KATA MATTHAION 12
Greek NT: Scrivener's Textus Receptus (1894) Transliterated

1en ekeinō tō kairō eporeuthē o iēsous tois sabbasin dia tōn sporimōn oi de mathētai autou epeinasan kai ērxanto tillein stachuas kai esthiein 2oi de pharisaioi idontes eipon autō idou oi mathētai sou poiousin o ouk exestin poiein en sabbatō 3o de eipen autois ouk anegnōte ti epoiēsen dabid ote epeinasen autos kai oi met autou 4pōs eisēlthen eis ton oikon tou theou kai tous artous tēs protheseōs ephagen ous ouk exon ēn autō phagein oude tois met autou ei mē tois iereusin monois 5ē ouk anegnōte en tō nomō oti tois sabbasin oi iereis en tō ierō to sabbaton bebēlousin kai anaitioi eisin 6legō de umin oti tou ierou meizōn estin ōde 7ei de egnōkeite ti estin eleon thelō kai ou thusian ouk an katedikasate tous anaitious

8kurios gar estin kai tou sabbatou o uios tou anthrōpou

9kai metabas ekeithen ēlthen eis tēn sunagōgēn autōn 10kai idou anthrōpos ēn tēn cheira echōn xēran kai epērōtēsan auton legontes ei exestin tois sabbasin therapeuein ina katēgorēsōsin autou 11o de eipen autois tis estai ex umōn anthrōpos os exei probaton en kai ean empesē touto tois sabbasin eis bothunon ouchi kratēsei auto kai egerei 12posō oun diapherei anthrōpos probatou ōste exestin tois sabbasin kalōs poiein 13tote legei tō anthrōpō ekteinon tēn cheira sou kai exeteinen kai apokatestathē ugiēs ōs ē allē 14oi de pharisaioi sumboulion elabon kat autou exelthontes opōs auton apolesōsin

15o de iēsous gnous anechōrēsen ekeithen kai ēkolouthēsan autō ochloi polloi kai etherapeusen autous pantas 16kai epetimēsen autois ina mē phaneron auton poiēsōsin 17opōs plērōthē to rēthen dia ēsaiou tou prophētou legontos

18idou o pais mou on ēretisa o agapētos mou eis on eudokēsen ē psuchē mou thēsō to pneuma mou ep auton kai krisin tois ethnesin apangelei

19ouk erisei oude kraugasei oude akousei tis en tais plateiais tēn phōnēn autou

20kalamon suntetrimmenon ou kateaxei kai linon tuphomenon ou sbesei eōs an ekbalē eis nikos tēn krisin

21kai en tō onomati autou ethnē elpiousin

22tote prosēnechthē autō daimonizomenos tuphlos kai kōphos kai etherapeusen auton ōste ton tuphlon kai kōphon kai lalein kai blepein 23kai existanto pantes oi ochloi kai elegon mēti outos estin o uios dabid 24oi de pharisaioi akousantes eipon outos ouk ekballei ta daimonia ei mē en tō beelzeboul archonti tōn daimoniōn

25eidōs de o iēsous tas enthumēseis autōn eipen autois pasa basileia meristheisa kath eautēs erēmoutai kai pasa polis ē oikia meristheisa kath eautēs ou stathēsetai 26kai ei o satanas ton satanan ekballei eph eauton emeristhē pōs oun stathēsetai ē basileia autou 27kai ei egō en beelzeboul ekballō ta daimonia oi uioi umōn en tini ekballousin dia touto autoi umōn esontai kritai 28ei de egō en pneumati theou ekballō ta daimonia ara ephthasen eph umas ē basileia tou theou 29ē pōs dunatai tis eiselthein eis tēn oikian tou ischurou kai ta skeuē autou diarpasai ean mē prōton dēsē ton ischuron kai tote tēn oikian autou diarpasei

30o mē ōn met emou kat emou estin kai o mē sunagōn met emou skorpizei

31dia touto legō umin pasa amartia kai blasphēmia aphethēsetai tois anthrōpois ē de tou pneumatos blasphēmia ouk aphethēsetai tois anthrōpois 32kai os an eipē logon kata tou uiou tou anthrōpou aphethēsetai autō os d an eipē kata tou pneumatos tou agiou ouk aphethēsetai autō oute en toutō tō aiōni oute en tō mellonti

33ē poiēsate to dendron kalon kai ton karpon autou kalon ē poiēsate to dendron sapron kai ton karpon autou sapron ek gar tou karpou to dendron ginōsketai 34gennēmata echidnōn pōs dunasthe agatha lalein ponēroi ontes ek gar tou perisseumatos tēs kardias to stoma lalei 35o agathos anthrōpos ek tou agathou thēsaurou tēs kardias ekballei ta agatha kai o ponēros anthrōpos ek tou ponērou thēsaurou ekballei ponēra 36legō de umin oti pan rēma argon o ean lalēsōsin oi anthrōpoi apodōsousin peri autou logon en ēmera kriseōs 37ek gar tōn logōn sou dikaiōthēsē kai ek tōn logōn sou katadikasthēsē

38tote apekrithēsan tines tōn grammateōn kai pharisaiōn legontes didaskale thelomen apo sou sēmeion idein 39o de apokritheis eipen autois genea ponēra kai moichalis sēmeion epizētei kai sēmeion ou dothēsetai autē ei mē to sēmeion iōna tou prophētou 40ōsper gar ēn iōnas en tē koilia tou kētous treis ēmeras kai treis nuktas outōs estai o uios tou anthrōpou en tē kardia tēs gēs treis ēmeras kai treis nuktas 41andres nineuitai anastēsontai en tē krisei meta tēs geneas tautēs kai katakrinousin autēn oti metenoēsan eis to kērugma iōna kai idou pleion iōna ōde 42basilissa notou egerthēsetai en tē krisei meta tēs geneas tautēs kai katakrinei autēn oti ēlthen ek tōn peratōn tēs gēs akousai tēn sophian solomōntos kai idou pleion solomōntos ōde

43otan de to akatharton pneuma exelthē apo tou anthrōpou dierchetai di anudrōn topōn zētoun anapausin kai ouch euriskei 44tote legei epistrepsō eis ton oikon mou othen exēlthon kai elthon euriskei scholazonta sesarōmenon kai kekosmēmenon 45tote poreuetai kai paralambanei meth eautou epta etera pneumata ponērotera eautou kai eiselthonta katoikei ekei kai ginetai ta eschata tou anthrōpou ekeinou cheirona tōn prōtōn outōs estai kai tē genea tautē tē ponēra

46eti de autou lalountos tois ochlois idou ē mētēr kai oi adelphoi autou eistēkeisan exō zētountes autō lalēsai 47eipen de tis autō idou ē mētēr sou kai oi adelphoi sou exō estēkasin zētountes soi lalēsai 48o de apokritheis eipen tō eiponti autō tis estin ē mētēr mou kai tines eisin oi adelphoi mou 49kai ekteinas tēn cheira autou epi tous mathētas autou eipen idou ē mētēr mou kai oi adelphoi mou 50ostis gar an poiēsē to thelēma tou patros mou tou en ouranois autos mou adelphos kai adelphē kai mētēr estin

Greek NT: Scrivener's Textus Receptus (1894) Transliterated

Bible Hub

Matthew 11
Top of Page
Top of Page