Matthew 12:41
New International Version
The men of Nineveh will stand up at the judgment with this generation and condemn it; for they repented at the preaching of Jonah, and now something greater than Jonah is here.

New Living Translation
"The people of Nineveh will stand up against this generation on judgment day and condemn it, for they repented of their sins at the preaching of Jonah. Now someone greater than Jonah is here--but you refuse to repent.

English Standard Version
The men of Nineveh will rise up at the judgment with this generation and condemn it, for they repented at the preaching of Jonah, and behold, something greater than Jonah is here.

Berean Study Bible
The men of Nineveh will stand at the judgment with this generation and condemn it; for they repented at the preaching of Jonah, and now One greater than Jonah is here.

New American Standard Bible
"The men of Nineveh will stand up with this generation at the judgment, and will condemn it because they repented at the preaching of Jonah; and behold, something greater than Jonah is here.

King James Bible
The men of Nineveh shall rise in judgment with this generation, and shall condemn it: because they repented at the preaching of Jonas; and, behold, a greater than Jonas is here.

Holman Christian Standard Bible
The men of Nineveh will stand up at the judgment with this generation and condemn it, because they repented at Jonah's proclamation; and look--something greater than Jonah is here!

International Standard Version
The men of Nineveh will stand up at the judgment and condemn the people living today, because they repented at the preaching of Jonah. But look—something greater than Jonah is here!

NET Bible
The people of Nineveh will stand up at the judgment with this generation and condemn it, because they repented when Jonah preached to them--and now, something greater than Jonah is here!

Aramaic Bible in Plain English
The Ninevite men will arise in the judgment with this generation and will condemn it, for they repented at the preaching of Jonah, and behold, one greater than Jonah is here.

GOD'S WORD® Translation
The men of Nineveh will stand up with you at the time of judgment and will condemn you, because they turned to God and changed the way they thought and acted when Jonah spoke his message. But look, someone greater than Jonah is here!

Jubilee Bible 2000
The men of Nineveh shall rise in the judgment with this generation and shall condemn it because they repented at the preaching of Jonah; and, behold, a greater than Jonah is here.

King James 2000 Bible
The men of Nineveh shall rise in judgment with this generation, and shall condemn it: because they repented at the preaching of Jonah; and, behold, a greater than Jonah is here.

American King James Version
The men of Nineveh shall rise in judgment with this generation, and shall condemn it: because they repented at the preaching of Jonas; and, behold, a greater than Jonas is here.

American Standard Version
The men of Nineveh shall stand up in the judgment with this generation, and shall condemn it: for they repented at the preaching of Jonah; and behold, a greater than Jonah is here.

Douay-Rheims Bible
The men of Ninive shall rise in judgment with this generation, and shall condemn it: because they did penance at the preaching of Jonas. And behold a greater than Jonas here.

Darby Bible Translation
Ninevites shall stand up in the judgment with this generation, and shall condemn it: for they repented at the preaching of Jonas; and behold, more than Jonas [is] here.

English Revised Version
The men of Nineveh shall stand up in the judgment with this generation, and shall condemn it: for they repented at the preaching of Jonah; and behold, a greater than Jonah is here.

Webster's Bible Translation
The men of Nineveh shall rise in judgment with this generation, and shall condemn it: because they repented at the preaching of Jonah; and behold, a greater than Jonah is here.

Weymouth New Testament
There will stand up men of Nineveh at the Judgement together with the present generation, and will condemn it; because they repented at the preaching of Jonah, and mark! there is One greater than Jonah here.

World English Bible
The men of Nineveh will stand up in the judgment with this generation, and will condemn it, for they repented at the preaching of Jonah; and behold, someone greater than Jonah is here.

Young's Literal Translation
'Men of Nineveh shall stand up in the judgment with this generation, and shall condemn it, for they reformed at the proclamation of Jonah, and lo, a greater than Jonah here!

