Luke 11:2
New International Version
He said to them, "When you pray, say: "'Father, hallowed be your name, your kingdom come.

New Living Translation
Jesus said, "This is how you should pray: "Father, may your name be kept holy. May your Kingdom come soon.

English Standard Version
And he said to them, “When you pray, say: “Father, hallowed be your name. Your kingdom come.

Berean Study Bible
So Jesus told them, “When you pray, say: ‘Father, hallowed be Your name. Your kingdom come.

New American Standard Bible
And He said to them, "When you pray, say: 'Father, hallowed be Your name. Your kingdom come.

King James Bible
And he said unto them, When ye pray, say, Our Father which art in heaven, Hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done, as in heaven, so in earth.

Holman Christian Standard Bible
He said to them, "Whenever you pray, say: Father, Your name be honored as holy. Your kingdom come.

International Standard Version
So he told them, "Whenever you pray you are to say, 'Father, may your name be kept holy. May your kingdom come.

NET Bible
So he said to them, "When you pray, say: Father, may your name be honored; may your kingdom come.

Aramaic Bible in Plain English
Yeshua said to them, “When you pray, you shall say thus: 'Our Father, who are in Heaven'

GOD'S WORD® Translation
Jesus told them, "When you pray, say this: Father, let your name be kept holy. Let your kingdom come.

Jubilee Bible 2000
And he said unto them, When ye pray, say, Our Father who art in the heavens, Hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done, as in heaven, so also in the earth.

King James 2000 Bible
And he said unto them, When you pray, say, Our Father who is in heaven, Hallowed be your name. Your kingdom come. Your will be done, as in heaven, so on earth.

American King James Version
And he said to them, When you pray, say, Our Father which are in heaven, Hallowed be your name. Your kingdom come. Your will be done, as in heaven, so in earth.

American Standard Version
And he said unto them, When ye pray, say, Father, Hallowed be thy name. Thy kingdom come.

Douay-Rheims Bible
And he said to them: When you pray, say: Father, hallowed be thy name. Thy kingdom come.

Darby Bible Translation
And he said to them, When ye pray, say, Father, thy name be hallowed; thy kingdom come;

English Revised Version
And he said unto them, When ye pray, say, Father, Hallowed be thy name. Thy kingdom come.

Webster's Bible Translation
And he said to them, When ye pray, say, Our Father who art in heaven, Hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done, as in heaven, so on earth.

Weymouth New Testament
So He said to them, "When you pray, say, 'Father may Thy name be kept holy; let Thy Kingdom come;

World English Bible
He said to them, "When you pray, say, 'Our Father in heaven, may your name be kept holy. May your Kingdom come. May your will be done on Earth, as it is in heaven.

Young's Literal Translation
And he said to them, 'When ye may pray, say ye: Our Father who art in the heavens; hallowed be Thy name: Thy reign come; Thy will come to pass, as in heaven also on earth;

Lukas 11:2 Afrikaans PWL
Hy sê vir hulle: “Wanneer julle bid, sê: Ons Vader wat in die hemel is,

Luka 11:2 Albanian
Dhe ai u tha: ''Kur të luteni, thoni: "Ati ynë që je në qiej, u shenjtëroftë emri yt, ardhtë mbretëria jote, u bëftë vullneti yt si në qiell edhe në tokë.

ﻟﻮﻗﺎ 11:2 Arabic: Smith & Van Dyke
فقال لهم متى صلّيتم فقولوا ابانا الذي في السموات. ليتقدس اسمك ليأت ملكوتك. لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض.

ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՂՈՒԿԱՍԻ 11:2 Armenian (Western): NT
Ուստի ըսաւ անոնց. «Երբ կ՚աղօթէք՝ ըսէ՛ք. “Հա՛յր մեր՝ որ երկինքն ես՝՝, քու անունդ սուրբ ըլլայ. քու թագաւորութիւնդ գայ. քու կամքդ ըլլայ, ինչպէս երկինքը՝ նոյնպէս երկրի վրայ՝՝:

Euangelioa S. Luc-en araura.  11:2 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Eta erran ciecén, Othoitz eguiten duçuenean, erran eçaçue, Gure Aita ceruètan aicena, Sanctifica bedi hire icena, Ethor bedi hire resumá, Eguin bedi hire vorondatea, ceruän beçala, lurrean-ere.

