Matthew 17:20
New International Version
He replied, "Because you have so little faith. Truly I tell you, if you have faith as small as a mustard seed, you can say to this mountain, 'Move from here to there,' and it will move. Nothing will be impossible for you."

New Living Translation
"You don't have enough faith," Jesus told them. "I tell you the truth, if you had faith even as small as a mustard seed, you could say to this mountain, 'Move from here to there,' and it would move. Nothing would be impossible."

English Standard Version
He said to them, “Because of your little faith. For truly, I say to you, if you have faith like a grain of mustard seed, you will say to this mountain, ‘Move from here to there,’ and it will move, and nothing will be impossible for you.”

Berean Study Bible
“Because you have so little faith,” He answered. “For truly I tell you, if you have faith the size of a mustard seed, you can say to this mountain, ‘Move from here to there,’ and it will move. Nothing will be impossible for you.”

New American Standard Bible
And He said to them, "Because of the littleness of your faith; for truly I say to you, if you have faith the size of a mustard seed, you will say to this mountain, 'Move from here to there,' and it will move; and nothing will be impossible to you.

King James Bible
And Jesus said unto them, Because of your unbelief: for verily I say unto you, If ye have faith as a grain of mustard seed, ye shall say unto this mountain, Remove hence to yonder place; and it shall remove; and nothing shall be impossible unto you.

Holman Christian Standard Bible
"Because of your little faith," He told them. "For I assure you: If you have faith the size of a mustard seed, you will tell this mountain, Move from here to there,' and it will move. Nothing will be impossible for you.

International Standard Version
He told them, "Because of your lack of faith. I tell all of you with certainty, if you have faith like a grain of mustard seed, you can say to this mountain, 'Move from here to there,' and it will move, and nothing will be impossible for you.

NET Bible
He told them, "It was because of your little faith. I tell you the truth, if you have faith the size of a mustard seed, you will say to this mountain, 'Move from here to there,' and it will move; nothing will be impossible for you."

Aramaic Bible in Plain English
Yeshua said to them, “Because of your unbelief, for amen, I say to you, that if you had faith like a grain of mustard seed, you may say to this mountain, 'Move from here', and it will move, and nothing will be difficult for you”.

GOD'S WORD® Translation
He told them, "Because you have so little faith. I can guarantee this truth: If your faith is the size of a mustard seed, you can say to this mountain, 'Move from here to there,' and it will move. Nothing will be impossible for you."?of demon[ goes away only by prayer and fasting.">]

Jubilee Bible 2000
And Jesus said unto them, Because of your unfaithfulness; for verily I say unto you, If ye have faith as a grain of mustard seed, ye shall say unto this mountain, Remove from here to yonder place, and it shall remove; and nothing shall be impossible unto you.

King James 2000 Bible
And Jesus said unto them, Because of your unbelief: for verily I say unto you, If you have faith as a grain of mustard seed, you shall say unto this mountain, Remove from here to yonder place; and it shall remove; and nothing shall be impossible unto you.

American King James Version
And Jesus said to them, Because of your unbelief: for truly I say to you, If you have faith as a grain of mustard seed, you shall say to this mountain, Remove hence to yonder place; and it shall remove; and nothing shall be impossible to you.

American Standard Version
And he saith unto them, Because of your little faith: for verily I say unto you, If ye have faith as a grain of mustard seed, ye shall say unto this mountain, Remove hence to yonder place; and it shall remove; and nothing shall be impossible unto you.

Douay-Rheims Bible
Jesus said to them: Because of your unbelief. For, amen I say to you, if you have faith as a grain of mustard seed, you shall say to this mountain, Remove from hence hither, and it shall remove; and nothing shall be impossible to you.

Darby Bible Translation
And he says to them, Because of your unbelief; for verily I say unto you, If ye have faith as a grain of mustard [seed], ye shall say to this mountain, Be transported hence there, and it shall transport itself; and nothing shall be impossible to you.

English Revised Version
And he saith unto them, Because of your little faith: for verily I say unto you, If ye have faith as a grain of mustard seed, ye shall say unto this mountain, Remove hence to yonder place; and it shall remove; and nothing shall be impossible unto you.

