Luke 14:9
New International Version
If so, the host who invited both of you will come and say to you, 'Give this person your seat.' Then, humiliated, you will have to take the least important place.

New Living Translation
The host will come and say, 'Give this person your seat.' Then you will be embarrassed, and you will have to take whatever seat is left at the foot of the table!

English Standard Version
and he who invited you both will come and say to you, ‘Give your place to this person,’ and then you will begin with shame to take the lowest place.

Berean Study Bible
Then the host who invited both of you will come and tell you, ‘Give this man your seat.’ And in humiliation, you will have to take the last place.

New American Standard Bible
and he who invited you both will come and say to you, 'Give your place to this man,' and then in disgrace you proceed to occupy the last place.

King James Bible
And he that bade thee and him come and say to thee, Give this man place; and thou begin with shame to take the lowest room.

Holman Christian Standard Bible
The one who invited both of you may come and say to you, Give your place to this man,' and then in humiliation, you will proceed to take the lowest place.

International Standard Version
Then the host who invited both of you would come to you and say, 'Give this person your place.' In disgrace, you would have to take the place of least honor.

NET Bible
So the host who invited both of you will come and say to you, 'Give this man your place.' Then, ashamed, you will begin to move to the least important place.

Aramaic Bible in Plain English
“And he who invited you and him should come and say to you, 'Give the place to this man', and you will be ashamed when you stand and you take the last place.”

GOD'S WORD® Translation
Then your host would say to you, 'Give this person your place.' Embarrassed, you would have to take the place of least honor.

Jubilee Bible 2000
and he that called thee and him come and say to thee, Give this man place, and thou begin with shame to have the lowest place.

King James 2000 Bible
And he that bade you and him come and say to you, Give this man your place; and you begin with shame to take the lowest place.

American King James Version
And he that bade you and him come and say to you, Give this man place; and you begin with shame to take the lowest room.

American Standard Version
and he that bade thee and him shall come and say to thee, Give this man place; and then thou shalt begin with shame to take the lowest place.

Douay-Rheims Bible
And he that invited thee and him, come and say to thee, Give this man place: and then thou begin with shame to take the lowest place.

Darby Bible Translation
and he who invited thee and him come and say to thee, Give place to this [man], and then thou begin with shame to take the last place.

English Revised Version
and he that bade thee and him shall come and say to thee, Give this man place; and then thou shalt begin with shame to take the lowest place.

Webster's Bible Translation
And he that invited thee and him, shall come and say to thee, Give this man place; and thou begin with shame to take the lowest room.

Weymouth New Testament
and the man who invited you both will come and will say to you, 'Make room for this guest,' and then you, ashamed, will move to the lowest place.

World English Bible
and he who invited both of you would come and tell you, 'Make room for this person.' Then you would begin, with shame, to take the lowest place.

Young's Literal Translation
and he who did call thee and him having come shall say to thee, Give to this one place, and then thou mayest begin with shame to occupy the last place.

Lukas 14:9 Afrikaans PWL
en hy wat jou en hom genooi het, kom en vir jou sê: ‘Maak plek vir hierdie man.’ Jy sal dan met skaamte opstaan en op die agterste plek gaan sit,

Luka 14:9 Albanian
dhe ai që të ftoi ty dhe atë të të mos vijë e të thotë: "Lëshoja vendin këtij". Dhe atëherë ti, plot turp, do të shkosh të zësh vendin e fundit.

ﻟﻮﻗﺎ 14:9 Arabic: Smith & Van Dyke
فيأتي الذي دعاك واياه ويقول لك اعطي مكانا لهذا. فحينئذ تبتدئ بخجل تأخذ الموضع الاخير.

ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՂՈՒԿԱՍԻ 14:9 Armenian (Western): NT
ան՝ որ քեզ ու զայն հրաւիրեց, չգայ եւ չըսէ քեզի. “Տե՛ղ տուր ասոր”. ու անկէ ետք՝ սկսիս ամչնալով գրաւել յետին տեղը:

Euangelioa S. Luc-en araura.  14:9 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Eta ethorriric hura eta hi deithu çaituztenac erran dieçán, Emóc huni lekua: eta orduan has ezadin ahalquerequin azquen lekuaren eduquiten.

