Matthew 6:16
New International Version
"When you fast, do not look somber as the hypocrites do, for they disfigure their faces to show others they are fasting. Truly I tell you, they have received their reward in full.

New Living Translation
"And when you fast, don't make it obvious, as the hypocrites do, for they try to look miserable and disheveled so people will admire them for their fasting. I tell you the truth, that is the only reward they will ever get.

English Standard Version
“And when you fast, do not look gloomy like the hypocrites, for they disfigure their faces that their fasting may be seen by others. Truly, I say to you, they have received their reward.

Berean Study Bible
When you fast, do not be somber like the hypocrites, for they disfigure their faces to show men they are fasting. Truly I tell you, they already have their full reward.

New American Standard Bible
"Whenever you fast, do not put on a gloomy face as the hypocrites do, for they neglect their appearance so that they will be noticed by men when they are fasting. Truly I say to you, they have their reward in full.

King James Bible
Moreover when ye fast, be not, as the hypocrites, of a sad countenance: for they disfigure their faces, that they may appear unto men to fast. Verily I say unto you, They have their reward.

Holman Christian Standard Bible
"Whenever you fast, don't be sad-faced like the hypocrites. For they make their faces unattractive so their fasting is obvious to people. I assure you: They've got their reward!

International Standard Version
"Whenever you fast, don't be gloomy like the hypocrites, because they put on sad faces to show others they are fasting. I tell all of you with certainty, they have their full reward!

NET Bible
"When you fast, do not look sullen like the hypocrites, for they make their faces unattractive so that people will see them fasting. I tell you the truth, they have their reward.

Aramaic Bible in Plain English
And when you are fasting, do not be gloomy like the pretenders, for they disfigure their faces, so that they may appear to the children of men to fast, and truly I say to you, that they have received their reward.

GOD'S WORD® Translation
"When you fast, stop looking sad like hypocrites. They put on sad faces to make it obvious that they're fasting. I can guarantee this truth: That will be their only reward.

Jubilee Bible 2000
Moreover when ye fast, be not, as the hypocrites, of a sad countenance, for they disfigure their faces that they may appear unto men to fast. Verily I say unto you, They already have their reward.

King James 2000 Bible
Moreover when you fast, be not, as the hypocrites, of a sad countenance: for they disfigure their faces, that they may appear unto men to fast. Verily I say unto you, They have their reward.

American King James Version
Moreover when you fast, be not, as the hypocrites, of a sad countenance: for they disfigure their faces, that they may appear to men to fast. Truly I say to you, They have their reward.

American Standard Version
Moreover when ye fast, be not, as the hypocrites, of a sad countenance: for they disfigure their faces, that they may be seen of men to fast. Verily I say unto you, They have received their reward.

Douay-Rheims Bible
And when you fast, be not as the hypocrites, sad. For they disfigure their faces, that they may appear unto men to fast. Amen I say to you, they have received their reward.

Darby Bible Translation
And when ye fast, be not as the hypocrites, downcast in countenance; for they disfigure their faces, so that they may appear fasting to men: verily I say unto you, They have their reward.

English Revised Version
Moreover when ye fast, be not, as the hypocrites, of a sad countenance: for they disfigure their faces, that they may be seen of men to fast. Verily I say unto you, They have received their reward.

Webster's Bible Translation
Moreover, when ye fast, be not as the hypocrites, of a sad countenance: for they disfigure their faces, that they may appear to men to fast. Verily, I say to you, they have their reward.

Weymouth New Testament
"When any of you fast, never assume gloomy looks as the hypocrites do; for they disfigure their faces in order that it may be evident to men that they are fasting. I solemnly tell you that they already have their reward.

World English Bible
"Moreover when you fast, don't be like the hypocrites, with sad faces. For they disfigure their faces, that they may be seen by men to be fasting. Most certainly I tell you, they have received their reward.

Young's Literal Translation
'And when ye may fast, be ye not as the hypocrites, of sour countenances, for they disfigure their faces, that they may appear to men fasting; verily I say to you, that they have their reward.

Mattheus 6:16 Afrikaans PWL
Wanneer julle vas, moenie treurig lyk soos die toneelspelers van ’n vals karakter nie, want hulle misvorm hul gesigte sodat mense kan sien dat hulle vas. Dit is waar wat Ek vir julle sê, hulle het reeds hul beloning ontvang,

Mateu 6:16 Albanian
Dhe kur të agjëroni, mos u tregoni të pikëlluar si hipokritët; sepse ata shfytyrohen për t'u treguar njerëzve se agjërojnë; në të vërtetë ju them se ata tashmë e kanë marrë shpërblimin e tyre.