Webster's Bible Translation
And Jesus said to them, Because of your unbelief: for verily I say to you, If ye have faith as a grain of mustard-seed, ye shall say to this mountain, Remove hence to yonder place, and it shall remove; and nothing shall be impossible to you.

Weymouth New Testament
"Because your faith is so small," He replied; "for I solemnly declare to you that if you have faith like a mustard-seed, you shall say to this mountain, 'Remove from this place to that,' and it will remove; and nothing shall be impossible to you.

World English Bible
He said to them, "Because of your unbelief. For most certainly I tell you, if you have faith as a grain of mustard seed, you will tell this mountain, 'Move from here to there,' and it will move; and nothing will be impossible for you.

Young's Literal Translation
And Jesus said to them, 'Through your want of faith; for verily I say to you, if ye may have faith as a grain of mustard, ye shall say to this mount, Remove hence to yonder place, and it shall remove, and nothing shall be impossible to you,

Mattheus 17:20 Afrikaans PWL
Yeshua antwoord hulle: “Deur julle gebrek aan vertroue. Dit is waar wat Ek vir julle sê, as julle vertroue in julle het soos ’n mosterdsaad sal julle vir hierdie berg sê: ‘Beweeg weg van hierdie plek af ’ en hy sal beweeg en niks sal vir julle moeilik wees nie,

Mateu 17:20 Albanian
Dhe Jezusi u tha atyre: ''Prej mosbesimit tuaj; sepse në të vërtetë, unë po ju them, se po të keni besim sa një kokërr sinapi, do t'i thoni këtij mali: "Zhvendosu nga këtu atje", dhe ai do të zhvendoset; dhe asgjë nuk do të jetë e pamundshme për ju.

ﻣﺘﻰ 17:20 Arabic: Smith & Van Dyke
فقال لهم يسوع لعدم ايمانكم. فالحق اقول لكم لو كان لكم ايمان مثل حبة خردل لكنتم تقولون لهذا الجبل انتقل من هنا الى هناك فينتقل ولا يكون شيء غير ممكن لديكم.

ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՄԱՏԹԷՈՍԻ 17:20 Armenian (Western): NT
Սակայն այս տեսակը ուրիշ բանով դուրս չ՚ելլեր, բայց միայն աղօթքով ու ծոմապահութեամբ»:

Euangelioa S. Mattheuen araura.  17:20 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Eta Iesusec erran ciecen, Çuen sinheste gabeagatic: ecen eguiaz diotsuet, baldin mustarda bihibat den becembat fede baduçue, erranen draucaçue mendi huni, Iregan adi hemendic hara: eta iraganen da, eta etzaiçue deus impossibleric içanen.

Dyr Mathäus 17:20 Bavarian
Er gantwortt: "Mein, weil s halt mit enkern Glaaubn nit weit her ist. Dös Ain sag i enk nömlich: Wenn enkern Glaaubn aau grad so grooß wie ayn Semftkerndl ist, gaatß gan dönn Berg sagn: 'Ruck umhin!'; und naacherd tuet yr s aau. Nix gaat enk unmüglich sein."

Матей 17:20 Bulgarian
Той им каза: Поради вашето маловерие. Защото истина ви казвам: Ако имате вяра колкото синапово зърно, ще речете на тая планина: Премести се оттука там, и тя ще се премести; и нищо няма да ви бъде невъзможно.

中文標準譯本 (CSB Traditional)
耶穌回答說:「因為你們小信。我確實地告訴你們:如果你們有像一粒芥菜種子那樣的信仰,就是對這座山說『從這裡移到那裡!』它也將移開;而且在你們,將沒有不可能的事。

中文标准译本 (CSB Simplified)
耶稣回答说:“因为你们小信。我确实地告诉你们:如果你们有像一粒芥菜种子那样的信仰,就是对这座山说‘从这里移到那里!’它也将移开;而且在你们,将没有不可能的事。

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
耶穌說:「是因你們的信心小。我實在告訴你們:你們若有信心像一粒芥菜種,就是對這座山說:『你從這邊挪到那邊!』,它也必挪去;並且你們沒有一件不能做的事了。

