Luke 11:31
New International Version
The Queen of the South will rise at the judgment with the people of this generation and condemn them, for she came from the ends of the earth to listen to Solomon's wisdom; and now something greater than Solomon is here.

New Living Translation
"The queen of Sheba will stand up against this generation on judgment day and condemn it, for she came from a distant land to hear the wisdom of Solomon. Now someone greater than Solomon is here--but you refuse to listen.

English Standard Version
The queen of the South will rise up at the judgment with the men of this generation and condemn them, for she came from the ends of the earth to hear the wisdom of Solomon, and behold, something greater than Solomon is here.

Berean Study Bible
The Queen of the South will rise at the judgment with the men of this generation and condemn them; for she came from the ends of the earth to hear the wisdom of Solomon, and now One greater than Solomon is here.

New American Standard Bible
"The Queen of the South will rise up with the men of this generation at the judgment and condemn them, because she came from the ends of the earth to hear the wisdom of Solomon; and behold, something greater than Solomon is here.

King James Bible
The queen of the south shall rise up in the judgment with the men of this generation, and condemn them: for she came from the utmost parts of the earth to hear the wisdom of Solomon; and, behold, a greater than Solomon is here.

Holman Christian Standard Bible
The queen of the south will rise up at the judgment with the men of this generation and condemn them, because she came from the ends of the earth to hear the wisdom of Solomon, and look--something greater than Solomon is here!

International Standard Version
The queen of the south will stand up at the judgment and condemn the people living today, because she came from the ends of the earth to hear the wisdom of Solomon. But look, something greater than Solomon is here!

NET Bible
The queen of the South will rise up at the judgment with the people of this generation and condemn them, because she came from the ends of the earth to hear the wisdom of Solomon--and now, something greater than Solomon is here!

Aramaic Bible in Plain English
The Queen of The South shall stand in judgment with the people of this generation, and she shall condemn them, for she came from the far side of the land that she might hear the wisdom of Solomon and behold, he who is greater than Solomon is here.”

GOD'S WORD® Translation
The queen from the south will stand up at the time of judgment with the men who live today. She will condemn them, because she came from the ends of the earth to hear Solomon's wisdom. But look, someone greater than Solomon is here!

Jubilee Bible 2000
The queen of the south shall rise up in the judgment against the men of this generation and condemn them, for she came from the utmost parts of the earth to hear the wisdom of Solomon; and, behold, a greater than Solomon is here.

King James 2000 Bible
The queen of the south shall rise up in the judgment with the men of this generation, and condemn them: for she came from the ends of the earth to hear the wisdom of Solomon; and, behold, a greater than Solomon is here.

American King James Version
The queen of the south shall rise up in the judgment with the men of this generation, and condemn them: for she came from the utmost parts of the earth to hear the wisdom of Solomon; and, behold, a greater than Solomon is here.

American Standard Version
The queen of the south shall rise up in the judgment with the men of this generation, and shall condemn them: for she came from the ends of the earth to hear the wisdom of Solomon; and behold, a greater than Solomon is here.

Douay-Rheims Bible
The queen of the south shall rise in the judgment with the men of this generation, and shall condemn them: because she came from the ends of the earth to hear the wisdom of Solomon; and behold more than Solomon here.

Darby Bible Translation
A queen of the south shall rise up in the judgment with the men of this generation, and shall condemn them: for she came from the ends of the earth to hear the wisdom of Solomon; and behold, more than Solomon is here.

English Revised Version
The queen of the south shall rise up in the judgment with the men of this generation, and shall condemn them: for she came from the ends of the earth to hear the wisdom of Solomon; and behold, a greater than Solomon is here.

Webster's Bible Translation
The queen of the south shall rise up in the judgment with the men of this generation, and condemn them: for she came from the utmost parts of the earth, to hear the wisdom of Solomon; and behold, a greater than Solomon is here.