Mattheus 12:41 Afrikaans PWL
Die manne van Ninveh sal in die oordeel opstaan saam met hierdie geslag en dit veroordeel, want hulle het erken en weggedraai van sonde na God toe met die verkondiging van Yonah en meer as Yonah is hier!

Mateu 12:41 Albanian
Banorët e Ninivit do të ringjallen në gjyq bashkë me këtë brez dhe do ta dënojnë, sepse ata u penduan me predikimin e Jonas; dhe ja, këtu është një më i madh se Jona.

ﻣﺘﻰ 12:41 Arabic: Smith & Van Dyke
رجال نينوى سيقومون في الدين مع هذا الجيل ويدينونه لانهم تابوا بمناداة يونان. وهوذا اعظم من يونان ههنا.

ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՄԱՏԹԷՈՍԻ 12:41 Armenian (Western): NT
Նինուէի մարդիկը դատաստանին օրը պիտի կանգնին այս սերունդին դէմ ու պիտի դատապարտեն զայն, որովհետեւ զղջացին Յովնանի քարոզութեամբ. եւ ահա՛ Յովնանէ մեծ մէկը կայ հոս:

Euangelioa S. Mattheuen araura.  12:41 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Niniuaco guiçonac iaiquiren dirade iudicioan natione hunequin, eta condemnaturen dute haur: ceren hec emendatu baitziraden Ionasen predicationera, eta huna, Ionas bainoagoa hemen.

Dyr Mathäus 12:41 Bavarian
D +Nimfer gaand an n Jüngstn Tag gögn dös Gschlächt daader auftrötn und dös verurtln, denn sö, d Nimfer, taatnd Buess naach n Jonenn seiner Prödig. Und daader steet ainer, wo meerer ist wie dyr Jonen.

Матей 12:41 Bulgarian
Ниневийските мъже ще се явят на съда с това поколение и ще го съдят, защото те се покаяха чрез Ионовата проповед; а ето, тука има повече от Иона.

中文標準譯本 (CSB Traditional)
在審判的時候,尼尼微人將要與這世代一起復活,並且要定這世代的罪,因為尼尼微人因著約拿的傳道就悔改了。看,比約拿更大的就在這裡!

中文标准译本 (CSB Simplified)
在审判的时候,尼尼微人将要与这世代一起复活,并且要定这世代的罪,因为尼尼微人因着约拿的传道就悔改了。看,比约拿更大的就在这里!

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
當審判的時候,尼尼微人要起來定這世代的罪,因為尼尼微人聽了約拿所傳的就悔改了。看哪,在這裡有一人比約拿更大!

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
当审判的时候,尼尼微人要起来定这世代的罪,因为尼尼微人听了约拿所传的就悔改了。看哪,在这里有一人比约拿更大!

馬 太 福 音 12:41 Chinese Bible: Union (Traditional)
當 審 判 的 時 候 , 尼 尼 微 人 要 起 來 定 這 世 代 的 罪 , 因 為 尼 尼 微 人 聽 了 約 拿 所 傳 的 就 悔 改 了 。 看 哪 , 在 這 裡 有 一 人 比 約 拿 更 大 !

馬 太 福 音 12:41 Chinese Bible: Union (Simplified)
当 审 判 的 时 候 , 尼 尼 微 人 要 起 来 定 这 世 代 的 罪 , 因 为 尼 尼 微 人 听 了 约 拿 所 传 的 就 悔 改 了 。 看 哪 , 在 这 里 有 一 人 比 约 拿 更 大 !

Evanðelje po Mateju 12:41 Croatian Bible
Ninivljani će ustati na Sudu zajedno s ovim naraštajem i osuditi ga jer se oni na propovijed Joninu obratiše, a evo, ovdje je i više od Jone!

Matouš 12:41 Czech BKR
Muži Ninivitští stanou na soudu s pokolením tímto, a odsoudí je, protože pokání činili k Jonášovu kázání, a aj, víceť jest nežli Jonáš tuto.