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
耶稣说:“是因你们的信心小。我实在告诉你们:你们若有信心像一粒芥菜种,就是对这座山说:‘你从这边挪到那边!’,它也必挪去;并且你们没有一件不能做的事了。

馬 太 福 音 17:20 Chinese Bible: Union (Traditional)
耶 穌 說 : 是 因 你 們 的 信 心 小 。 我 實 在 告 訴 你 們 , 你 們 若 有 信 心 , 像 一 粒 芥 菜 種 , 就 是 對 這 座 山 說 : 你 從 這 邊 挪 到 那 邊 。 他 也 必 挪 去 ; 並 且 你 們 沒 有 一 件 不 能 做 的 事 了 。

馬 太 福 音 17:20 Chinese Bible: Union (Simplified)
耶 稣 说 : 是 因 你 们 的 信 心 小 。 我 实 在 告 诉 你 们 , 你 们 若 有 信 心 , 像 一 粒 芥 菜 种 , 就 是 对 这 座 山 说 : 你 从 这 边 挪 到 那 边 。 他 也 必 挪 去 ; 并 且 你 们 没 有 一 件 不 能 做 的 事 了 。

Evanðelje po Mateju 17:20 Croatian Bible
Kaže im: Zbog vaše malovjernosti. Zaista, kažem vam, ako imadnete vjere koliko je zrno gorušičino te reknete ovoj gori: 'Premjesti se odavde onamo!', premjestit će se i ništa vam neće biti nemoguće.

Matouš 17:20 Czech BKR
Řekl jim Ježíš: Pro nevěru vaši. Amen zajisté pravím vám: Budete-li míti víru, jako jest zrno horčičné, díte hoře této: Jdi odsud tam, a půjde, a nebudeť vám nic nemožného.

Matthæus 17:20 Danish
Og han siger til dem: »For eders Vantros Skyld; thi sandelig, siger jeg eder, dersom I have Tro som et Sennepskorn, da kunne I sige til dette Bjerg: Flyt dig herfra derhen, saa skal det flytte sig, og intet skal være eder umuligt.

Mattheüs 17:20 Dutch Staten Vertaling
En Jezus zeide tot hen: Om uws ongeloofs wil; want voorwaar zeg Ik u: Zo gij een geloof hadt als een mosterdzaad, gij zoudt tot deze berg zeggen: Ga heen van hier derwaarts, en hij zal heengaan; en niets zal u onmogelijk zijn.

Nestle Greek New Testament 1904
ὁ δὲ λέγει αὐτοῖς Διὰ τὴν ὀλιγοπιστίαν ὑμῶν· ἀμὴν γὰρ λέγω ὑμῖν, ἐὰν ἔχητε πίστιν ὡς κόκκον σινάπεως, ἐρεῖτε τῷ ὄρει τούτῳ Μετάβα ἔνθεν ἐκεῖ, καὶ μεταβήσεται, καὶ οὐδὲν ἀδυνατήσει ὑμῖν.

Westcott and Hort 1881
ὁ δὲ λέγει αὐτοῖς Διὰ τὴν ὀλιγοπιστίαν ὑμῶν· ἀμὴν γὰρ λέγω ὑμῖν, ἐὰν ἔχητε πίστιν ὡς κόκκον σινάπεως, ἐρεῖτε τῷ ὄρει τούτῳ Μετάβα ἔνθεν ἐκεῖ, καὶ μεταβήσεται, καὶ οὐδὲν ἀδυνατήσει ὑμῖν.

Westcott and Hort / [NA27 variants]
ὁ δὲ λέγει αὐτοῖς Διὰ τὴν ὀλιγοπιστίαν ὑμῶν· ἀμὴν γὰρ λέγω ὑμῖν, ἐὰν ἔχητε πίστιν ὡς κόκκον σινάπεως, ἐρεῖτε τῷ ὄρει τούτῳ Μετάβα ἔνθεν ἐκεῖ, καὶ μεταβήσεται, καὶ οὐδὲν ἀδυνατήσει ὑμῖν.

