KATA LOUKAN 11
Greek NT: Stephens Textus Receptus (1550) Transliterated

1kai egeneto en tō einai auton en topō tini proseuchomenon ōs epausato eipen tis tōn mathētōn autou pros auton kurie didaxon ēmas proseuchesthai kathōs kai iōannēs edidaxen tous mathētas autou

2eipen de autois otan proseuchēsthe legete pater ēmōn o en tois ouranois agiasthētō to onoma sou elthetō ē basileia sou genēthētō to thelēma sou ōs en ouranō kai epi tēs gēs

3ton arton ēmōn ton epiousion didou ēmin to kath ēmeran

4kai aphes ēmin tas amartias ēmōn kai gar autoi aphiemen panti opheilonti ēmin kai mē eisenenkēs ēmas eis peirasmon alla rusai ēmas apo tou ponērou

5kai eipen pros autous tis ex umōn exei philon kai poreusetai pros auton mesonuktiou kai eipē autō phile chrēson moi treis artous 6epeidē philos mou paregeneto ex odou pros me kai ouk echō o parathēsō autō 7kakeinos esōthen apokritheis eipē mē moi kopous pareche ēdē ē thura kekleistai kai ta paidia mou met emou eis tēn koitēn eisin ou dunamai anastas dounai soi 8legō umin ei kai ou dōsei autō anastas dia to einai autou philon dia ge tēn anaideian autou egertheis dōsei autō osōn chrēzei

9kagō umin legō aiteite kai dothēsetai umin zēteite kai eurēsete krouete kai anoigēsetai umin 10pas gar o aitōn lambanei kai o zētōn euriskei kai tō krouonti anoigēsetai 11tina de umōn ton patera aitēsei o uios arton mē lithon epidōsei autō ei kai ichthun mē anti ichthuos ophin epidōsei autō 12ē kai ean aitēsē ōon mē epidōsei autō skorpion 13ei oun umeis ponēroi uparchontes oidate agatha domata didonai tois teknois umōn posō mallon o patēr o ex ouranou dōsei pneuma agion tois aitousin auton

14kai ēn ekballōn daimonion kai auto ēn kōphon egeneto de tou daimoniou exelthontos elalēsen o kōphos kai ethaumasan oi ochloi 15tines de ex autōn eipon en beelzeboul archonti tōn daimoniōn ekballei ta daimonia 16eteroi de peirazontes sēmeion par autou ezētoun ex ouranou 17autos de eidōs autōn ta dianoēmata eipen autois pasa basileia eph eautēn diameristheisa erēmoutai kai oikos epi oikon piptei 18ei de kai o satanas eph eauton diemeristhē pōs stathēsetai ē basileia autou oti legete en beelzeboul ekballein me ta daimonia 19ei de egō en beelzeboul ekballō ta daimonia oi uioi umōn en tini ekballousin dia touto kritai umōn autoi esontai 20ei de en daktulō theou ekballō ta daimonia ara ephthasen eph umas ē basileia tou theou 21otan o ischuros kathōplismenos phulassē tēn eautou aulēn en eirēnē estin ta uparchonta autou 22epan de o ischuroteros autou epelthōn nikēsē auton tēn panoplian autou airei eph ē epepoithei kai ta skula autou diadidōsin 23o mē ōn met emou kat emou estin kai o mē sunagōn met emou skorpizei

24otan to akatharton pneuma exelthē apo tou anthrōpou dierchetai di anudrōn topōn zētoun anapausin kai mē euriskon legei upostrepsō eis ton oikon mou othen exēlthon 25kai elthon euriskei sesarōmenon kai kekosmēmenon 26tote poreuetai kai paralambanei epta etera pneumata ponērotera eautou kai eiselthonta katoikei ekei kai ginetai ta eschata tou anthrōpou ekeinou cheirona tōn prōtōn

27egeneto de en tō legein auton tauta eparasa tis gunē phōnēn ek tou ochlou eipen autō makaria ē koilia ē bastasasa se kai mastoi ous ethēlasas 28autos de eipen menounge makarioi oi akouontes ton logon tou theou kai phulassontes auton