Weymouth New Testament
The Queen of the South will awake at the Judgement together with the men of the present generation, and will condemn them; because she came from the extremity of the earth to hear the wisdom of Solomon; but mark! One greater than Solomon is here.

World English Bible
The Queen of the South will rise up in the judgment with the men of this generation, and will condemn them: for she came from the ends of the earth to hear the wisdom of Solomon; and behold, one greater than Solomon is here.

Young's Literal Translation
'A queen of the south shall rise up in the judgment with the men of this generation, and shall condemn them, because she came from the ends of the earth to hear the wisdom of Solomon; and lo, greater than Solomon here!

Lukas 11:31 Afrikaans PWL
Die koningin van die suide sal in die oordeel opstaan saam met die manne van hierdie geslag en hulle veroordeel, want sy het gekom van die eindes van die aarde af om die wysheid van Shlomo te hoor en let op, meer as Shlomo is hier!

Luka 11:31 Albanian
Mbretëresha e Mesditës do të ngrihet ditën e gjyqit me njerëzit e këtij brezi dhe do t'i dënojë, sepse ajo po vjen nga skaji i dheut për të dëgjuar urtësinë e Salomonit; dhe ja, këtu është dikush më i madh se Salomoni.

ﻟﻮﻗﺎ 11:31 Arabic: Smith & Van Dyke
ملكة التيمن ستقوم في الدين مع رجال هذا الجيل وتدينهم. لانها أتت من اقاصي الارض لتسمع حكمة سليمان وهوذا اعظم من سليمان ههنا.

ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՂՈՒԿԱՍԻ 11:31 Armenian (Western): NT
Հարաւի թագուհին՝ դատաստանին օրը ոտքի պիտի ելլէ այս սերունդին մարդոց դէմ ու պիտի դատապարտէ ասոնք, որովհետեւ եկաւ երկրի ծայրերէն՝ լսելու Սողոմոնի իմաստութիւնը. եւ ահա՛ Սողոմոնէ մեծ մէկը կայ հոս:

Euangelioa S. Luc-en araura.  11:31 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Egu-erdi aldeco reguina iaiquiren da iudicioan generatione hunetaco guiçonequin, eta condenaturen ditu: ceren ethor baitzedin lurraren bazterretic Salomonen sapientiaren ençutera: eta huná, Salomon bainoagoa leku hunetan:

Dyr Laux 11:31 Bavarian
D Sunderküniginn gaat bei n Gricht gögn de Heutignen auftrötn und die verurtln, denn immerhin kaam s von n End der Welt, däß s yn n Salman sein Weisheit sebt. Daader aber steet ainer, wo meerer ist wie dyr Salman.

Лука 11:31 Bulgarian
Южната царица ще се яви на съда с човеците от това поколение и ще ги осъди, защото дойде от краищата на земята да чуе Соломоновата мъдрост; а, ето, тук има повече от Соломона.

中文標準譯本 (CSB Traditional)
在審判的時候,南方的女王將要與這世代的人一起復活,並且要定他們的罪,因為她從極遠的地方來,要聽所羅門智慧的話語。看,比所羅門更大的就在這裡!

中文标准译本 (CSB Simplified)
在审判的时候,南方的女王将要与这世代的人一起复活,并且要定他们的罪,因为她从极远的地方来,要听所罗门智慧的话语。看,比所罗门更大的就在这里!

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
當審判的時候,南方的女王要起來定這世代的罪,因為她從地極而來,要聽所羅門的智慧話。看哪,在這裡有一人比所羅門更大!

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
当审判的时候,南方的女王要起来定这世代的罪,因为她从地极而来,要听所罗门的智慧话。看哪,在这里有一人比所罗门更大!