Dyr Laux 14:9 Bavarian
und aft kaem dyr Gastherr, was enk all Zween eingladn haat, und müesset dyr sagn: 'Rutsch hinterhin; +der daa kimmt daa her!' Dös wär für di ayn +sauberne Bscham!

Лука 14:9 Bulgarian
и дойде този, който е поканил и тебе и него, и ти рече: Отстъпи това място на този човек; и тогава ще почнеш със срам да заемаш последното място.

中文標準譯本 (CSB Traditional)
那邀請你們的會來對你說:『請讓座給這一位!』那時候,你就要羞慚地去坐末位了。

中文标准译本 (CSB Simplified)
那邀请你们的会来对你说:‘请让座给这一位!’那时候,你就要羞惭地去坐末位了。

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
那請你們的人前來對你說:『讓座給這一位吧!』你就羞羞慚慚地退到末位上去了。

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
那请你们的人前来对你说:‘让座给这一位吧!’你就羞羞惭惭地退到末位上去了。

路 加 福 音 14:9 Chinese Bible: Union (Traditional)
那 請 你 們 的 人 前 來 對 你 說 : 讓 座 給 這 一 位 罷 ! 你 就 羞 羞 慚 慚 的 退 到 末 位 上 去 了 。

路 加 福 音 14:9 Chinese Bible: Union (Simplified)
那 请 你 们 的 人 前 来 对 你 说 : 让 座 给 这 一 位 罢 ! 你 就 羞 羞 惭 惭 的 退 到 末 位 上 去 了 。

Evanðelje po Luki 14:9 Croatian Bible
te ne dođe onaj koji je pozvao tebe i njega i ne rekne ti: 'Ustupi mjesto ovome.' Tada ćeš, postiđen, morati zauzeti posljednje mjesto.

Lukáš 14:9 Czech BKR
A přijda ten, kterýž tebe i onoho pozval, řekl by tobě: Dej tomuto místo. A tehdy počal bys s hanbou na posledním místě seděti.

Lukas 14:9 Danish
og han, som indbød dig og ham, maatte komme og sige til dig: Giv denne Plads, og du da med Skam komme til at sidde nederst.

Lukas 14:9 Dutch Staten Vertaling
En hij, komende, die u en hem genood heeft, tot u zegge: Geef dezen plaats; en gij alsdan zoudt beginnen met schaamte de laatste plaats te houden.

Nestle Greek New Testament 1904
καὶ ἐλθὼν ὁ σὲ καὶ αὐτὸν καλέσας ἐρεῖ σοι Δὸς τούτῳ τόπον, καὶ τότε ἄρξῃ μετὰ αἰσχύνης τὸν ἔσχατον τόπον κατέχειν.

Westcott and Hort 1881
καὶ ἐλθὼν ὁ σὲ καὶ αὐτὸν καλέσας ἐρεῖ σοι Δὸς τούτῳ τόπον, καὶ τότε ἄρξῃ μετὰ αἰσχύνης τὸν ἔσχατον τόπον κατέχειν.

Westcott and Hort / [NA27 variants]
καὶ ἐλθὼν ὁ σὲ καὶ αὐτὸν καλέσας ἐρεῖ σοι Δὸς τούτῳ τόπον, καὶ τότε ἄρξῃ μετὰ αἰσχύνης τὸν ἔσχατον τόπον κατέχειν.

RP Byzantine Majority Text 2005
καὶ ἐλθὼν ὁ σὲ καὶ αὐτὸν καλέσας ἐρεῖ σοι, Δὸς τούτῳ τόπον· καὶ τότε ἄρξῃ μετ’ αἰσχύνης τὸν ἔσχατον τόπον κατέχειν.

Greek Orthodox Church 1904
καὶ ἐλθὼν ὁ σὲ καὶ αὐτὸν καλέσας ἐρεῖ σοι· δὸς τούτῳ τόπον· καὶ τότε ἄρξῃ μετ’ αἰσχύνης τὸν ἔσχατον τόπον κατέχειν.

Tischendorf 8th Edition
καὶ ἐλθὼν ὁ σὲ καὶ αὐτὸν καλέσας ἐρεῖ σοι· δὸς τούτῳ τόπον, καὶ τότε ἄρξῃ μετὰ αἰσχύνης τὸν ἔσχατον τόπον κατέχειν.