Dyr Laux 11:2 Bavarian
Daa gsait yr ien: "Also, naacherd bettß yso: 'Vater, dein Nam ghoert gheiligt. Dein Reich sollt kemmen.

Лука 11:2 Bulgarian
А Той им каза: Когато се молите, думайте: Отче [[наш, Който си на небесата]], да се свети Твоето име; да дойде Твоето царство, [[да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята]];

中文標準譯本 (CSB Traditional)
耶穌就對他們說:「你們禱告的時候,要說:『父啊,願你的名被尊為聖,願你的國度來臨。

中文标准译本 (CSB Simplified)
耶稣就对他们说:“你们祷告的时候,要说:‘父啊,愿你的名被尊为圣,愿你的国度来临。

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
耶穌說:「你們禱告的時候,要說:『我們在天上的父,願人都尊你的名為聖,願你的國降臨,願你的旨意行在地上,如同行在天上。

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
耶稣说:“你们祷告的时候,要说:‘我们在天上的父,愿人都尊你的名为圣,愿你的国降临,愿你的旨意行在地上,如同行在天上。

路 加 福 音 11:2 Chinese Bible: Union (Traditional)
耶 穌 說 : 你 們 禱 告 的 時 候 , 要 說 : 我 們 在 天 上 的 父 ( 有 古 卷 只 作 : 父 阿 ) : 願 人 都 尊 你 的 名 為 聖 。 願 你 的 國 降 臨 ; 願 你 的 旨 意 行 在 地 上 , 如 同 行 在 天 上 ( 有 古 卷 無 願 你 的 旨 意 云 云 ) 。

路 加 福 音 11:2 Chinese Bible: Union (Simplified)
耶 稣 说 : 你 们 祷 告 的 时 候 , 要 说 : 我 们 在 天 上 的 父 ( 有 古 卷 只 作 : 父 阿 ) : 愿 人 都 尊 你 的 名 为 圣 。 愿 你 的 国 降 临 ; 愿 你 的 旨 意 行 在 地 上 , 如 同 行 在 天 上 ( 有 古 卷 无 愿 你 的 旨 意 云 云 ) 。

Evanðelje po Luki 11:2 Croatian Bible
On im reče: Kad molite, govorite: 'Oče! Sveti se ime tvoje! Dođi kraljevstvo tvoje!

Lukáš 11:2 Czech BKR
I řekl jim: Když se modlíte; říkejte: Otče náš, jenž jsi v nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá, jako v nebi tak i na zemi.

Lukas 11:2 Danish
Da sagde han til dem: »Naar I bede, da siger: Fader, Helliget vorde dit Navn; komme dit Rige;

Lukas 11:2 Dutch Staten Vertaling
En Hij zeide tot hen: Wanneer gij bidt, zo zegt: Onze Vader, Die in de hemelen zijt! Uw Naam worde geheiligd. Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede, gelijk in den hemel, alzo ook op de aarde.

Nestle Greek New Testament 1904
εἶπεν δὲ αὐτοῖς Ὅταν προσεύχησθε, λέγετε Πάτερ, ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου· ἐλθάτω ἡ βασιλεία σου·

Westcott and Hort 1881
εἶπεν δὲ αὐτοῖς Ὅταν προσεύχησθε, λέγετε Πάτερ, ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου· ἐλθάτω ἡ βασιλεία σου·

Westcott and Hort / [NA27 variants]
εἶπεν δὲ αὐτοῖς Ὅταν προσεύχησθε, λέγετε Πάτερ, ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου· ἐλθάτω / ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου·

RP Byzantine Majority Text 2005
Εἴπεν δὲ αὐτοῖς, Ὅταν προσεύχησθε, λέγετε, Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς, ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου. Ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου. Γενηθήτω τὸ θέλημά σου, ὡς ἐν οὐρανῷ, καὶ ἐπὶ τῆς γῆς.

Greek Orthodox Church 1904
εἶπε δὲ αὐτοῖς· Ὅταν προσεύχησθε, λέγετε, Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς· ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου· ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου· γενηθήτω τὸ θέλημά σου, ὡς ἐν οὐρανῷ, καὶ ἐπὶ τῆς γῆς·

Tischendorf 8th Edition
εἶπεν δὲ αὐτοῖς· ὅταν προσεύχησθε, λέγετε· πάτερ, ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου· ἐλθάτω ἡ βασιλεία σου·

Scrivener's Textus Receptus 1894
εἷπε δὲ αὐτοῖς, Ὅταν προσεύχησθε, λέγετε, Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοις, ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου. ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου γενηθήτω τὸ θέλημά σου, ὡς ἐν οὐρανῳ, καὶ ἐπὶ τὴς γὴς.

