KATA IOANNEN 21
Greek NT: Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated

1meta tauta ephanerōsen eauton palin {UBS4: o } iēsous tois mathētais epi tēs thalassēs tēs tiberiados ephanerōsen de outōs 2ēsan omou simōn petros kai thōmas o legomenos didumos kai nathanaēl o apo kana tēs galilaias kai oi tou zebedaiou kai alloi ek tōn mathētōn autou duo 3legei autois simōn petros upagō alieuein legousin autō erchometha kai ēmeis sun soi exēlthon kai enebēsan eis to ploion kai en ekeinē tē nukti epiasan ouden

4prōias de ēdē {WH: ginomenēs } {UBS4: genomenēs } estē iēsous eis ton aigialon ou mentoi ēdeisan oi mathētai oti iēsous estin 5legei oun autois {UBS4: [o] } iēsous paidia mē ti prosphagion echete apekrithēsan autō ou 6o de eipen autois balete eis ta dexia merē tou ploiou to diktuon kai eurēsete ebalon oun kai ouketi auto elkusai ischuon apo tou plēthous tōn ichthuōn 7legei oun o mathētēs ekeinos on ēgapa o iēsous tō petrō o kurios estin simōn oun petros akousas oti o kurios estin ton ependutēn diezōsato ēn gar gumnos kai ebalen eauton eis tēn thalassan 8oi de alloi mathētai tō ploiariō ēlthon ou gar ēsan makran apo tēs gēs alla ōs apo pēchōn diakosiōn surontes to diktuon tōn ichthuōn

9ōs oun apebēsan eis tēn gēn blepousin anthrakian keimenēn kai opsarion epikeimenon kai arton 10legei autois {WH: [o] } {UBS4: o } iēsous enenkate apo tōn opsariōn ōn epiasate nun 11anebē oun simōn petros kai eilkusen to diktuon eis tēn gēn meston ichthuōn megalōn ekaton pentēkonta triōn kai tosoutōn ontōn ouk eschisthē to diktuon

12legei autois {WH: [o] } {UBS4: o } iēsous deute aristēsate oudeis {UBS4: de } etolma tōn mathētōn exetasai auton su tis ei eidotes oti o kurios estin 13erchetai iēsous kai lambanei ton arton kai didōsin autois kai to opsarion omoiōs 14touto ēdē triton ephanerōthē iēsous tois mathētais egertheis ek nekrōn

15ote oun ēristēsan legei tō simōni petrō o iēsous simōn iōannou agapas me pleon toutōn legei autō nai kurie su oidas oti philō se legei autō boske ta arnia mou 16legei autō palin deuteron simōn iōannou agapas me legei autō nai kurie su oidas oti philō se legei autō poimaine ta {WH: probatia } {UBS4: probata } mou 17legei autō to triton simōn iōannou phileis me elupēthē o petros oti eipen autō to triton phileis me kai {WH: eipen } {UBS4: legei } autō kurie panta su oidas su ginōskeis oti philō se legei autō {WH: iēsous } {UBS4: [o iēsous] } boske ta {WH: probatia } {UBS4: probata } mou

18amēn amēn legō soi ote ēs neōteros ezōnnues seauton kai periepateis opou ētheles otan de gērasēs ekteneis tas cheiras sou kai allos {WH: zōsei se } {UBS4: se zōsei } kai oisei opou ou theleis 19touto de eipen sēmainōn poiō thanatō doxasei ton theon kai touto eipōn legei autō akolouthei moi

20epistrapheis o petros blepei ton mathētēn on ēgapa o iēsous akolouthounta os kai anepesen en tō deipnō epi to stēthos autou kai eipen kurie tis estin o paradidous se 21touton oun idōn o petros legei tō iēsou kurie outos de ti 22legei autō o iēsous ean auton thelō menein eōs erchomai ti pros se su moi akolouthei 23exēlthen oun outos o logos eis tous adelphous oti o mathētēs ekeinos ouk apothnēskei ouk eipen de autō o iēsous oti ouk apothnēskei all ean auton thelō menein eōs erchomai {WH: ti pros se } {UBS4: [ti pros se] }

24outos estin o mathētēs o marturōn peri toutōn kai o grapsas tauta kai oidamen oti alēthēs autou ē marturia estin

25estin de kai alla polla a epoiēsen o iēsous atina ean graphētai kath en oud auton oimai ton kosmon {WH: chōrēsein } {UBS4: chōrēsai } ta graphomena biblia

Greek NT: Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated

Bible Hub

John 20
Top of Page
Top of Page