Scrivener's Textus Receptus 1894
καὶ ἐλθὼν ὁ σὲ καὶ αὐτὸν καλέσας ἐρεῖ σοι, Δὸς τούτῳ τόπον· καὶ τότε ἄρξῃ μετ’ αἰσχύνης τὸν ἔσχατον τόπον κατέχειν.

Stephanus Textus Receptus 1550
καὶ ἐλθὼν ὁ σὲ καὶ αὐτὸν καλέσας ἐρεῖ σοι Δὸς τούτῳ τόπον καὶ τότε ἄρξῃ μετ' αἰσχύνης τὸν ἔσχατον τόπον κατέχειν

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
και ελθων ο σε και αυτον καλεσας ερει σοι δος τουτω τοπον και τοτε αρξη μετα αισχυνης τον εσχατον τοπον κατεχειν

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
και ελθων ο σε και αυτον καλεσας ερει σοι δος τουτω τοπον και τοτε αρξη μετα αισχυνης τον εσχατον τοπον κατεχειν

Stephanus Textus Receptus 1550
και ελθων ο σε και αυτον καλεσας ερει σοι δος τουτω τοπον και τοτε αρξη μετ αισχυνης τον εσχατον τοπον κατεχειν

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
και ελθων ο σε και αυτον καλεσας ερει σοι, Δος τουτω τοπον· και τοτε αρξη μετ αισχυνης τον εσχατον τοπον κατεχειν.

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
και ελθων ο σε και αυτον καλεσας ερει σοι δος τουτω τοπον και τοτε αρξη μετ αισχυνης τον εσχατον τοπον κατεχειν

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
και ελθων ο σε και αυτον καλεσας ερει σοι δος τουτω τοπον και τοτε αρξη μετα αισχυνης τον εσχατον τοπον κατεχειν

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
kai elthōn ho se kai auton kalesas erei soi Dos toutō topon, kai tote arxē meta aischynēs ton eschaton topon katechein.

kai elthon ho se kai auton kalesas erei soi Dos touto topon, kai tote arxe meta aischynes ton eschaton topon katechein.

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
kai elthōn ho se kai auton kalesas erei soi Dos toutō topon, kai tote arxē meta aischynēs ton eschaton topon katechein.

kai elthon ho se kai auton kalesas erei soi Dos touto topon, kai tote arxe meta aischynes ton eschaton topon katechein.

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 14:9 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
kai elthōn o se kai auton kalesas erei soi dos toutō topon kai tote arxē meta aischunēs ton eschaton topon katechein

kai elthOn o se kai auton kalesas erei soi dos toutO topon kai tote arxE meta aischunEs ton eschaton topon katechein

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 14:9 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
kai elthōn o se kai auton kalesas erei soi dos toutō topon kai tote arxē met aischunēs ton eschaton topon katechein

kai elthOn o se kai auton kalesas erei soi dos toutO topon kai tote arxE met aischunEs ton eschaton topon katechein

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 14:9 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
kai elthōn o se kai auton kalesas erei soi dos toutō topon kai tote arxē met aischunēs ton eschaton topon katechein

kai elthOn o se kai auton kalesas erei soi dos toutO topon kai tote arxE met aischunEs ton eschaton topon katechein

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 14:9 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
kai elthōn o se kai auton kalesas erei soi dos toutō topon kai tote arxē met aischunēs ton eschaton topon katechein

kai elthOn o se kai auton kalesas erei soi dos toutO topon kai tote arxE met aischunEs ton eschaton topon katechein

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 14:9 Westcott/Hort - Transliterated
kai elthōn o se kai auton kalesas erei soi dos toutō topon kai tote arxē meta aischunēs ton eschaton topon katechein

kai elthOn o se kai auton kalesas erei soi dos toutO topon kai tote arxE meta aischunEs ton eschaton topon katechein

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 14:9 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
kai elthōn o se kai auton kalesas erei soi dos toutō topon kai tote arxē meta aischunēs ton eschaton topon katechein

kai elthOn o se kai auton kalesas erei soi dos toutO topon kai tote arxE meta aischunEs ton eschaton topon katechein

Lukács 14:9 Hungarian: Karoli
És eljövén az, a ki mind téged, mind azt meghívta, ezt mondja majd néked: Engedd ennek a helyet! És akkor szégyennel az utolsó helyre fogsz ülni.