RP Byzantine Majority Text 2005
Ὁ δὲ Ἰησοῦς εἴπεν αὐτοῖς, Διὰ τὴν ἀπιστίαν ὑμῶν. Ἀμὴν γὰρ λέγω ὑμῖν, ἐὰν ἔχητε πίστιν ὡς κόκκον σινάπεως, ἐρεῖτε τῷ ὄρει τούτῳ, Μετάβηθι ἐντεῦθεν ἐκεῖ, καὶ μεταβήσεται· καὶ οὐδὲν ἀδυνατήσει ὑμῖν.

Greek Orthodox Church 1904
ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς· Διὰ τὴν ἀπιστίαν ὑμῶν. ἀμὴν γὰρ λέγω ὑμῖν, ἐὰν ἔχητε πίστιν ὡς κόκκον σινάπεως, ἐρεῖτε τῷ ὄρει τούτῳ, μετάβηθι ἐντεῦθεν ἐκεῖ, καὶ μεταβήσεται· καὶ οὐδὲν ἀδυνατήσει ὑμῖν.

Tischendorf 8th Edition
ὁ δὲ λέγει αὐτοῖς· διὰ τὴν ὀλιγοπιστίαν ὑμῶν· ἀμὴν γὰρ λέγω ὑμῖν, ἐὰν ἔχητε πίστιν ὡς κόκκον σινάπεως, ἐρεῖτε τῷ ὄρει τούτῳ· μετάβα ἔνθεν ἐκεῖ, καὶ μεταβήσεται, καὶ οὐδὲν ἀδυνατήσει ὑμῖν.

Scrivener's Textus Receptus 1894
ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς, Διὰ τὴν ἀπιστίαν ὑμῶν ἀμὴν γὰρ λέγω ὑμῖν, ἐὰν ἔχητε πίστιν ὡς κόκκον σινάπεως, ἐρεῖτε τῷ ὄρει τούτῳ, Μετάβηθι ἔντεῦθεν ἐκεῖ, καὶ μεταβήσεται· καὶ οὐδὲν ἀδυνατήσει ὑμῖν.

Stephanus Textus Receptus 1550
ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς Διὰ τὴν ἀπιστίαν ὑμῶν· ἀμὴν γὰρ λέγω ὑμῖν ἐὰν ἔχητε πίστιν ὡς κόκκον σινάπεως ἐρεῖτε τῷ ὄρει τούτῳ Μετάβηθι ἔντεῦθεν ἐκεῖ καὶ μεταβήσεται· καὶ οὐδὲν ἀδυνατήσει ὑμῖν

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
ο δε λεγει αυτοις δια την ολιγοπιστιαν υμων αμην γαρ λεγω υμιν εαν εχητε πιστιν ως κοκκον σιναπεως ερειτε τω ορει τουτω μεταβα ενθεν εκει και μεταβησεται και ουδεν αδυνατησει υμιν 17:21

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
ο δε λεγει αυτοις δια την ολιγοπιστιαν υμων αμην γαρ λεγω υμιν εαν εχητε πιστιν ως κοκκον σιναπεως ερειτε τω ορει τουτω μεταβα ενθεν εκει και μεταβησεται και ουδεν αδυνατησει υμιν

Stephanus Textus Receptus 1550
ο δε ιησους ειπεν αυτοις δια την απιστιαν υμων αμην γαρ λεγω υμιν εαν εχητε πιστιν ως κοκκον σιναπεως ερειτε τω ορει τουτω μεταβηθι εντευθεν εκει και μεταβησεται και ουδεν αδυνατησει υμιν

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
ο δε Ιησους ειπεν αυτοις, Δια την απιστιαν υμων αμην γαρ λεγω υμιν, εαν εχητε πιστιν ως κοκκον σιναπεως, ερειτε τω ορει τουτω, Μεταβηθι εντευθεν εκει, και μεταβησεται· και ουδεν αδυνατησει υμιν.