路 加 福 音 11:31 Chinese Bible: Union (Traditional)
當 審 判 的 時 候 , 南 方 的 女 王 要 起 來 定 這 世 代 的 罪 ; 因 為 他 從 地 極 而 來 , 要 聽 所 羅 門 的 智 慧 話 。 看 哪 ! 在 這 裡 有 一 人 比 所 羅 門 更 大 。

路 加 福 音 11:31 Chinese Bible: Union (Simplified)
当 审 判 的 时 候 , 南 方 的 女 王 要 起 来 定 这 世 代 的 罪 ; 因 为 他 从 地 极 而 来 , 要 听 所 罗 门 的 智 慧 话 。 看 哪 ! 在 这 里 有 一 人 比 所 罗 门 更 大 。

Evanðelje po Luki 11:31 Croatian Bible
Kraljica će Juga ustati na Sudu s ljudima ovog naraštaja i osuditi ih jer je s krajeva zemlje došla čuti mudrost Salomonovu, a evo ovdje i više od Salomona!

Lukáš 11:31 Czech BKR
Královna od poledne stane na soudu s muži pokolení tohoto, a odsoudí je. Nebo přijela od končin země, aby slyšela moudrost Šalomounovu, a aj, více než Šalomoun tuto!

Lukas 11:31 Danish
Sydens Dronning skal oprejses ved Dommen sammen med Mændene af denne Slægt og fordømme dem; thi hun kom fra Jordens Grænser for at høre Salomons Visdom; og se, her er mere end Salomon.

Lukas 11:31 Dutch Staten Vertaling
De koningin van het Zuiden zal opstaan in het oordeel met de mannen van dit geslacht, en zal ze veroordelen; want zij is gekomen van de einden der aarde, om te horen de wijsheid van Salomo; en ziet, meer dan Salomo is hier.

Nestle Greek New Testament 1904
βασίλισσα νότου ἐγερθήσεται ἐν τῇ κρίσει μετὰ τῶν ἀνδρῶν τῆς γενεᾶς ταύτης καὶ κατακρινεῖ αὐτούς· ὅτι ἦλθεν ἐκ τῶν περάτων τῆς γῆς ἀκοῦσαι τὴν σοφίαν Σολομῶνος, καὶ ἰδοὺ πλεῖον Σολομῶνος ὧδε.

Westcott and Hort 1881
βασίλισσα νότου ἐγερθήσεται ἐν τῇ κρίσει μετὰ τῶν ἀνδρῶν τῆς γενεᾶς ταύτης καὶ κατακρινεῖ αὐτούς· ὅτι ἦλθεν ἐκ τῶν περάτων τῆς γῆς ἀκοῦσαι τὴν σοφίαν Σολομῶνος, καὶ ἰδοὺ πλεῖον Σολομῶνος ὧδε.

Westcott and Hort / [NA27 variants]
βασίλισσα νότου ἐγερθήσεται ἐν τῇ κρίσει μετὰ τῶν ἀνδρῶν τῆς γενεᾶς ταύτης καὶ κατακρινεῖ αὐτούς· ὅτι ἦλθεν ἐκ τῶν περάτων τῆς γῆς ἀκοῦσαι τὴν σοφίαν Σολομῶνος, καὶ ἰδοὺ πλεῖον Σολομῶνος ὧδε.

RP Byzantine Majority Text 2005
Βασίλισσα νότου ἐγερθήσεται ἐν τῇ κρίσει μετὰ τῶν ἀνδρῶν τῆς γενεᾶς ταύτης, καὶ κατακρινεῖ αὐτούς· ὅτι ἦλθεν ἐκ τῶν περάτων τῆς γῆς ἀκοῦσαι τὴν σοφίαν Σολομῶνος, καὶ ἰδού, πλεῖον Σολομῶνος ὧδε.

Greek Orthodox Church 1904
βασίλισσα νότου ἐγερθήσεται ἐν τῇ κρίσει μετὰ τῶν ἀνδρῶν τῆς γενεᾶς ταύτης καὶ κατακρινεῖ αὐτούς, ὅτι ἦλθεν ἐκ τῶν περάτων τῆς γῆς ἀκοῦσαι τὴν σοφίαν Σολομῶντος, καὶ ἰδοὺ πλεῖον Σολομῶντος ὧδε.