ﻣﺘﻰ 6:16 Arabic: Smith & Van Dyke
ومتى صمتم فلا تكونوا عابسين كالمرائين. فانهم يغيرون وجوههم لكي يظهروا للناس صائمين. الحق اقول لكم انهم قد استوفوا اجرهم.

ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՄԱՏԹԷՈՍԻ 6:16 Armenian (Western): NT
«Երբ ծոմ պահէք, տրտումերես մի՛ ըլլաք՝ կեղծաւորներուն պէս. որովհետեւ իրենց երեսները կը խաթարեն, որպէսզի երեւնան մարդոց՝ թէ ծոմ կը պահեն: Ճշմա՛րտապէս կը յայտարարեմ ձեզի. “Անոնք ունեցած կ՚ըլլան իրենց վարձատրութիւնը”:

Euangelioa S. Mattheuen araura.  6:16 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Guehiago, barur daguiçuenean, etzaretela itchura tristetaco hypocritác beçala: ecen desguisatzen dituzté bere beguitharteac, barur diradela guiçoney agueri diradençat: eguiaz erraiten drauçuet, ecen recebitzen dutela bere saria.

Dyr Mathäus 6:16 Bavarian
Wenntß fasttß, schautß nit so trüebsinnig drein wie d Leixer! Die laassnd syr de Päppn abhinhöngen, däß s aau ayn Ieds gspannt, däß s fastnd. Aber dös Ain wisstß: Die habnd iener Beloonung schoon kriegt.

Матей 6:16 Bulgarian
А когато постите, не бивайте унили, като лицемерите; защото те помрачават лицата си, за да ги виждат човеците, че постят; истина ви казвам: Те са получили [вече] своята награда.

中文標準譯本 (CSB Traditional)
「你們禁食的時候,不要像偽善的人那樣愁眉苦臉。他們裝出難看的樣子,好讓人看出他們在禁食。我確實地告訴你們:他們已經得到了他們的報償。

中文标准译本 (CSB Simplified)
“你们禁食的时候,不要像伪善的人那样愁眉苦脸。他们装出难看的样子,好让人看出他们在禁食。我确实地告诉你们:他们已经得到了他们的报偿。

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
「你們禁食的時候,不可像那假冒為善的人,臉上帶著愁容,因為他們把臉弄得難看,故意叫人看出他們是禁食。我實在告訴你們:他們已經得了他們的賞賜。

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
“你们禁食的时候,不可像那假冒为善的人,脸上带着愁容,因为他们把脸弄得难看,故意叫人看出他们是禁食。我实在告诉你们:他们已经得了他们的赏赐。

馬 太 福 音 6:16 Chinese Bible: Union (Traditional)
你 們 禁 食 的 時 候 , 不 可 像 那 假 冒 為 善 的 人 , 臉 上 帶 著 愁 容 ; 因 為 他 們 把 臉 弄 得 難 看 , 故 意 叫 人 看 出 他 們 是 禁 食 。 我 實 在 告 訴 你 們 , 他 們 已 經 得 了 他 們 的 賞 賜 。

馬 太 福 音 6:16 Chinese Bible: Union (Simplified)
你 们 禁 食 的 时 候 , 不 可 像 那 假 冒 为 善 的 人 , 脸 上 带 着 愁 容 ; 因 为 他 们 把 脸 弄 得 难 看 , 故 意 叫 人 看 出 他 们 是 禁 食 。 我 实 在 告 诉 你 们 , 他 们 已 经 得 了 他 们 的 赏 赐 。

Evanðelje po Mateju 6:16 Croatian Bible
I kad postite, ne budite smrknuti kao licemjeri. Izobličuju lica da pokažu ljudima kako poste. Zaista, kažem vam, primili su svoju plaću.

Matouš 6:16 Czech BKR
Když byste se pak postili, nebývejtež jako pokrytci zasmušilí; neboť pošmuřují tváří svých, aby vědomé bylo lidem, že se postí. Amen pravím vám, vzaliť jsou odplatu svou.