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
ο δε ιησους ειπεν αυτοις δια την απιστιαν υμων αμην γαρ λεγω υμιν εαν εχητε πιστιν ως κοκκον σιναπεως ερειτε τω ορει τουτω μεταβηθι εντευθεν εκει και μεταβησεται και ουδεν αδυνατησει υμιν

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
ο δε λεγει αυτοις δια την ολιγοπιστιαν υμων αμην γαρ λεγω υμιν εαν εχητε πιστιν ως κοκκον σιναπεως ερειτε τω ορει τουτω μεταβα ενθεν εκει και μεταβησεται και ουδεν αδυνατησει υμιν 17:21

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
ho de legei autois Dia tēn oligopistian hymōn; amēn gar legō hymin, ean echēte pistin hōs kokkon sinapeōs, ereite tō orei toutō Metaba enthen ekei, kai metabēsetai, kai ouden adynatēsei hymin.

ho de legei autois Dia ten oligopistian hymon; amen gar lego hymin, ean echete pistin hos kokkon sinapeos, ereite to orei touto Metaba enthen ekei, kai metabesetai, kai ouden adynatesei hymin.

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
ho de legei autois Dia tēn oligopistian hymōn; amēn gar legō hymin, ean echēte pistin hōs kokkon sinapeōs, ereite tō orei toutō Metaba enthen ekei, kai metabēsetai, kai ouden adynatēsei hymin.

ho de legei autois Dia ten oligopistian hymon; amen gar lego hymin, ean echete pistin hos kokkon sinapeos, ereite to orei touto Metaba enthen ekei, kai metabesetai, kai ouden adynatesei hymin.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 17:20 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
o de legei autois dia tēn oligopistian umōn amēn gar legō umin ean echēte pistin ōs kokkon sinapeōs ereite tō orei toutō metaba enthen ekei kai metabēsetai kai ouden adunatēsei umin

o de legei autois dia tEn oligopistian umOn amEn gar legO umin ean echEte pistin Os kokkon sinapeOs ereite tO orei toutO metaba enthen ekei kai metabEsetai kai ouden adunatEsei umin

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 17:20 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
o de iēsous eipen autois dia tēn apistian umōn amēn gar legō umin ean echēte pistin ōs kokkon sinapeōs ereite tō orei toutō metabēthi enteuthen ekei kai metabēsetai kai ouden adunatēsei umin

o de iEsous eipen autois dia tEn apistian umOn amEn gar legO umin ean echEte pistin Os kokkon sinapeOs ereite tO orei toutO metabEthi enteuthen ekei kai metabEsetai kai ouden adunatEsei umin

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 17:20 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
o de iēsous eipen autois dia tēn apistian umōn amēn gar legō umin ean echēte pistin ōs kokkon sinapeōs ereite tō orei toutō metabēthi enteuthen ekei kai metabēsetai kai ouden adunatēsei umin

o de iEsous eipen autois dia tEn apistian umOn amEn gar legO umin ean echEte pistin Os kokkon sinapeOs ereite tO orei toutO metabEthi enteuthen ekei kai metabEsetai kai ouden adunatEsei umin

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 17:20 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
o de iēsous eipen autois dia tēn apistian umōn amēn gar legō umin ean echēte pistin ōs kokkon sinapeōs ereite tō orei toutō metabēthi enteuthen ekei kai metabēsetai kai ouden adunatēsei umin

o de iEsous eipen autois dia tEn apistian umOn amEn gar legO umin ean echEte pistin Os kokkon sinapeOs ereite tO orei toutO metabEthi enteuthen ekei kai metabEsetai kai ouden adunatEsei umin

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 17:20 Westcott/Hort - Transliterated
o de legei autois dia tēn oligopistian umōn amēn gar legō umin ean echēte pistin ōs kokkon sinapeōs ereite tō orei toutō metaba enthen ekei kai metabēsetai kai ouden adunatēsei umin 17:21

o de legei autois dia tEn oligopistian umOn amEn gar legO umin ean echEte pistin Os kokkon sinapeOs ereite tO orei toutO metaba enthen ekei kai metabEsetai kai ouden adunatEsei umin 17:21

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 17:20 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
o de legei autois dia tēn oligopistian umōn amēn gar legō umin ean echēte pistin ōs kokkon sinapeōs ereite tō orei toutō metaba enthen ekei kai metabēsetai kai ouden adunatēsei umin 17:21

o de legei autois dia tEn oligopistian umOn amEn gar legO umin ean echEte pistin Os kokkon sinapeOs ereite tO orei toutO metaba enthen ekei kai metabEsetai kai ouden adunatEsei umin 17:21

Máté 17:20 Hungarian: Karoli
Jézus pedig monda nékik: A ti hitetlenségetek miatt. Mert bizony mondom néktek: Ha akkora hitetek volna, mint a mustármag, azt mondanátok ennek a hegynek: Menj innen amoda, és elmenne; és semmi sem volna lehetetlen néktek.