Matthæus 12:41 Danish
Mænd fra Ninive skulle opstaa ved Dommen sammen med denne Slægt og fordømme den; thi de omvendte sig ved Jonas's Prædiken; og se, her er mere end Jonas.

Mattheüs 12:41 Dutch Staten Vertaling
De mannen van Nineve zullen opstaan in het oordeel met dit geslacht, en zullen hetzelve veroordelen; want zij hebben zich bekeerd op de prediking van Jonas; en ziet, meer dan Jonas is hier!

Nestle Greek New Testament 1904
ἄνδρες Νινευεῖται ἀναστήσονται ἐν τῇ κρίσει μετὰ τῆς γενεᾶς ταύτης καὶ κατακρινοῦσιν αὐτήν· ὅτι μετενόησαν εἰς τὸ κήρυγμα Ἰωνᾶ, καὶ ἰδοὺ πλεῖον Ἰωνᾶ ὧδε.

Westcott and Hort 1881
ἄνδρες Νινευεῖται ἀναστήσονται ἐν τῇ κρίσει μετὰ τῆς γενεᾶς ταύτης καὶ κατακρινοῦσιν αὐτήν· ὅτι μετενόησαν εἰς τὸ κήρυγμα Ἰωνᾶ, καὶ ἰδοὺ πλεῖον Ἰωνᾶ ὧδε.

Westcott and Hort / [NA27 variants]
ἄνδρες Νινευεῖται / Νινευῖται ἀναστήσονται ἐν τῇ κρίσει μετὰ τῆς γενεᾶς ταύτης καὶ κατακρινοῦσιν αὐτήν· ὅτι μετενόησαν εἰς τὸ κήρυγμα Ἰωνᾶ, καὶ ἰδοὺ πλεῖον Ἰωνᾶ ὧδε.

RP Byzantine Majority Text 2005
Ἄνδρες Νινευῖται ἀναστήσονται ἐν τῇ κρίσει μετὰ τῆς γενεᾶς ταύτης καὶ κατακρινοῦσιν αὐτήν· ὅτι μετενόησαν εἰς τὸ κήρυγμα Ἰωνᾶ· καὶ ἰδού, πλεῖον Ἰωνᾶ ὧδε.

Greek Orthodox Church 1904
ἄνδρες Νινευῖται ἀναστήσονται ἐν τῇ κρίσει μετὰ τῆς γενεᾶς ταύτης καὶ κατακρινοῦσιν αὐτήν· ὅτι μετενόησαν εἰς τὸ κήρυγμα Ἰωνᾶ, καὶ ἰδοὺ πλεῖον Ἰωνᾶ ὧδε.

Tischendorf 8th Edition
ἄνδρες Νινευεῖται ἀναστήσονται ἐν τῇ κρίσει μετὰ τῆς γενεᾶς ταύτης καὶ κατακρινοῦσιν αὐτήν, ὅτι μετενόησαν εἰς τὸ κήρυγμα Ἰωνᾶ, καὶ ἰδοὺ πλεῖον Ἰωνᾶ ὧδε.

Scrivener's Textus Receptus 1894
ἄνδρες Νινευῖται ἀναστήσονται ἐν τῇ κρίσει μετὰ τῆς γενεᾶς ταύτης, καὶ κατακρινοῦσιν αὐτήν· ὅτι μετενόησαν εἰς τὸ κήρυγμα Ἰωνᾶ· καὶ ἰδοὺ, πλεῖον Ἰωνᾶ ὧδε.