Matthæus 6:16 Danish
Og naar I faste, da ser ikke bedrøvede ud som Hyklerne; thi de gøre deres Ansigter ukendelige, for at de kunne vise sig for Menneskene som fastende; sandelig, siger jeg eder, de have allerede faaet deres Løn.

Mattheüs 6:16 Dutch Staten Vertaling
En wanneer gij vast, toont geen droevig gezicht, gelijk de geveinsden; want zij mismaken hun aangezichten, opdat zij van de mensen mogen gezien worden, als zij vasten. Voorwaar, Ik zeg u, dat zij hun loon weg hebben.

Nestle Greek New Testament 1904
Ὅταν δὲ νηστεύητε, μὴ γίνεσθε ὡς οἱ ὑποκριταὶ σκυθρωποί· ἀφανίζουσιν γὰρ τὰ πρόσωπα αὐτῶν ὅπως φανῶσιν τοῖς ἀνθρώποις νηστεύοντες· ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἀπέχουσιν τὸν μισθὸν αὐτῶν.

Westcott and Hort 1881
Ὅταν δὲ νηστεύητε, μὴ γίνεσθε ὡς οἱ ὑποκριταὶ σκυθρωποί, ἀφανίζουσιν γὰρ τὰ πρόσωπα αὐτῶν ὅπως φανῶσιν τοῖς ἀνθρώποις νηστεύοντες· ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἀπέχουσιν τὸν μισθὸν αὐτῶν.

Westcott and Hort / [NA27 variants]
Ὅταν δὲ νηστεύητε, μὴ γίνεσθε ὡς οἱ ὑποκριταὶ σκυθρωποί, ἀφανίζουσιν γὰρ τὰ πρόσωπα αὐτῶν ὅπως φανῶσιν τοῖς ἀνθρώποις νηστεύοντες· ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἀπέχουσιν τὸν μισθὸν αὐτῶν.

RP Byzantine Majority Text 2005
Ὅταν δὲ νηστεύητε, μὴ γίνεσθε ὥσπερ οἱ ὑποκριταὶ σκυθρωποί· ἀφανίζουσιν γὰρ τὰ πρόσωπα αὐτῶν, ὅπως φανῶσιν τοῖς ἀνθρώποις νηστεύοντες· ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ἀπέχουσιν τὸν μισθὸν αὐτῶν.

Greek Orthodox Church 1904
Ὅταν δὲ νηστεύητε, μὴ γίνεσθε ὥσπερ οἱ ὑποκριταὶ σκυθρωποί, ἀφανίζουσι γὰρ τὰ πρόσωπα αὐτῶν ὅπως φανῶσι τοῖς ἀνθρώποις νηστεύοντες· ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὅτι ἀπέχουσιν τὸν μισθὸν αὐτῶν.

Tischendorf 8th Edition
Ὅταν δὲ νηστεύητε, μὴ γίνεσθε ὡς οἱ ὑποκριταὶ σκυθρωποί, ἀφανίζουσιν γὰρ τὰ πρόσωπα αὐτῶν ὅπως φανῶσιν τοῖς ἀνθρώποις νηστεύοντες· ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἀπέχουσιν τὸν μισθὸν αὐτῶν.

Scrivener's Textus Receptus 1894
Ὅταν δὲ νηστεύητε, μὴ γίνεσθε ὥσπερ οἱ ὑποκριταὶ σκυθρωποί· ἀφανίζουσι γὰρ τὰ πρόσωπα αὐτῶν, ὅπως φανῶσι τοῖς ἀνθρώποις νηστεύοντες· ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ἀπέχουσι τὸν μισθὸν αὐτῶν

Stephanus Textus Receptus 1550
Ὅταν δὲ νηστεύητε μὴ γίνεσθε ὡσπερ οἱ ὑποκριταὶ σκυθρωποί ἀφανίζουσιν γὰρ τὰ πρόσωπα αὐτῶν ὅπως φανῶσιν τοῖς ἀνθρώποις νηστεύοντες· ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ἀπέχουσιν τὸν μισθὸν αὐτῶν

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
οταν δε νηστευητε μη γινεσθε ως οι υποκριται σκυθρωποι αφανιζουσιν γαρ τα προσωπα αυτων οπως φανωσιν τοις ανθρωποις νηστευοντες αμην λεγω υμιν απεχουσιν τον μισθον αυτων

