐκεῖνος ὃν ἠγάπα ὁ Ἰησοῦς τῷ Πέτρῳ, Ὁ Κύριός ἐστι. Σίμων οὖν Πέτρος, ἀκούσας ὅτι ὁ Κύριός ἐστι, τὸν ἐπενδύτην διεζώσατο ἦν γὰρ γυμνός, καὶ ἔβαλεν ἑαυτὸν εἰς τὴν θάλασσαν.

Stephanus Textus Receptus 1550
λέγει οὖν ὁ μαθητὴς ἐκεῖνος ὃν ἠγάπα ὁ Ἰησοῦς τῷ Πέτρῳ Ὁ κύριός ἐστιν Σίμων οὖν Πέτρος ἀκούσας ὅτι ὁ κύριός ἐστιν τὸν ἐπενδύτην διεζώσατο ἦν γὰρ γυμνός καὶ ἔβαλεν ἑαυτὸν εἰς τὴν θάλασσαν

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
λεγει ουν ο μαθητης εκεινος ον ηγαπα ο ιησους τω πετρω ο κυριος εστιν σιμων ουν πετρος ακουσας οτι ο κυριος εστιν τον επενδυτην διεζωσατο ην γαρ γυμνος και εβαλεν εαυτον εις την θαλασσαν

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
λεγει ουν ο μαθητης εκεινος ον ηγαπα ο ιησους τω πετρω ο κυριος εστιν σιμων ουν πετρος ακουσας οτι ο κυριος εστιν τον επενδυτην διεζωσατο ην γαρ γυμνος και εβαλεν εαυτον εις την θαλασσαν

Stephanus Textus Receptus 1550
λεγει ουν ο μαθητης εκεινος ον ηγαπα ο ιησους τω πετρω ο κυριος εστιν σιμων ουν πετρος ακουσας οτι ο κυριος εστιν τον επενδυτην διεζωσατο ην γαρ γυμνος και εβαλεν εαυτον εις την θαλασσαν

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
λεγει ουν ο μαθητης εκεινος ον ηγαπα ο Ιησους τω Πετρω, Ο Κυριος εστι. Σιμων ουν Πετρος, ακουσας οτι ο Κυριος εστι, τον επενδυτην διεζωσατο ην γαρ γυμνος, και εβαλεν εαυτον εις την θαλασσαν.

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
λεγει ουν ο μαθητης εκεινος ον ηγαπα ο ιησους τω πετρω ο κυριος εστιν σιμων ουν πετρος ακουσας οτι ο κυριος εστιν τον επενδυτην διεζωσατο ην γαρ γυμνος και εβαλεν εαυτον εις την θαλασσαν

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
λεγει ουν ο μαθητης εκεινος ον ηγαπα ο ιησους τω πετρω ο κυριος εστιν σιμων ουν πετρος ακουσας οτι ο κυριος εστιν τον επενδυτην διεζωσατο ην γαρ γυμνος και εβαλεν εαυτον εις την θαλασσαν

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
legei oun ho mathētēs ekeinos hon ēgapa ho Iēsous tō Petrō HO Kyrios estin. Simōn oun Petros, akousas hoti ho Kyrios estin, ton ependytēn diezōsato, ēn gar gymnos, kai ebalen heauton eis tēn thalassan;

legei oun ho mathetes ekeinos hon egapa ho Iesous to Petro HO Kyrios estin. Simon oun Petros, akousas hoti ho Kyrios estin, ton ependyten diezosato, en gar gymnos, kai ebalen heauton eis ten thalassan;

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
legei oun ho mathētēs ekeinos hon ēgapa ho Iēsous tō Petrō HO kyrios estin. Simōn oun Petros, akousas hoti ho kyrios estin, ton ependytēn diezōsato, ēn gar gymnos, kai ebalen heauton eis tēn thalassan;

legei oun ho mathetes ekeinos hon egapa ho Iesous to Petro HO kyrios estin. Simon oun Petros, akousas hoti ho kyrios estin, ton ependyten diezosato, en gar gymnos, kai ebalen heauton eis ten thalassan;

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 21:7 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
legei oun o mathētēs ekeinos on ēgapa o iēsous tō petrō o kurios estin simōn oun petros akousas oti o kurios estin ton ependutēn diezōsato ēn gar gumnos kai ebalen eauton eis tēn thalassan

legei oun o mathEtEs ekeinos on Egapa o iEsous tO petrO o kurios estin simOn oun petros akousas oti o kurios estin ton ependutEn diezOsato En gar gumnos kai ebalen eauton eis tEn thalassan