La evangelio laŭ Mateo 17:20 Esperanto
Kaj li respondis al ili:Pro la malgrandeco de via fido; cxar vere mi diras al vi:Se vi havas fidon, kiel semero de sinapo, vi diros al cxi tiu monto:Translokigxu tien de cxi tie, kaj gxi translokigxos; kaj nenio estos neebla por vi.

Evankeliumi Matteuksen mukaan 17:20 Finnish: Bible (1776)
Niin Jesus sanoi heille: epäuskonne tähden. Sillä totisesti minä sanon teille: jos teillä olis usko niinkuin sinapin siemen, niin te taitaisitte sanoa tälle vuorelle: siirry tästä sinne, niin se siirtyis, ja ei teille mitään olisi mahdotointa.

Matthieu 17:20 French: Darby
Et Jesus leur dit: A cause de votre incredulite; car, en verite, je vous dis: si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne: Transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait; et rien ne vous serait impossible.

Matthieu 17:20 French: Louis Segond (1910)
C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénevé, vous diriez à cette montagne: Transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait; rien ne vous serait impossible.

Matthieu 17:20 French: Martin (1744)
Et Jésus leur répondit : c'est à cause de votre incrédulité : car en vérité je vous dis, que si vous aviez de la foi, aussi gros qu'un grain de semence de moutarde, vous diriez à cette montagne : transporte-toi d'ici là, et elle s'y transporterait; et rien ne vous serait impossible.

Matthaeus 17:20 German: Modernized
Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen: Um eures Unglaubens willen. Denn ich sage euch: Wahrlich, so ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, so möget ihr sagen zu diesem Berge: Heb' dich von hinnen dorthin! so wird er sich heben, und euch wird nichts unmöglich sein.

Matthaeus 17:20 German: Luther (1912)
Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen: Um eures Unglaubens willen. Denn wahrlich ich sage euch: So ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, so mögt ihr sagen zu diesem Berge: Hebe dich von hinnen dorthin! so wird er sich heben; und euch wird nichts unmöglich sein.

Matthaeus 17:20 German: Textbibel (1899)
Er aber sagt zu ihnen: wegen eures Kleinglaubens; denn wahrlich, ich sage euch, wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, so werdet ihr zu diesem Berge sagen: rücke von hier weg dort hinüber, und er wird fortrücken; und nichts wird euch unmöglich sein.

Matteo 17:20 Italian: Riveduta Bible (1927)
E Gesù rispose loro: A cagion della vostra poca fede; perché in verità io vi dico: Se avete fede quanto un granel di senapa, potrete dire a questo monte: Passa di qua là, e passerà; e niente vi sarà impossibile.

Matteo 17:20 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
E Gesù disse loro: Per la vostra incredulità; perciocchè io vi dico in verità, che se avete di fede quant’è un granel di senape, voi direte a questo monte: Passa di qui a là, ed esso vi passerà; e niente vi sarà impossibile.

MATIUS 17:20 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Maka kata Yesus kepada mereka itu, "Oleh sebab kurang imanmu, karena dengan sesungguhnya Aku berkata kepadamu: Jikalau kamu menaruh iman sebesar biji sesawi, maka kamu berani mengatakan pada gunung ini: Pindahlah engkau dari sini ke sana, niscaya berpindahlah ia kelak; bahkan, tiada barang sesuatu pun yang mustahil padamu.

Matthew 17:20 Kabyle: NT
Sidna Ɛisa yerra-yasen : Axaṭer txuṣṣem di liman ! Aql-i nniɣ-awen, lemmer tesɛim liman annect n uɛeqqa n uxerḍel, tili a s tinim i wedrar-agi, qleɛ iman-ik sya ɣer dihin ad iqleɛ. Ulac wayen iwumi ur tețțizmirem ara.