Tischendorf 8th Edition
βασίλισσα νότου ἐγερθήσεται ἐν τῇ κρίσει μετὰ τῶν ἀνδρῶν τῆς γενεᾶς ταύτης καὶ κατακρινεῖ αὐτούς· ὅτι ἦλθεν ἐκ τῶν περάτων τῆς γῆς ἀκοῦσαι τὴν σοφίαν Σολομῶνος, καὶ ἰδοὺ πλεῖον Σολομῶνος ὧδε.

Scrivener's Textus Receptus 1894
Βασίλισσα νότου ἐγερθήσεται ἐν τῇ κρίσει μετὰ τῶν ἀνδρῶν τῆς γενεᾶς ταύτης, καὶ κατακρινεῖ αὐτούς· ὅτι ἦλθεν ἐκ τῶν περάτων τῆς γῆς ἀκοῦσαι τὴν σοφίαν Σολομῶντος, καὶ ἰδού, πλεῖον Σολομῶντος ὧδε.

Stephanus Textus Receptus 1550
βασίλισσα νότου ἐγερθήσεται ἐν τῇ κρίσει μετὰ τῶν ἀνδρῶν τῆς γενεᾶς ταύτης καὶ κατακρινεῖ αὐτούς ὅτι ἦλθεν ἐκ τῶν περάτων τῆς γῆς ἀκοῦσαι τὴν σοφίαν Σολομῶντος, καὶ ἰδού, πλεῖον Σολομῶντος ὧδε

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
βασιλισσα νοτου εγερθησεται εν τη κρισει μετα των ανδρων της γενεας ταυτης και κατακρινει αυτους οτι ηλθεν εκ των περατων της γης ακουσαι την σοφιαν σολομωνος και ιδου πλειον σολομωνος ωδε

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
βασιλισσα νοτου εγερθησεται εν τη κρισει μετα των ανδρων της γενεας ταυτης και κατακρινει αυτους οτι ηλθεν εκ των περατων της γης ακουσαι την σοφιαν σολομωνος και ιδου πλειον σολομωνος ωδε

Stephanus Textus Receptus 1550
βασιλισσα νοτου εγερθησεται εν τη κρισει μετα των ανδρων της γενεας ταυτης και κατακρινει αυτους οτι ηλθεν εκ των περατων της γης ακουσαι την σοφιαν σολομωντος και ιδου πλειον σολομωντος ωδε

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
Βασιλισσα νοτου εγερθησεται εν τη κρισει μετα των ανδρων της γενεας ταυτης, και κατακρινει αυτους· οτι ηλθεν εκ των περατων της γης ακουσαι την σοφιαν Σολομωντος, και ιδου, πλειον Σολομωντος ωδε.

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
βασιλισσα νοτου εγερθησεται εν τη κρισει μετα των ανδρων της γενεας ταυτης και κατακρινει αυτους οτι ηλθεν εκ των περατων της γης ακουσαι την σοφιαν σολομωνος και ιδου πλειον σολομωνος ωδε

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
βασιλισσα νοτου εγερθησεται εν τη κρισει μετα των ανδρων της γενεας ταυτης και κατακρινει αυτους οτι ηλθεν εκ των περατων της γης ακουσαι την σοφιαν σολομωνος και ιδου πλειον σολομωνος ωδε

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
basilissa notou egerthēsetai en tē krisei meta tōn andrōn tēs geneas tautēs kai katakrinei autous; hoti ēlthen ek tōn peratōn tēs gēs akousai tēn sophian Solomōnos, kai idou pleion Solomōnos hōde.

basilissa notou egerthesetai en te krisei meta ton andron tes geneas tautes kai katakrinei autous; hoti elthen ek ton peraton tes ges akousai ten sophian Solomonos, kai idou pleion Solomonos hode.