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 21:7 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
legei oun o mathētēs ekeinos on ēgapa o iēsous tō petrō o kurios estin simōn oun petros akousas oti o kurios estin ton ependutēn diezōsato ēn gar gumnos kai ebalen eauton eis tēn thalassan

legei oun o mathEtEs ekeinos on Egapa o iEsous tO petrO o kurios estin simOn oun petros akousas oti o kurios estin ton ependutEn diezOsato En gar gumnos kai ebalen eauton eis tEn thalassan

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 21:7 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
legei oun o mathētēs ekeinos on ēgapa o iēsous tō petrō o kurios estin simōn oun petros akousas oti o kurios estin ton ependutēn diezōsato ēn gar gumnos kai ebalen eauton eis tēn thalassan

legei oun o mathEtEs ekeinos on Egapa o iEsous tO petrO o kurios estin simOn oun petros akousas oti o kurios estin ton ependutEn diezOsato En gar gumnos kai ebalen eauton eis tEn thalassan

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 21:7 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
legei oun o mathētēs ekeinos on ēgapa o iēsous tō petrō o kurios estin simōn oun petros akousas oti o kurios estin ton ependutēn diezōsato ēn gar gumnos kai ebalen eauton eis tēn thalassan

legei oun o mathEtEs ekeinos on Egapa o iEsous tO petrO o kurios estin simOn oun petros akousas oti o kurios estin ton ependutEn diezOsato En gar gumnos kai ebalen eauton eis tEn thalassan

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 21:7 Westcott/Hort - Transliterated
legei oun o mathētēs ekeinos on ēgapa o iēsous tō petrō o kurios estin simōn oun petros akousas oti o kurios estin ton ependutēn diezōsato ēn gar gumnos kai ebalen eauton eis tēn thalassan

legei oun o mathEtEs ekeinos on Egapa o iEsous tO petrO o kurios estin simOn oun petros akousas oti o kurios estin ton ependutEn diezOsato En gar gumnos kai ebalen eauton eis tEn thalassan

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 21:7 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
legei oun o mathētēs ekeinos on ēgapa o iēsous tō petrō o kurios estin simōn oun petros akousas oti o kurios estin ton ependutēn diezōsato ēn gar gumnos kai ebalen eauton eis tēn thalassan

legei oun o mathEtEs ekeinos on Egapa o iEsous tO petrO o kurios estin simOn oun petros akousas oti o kurios estin ton ependutEn diezOsato En gar gumnos kai ebalen eauton eis tEn thalassan

János 21:7 Hungarian: Karoli
Szóla azért az a tanítvány, a kit Jézus szeret vala, Péternek: Az Úr van [ott]! Simon Péter azért, a mikor hallja vala, hogy [ott] van az Úr, magára vevé az ingét (mert mezítelen vala), és beveté magát a tengerbe.

La evangelio laŭ Johano 21:7 Esperanto
Tiu discxiplo, kiun Jesuo amis, diris al Petro:GXi estas la Sinjoro. Kiam do Simon Petro auxdis, ke gxi estas la Sinjoro, li alzonis al si sian kitelon (cxar li estis nuda) kaj jxetis sin en la maron.

Evankeliumi Johanneksen mukaan 21:7 Finnish: Bible (1776)
Niin sanoi se opetuslapsi, jota Jesus rakasti, Pietarille: Herra se on. Kuin Simon Pietari sen kuuli, että se oli Herra, vyötti hän hameen ympärillensä, (sillä hän oli alasti,) ja heitti itsensä mereen.

Jean 21:7 French: Darby
Ce disciple donc que Jesus aimait, dit à Pierre: C'est le Seigneur. Simon Pierre donc, ayant entendu que c'etait le Seigneur, ceignit sa robe de dessus, car il etait nu, et se jeta dans la mer.

Jean 21:7 French: Louis Segond (1910)
Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre: C'est le Seigneur! Et Simon Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu, et se jeta dans la mer.

Jean 21:7 French: Martin (1744)
C'est pourquoi le Disciple que Jésus aimait, dit à Pierre : c'est le Seigneur. Et quand Simon Pierre eut entendu que c'était le Seigneur, il ceignit sa tunique, parce qu'il était nu, et se jeta dans la mer.

Johannes 21:7 German: Modernized
Da spricht der Jünger, welchen Jesus liebhatte, zu Petrus: Es ist der HERR! Da Simon Petrus hörete, daß es der HERR war, gürtete er das Hemd um sich (denn er war nackend) und warf sich ins Meer.