29tōn de ochlōn epathroizomenōn ērxato legein ē genea autē ponēra estin sēmeion epizētei kai sēmeion ou dothēsetai autē ei mē to sēmeion iōna tou prophētou 30kathōs gar egeneto iōnas sēmeion tois nineuitais outōs estai kai o uios tou anthrōpou tē genea tautē 31basilissa notou egerthēsetai en tē krisei meta tōn andrōn tēs geneas tautēs kai katakrinei autous oti ēlthen ek tōn peratōn tēs gēs akousai tēn sophian solomōntos kai idou pleion solomōntos ōde 32andres nineui anastēsontai en tē krisei meta tēs geneas tautēs kai katakrinousin autēn oti metenoēsan eis to kērugma iōna kai idou pleion iōna ōde

33oudeis de luchnon apsas eis krupton tithēsin oude upo ton modion all epi tēn luchnian ina oi eisporeuomenoi to phengos blepōsin 34o luchnos tou sōmatos estin o ophthalmos otan oun o ophthalmos sou aplous ē kai olon to sōma sou phōteinon estin epan de ponēros ē kai to sōma sou skoteinon 35skopei oun mē to phōs to en soi skotos estin 36ei oun to sōma sou olon phōteinon mē echon ti meros skoteinon estai phōteinon olon ōs otan o luchnos tē astrapē phōtizē se

37en de tō lalēsai ērōta auton pharisaios tis opōs aristēsē par autō eiselthōn de anepesen 38o de pharisaios idōn ethaumasen oti ou prōton ebaptisthē pro tou aristou 39eipen de o kurios pros auton nun umeis oi pharisaioi to exōthen tou potēriou kai tou pinakos katharizete to de esōthen umōn gemei arpagēs kai ponērias 40aphrones ouch o poiēsas to exōthen kai to esōthen epoiēsen 41plēn ta enonta dote eleēmosunēn kai idou panta kathara umin estin

42all ouai umin tois pharisaiois oti apodekatoute to ēduosmon kai to pēganon kai pan lachanon kai parerchesthe tēn krisin kai tēn agapēn tou theou tauta edei poiēsai kakeina mē aphienai 43ouai umin tois pharisaiois oti agapate tēn prōtokathedrian en tais sunagōgais kai tous aspasmous en tais agorais 44ouai umin grammateis kai pharisaioi upokritai oti este ōs ta mnēmeia ta adēla kai oi anthrōpoi oi peripatountes epanō ouk oidasin

45apokritheis de tis tōn nomikōn legei autō didaskale tauta legōn kai ēmas ubrizeis 46o de eipen kai umin tois nomikois ouai oti phortizete tous anthrōpous phortia dusbastakta kai autoi eni tōn daktulōn umōn ou prospsauete tois phortiois 47ouai umin oti oikodomeite ta mnēmeia tōn prophētōn oi de pateres umōn apekteinan autous 48ara martureite kai suneudokeite tois ergois tōn paterōn umōn oti autoi men apekteinan autous umeis de oikodomeite autōn ta mnēmeia 49dia touto kai ē sophia tou theou eipen apostelō eis autous prophētas kai apostolous kai ex autōn apoktenousin kai ekdiōxousin 50ina ekzētēthē to aima pantōn tōn prophētōn to ekchunomenon apo katabolēs kosmou apo tēs geneas tautēs 51apo tou aimatos abel eōs tou aimatos zachariou tou apolomenou metaxu tou thusiastēriou kai tou oikou nai legō umin ekzētēthēsetai apo tēs geneas tautēs 52ouai umin tois nomikois oti ērate tēn kleida tēs gnōseōs autoi ouk eisēlthete kai tous eiserchomenous ekōlusate

53legontos de autou tauta pros autous ērxanto oi grammateis kai oi pharisaioi deinōs enechein kai apostomatizein auton peri pleionōn 54enedreuontes auton kai zētountes thēreusai ti ek tou stomatos autou ina katēgorēsōsin autou

Greek NT: Stephens Textus Receptus (1550) Transliterated

Bible Hub

Luke 10
Top of Page
Top of Page