마태복음 17:20 Korean
가라사대 너희 믿음이 적은 연고니라 진실로 너희에게 이르노니 너희가 만일 믿음이 한 겨자씨만큼만 있으면 이 산을 명하여 여기서 저기로 옮기라 하여도 옮길 것이요 또 너희가 못할 것이 없으리라

Matthaeus 17:20 Latin: Vulgata Clementina
Dixit illis Jesus : Propter incredulitatem vestram. Amen quippe dico vobis, si habueritis fidem sicut granum sinapis, dicetis monti huic : Transi hinc illuc, et transibit, et nihil impossibile erit vobis.

Sv. Matejs 17:20 Latvian New Testament
Bet šī suga netiek izdzīta citādi, kā vien ar lūgšanu un gavēni.

Evangelija pagal Matà 17:20 Lithuanian
Jėzus jiems atsakė: “Dėl jūsų netikėjimo. Iš tiesų sakau jums: jei turėtumėte tikėjimą kaip garstyčios grūdelį, jūs tartumėte šitam kalnui: ‘Persikelk iš čia į tenai’, ir jis persikeltų. Ir nieko jums nebūtų neįmanomo.

Matthew 17:20 Maori
Na ka mea a Ihu ki a ratou, Na to koutou whakapono iti; he pono hoki taku e mea nei ki a koutou, Ki te mea he whakapono to koutou, pera me to te pua nani te rahi, e mea koutou ki tenei maunga, Neke atu i konei ki tera wahi; a ka neke; kahore hok i he mea e kore e taea e koutou.

Matteus 17:20 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
Jesus sa til dem: For eders vantros skyld; for sannelig sier jeg eder: Har I tro som et sennepskorn, da kan I si til dette fjell: Flytt dig derfra og dit! og det skal flytte sig, og intet skal være umulig for eder.

Mateo 17:20 Spanish: La Biblia de las Américas
Y El les dijo: Por vuestra poca fe; porque en verdad os digo que si tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: ``Pásate de aquí allá, y se pasará; y nada os será imposible.

Mateo 17:20 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
Y El les dijo: "Por la poca fe de ustedes; porque en verdad les digo que si tienen fe como un grano de mostaza, dirán a este monte: 'Pásate de aquí allá,' y se pasará; y nada les será imposible.

Mateo 17:20 Spanish: Reina Valera Gómez
Y Jesús les dijo: Por vuestra incredulidad; porque de cierto os digo, que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: Pásate de aquí allá, y se pasará; y nada os será imposible.

Mateo 17:20 Spanish: Reina Valera 1909
Y Jesús les dijo: Por vuestra incredulidad; porque de cierto os digo, que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis á este monte: Pásate de aquí allá: y se pasará: y nada os será imposible.

Mateo 17:20 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
Y Jesús les dijo: Por vuestra infidelidad; porque de cierto os digo, que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: Pásate de aquí allá; y se pasará; y nada os será imposible.

Mateus 17:20 Bíblia King James Atualizada Português
E Ele respondeu: “Por causa da pequenez da vossa fé. Pois com toda a certeza vos afirmo que, se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a este monte: ‘Passa daqui para acolá’, e ele passará. E nada vos será impossível!

Mateus 17:20 Portugese Bible
Disse-lhes ele: Por causa da vossa pouca fé; pois em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda direis a este monte: Passa daqui para acolá, e ele há de passar; e nada vos será impossível.   

Matei 17:20 Romanian: Cornilescu
,,Din pricina puţinei voastre credinţe``, le -a zis Isus. ,,Adevărat vă spun că, dacă aţi avea credinţă cît un grăunte de muştar, aţi zice muntelui acestuia: ,Mută-te de aici colo`, şi s'ar muta; nimic nu v'ar fi cu neputinţă.

От Матфея 17:20 Russian: Synodal Translation (1876)
Иисус же сказал им: по неверию вашему; ибо истинно говорю вам: если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей: „перейди отсюда туда", и она перейдет; и ничего не будет невозможного для вас;

От Матфея 17:20 Russian koi8r
Иисус же сказал им: по неверию вашему; ибо истинно говорю вам: если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей: `перейди отсюда туда`, и она перейдет; и ничего не будет невозможного для вас;

Matthew 17:20 Shuar New Testament
Tuφniakui Jesus tiarmiayi "Yus nekas Enentßimtachu asarum tujinkiarme. T·maitiat nekasaiti mustasa Jinkißi Timiß uchichitiat ti uunt tsakaatsuk. N·nisan Yus ishichkisha Enentßimtakrumka nu naint Θkemkata tutai nu naint T·runattawai. PenkΘ tujinkiashtatrume Yus nekas Enentßimtakrumka.