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
basilissa notou egerthēsetai en tē krisei meta tōn andrōn tēs geneas tautēs kai katakrinei autous; hoti ēlthen ek tōn peratōn tēs gēs akousai tēn sophian Solomōnos, kai idou pleion Solomōnos hōde.

basilissa notou egerthesetai en te krisei meta ton andron tes geneas tautes kai katakrinei autous; hoti elthen ek ton peraton tes ges akousai ten sophian Solomonos, kai idou pleion Solomonos hode.

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 11:31 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
basilissa notou egerthēsetai en tē krisei meta tōn andrōn tēs geneas tautēs kai katakrinei autous oti ēlthen ek tōn peratōn tēs gēs akousai tēn sophian solomōnos kai idou pleion solomōnos ōde

basilissa notou egerthEsetai en tE krisei meta tOn andrOn tEs geneas tautEs kai katakrinei autous oti Elthen ek tOn peratOn tEs gEs akousai tEn sophian solomOnos kai idou pleion solomOnos Ode

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 11:31 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
basilissa notou egerthēsetai en tē krisei meta tōn andrōn tēs geneas tautēs kai katakrinei autous oti ēlthen ek tōn peratōn tēs gēs akousai tēn sophian solomōnos kai idou pleion solomōnos ōde

basilissa notou egerthEsetai en tE krisei meta tOn andrOn tEs geneas tautEs kai katakrinei autous oti Elthen ek tOn peratOn tEs gEs akousai tEn sophian solomOnos kai idou pleion solomOnos Ode

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 11:31 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
basilissa notou egerthēsetai en tē krisei meta tōn andrōn tēs geneas tautēs kai katakrinei autous oti ēlthen ek tōn peratōn tēs gēs akousai tēn sophian solomōntos kai idou pleion solomōntos ōde

basilissa notou egerthEsetai en tE krisei meta tOn andrOn tEs geneas tautEs kai katakrinei autous oti Elthen ek tOn peratOn tEs gEs akousai tEn sophian solomOntos kai idou pleion solomOntos Ode

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 11:31 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
basilissa notou egerthēsetai en tē krisei meta tōn andrōn tēs geneas tautēs kai katakrinei autous oti ēlthen ek tōn peratōn tēs gēs akousai tēn sophian solomōntos kai idou pleion solomōntos ōde

basilissa notou egerthEsetai en tE krisei meta tOn andrOn tEs geneas tautEs kai katakrinei autous oti Elthen ek tOn peratOn tEs gEs akousai tEn sophian solomOntos kai idou pleion solomOntos Ode

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 11:31 Westcott/Hort - Transliterated
basilissa notou egerthēsetai en tē krisei meta tōn andrōn tēs geneas tautēs kai katakrinei autous oti ēlthen ek tōn peratōn tēs gēs akousai tēn sophian solomōnos kai idou pleion solomōnos ōde

basilissa notou egerthEsetai en tE krisei meta tOn andrOn tEs geneas tautEs kai katakrinei autous oti Elthen ek tOn peratOn tEs gEs akousai tEn sophian solomOnos kai idou pleion solomOnos Ode

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 11:31 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
basilissa notou egerthēsetai en tē krisei meta tōn andrōn tēs geneas tautēs kai katakrinei autous oti ēlthen ek tōn peratōn tēs gēs akousai tēn sophian solomōnos kai idou pleion solomōnos ōde

basilissa notou egerthEsetai en tE krisei meta tOn andrOn tEs geneas tautEs kai katakrinei autous oti Elthen ek tOn peratOn tEs gEs akousai tEn sophian solomOnos kai idou pleion solomOnos Ode

Lukács 11:31 Hungarian: Karoli
A Délnek királynéasszonya felkél majd az ítéletkor e nemzetség férfiaival, és kárhoztatja õket: mert õ eljött a földnek szélérõl, hogy hallhassa a Salamon bölcseségét; és ímé nagyobb van itt Salamonnál.