Johannes 21:7 German: Luther (1912)
Da spricht der Jünger, welchen Jesus liebhatte, zu Petrus: Es ist der HERR! Da Simon Petrus hörte, daß es der HERR war, gürtete er das Hemd um sich (denn er war nackt) und warf sich ins Meer.

Johannes 21:7 German: Textbibel (1899)
Da sagte jener Jünger, den Jesus lieb hatte, zu Petrus: es ist der Herr. Da nun Simon Petrus hörte, daß es der Herr sei, umgürtete er sich mit dem Rock - denn er war nackt - und warf sich in den See.

Giovanni 21:7 Italian: Riveduta Bible (1927)
Allora il discepolo che Gesù amava disse a Pietro: E’ il Signore! E Simon Pietro, udito ch’era il Signore, si cinse il camiciotto, perché era nudo, e si gettò nel mare.

Giovanni 21:7 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
Laonde quel discepolo che Gesù amava disse a Pietro: Egli è il Signore. E Simon Pietro, udito ch’egli era il Signore, succinse la sua veste perciocchè egli era nudo, e si gettò nel mare.

YOHANES 21:7 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Maka kata murid yang dikasihi oleh Yesus itu kepada Petrus, "Itulah Tuhan." Setelah didengar oleh Simon Petrus bahwa Ialah Tuhan itu, maka diikatkannya bajunya pada pinggangnya, sebab tiada ia berbaju, lalu terjunlah ia ke dalam laut.

John 21:7 Kabyle: NT
Anelmad-nni i gḥemmel Sidna Ɛisa, yenna i Buṭrus : D Sidna Ɛisa !ɣ Mi gesla belli d Sidna Ɛisa, Semɛun Buṭrus yekksen aqenduṛ-is mi gella yețṣeggid, yelsa-t, dɣa iḍeggeṛ iman-is ɣer waman.

요한복음 21:7 Korean
예수의 사랑하시는 그 제자가 베드로에게 이르되 `주시라 !' 하니 시몬 베드로가 벗고 있다가 주(主)라 하는 말을 듣고 겉옷을 두른 후에 바다로 뛰어 내리더라

Ioannes 21:7 Latin: Vulgata Clementina
Dixit ergo discipulus ille, quem diligebat Jesus, Petro : Dominus est. Simon Petrus cum audisset quia Dominus est, tunica succinxit se (erat enim nudus) et misit se in mare.

Sv. Jānis 21:7 Latvian New Testament
Tad māceklis, ko Jēzus mīlēja, sacīja Pēterim: Tas ir Kungs! Sīmanis Pēteris, dzirdēdams, ka tas ir Kungs, apjoza virsdrēbes (jo bija izģērbies) un metās jūrā.

Evangelija pagal Jonà 21:7 Lithuanian
Tuomet tasai mokinys, kurį Jėzus mylėjo, sako Petrui: “Tai Viešpats!” Išgirdęs, jog tai Viešpats, Simonas Petras persijuosė drabužį,­mat buvo neapsirengęs,­ir šoko į ežerą.

John 21:7 Maori
Katahi ka mea te akonga i arohaina e Ihu ki a Pita, Ko te Ariki. A, no te rongonga o Haimona Pita, ko te Ariki, ka whitikiria tona kakahu, e tu kau ana hoki ia, a rere ana ki te moana.

Johannes 21:7 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
Den disippel som Jesus elsket, sier da til Peter: Det er Herren! Da nu Simon Peter hørte at det var Herren, bandt han sin kjortel om sig - for han var naken - og kastet sig i sjøen;

Juan 21:7 Spanish: La Biblia de las Américas
Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, dijo a Pedro: ¡Es el Señor! Oyendo, pues, Simón Pedro que era el Señor, se ciñó la ropa (porque se la había quitado para poder trabajar), y se echó al mar.

Juan 21:7 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, dijo a Pedro: "¡Es el Señor!" Oyendo Simón Pedro que era el Señor, se puso la ropa, porque se la había quitado para poder trabajar, y se echó al mar.

Juan 21:7 Spanish: Reina Valera Gómez
Entonces aquel discípulo, a quien Jesús amaba, dijo a Pedro: ¡Es el Señor! Y cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se ciñó su ropa (porque estaba desnudo), y se echó al mar.

Juan 21:7 Spanish: Reina Valera 1909
Entonces aquel discípulo, al cual amaba Jesús, dijo á Pedro: El Señor es. Y Simón Pedro, como oyó que era el Señor, ciñóse la ropa, porque estaba desnudo, y echóse á la mar.

Juan 21:7 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
Dijo entonces aquel discípulo, al cual amaba Jesús, a Pedro: El Señor es. Entonces Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque estaba desnudo, y se echó al mar.