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
οταν δε νηστευητε μη γινεσθε ως οι υποκριται σκυθρωποι αφανιζουσιν γαρ τα προσωπα αυτων οπως φανωσιν τοις ανθρωποις νηστευοντες αμην λεγω υμιν απεχουσιν τον μισθον αυτων

Stephanus Textus Receptus 1550
οταν δε νηστευητε μη γινεσθε ωσπερ οι υποκριται σκυθρωποι αφανιζουσιν γαρ τα προσωπα αυτων οπως φανωσιν τοις ανθρωποις νηστευοντες αμην λεγω υμιν οτι απεχουσιν τον μισθον αυτων

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
Οταν δε νηστευητε, μη γινεσθε ωσπερ οι υποκριται σκυθρωποι· αφανιζουσι γαρ τα προσωπα αυτων, οπως φανωσι τοις ανθρωποις νηστευοντες· αμην λεγω υμιν οτι απεχουσι τον μισθον αυτων

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
οταν δε νηστευητε μη γινεσθε ωσπερ οι υποκριται σκυθρωποι αφανιζουσιν γαρ τα προσωπα αυτων οπως φανωσιν τοις ανθρωποις νηστευοντες αμην λεγω υμιν οτι απεχουσιν τον μισθον αυτων

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
οταν δε νηστευητε μη γινεσθε ως οι υποκριται σκυθρωποι αφανιζουσιν γαρ τα προσωπα αυτων οπως φανωσιν τοις ανθρωποις νηστευοντες αμην λεγω υμιν απεχουσιν τον μισθον αυτων

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
Hotan de nēsteuēte, mē ginesthe hōs hoi hypokritai skythrōpoi; aphanizousin gar ta prosōpa autōn hopōs phanōsin tois anthrōpois nēsteuontes; amēn legō hymin, apechousin ton misthon autōn.

Hotan de nesteuete, me ginesthe hos hoi hypokritai skythropoi; aphanizousin gar ta prosopa auton hopos phanosin tois anthropois nesteuontes; amen lego hymin, apechousin ton misthon auton.

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
Hotan de nēsteuēte, mē ginesthe hōs hoi hypokritai skythrōpoi, aphanizousin gar ta prosōpa autōn hopōs phanōsin tois anthrōpois nēsteuontes; amēn legō hymin, apechousin ton misthon autōn.

Hotan de nesteuete, me ginesthe hos hoi hypokritai skythropoi, aphanizousin gar ta prosopa auton hopos phanosin tois anthropois nesteuontes; amen lego hymin, apechousin ton misthon auton.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 6:16 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
otan de nēsteuēte mē ginesthe ōs oi upokritai skuthrōpoi aphanizousin gar ta prosōpa autōn opōs phanōsin tois anthrōpois nēsteuontes amēn legō umin apechousin ton misthon autōn

otan de nEsteuEte mE ginesthe Os oi upokritai skuthrOpoi aphanizousin gar ta prosOpa autOn opOs phanOsin tois anthrOpois nEsteuontes amEn legO umin apechousin ton misthon autOn

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 6:16 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
otan de nēsteuēte mē ginesthe ōsper oi upokritai skuthrōpoi aphanizousin gar ta prosōpa autōn opōs phanōsin tois anthrōpois nēsteuontes amēn legō umin oti apechousin ton misthon autōn

otan de nEsteuEte mE ginesthe Osper oi upokritai skuthrOpoi aphanizousin gar ta prosOpa autOn opOs phanOsin tois anthrOpois nEsteuontes amEn legO umin oti apechousin ton misthon autOn

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 6:16 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
otan de nēsteuēte mē ginesthe ōsper oi upokritai skuthrōpoi aphanizousin gar ta prosōpa autōn opōs phanōsin tois anthrōpois nēsteuontes amēn legō umin oti apechousin ton misthon autōn

otan de nEsteuEte mE ginesthe Osper oi upokritai skuthrOpoi aphanizousin gar ta prosOpa autOn opOs phanOsin tois anthrOpois nEsteuontes amEn legO umin oti apechousin ton misthon autOn

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 6:16 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
otan de nēsteuēte mē ginesthe ōsper oi upokritai skuthrōpoi aphanizousin gar ta prosōpa autōn opōs phanōsin tois anthrōpois nēsteuontes amēn legō umin oti apechousin ton misthon autōn

otan de nEsteuEte mE ginesthe Osper oi upokritai skuthrOpoi aphanizousin gar ta prosOpa autOn opOs phanOsin tois anthrOpois nEsteuontes amEn legO umin oti apechousin ton misthon autOn