La evangelio laŭ Luko 11:31 Esperanto
La regxino de la sudo levigxos en la jugxado kun la viroj de cxi tiu generacio, kaj ilin kondamnos; cxar sxi venis el la finoj de la tero, por auxskulti la sagxon de Salomono; kaj jen iu pli granda ol Salomono estas cxi tie.

Evankeliumi Luukkaan mukaan 11:31 Finnish: Bible (1776)
Etelän kuningatar pitää nouseman tuomiolle tämän sukukunnan miesten kanssa, ja heitä tuomitseman: sillä hän oli maan ääristä kuuleman Salomonin viisautta, ja katso, tässä on enempi kuin Salomon.

Luc 11:31 French: Darby
Une reine du midi se levera au jugement avec les hommes de cette generation et les condamnera; car elle vint des bouts de la terre pour entendre la sagesse de Salomon, et voici, il y a ici plus que Salomon.

Luc 11:31 French: Louis Segond (1910)
La reine du Midi se lèvera, au jour du jugement, avec les hommes de cette génération et les condamnera, parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon; et voici, il y a ici plus que Salomon.

Luc 11:31 French: Martin (1744)
La Reine du Midi se lèvera au [jour du] jugement contre les hommes de cette génération, et les condamnera; parce qu'elle vint du bout de la terre pour entendre la sagesse de Salomon; et voici, il y a ici plus que Salomon.

Lukas 11:31 German: Modernized
Die Königin von Mittag wird auftreten vor dem Gerichte mit den Leuten dieses Geschlechts und wird sie verdammen; denn sie kam von der Welt Ende, zu hören die Weisheit Salomos. Und siehe, hier ist mehr denn Salomo.

Lukas 11:31 German: Luther (1912)
Die Königin von Mittag wird auftreten vor dem Gericht mit den Leuten dieses Geschlechts und wird sie verdammen; denn sie kam von der Welt Ende, zu hören die Weisheit Salomos. Und siehe, hier ist mehr denn Salomo.

Lukas 11:31 German: Textbibel (1899)
Die Königin des Südens wird sich erheben im Gerichte neben den Männern dieses Geschlechtes und wird sie verdammen; denn sie kam vom Ende der Erde zu hören die Weisheit Salomos, und siehe hier ist mehr denn Salomo.

Luca 11:31 Italian: Riveduta Bible (1927)
La regina del Mezzodì risusciterà nel giudizio con gli uomini di questa generazione e li condannerà; perché ella venne dalle estremità della terra per udir la sapienza di Salomone; ed ecco qui v’è più che Salomone.

Luca 11:31 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
La regina del Mezzodì risusciterà nel giudicio con gli uomini di questa generazione, e li condannerà; perciocchè ella venne dagli estremi termini della terra, per udir la sapienza di Salomone; ed ecco, qui è alcuno da più di Salomone.

LUKAS 11:31 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Maka raja perempuan dari tanah sebelah selatan akan berbangkit pada hari kiamat beserta dengan orang bangsa ini dan akan menyalahkan mereka itu; karena raja perempuan itu datang dari ujung bumi hendak mendengar hikmat Sulaiman, maka sesungguhnya di sini ada seorang yang lebih besar daripada Sulaiman.

Luke 11:31 Kabyle: NT
Ass n lḥisab tagellit n tmurt n usammer a d-tekker ɣer yemdanen n lǧil-agi a ten-tesseḍlem imi nețțat tusa-d seg yixef n ddunit iwakken aț-țsel i tmusni n ugellid Sliman. Atah yella gar-awen win yugaren agellid Sliman !

누가복음 11:31 Korean
심판 때에 남방 여왕이 일어나 이 세대 사람을 정죄하리니 이는 그가 솔로몬의 지혜로운 말을 들으려고 땅끝에서 왔음이어니와 솔로몬보다 더 큰 이가 여기 있으며

Lucas 11:31 Latin: Vulgata Clementina
Regina austri surget in judicio cum viris generationis hujus, et condemnabit illos : quia venit a finibus terræ audire sapientiam Salomonis : et ecce plus quam Salomon hic.