Stephanus Textus Receptus 1550
ἄνδρες Νινευῖται ἀναστήσονται ἐν τῇ κρίσει μετὰ τῆς γενεᾶς ταύτης καὶ κατακρινοῦσιν αὐτήν, ὅτι μετενόησαν εἰς τὸ κήρυγμα Ἰωνᾶ καὶ ἰδού, πλεῖον Ἰωνᾶ ὧδε

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
ανδρες νινευιται αναστησονται εν τη κρισει μετα της γενεας ταυτης και κατακρινουσιν αυτην οτι μετενοησαν εις το κηρυγμα ιωνα και ιδου πλειον ιωνα ωδε

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
ανδρες νινευειται αναστησονται εν τη κρισει μετα της γενεας ταυτης και κατακρινουσιν αυτην οτι μετενοησαν εις το κηρυγμα ιωνα και ιδου πλειον ιωνα ωδε

Stephanus Textus Receptus 1550
ανδρες νινευιται αναστησονται εν τη κρισει μετα της γενεας ταυτης και κατακρινουσιν αυτην οτι μετενοησαν εις το κηρυγμα ιωνα και ιδου πλειον ιωνα ωδε

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
ανδρες Νινευιται αναστησονται εν τη κρισει μετα της γενεας ταυτης, και κατακρινουσιν αυτην· οτι μετενοησαν εις το κηρυγμα Ιωνα· και ιδου, πλειον Ιωνα ωδε.

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
ανδρες νινευιται αναστησονται εν τη κρισει μετα της γενεας ταυτης και κατακρινουσιν αυτην οτι μετενοησαν εις το κηρυγμα ιωνα και ιδου πλειον ιωνα ωδε

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
ανδρες νινευιται αναστησονται εν τη κρισει μετα της γενεας ταυτης και κατακρινουσιν αυτην οτι μετενοησαν εις το κηρυγμα ιωνα και ιδου πλειον ιωνα ωδε

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
andres Nineueitai anastēsontai en tē krisei meta tēs geneas tautēs kai katakrinousin autēn; hoti metenoēsan eis to kērygma Iōna, kai idou pleion Iōna hōde.

andres Nineueitai anastesontai en te krisei meta tes geneas tautes kai katakrinousin auten; hoti metenoesan eis to kerygma Iona, kai idou pleion Iona hode.

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
andres Nineueitai anastēsontai en tē krisei meta tēs geneas tautēs kai katakrinousin autēn; hoti metenoēsan eis to kērygma Iōna, kai idou pleion Iōna hōde.

andres Nineueitai anastesontai en te krisei meta tes geneas tautes kai katakrinousin auten; hoti metenoesan eis to kerygma Iona, kai idou pleion Iona hode.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 12:41 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
andres nineueitai anastēsontai en tē krisei meta tēs geneas tautēs kai katakrinousin autēn oti metenoēsan eis to kērugma iōna kai idou pleion iōna ōde

andres nineueitai anastEsontai en tE krisei meta tEs geneas tautEs kai katakrinousin autEn oti metenoEsan eis to kErugma iOna kai idou pleion iOna Ode

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 12:41 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
andres nineuitai anastēsontai en tē krisei meta tēs geneas tautēs kai katakrinousin autēn oti metenoēsan eis to kērugma iōna kai idou pleion iōna ōde

andres nineuitai anastEsontai en tE krisei meta tEs geneas tautEs kai katakrinousin autEn oti metenoEsan eis to kErugma iOna kai idou pleion iOna Ode

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 12:41 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
andres nineuitai anastēsontai en tē krisei meta tēs geneas tautēs kai katakrinousin autēn oti metenoēsan eis to kērugma iōna kai idou pleion iōna ōde

andres nineuitai anastEsontai en tE krisei meta tEs geneas tautEs kai katakrinousin autEn oti metenoEsan eis to kErugma iOna kai idou pleion iOna Ode

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 12:41 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
andres nineuitai anastēsontai en tē krisei meta tēs geneas tautēs kai katakrinousin autēn oti metenoēsan eis to kērugma iōna kai idou pleion iōna ōde

andres nineuitai anastEsontai en tE krisei meta tEs geneas tautEs kai katakrinousin autEn oti metenoEsan eis to kErugma iOna kai idou pleion iOna Ode