Matteus 17:20 Swedish (1917)
Han svarade dem: »För eder otros skull. Ty sannerligen säger jag eder: Om I haven tro, vore den ock blott såsom ett senapskorn, så skolen I kunna säga till detta berg: 'Flytta dig härifrån dit bort', och det skall flytta sig; ja, intet skall då vara omöjligt för eder.»

Matayo 17:20 Swahili NT
Yesu akawajibu, "Kwa sababu ya imani yenu haba. Nawaambieni kweli, kama tu mkiwa na imani, hata iwe ndogo kama mbegu ya haradali, mtaweza kuuambia mlima huu: Toka hapa uende pale, nao utakwenda. Hakuna chochote ambacho hakingewezekana kwenu."

Mateo 17:20 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
At sinabi niya sa kanila, Dahil sa kakauntian ng inyong pananampalataya: sapagka't katotohanang sinasabi ko sa inyo, Kung magkaroon kayo ng pananampalataya na kasinglaki ng butil ng binhi ng mostasa, ay masasabi ninyo sa bundok na ito, Lumipat ka mula rito hanggang doon; at ito'y lilipat; at sa inyo'y hindi may pangyayari.

Ǝlinjil wa n Matta 17:20 Tawallamat Tamajaq NT
Inn-asan: «Adi za aššaddat ǝn rǝkkǝm n ǝzǝgzan-nawan! Ǝggǝyyeɣ ǝsilakanaɣ-awan as ǝnnar tǝlâm daɣ ǝzǝgzan a ogdân ǝd wala imi ǝn tǝzuɣay n ǝšǝnnan, har tǝnnam y ǝdɣaɣ en: Ǝgmǝd edag di takka wen, ad ammazal s adi. Ǝddi wǝr t-illa arat as dawan-z-indǝr igi-net.

มัทธิว 17:20 Thai: from KJV
พระเยซูตรัสตอบเขาว่า "เพราะเหตุพวกท่านไม่มีความเชื่อ ด้วยเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า ถ้าท่านมีความเชื่อเท่าเมล็ดพันธุ์ผักกาดเมล็ดหนึ่ง ท่านจะสั่งภูเขานี้ว่า `จงเลื่อนจากที่นี่ไปที่โน่น' มันก็จะเลื่อน สิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งท่านทำไม่ได้จะไม่มีเลย

Matta 17:20 Turkish
İsa, ‹‹İmanınız kıt olduğu için›› karşılığını verdi. ‹‹Size doğrusunu söyleyeyim, bir hardal tanesi kadar imanınız olsa şu dağa, ‹Buradan şuraya göç› derseniz, göçer; sizin için imkânsız bir şey olmayacaktır.››

Матей 17:20 Ukrainian: NT
Ісус же рече їм: Через невіру вашу, істино бо глаголю вам: Коли б ви мали віри з зерно горчицї, то сказали б оцій горі: Перейди звідсіля туди; то й перейде; й нїчого не буде неможливого вам.

Matthew 17:20 Uma New Testament
Na'uli' Yesus: "Wae moto-hawo-le, apa' hangkedi' rahi pepangala' -nie. Ku'uli' -kokoi: ane rii-ria-mi pepangala' -ta nau' hangkutuno' -wadi, uma ria to uma-na madupa'. Ma'ala ta'uli' -ki bulu' toe mai: `Mentoli-ko ngkai retu!' bate mentoli-ile. ((

Ma-thi-ô 17:20 Vietnamese (1934)
Ngài đáp rằng: Ấy là tại các ngươi ít đức tin: vì ta nói thật cùng các ngươi, nếu các ngươi có đức tin bằng một hột cải, sẽ khiến núi nầy rằng: Hãy dời đây qua đó, thì nó liền dời qua, và không có sự gì mà các ngươi chẳng làm được.

Matthew 17:19
Top of Page
Top of Page