Stephanus Textus Receptus 1550
εἶπεν δὲ αὐτοῖς Ὅταν προσεύχησθε λέγετε Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοις, ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου· ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου· γενηθήτω τὸ θέλημά σου ὡς ἐν οὐρανῳ, καὶ ἐπὶ τὴς γὴς

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
ειπεν δε αυτοις οταν προσευχησθε λεγετε πατερ αγιασθητω το ονομα σου ελθετω η βασιλεια σου

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
ειπεν δε αυτοις οταν προσευχησθε λεγετε πατερ αγιασθητω το ονομα σου ελθατω η βασιλεια σου

Stephanus Textus Receptus 1550
ειπεν δε αυτοις οταν προσευχησθε λεγετε πατερ ημων ο εν τοις ουρανοις αγιασθητω το ονομα σου ελθετω η βασιλεια σου γενηθητω το θελημα σου ως εν ουρανω και επι της γης

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
ειπε δε αυτοις, Οταν προσευχησθε, λεγετε, Πατερ ημων ο εν τοις ουρανοις, αγιασθητω το ονομα σου. ελθετω η βασιλεια σου γενηθητω το θελημα σου, ως εν ουρανω, και επι της γης.

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
ειπεν δε αυτοις οταν προσευχησθε λεγετε πατερ ημων ο εν τοις ουρανοις αγιασθητω το ονομα σου ελθετω η βασιλεια σου γενηθητω το θελημα σου ως εν ουρανω και επι της γης

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
ειπεν δε αυτοις οταν προσευχησθε λεγετε πατερ αγιασθητω το ονομα σου ελθετω η βασιλεια σου

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
eipen de autois Hotan proseuchēsthe, legete Pater, hagiasthētō to onoma sou; elthatō hē basileia sou;

eipen de autois Hotan proseuchesthe, legete Pater, hagiastheto to onoma sou; elthato he basileia sou;

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
eipen de autois Hotan proseuchēsthe, legete Pater, hagiasthētō to onoma sou; elthatō hē basileia sou;

eipen de autois Hotan proseuchesthe, legete Pater, hagiastheto to onoma sou; elthato he basileia sou;

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 11:2 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
eipen de autois otan proseuchēsthe legete pater agiasthētō to onoma sou elthatō ē basileia sou

eipen de autois otan proseuchEsthe legete pater agiasthEtO to onoma sou elthatO E basileia sou

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 11:2 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
eipen de autois otan proseuchēsthe legete pater ēmōn o en tois ouranois agiasthētō to onoma sou elthetō ē basileia sou genēthētō to thelēma sou ōs en ouranō kai epi tēs gēs

eipen de autois otan proseuchEsthe legete pater EmOn o en tois ouranois agiasthEtO to onoma sou elthetO E basileia sou genEthEtO to thelEma sou Os en ouranO kai epi tEs gEs

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 11:2 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
eipen de autois otan proseuchēsthe legete pater ēmōn o en tois ouranois agiasthētō to onoma sou elthetō ē basileia sou genēthētō to thelēma sou ōs en ouranō kai epi tēs gēs

eipen de autois otan proseuchEsthe legete pater EmOn o en tois ouranois agiasthEtO to onoma sou elthetO E basileia sou genEthEtO to thelEma sou Os en ouranO kai epi tEs gEs

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 11:2 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
eipen de autois otan proseuchēsthe legete pater ēmōn o en tois ouranois agiasthētō to onoma sou elthetō ē basileia sou genēthētō to thelēma sou ōs en ouranō kai epi tēs gēs

eipen de autois otan proseuchEsthe legete pater EmOn o en tois ouranois agiasthEtO to onoma sou elthetO E basileia sou genEthEtO to thelEma sou Os en ouranO kai epi tEs gEs

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 11:2 Westcott/Hort - Transliterated
eipen de autois otan proseuchēsthe legete pater agiasthētō to onoma sou elthetō ē basileia sou

eipen de autois otan proseuchEsthe legete pater agiasthEtO to onoma sou elthetO E basileia sou

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 11:2 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
eipen de autois otan proseuchēsthe legete pater agiasthētō to onoma sou elthetō ē basileia sou

eipen de autois otan proseuchEsthe legete pater agiasthEtO to onoma sou elthetO E basileia sou

Lukács 11:2 Hungarian: Karoli
Monda pedig nékik: Mikor imádkoztok, [ezt] mondjátok: Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jõjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, miképen a mennyben, azonképen e földön is.