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 12:41 Westcott/Hort - Transliterated
andres nineuitai anastēsontai en tē krisei meta tēs geneas tautēs kai katakrinousin autēn oti metenoēsan eis to kērugma iōna kai idou pleion iōna ōde

andres nineuitai anastEsontai en tE krisei meta tEs geneas tautEs kai katakrinousin autEn oti metenoEsan eis to kErugma iOna kai idou pleion iOna Ode

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 12:41 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
andres nineuitai anastēsontai en tē krisei meta tēs geneas tautēs kai katakrinousin autēn oti metenoēsan eis to kērugma iōna kai idou pleion iōna ōde

andres nineuitai anastEsontai en tE krisei meta tEs geneas tautEs kai katakrinousin autEn oti metenoEsan eis to kErugma iOna kai idou pleion iOna Ode

Máté 12:41 Hungarian: Karoli
Ninive férfiai az ítéletkor együtt támadnak majd fel ezzel a nemzetséggel, és kárhoztatják ezt: mivelhogy õk megtértek a Jónás prédikálására; és ímé nagyobb van itt Jónásnál.

La evangelio laŭ Mateo 12:41 Esperanto
Viroj Nineveanoj staros en la jugxado kun cxi tiu generacio, kaj kondamnos gxin; cxar ili pentis pro la predikado de Jona; kaj jen iu pli granda ol Jona estas cxi tie.

Evankeliumi Matteuksen mukaan 12:41 Finnish: Bible (1776)
Niniven miehet pitää nouseman tuomiolle tämän suvun kanssa ja hänen tuomitseman; sillä he paransivat heitänsä Jonan saarnasta. Ja katso, tässä on enempi kuin Jona.

Matthieu 12:41 French: Darby
Des hommes de Ninive se leveront au jugement avec cette generation et la condamneront, car ils se sont repentis à la predication de Jonas, et voici, il y a ici plus que Jonas.

Matthieu 12:41 French: Louis Segond (1910)
Les hommes de Ninive se lèveront, au jour du jugement, avec cette génération et la condamneront, parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas; et voici, il y a ici plus que Jonas.

Matthieu 12:41 French: Martin (1744)
Les Ninivites se lèveront au [jour du] jugement contre cette nation, et la condamneront, parce qu'ils se sont repentis à la prédication de Jonas; et voici, il y a ici plus que Jonas.

Matthaeus 12:41 German: Modernized
Die Leute von Ninive werden auftreten am Jüngsten Gerichte mit diesem Geschlechte und werden es verdammen; denn sie taten Buße nach der Predigt des Jona. Und siehe, hier ist mehr denn Jona.

Matthaeus 12:41 German: Luther (1912)
Die Leute von Ninive werden auftreten am Jüngsten Gericht mit diesem Geschlecht und werden es verdammen; denn sie taten Buße nach der Predigt des Jona. Und siehe, hier ist mehr denn Jona.

Matthaeus 12:41 German: Textbibel (1899)
Die Männer von Ninive werden aufstehen im Gerichte neben diesem Geschlecht und werden es verdammen, denn sie haben Buße gethan auf die Predigt Jonas', und siehe, hier ist mehr denn Jonas.

Matteo 12:41 Italian: Riveduta Bible (1927)
I Niniviti risorgeranno nel giudizio con questa generazione e la condanneranno, perché essi si ravvidero alla predicazione di Giona; ed ecco qui vi è più che Giona!

Matteo 12:41 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
I Niniviti risorgeranno nel giudizio con questa generazione, e la condanneranno; perciocchè essi si ravvidero alla predicazion di Giona; ed ecco qui è uno che è più che Giona.

MATIUS 12:41 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Maka pada hari kiamat orang Niniwe akan berbangkit bersama-sama dengan bangsa ini dan akan menyalahkan dia, karena mereka itu sudah bertobat menurut pengajaran Yunus; maka sesungguhnya di sini ada seorang yang lebih besar daripada Yunus.