Sv. Lūkass 11:31 Latvian New Testament
Dienvidu ķēniņiene stāvēs tiesā ar šīs cilts ļaudīm un pazudinās tos, jo viņa nāca no pasaules gala klausīties Salomona gudrību; un, lūk, te ir vairāk nekā Salomons!

Evangelija pagal Lukà 11:31 Lithuanian
Pietų šalies karalienė teismo dieną prisikels drauge su šios kartos žmonėmis ir juos pasmerks, nes ji atkeliavo nuo žemės pakraščių pasiklausyti Saliamono išminties, o štai čia daugiau negu Saliamonas.

Luke 11:31 Maori
Ka whakatika ngatahi te kuini o te tonga i te whakawakanga me nga tangata o tenei whakatupuranga, ka whakatau i te he ki a ratou; i haere hoki ia i nga pito o te whenua ki te whakarongo ki te whakaaro nui o Horomona; a tenei tetahi he nui ke atu i a Horomona.

Lukas 11:31 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
Dronningen fra Syden skal stå op på dommens dag sammen med mennene av denne slekt og fordømme dem; for hun kom fra jordens ende for å høre Salomos visdom, og se, her er mere enn Salomo.

Lucas 11:31 Spanish: La Biblia de las Américas
La Reina del Sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino desde los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón; y mirad, algo más grande que Salomón está aquí.

Lucas 11:31 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
"La Reina del Sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino desde los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón; y miren, algo más grande que Salomón está aquí.

Lucas 11:31 Spanish: Reina Valera Gómez
La reina del Sur se levantará en juicio con los hombres de esta generación, y los condenará; porque vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón; y he aquí uno mayor que Salomón en este lugar.

Lucas 11:31 Spanish: Reina Valera 1909
La reina del Austro se levantará en juicio con los hombres de esta generación, y los condenará; porque vino de los fines de la tierra á oir la sabiduría de Salomón; y he aquí más que Salomón en este lugar.

Lucas 11:31 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
La reina del austro se levantará en el juicio contra los hombres de esta generación, y los condenará; porque vino de los fines de la tierra a oír la sabiduría de Salomón; y he aquí más que Salomón en este lugar.

Lucas 11:31 Bíblia King James Atualizada Português
A rainha do Sul se levantará, no dia do Juízo, juntamente com os homens desta geração e os condenará, pois ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão.

Lucas 11:31 Portugese Bible
A rainha do sul se levantará no juízo com os homens desta geração, e os condenará; porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão; e eis, aqui quem é maior do que Salomão.   

Luca 11:31 Romanian: Cornilescu
Împărăteasa de la miazăzi se va scula, în ziua judecăţii, alături de bărbaţii acestui neam, şi -i va osîndi; pentrucă ea a venit dela capătul pămîntului ca să audă înţelepciunea lui Solomon; şi iată că aici este Unul mai mare decît Solomon.

От Луки 11:31 Russian: Synodal Translation (1876)
Царица южная восстанет на суд с людьми рода сего и осудит их, ибо она приходила от пределов земли послушать мудрости Соломоновой; и вот, здесь больше Соломона.

От Луки 11:31 Russian koi8r
Царица южная восстанет на суд с людьми рода сего и осудит их, ибо она приходила от пределов земли послушать мудрости Соломоновой; и вот, здесь больше Соломона.

Luke 11:31 Shuar New Testament
Yaunchu Sarum·n uunt akupin pujai Sepa N·nkanmaya nuwa akupin Sarumunka chichamen nekaataj tusa ti jeashtanmaya Tßmiayi. Tura yamaikia Sarumunjai nankaamas pujai ßtumka anturtatsrume. Tuma asamtai Wi Tßjarme, Yus Ashφ shuaran nekapsattana nu tsawant jeamtai nu nuwa, akupniun pΘnker anturka asamtai, Yus iimianum pΘnker ßtatui. Antsu atumsha Winia anturtukcha asakrumin Yus iimianum yajauch ßtatrume.