La evangelio laŭ Luko 11:2 Esperanto
Kaj li diris al ili:Kiam vi pregxas, diru:Patro, Estu sanktigita Via nomo. Venu Via regno.

Evankeliumi Luukkaan mukaan 11:2 Finnish: Bible (1776)
Niin hän sanoi heille: kuin te rukoilette, niin sanokaat: Isä meidän, joka olet taivaissa. Pyhitetty olkoon sinun nimes. Lähestyköön sinun valtakuntas. Tapahtukoon sinun tahtos niin maassa, kuin taivaassa.

Luc 11:2 French: Darby
Et il leur dit: Quand vous priez, dites: Pere, que ton nom soit sanctifie; que ton regne vienne;

Luc 11:2 French: Louis Segond (1910)
Il leur dit: Quand vous priez, dites: Père! Que ton nom soit sanctifié; que ton règne vienne.

Luc 11:2 French: Martin (1744)
Et il leur dit : quand vous prierez, dites : Notre Père qui es aux cieux, ton Nom soit sanctifié. Ton Règne vienne. Ta volonté soit faite en la terre comme au ciel.

Lukas 11:2 German: Modernized
Er aber sprach zu ihnen: Wenn ihr betet, sprecht: Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiliget. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe auf Erden wie im Himmel.

Lukas 11:2 German: Luther (1912)
Und er sprach zu ihnen: Wenn ihr betet, so sprecht: Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe auf Erden wie im Himmel.

Lukas 11:2 German: Textbibel (1899)
Er sagte aber zu ihnen: wenn ihr betet, so sprechet: Vater, geheiligt werde dein Name. Es komme dein Reich.

Luca 11:2 Italian: Riveduta Bible (1927)
Ed egli disse loro: Quando pregate, dite: Padre, sia santificato il tuo nome; venga il tuo regno;

Luca 11:2 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
Ed egli disse loro: Quando orerete, dite: PADRE NOSTRO, che sei ne’ cieli, sia santificato il tuo nome, il tuo regno venga, la tua volontà sia fatta in terra, come in cielo.

LUKAS 11:2 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Maka kata-Nya kepada mereka itu, "Apabila kamu berdoa, katakanlah: Ya Bapa, dipermuliakanlah kiranya nama-Mu; datanglah kerajaan-Mu;

Luke 11:2 Kabyle: NT
Yenna-yasen : M'ara tẓallem, init : A Baba Ṛebbi, isem-ik ad ițwaqeddes, lḥekma n tgeldit-ik a d-tas.

누가복음 11:2 Korean
예수께서 이르시되 `너희는 기도할 때에 이렇게 하라 아버지여 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 나라이 임하옵시며

Lucas 11:2 Latin: Vulgata Clementina
Et ait illis : Cum oratis, dicite : Pater, sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum.

Sv. Lūkass 11:2 Latvian New Testament
Un Viņš tiem sacīja: Kad jūs lūdzat Dievu, sakiet: Tēvs, svētīts lai top Tavs vārds! Lai atnāk Tava valstība!

Evangelija pagal Lukà 11:2 Lithuanian
Jėzus tarė jiems: “Kai meldžiatės, sakykite: ‘Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas Tavo vardas. Teateinie Tavo karalystė. Tebūnie Tavo valia kaip danguje, taip ir žemėje.

Luke 11:2 Maori
Ka mea ia ki a ratou, Ka inoi koutou, mea atu, E to matou Matua i te rangi, Kia tapu tou ingoa. Kia tae mai tou rangatiratanga. Kia meatia tau e pai ai ki runga ki te whenua, kia rite ano ki to te rangi.

Lukas 11:2 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
Da sa han til dem: Når I beder, skal I si: Fader vår, du som er i himmelen! Helliget vorde ditt navn; komme ditt rike; skje din vilje, som i himmelen, så og på jorden;

Lucas 11:2 Spanish: La Biblia de las Américas
Y El les dijo: Cuando oréis, decid: ``Padre, santificado sea tu nombre. Venga tu reino.