La evangelio laŭ Luko 14:9 Esperanto
kaj tiu, kiu invitis vin kaj lin, venos, kaj diros al vi:Cedu lokon al cxi tiu; kaj tiam vi komencos kun honto preni la lastan lokon.

Evankeliumi Luukkaan mukaan 14:9 Finnish: Bible (1776)
Ja tulee se, joka sinun ja hänen on kutsunut, ja sanoo sinulle: anna tälle siaa! ja niin sinä häpiällä menet alemma istumaan.

Luc 14:9 French: Darby
que celui qui vous a convies, toi et lui, ne vienne et ne te dise: Fais place à celui-ci; et qu'alors tu ne le mettes avec honte à occuper la derniere place.

Luc 14:9 French: Louis Segond (1910)
et que celui qui vous a invités l'un et l'autre ne vienne te dire: Cède la place à cette personne-là. Tu aurais alors la honte d'aller occuper la dernière place.

Luc 14:9 French: Martin (1744)
Et que celui qui vous aura convié, ne vienne, et ne te dise : donne ta place à celui-ci; et qu'alors tu ne commences avec honte de te mettre à la dernière place.

Lukas 14:9 German: Modernized
und so dann kommt, der dich und ihn geladen hat, spreche zu dir: Weiche diesem! und du müssest dann mit Scham untenan sitzen.

Lukas 14:9 German: Luther (1912)
und dann komme, der dich und ihn geladen hat, und spreche zu dir: Weiche diesem! und du müssest dann mit Scham untenan sitzen. {~}

Lukas 14:9 German: Textbibel (1899)
und es komme herzu, der dich und ihn geladen hat, und sage zu dir: mache diesem Platz, und du hast alsdann mit Scham den letzten Platz einzunehmen.

Luca 14:9 Italian: Riveduta Bible (1927)
e chi ha invitato te e lui non venga a dirti: Cedi il posto a questo! e tu debba con tua vergogna cominciare allora ad occupare l’ultimo posto.

Luca 14:9 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
E che colui che avrà invitato te e lui, non venga, e ti dica: Fa’ luogo a costui; e che allora tu venga con vergogna a tener l’ultimo luogo.

LUKAS 14:9 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
lalu orang yang sudah menjemput engkau dan dia, datang sambil berkata kepada engkau: Berilah tempat itu kepada orang ini; lalu dengan malu sahaja engkau akan duduk pada tempat yang di bawah sekali.

Luke 14:9 Kabyle: NT
a d-yas win i kkun-iɛerḍen i sin a k-yini : « eǧǧ-as amkan-nni i wagi ! » Imiren aț-țenneḥcameḍ, aț-țṛuḥeḍ aț-țeṭṭfeḍ amkan aneggaru.

누가복음 14:9 Korean
너와 저를 청한 자가 와서 너더러 이 사람에게 자리를 내어 주라 하리니 그 때에 네가 부끄러워 말석으로 가게 되리라

Lucas 14:9 Latin: Vulgata Clementina
Et veniens is, qui te et illum vocavit, dicat tibi : Da huic locum : et tunc incipias cum rubore novissimum locum tenere.

Sv. Lūkass 14:9 Latvian New Testament
Un atnācis tas, kas tevi un viņu ielūdzis, nesaka tev: Dod šim vietu, un tad ar kaunu tev būs jāieņem pēdējā vieta.

Evangelija pagal Lukà 14:9 Lithuanian
ir atėjęs tas, kuris tave ir jį pakvietė, netartų tau: ‘Užleisk jam vietą!’ Tada sugėdintas turėsi sėstis į paskutinę vietą.

Luke 14:9 Maori
A ka haere mai te tangata i karangatia ai korua, ka mea ki a koe, Tukua he nohoanga mo tenei; a ka whakama koe, ka haere ki to muri rawa nohoanga noho ai.

Lukas 14:9 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
og den som innbød dig og ham, skal komme og si til dig: Gi denne mann rum! og du så med skam skal komme til å sitte nederst.

Lucas 14:9 Spanish: La Biblia de las Américas
y viniendo el que te invitó a ti y a él, te diga: ``Dale el lugar a éste; y entonces, avergonzado, tengas que irte al último lugar.