Lukas 11:31 Swedish (1917)
Drottningen av Söderlandet skall vid domen träda fram tillsammans med detta släktes män och bliva dem till dom. Ty hon kom från jordens ända för att höra Salomos visdom; och se, har är vad som är mer än Salomo.

Luka 11:31 Swahili NT
Malkia wa kusini atatokea wakati kizazi hiki kitakapohukumiwa, naye atashuhudia kwamba kina hatia. Yeye alisafiri kutoka mbali, akaja kusikiliza maneno ya hekima ya Solomoni; kumbe hapa pana mkuu zaidi kuliko Solomoni.

Lucas 11:31 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
Magbabangon sa paghuhukom ang reina ng timugan na kasama ng mga tao ng lahing ito, at sila'y hahatulan: sapagka't siya'y naparitong galing sa mga wakas ng lupa, upang pakinggan ang karunungan ni Salomon; at narito, dito'y may isang lalong dakila kay sa kay Salomon.

Ǝlinjil wa n Luqa 11:31 Tawallamat Tamajaq NT
Ǝzǝl wa n tabadday, a du-tǝnkǝr tǝmǝnokalt tas kala tǝxkam fall akal n agala igân esǝm Šeba, taggayyat fǝl aytedan n azzaman win, tǝzzǝbǝz-tan y ǝššǝriɣa fǝlas d ad iraz amaḍal a du-tǝgmad fǝl ad tǝssǝsǝm y awal ǝn tǝla n ǝgǝrri wa itaggu ǝmǝnokal Suliman. Ǝssǝnat za as, wa illan da ǝmǝrǝdda, ogar ǝnnǝbi Suliman mišan tugayam s a das-tǝssǝsǝmam.

ลูกา 11:31 Thai: from KJV
นางกษัตริย์ฝ่ายทิศใต้จะลุกขึ้นในวันพิพากษาพร้อมกับคนยุคนี้ และจะกล่าวโทษคนในยุคนี้ ด้วยว่าพระนางนั้นได้มาจากที่สุดปลายแผ่นดินโลกเพื่อจะฟังสติปัญญาของซาโลมอน และดูเถิด ซึ่งใหญ่กว่าซาโลมอนก็มีอยู่ที่นี่

Luka 11:31 Turkish
Güney Kraliçesi, yargı günü bu kuşağın adamlarıyla birlikte kalkıp onları yargılayacak. Çünkü kraliçe, Süleymanın bilgece sözlerini dinlemek için dünyanın ta öbür ucundan gelmişti. Bakın, Süleymandan daha üstün olan buradadır.

Лука 11:31 Ukrainian: NT
Цариця полуденна встане на суд із чоловіками кодла сього, та й осудить їх: бо прийшла вона з краю землі послухати премудростї Соломонової; а ось більший Соломона тут,

Luke 11:31 Uma New Testament
Hi Eo Kiama mpai', raja bine ngkai Selatan rapotuwu' nculii' hangkaa-ngkania hante koi' to tuwu' tempo toi, pai' -i mpotudo' sala' -ni. Apa' momako' -i tumai ngkai ngata to molaa lia, doko' mpu'u-i mpo'epe lolita Magau' Salomo to pante lia. Hiaa' ria-mi hi laintongo' -ni to meliu kabohe tuwu' -na ngkai Salomo, aga uma oa' nipangalai' lolita-na.

Lu-ca 11:31 Vietnamese (1934)
Ðến ngày phán xét, nữ hoàng Nam phương sẽ đứng dậy với người của dòng dõi nầy và lên án họ, vì người từ nơi đầu cùng đất đến nghe lời khôn ngoan vua Sa-lô-môn, mà nầy, ở đây có Ðấng hơn vua Sa-lô-môn!

Luke 11:30
Top of Page
Top of Page