Matthew 12:41 Kabyle: NT
Ass n lḥisab, imezdaɣ n temdint n Ninebi a d-kkren ɣer yemdanen n lǧil-agi ad ccetkin fell-asen iwakken ad țțuḥasben, axaṭer nutni uɣalen-d ɣer webrid mi slan i ubecceṛ n nnbi Yunes. AA wen-d-iniɣ : atan yella dagi win yugaren nnbi Yunes !

마태복음 12:41 Korean
심판 때에 니느웨 사람들이 일어나 이 세대 사람을 정죄하리니 이는 그들이 요나의 전도를 듣고 회개하였음이어니와 요나보다 더 큰 이가 여기 있으며

Matthaeus 12:41 Latin: Vulgata Clementina
Viri Ninivitæ surgent in judicio cum generatione ista, et condemnabunt eam : quia pœnitentiam egerunt in prædicatione Jonæ. Et ecce plus quam Jonas hic.

Sv. Matejs 12:41 Latvian New Testament
Ninīves vīri stāsies tiesā pret šo cilti un notiesās to, jo viņi, Jonasam sludinot, atgriezās no grēkiem. Un, lūk, šeit ir vairāk kā Jonass.

Evangelija pagal Matà 12:41 Lithuanian
Ninevės žmonės teismo dieną prisikels drauge su šia karta ir ją pasmerks, nes jie atgailavo, išgirdę Jonos pamokslą, o štai čia daugiau negu Jona.

Matthew 12:41 Maori
E ara nga tangata o Ninewe me tenei whakatupuranga i te whakawakanga, e whakatau i te he ki a ratou: i ripeneta hoki ratou i te kauwhau a Hona; a tenei tetahi he nui ki i a Hona.

Matteus 12:41 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
Ninives menn skal stå op på dommens dag sammen med denne slekt og fordømme den; for de omvendte sig ved Jonas' forkynnelse, og se, her er mere enn Jonas.

Mateo 12:41 Spanish: La Biblia de las Américas
Los hombres de Nínive se levantarán con esta generación en el juicio y la condenarán, porque ellos se arrepintieron con la predicación de Jonás; y mirad, algo más grande que Jonás está aquí.

Mateo 12:41 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
"Los hombres de Nínive se levantarán con esta generación en el juicio y la condenarán, porque ellos se arrepintieron con la predicación de Jonás; y miren, algo más grande que Jonás está aquí.

Mateo 12:41 Spanish: Reina Valera Gómez
Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán; porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás; y he aquí, uno mayor que Jonás en este lugar.

Mateo 12:41 Spanish: Reina Valera 1909
Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación, y la condenarán; porque ellos se arrepintieron á la predicación de Jonás; y he aquí más que Jonás en este lugar.

Mateo 12:41 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación, y la condenarán; porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás; y he aquí más que Jonás en este lugar.

Mateus 12:41 Bíblia King James Atualizada Português
O povo de Nínive se levantará no Dia do Juízo com esta geração, e a condenará; pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que aqui está quem é maior do que Jonas.

Mateus 12:41 Portugese Bible
Os ninivitas se levantarão no juízo com esta geração, e a condenarão; porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui quem é maior do que Jonas.   

Matei 12:41 Romanian: Cornilescu
Bărbaţii din Ninive se vor scula alături de neamul acesta, în ziua judecăţii, şi -l vor osîndi, pentru că ei s'au pocăit la propovăduirea lui Iona; şi iată că aici este Unul mai mare decît Iona.

От Матфея 12:41 Russian: Synodal Translation (1876)
Ниневитяне восстанут на суд с родом сим и осудят его, ибо они покаялись от проповеди Иониной; и вот, здесь больше Ионы.

От Матфея 12:41 Russian koi8r
Ниневитяне восстанут на суд с родом сим и осудят его, ибо они покаялись от проповеди Иониной; и вот, здесь больше Ионы.