João 21:7 Bíblia King James Atualizada Português
Diante disso, o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: “É o Senhor!” Assim que Simão Pedro ouviu que era o Senhor, vestiu sua túnica, pois a havia tirado, e lançou-se ao mar.

João 21:7 Portugese Bible
Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: Senhor. Quando, pois, Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava despido, e lançou-se ao mar;   

Ioan 21:7 Romanian: Cornilescu
Atunci ucenicul, pe care -l iubea Isus, a zis lui Petru: ,,Este Domnul!`` Cînd a auzit Simon Petru că este Domnul şi -a pus haina pe el, şi s'a încins, căci era desbrăcat, şi s'a aruncat în mare.

От Иоанна 21:7 Russian: Synodal Translation (1876)
Тогда ученик, которого любил Иисус, говорит Петру: это Господь. Симон же Петр, услышав, что это Господь, опоясался одеждою, – ибо он был наг, – и бросился в море.

От Иоанна 21:7 Russian koi8r
Тогда ученик, которого любил Иисус, говорит Петру: это Господь. Симон же Петр, услышав, что это Господь, опоясался одеждою, --ибо он был наг, --и бросился в море.

John 21:7 Shuar New Testament
N·jainkia Jesusa unuiniamuri Jesus ti aneemia nu Pφtrun Tφmiayi "Ii Uuntrinti." Takui Pφtrusha aimiaku asa ni pushirin entsar Entsß inianmiayi yukuak jeataj tusa.

Johannes 21:7 Swedish (1917)
Den lärjunge som Jesus älskade sade då till Petrus: »Det är Herren.» När Simon Petrus hörde att det var Herren, tog han på sig sin överklädnad -- ty han var oklädd -- och gav sig i sjön.

Yohana 21:7 Swahili NT
Hapo yule mwanafunzi aliyependwa na Yesu akamwambia Petro, "Ni Bwana!" Simoni Petro aliposikia ya kuwa ni Bwana, akajifunga vazi lake (maana hakuwa amelivaa), akarukia majini.

Juan 21:7 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
Yaong alagad nga na iniibig ni Jesus ay nagsabi kay Pedro, Ang Panginoon nga. Kaya't pagkarinig nga ni Simon Pedro na yao'y ang Panginoon, ay nagbigkis siya ng kaniyang tunika (sapagka't siya'y hubo't hubad), at tumalon sa dagat.

Ǝlinjil wa n Yaxya 21:7 Tawallamat Tamajaq NT
Inkar ǝnǝttalib wa isannahal Ɣaysa tara inna i Butros: «Awen Ǝmǝli!»

Da daɣ ad isla Simɣon Butros as Ǝmǝli awen, ǝnta ad iqqan asalsaw-net wa n afalla, fǝlas izzâf, tǝzzar itaraggat daɣ agaraw.

ยอห์น 21:7 Thai: from KJV
สาวกคนที่พระเยซูทรงรักจึงบอกเปโตรว่า "เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า" เมื่อซีโมนเปโตรได้ยินว่าเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า เขาก็หยิบเสื้อคลุมชาวประมงของเขามาสวมรัดไว้ (เพราะเขาเปลือยเปล่าอยู่) แล้วก็กระโดดลงทะเล

Yuhanna 21:7 Turkish
İsanın sevdiği öğrenci, Petrusa, ‹‹Bu Rabdir!›› dedi. Simun Petrus Onun Rab olduğunu işitince üzerinden çıkarmış olduğu üstlüğü giyip göle atladı.

Йоан 21:7 Ukrainian: NT
Каже тоді ученик той, котрого любив Ісус, Петрові: Се Господь. Симон же Петр, почувши, що се Господь, підперезавсь (був бо нагий), та й кинувсь у море.

John 21:7 Uma New Testament
Ngkai ree, ana'guru to nape'ahi' Yesus mpo'uli' -ki Petrus: "Pue' -hana toe-e mai!" Mpo'epe toe-di Petrus, kana'unco' -nami baju-na (apa' uma-i mobajui), nahoo' hi hope' -na, pai' mengkalitowo' -imi hilou hi rala ue, monangu hilou hi role-na.

Giaêng 21:7 Vietnamese (1934)
Môn đồ mà Ðức Chúa Jêsus yêu bèn nói với Phi -e-rơ rằng: Ấy là Chúa! Khi Si-môn Phi -e-rơ nghe rằng ấy là Chúa, bèn lấy áo dài quấn mình (vì đương ở trần) và nhảy xuống nước.

John 21:6
Top of Page
Top of Page