Lucas 14:9 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
y viniendo el que te invitó a ti y a él, te diga: 'Dale el lugar a éste;' y entonces, avergonzado, tengas que irte al último lugar.

Lucas 14:9 Spanish: Reina Valera Gómez
y el que te convidó a ti y a él, venga y te diga: Da lugar a éste; y entonces comiences con vergüenza a tomar el último lugar.

Lucas 14:9 Spanish: Reina Valera 1909
Y viniendo el que te llamó á ti y á él, te diga: Da lugar á éste: y entonces comiences con vergüenza á tener el lugar último.

Lucas 14:9 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
y viniendo el que te llamó a ti y a él, te diga: Da lugar a éste; y entonces comiences con vergüenza a tener el lugar último.

Lucas 14:9 Bíblia King James Atualizada Português
Sendo assim, o anfitrião que aos dois convidou, se aproximará e te pedirá: ‘Dá o lugar onde estás a este’. Então, sob grande humilhação, irás ocupar o último lugar.

Lucas 14:9 Portugese Bible
e vindo o que te convidou a ti e a ele, te diga: Dá o lugar a este; e então, com vergonha, tenhas de tomar o último lugar.   

Luca 14:9 Romanian: Cornilescu
şi cel ce te -a poftit şi pe tine şi pe el, să vină să-ţi zică: ,Dă locul tău omului acestuia.` Atunci, cu ruşine, va trebui să iei locul de pe urmă.

От Луки 14:9 Russian: Synodal Translation (1876)
и звавший тебя и его, подойдя, не сказал бы тебе: уступи ему место; и тогда со стыдом должен будешь занять последнее место.

От Луки 14:9 Russian koi8r
и звавший тебя и его, подойдя, не сказал бы тебе: уступи ему место; и тогда со стыдом должен будешь занять последнее место.

Luke 14:9 Shuar New Testament
`Tura ipiatmania nu chichartamuk "Chikich iiktusta" turamchatpiash. Nuinkia Chφkich Nßnkatkamu pujutainium wΘakum natsartatme.

Lukas 14:9 Swedish (1917)
och då kommer till äventyrs den som har bjudit både dig och honom och säger till dig: 'Giv plats åt denne'; och så måste du med skam intaga den nedersta platsen.

Luka 14:9 Swahili NT
na mwenyeji wenu ninyi wawili atakuja na kukwambia: Mwachie huyu nafasi. Hapo utaaibika mbele ya wote na kulazimika kwenda kuchukua nafasi ya mwisho.

Lucas 14:9 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
At lumapit yaong naganyaya sa iyo at sa kaniya, at sabihin sa iyo, Bigyan mong puwang ang taong ito; at kung magkagayo'y magpapasimula kang mapahiya na mapalagay ka sa dakong kababababaan.

Ǝlinjil wa n Luqa 14:9 Tawallamat Tamajaq NT
tǝzzar as-ik-du mǝššis n ahan wa kawan-d-iɣran ǝs mǝgura-net, ann-ak: Ǝgmǝd edag y alǝs wa. Tǝbǝz-kay tǝkarakit, takkaɣ dǝffǝr aytedan taqqama.

ลูกา 14:9 Thai: from KJV
และเจ้าภาพที่ได้เชิญท่านทั้งสองนั้นจะมาพูดกับท่านว่า `จงให้ที่นั่งแก่ท่านผู้นี้เถิด' แล้วท่านจะต้องเริ่มเลื่อนลงมาที่ต่ำได้รับความอดสู

Luka 14:9 Turkish

Лука 14:9 Ukrainian: NT
і прийшовши той, хто запросив тебе й його, не сказав тобі: Дай сьому місце; а тодї доведеть ся тобі з соромом останнє місце заняти.

Luke 14:9 Uma New Testament
Tumai mpai' pue' tomi mpo'uli' -koko hewa toi: `Wai' -ki hi'a-hana pohuraa tetu!' Me'ea' -ko mpai' hilou mohura hi kadingkia' -na.

Lu-ca 14:9 Vietnamese (1934)
người đứng mời sẽ đến nói cùng ngươi rằng: Hãy nhường chỗ cho người nầy ngồi, mà ngươi xấu hổ vì phải xuống chỗ chót chăng.

Luke 14:8
Top of Page
Top of Page