Matthew 12:41 Shuar New Testament
Junßs Nφniwi pΘprunmaya shuaran Yus-Chichaman etserkamtai nu shuar ni tunaarin Enentßimtusar ni Enentßin Yapajißwarmiayi. Tura jui Yamßi Junasa nankaamas etserin Pujawai.wiitjai nusha, tura anturkachuitrume. Tuma asamtai nekapsatin tsawant jeamtai Nφniwinmaya shuar Juyß shuaran S·mamtikiawartatui.'

Matteus 12:41 Swedish (1917)
Ninevitiska män skola vid domen träda fram tillsammans med detta släkte och bliva det till dom. Ty de gjorde bättring vid Jonas' predikan; och se, här är vad som är mer än Jonas.

Matayo 12:41 Swahili NT
Watu wa Ninewi watatokea siku ya hukumu, nao watakihukumu kizazi hiki kwamba kina hatia. Maana Waninewi walitubu kwa sababu ya mahubiri ya Yona, na kumbe hapa kuna kikuu kuliko Yona!

Mateo 12:41 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
Magsisitayo sa paghuhukom ang mga tao sa Nineve na kasama ng lahing ito, at ito'y hahatulan: sapagka't sila'y nagsipagsisi sa pangangaral ni Jonas; at narito, dito'y may isang lalong dakila kay sa kay Jonas.

Ǝlinjil wa n Matta 12:41 Tawallamat Tamajaq NT
Ǝzǝl wa n tabadday, ad d-ǝnkǝran aytedan n ǝɣrǝm ǝn Ninif, ǝzzǝbǝzan aytedan n azzaman win y ǝššǝriɣa fǝlas ǝntanay ǝhǝddi a ǝgan ǝzǝl wa dasan-iga Yunǝs tǝlxutbat, imal-asan awal ǝn Mǝššina. Ǝssǝnat za as, wa illan da ǝmǝrǝdda, ogar Yunǝs mišan tugayam ǝs tǝtubt.

มัทธิว 12:41 Thai: from KJV
ชนชาวนีนะเวห์จะลุกขึ้นในวันพิพากษาพร้อมกับคนยุคนี้ และจะกล่าวโทษเขา ด้วยว่าชาวนีนะเวห์ได้กลับใจเสียใหม่เพราะคำประกาศของโยนาห์ และดูเถิด ผู้เป็นใหญ่กว่าโยนาห์อยู่ที่นี่

Matta 12:41 Turkish
Ninova halkı, yargı günü bu kuşakla birlikte kalkıp bu kuşağı yargılayacak. Çünkü Ninovalılar, Yunusun çağrısı üzerine tövbe ettiler. Bakın, Yunustan daha üstün olan buradadır.

Матей 12:41 Ukrainian: NT
Ниневяне встануть на суд із кодлом сим, та й осудять його, бо покаялись по проповіді Йониній; а ось тут більший од Йони.

Matthew 12:41 Uma New Testament
Hi Eo Kiama mpai', pue' ngata Niniwe rapotuwu' nculii' hangkaa-ngkania hante koi' to tuwu' tempo toi, pai' -ra mpotudo' sala' -ni. Apa' hira', medea-ramo-rana ngkai jeko' -ra kampo'epe-ra pololita nabi Yunus. Hiaa' ria-mi hi laintongo' -ni to meliu kabohe tuwu' -na ngkai nabi Yunus, aga uma oa' nipangala' lolita-na.

Ma-thi-ô 12:41 Vietnamese (1934)
Ðến ngày phán xét, dân thành Ni-ni-ve sẽ đứng dậy với dòng dõi nầy mà lên án nó, vì dân ấy đã nghe lời Giô-na giảng và ăn năn; mà đây nầy, có một người tôn trọng hơn Giô-na!

Matthew 12:40
Top of Page
Top of Page