Lucas 11:2 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
Y El les dijo: "Cuando oren, digan: 'Padre, santificado sea Tu nombre. Venga Tu reino.

Lucas 11:2 Spanish: Reina Valera Gómez
Y les dijo: Cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en el cielo; santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra.

Lucas 11:2 Spanish: Reina Valera 1909
Y les dijo: Cuando orareis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos; sea tu nombre santificado. Venga tu reino. Sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra.

Lucas 11:2 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
Y les dijo: Cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos; sea tu Nombre santificado. Venga tu Reino. Sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra.

Lucas 11:2 Bíblia King James Atualizada Português
Então, Ele passou a ensiná-los: “Quando orardes, dizei: Pai! Santificado seja o teu Nome; venha o teu Reino;

Lucas 11:2 Portugese Bible
Ao que ele lhes disse: Quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome; venha o teu reino;   

Luca 11:2 Romanian: Cornilescu
El le -a zis: ,,Cînd vă rugaţi, să ziceţi: Tatăl nostru care eşti în ceruri! Sfinţească-se Numele Tău; vie Împărăţia Ta; facă-se voia Ta, precum în cer, aşa şi pe pămînt.

От Луки 11:2 Russian: Synodal Translation (1876)
Он сказал им: когда молитесь, говорите: Отче наш, сущий на небесах! да святится имя Твое; да приидет Царствие Твое; да будет воля Твоя и на земле, как нанебе;

От Луки 11:2 Russian koi8r
Он сказал им: когда молитесь, говорите: Отче наш, сущий на небесах! да святится имя Твое; да приидет Царствие Твое; да будет воля Твоя и на земле, как на небе;

Luke 11:2 Shuar New Testament
Tutai Jesus Tφmiayi "Yus ßujkuram ju titiarum: Aparu Yus, nayaimpiniam pujamna nu, ii Aparφnme. Ame Nßarmincha shuar ßntar pachischarti. Ashφ aentsnum ame akupkatin tsawantrum wari jeati. Ame wakeramuram nayaimpiniam umikma ana N·nisan ju nunkanmasha Uminkiatφ.

Lukas 11:2 Swedish (1917)
Då sade han till dem: »När I bedjen, skolen I säga så: 'Fader, helgat varde ditt namn; tillkomme ditt rike;

Luka 11:2 Swahili NT
Yesu akawaambia, "Mnaposali, semeni: Baba! Jina lako litukuzwe; Ufalme wako ufike.

Lucas 11:2 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
At sinabi niya sa kanila, Pagka kayo'y nagsisipanalangin, inyong sabihin, Ama, Sambahin nawa ang pangalan mo. Dumating nawa ang kaharian mo.

Ǝlinjil wa n Luqa 11:2 Tawallamat Tamajaq NT
Inn-asan Ɣaysa: «As tǝtattaram, tannim:

Abba,

Itǝwǝsǝɣmǝret esǝm-nak di zǝddigan,

taset-du taɣmar-nak.

ลูกา 11:2 Thai: from KJV
พระองค์จึงตรัสกับเขาว่า "เมื่อท่านอธิษฐานจงว่า `ข้าแต่พระบิดาของข้าพระองค์ทั้งหลาย ผู้สถิตในสวรรค์ ขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะ ขอให้อาณาจักรของพระองค์มาตั้งอยู่ น้ำพระทัยของพระองค์สำเร็จในสวรรค์อย่างไร ก็ให้สำเร็จบนแผ่นดินโลกเหมือนกันอย่างนั้น

Luka 11:2 Turkish
İsa onlara, ‹‹Dua ederken şöyle söyleyin›› dedi: ‹‹Baba, adın kutsal kılınsın. Egemenliğin gelsin.

Лука 11:2 Ukrainian: NT
Рече ж їм: Коли молитесь, кажіть: Отче наш, що на небесах! Нехай святить ся імя Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землї.

Luke 11:2 Uma New Testament
Na'uli' Yesus mpo'uli' -raka: "Ane mosampaya-koi, uli' hewa tohe'i: Mama, pomperapia' -kai bona hawe'ea tauna mpobila' hanga' -nu to moroli', bona Iko jadi' Magau' hi dunia'.

Lu-ca 11:2 Vietnamese (1934)
Ngài phán rằng: Khi các ngươi cầu nguyện, hãy nói: Lạy Cha! danh Cha được thánh; nước Cha được đến;

Luke 11:1
Top of Page
Top of Page