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 6:16 Westcott/Hort - Transliterated
otan de nēsteuēte mē ginesthe ōs oi upokritai skuthrōpoi aphanizousin gar ta prosōpa autōn opōs phanōsin tois anthrōpois nēsteuontes amēn legō umin apechousin ton misthon autōn

otan de nEsteuEte mE ginesthe Os oi upokritai skuthrOpoi aphanizousin gar ta prosOpa autOn opOs phanOsin tois anthrOpois nEsteuontes amEn legO umin apechousin ton misthon autOn

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 6:16 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
otan de nēsteuēte mē ginesthe ōs oi upokritai skuthrōpoi aphanizousin gar ta prosōpa autōn opōs phanōsin tois anthrōpois nēsteuontes amēn legō umin apechousin ton misthon autōn

otan de nEsteuEte mE ginesthe Os oi upokritai skuthrOpoi aphanizousin gar ta prosOpa autOn opOs phanOsin tois anthrOpois nEsteuontes amEn legO umin apechousin ton misthon autOn

Máté 6:16 Hungarian: Karoli
Mikor pedig bõjtöltök, ne legyen komor a nézéstek, mint a képmutatóké, a kik eltorzítják arczukat, hogy lássák az emberek, hogy õk bõjtölnek. Bizony mondon néktek, elvették jutalmukat.

La evangelio laŭ Mateo 6:16 Esperanto
Kaj kiam vi fastas, ne estu kiel la hipokrituloj, kun malgxoja mieno; cxar ili malbeligas sian vizagxon, por ke al homoj ili sxajnu fasti. Vere mi diras al vi:Ili jam ricevas sian rekompencon.

Evankeliumi Matteuksen mukaan 6:16 Finnish: Bible (1776)
Mutta kuin te paastootte, niin älkäät olko surulliset niinkuin ulkokullatut; sillä he muuttavat muotonsa, että he ihmisiltä nähtäisiin paastoovan. Totisesti sanon minä teille: he ovat saaneet palkkansa.

Matthieu 6:16 French: Darby
Et quand vous jeunez, ne prenez pas, comme les hypocrites, un air morne, car ils donnent à leur visage un air defait, en sorte qu'il paraisse aux hommes qu'ils jeunent. En verite, je vous dis: ils ont leur recompense!

Matthieu 6:16 French: Louis Segond (1910)
Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste, comme les hypocrites, qui se rendent le visage tout défait, pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense.

Matthieu 6:16 French: Martin (1744)
Et quand vous jeûnerez, ne prenez point un air triste, comme font les hypocrites; car ils se rendent tout défaits de visage, afin qu'il paraisse aux hommes qu'ils jeûnent; en vérité je vous dis, qu'ils reçoivent leur récompense.

Matthaeus 6:16 German: Modernized
Wenn ihr fastet, sollt' ihr nicht sauer sehen wie die Heuchler; denn sie verstellen ihre Angesichte, auf daß sie vor den Leuten scheinen mit ihrem Fasten. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn dahin.

Matthaeus 6:16 German: Luther (1912)
Wenn ihr fastet, sollt ihr nicht sauer sehen wie die Heuchler; denn sie verstellen ihr Angesicht, auf daß sie vor den Leuten scheinen mit ihrem Fasten. Wahrlich ich sage euch: Sie haben ihren Lohn dahin.

Matthaeus 6:16 German: Textbibel (1899)
Wenn ihr aber fastet, so sollt ihr nicht trübselig drein sehen wie die Heuchler; denn sie entstellen ihr Angesicht, um sich den Menschen vorzustellen mit ihrem Fasten. Wahrlich, ich sage euch: sie haben ihren Lohn dahin.

Matteo 6:16 Italian: Riveduta Bible (1927)
E quando digiunate, non siate mesti d’aspetto come gl’ipocriti; poiché essi si sfigurano la faccia per far vedere agli uomini che digiunano. Io vi dico in verità che cotesto è il premio che ne hanno.

Matteo 6:16 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
Ora, quando digiunerete, non siate mesti di aspetto, come gl’ipocriti; perciocchè essi si sformano le facce, acciocchè apparisca agli uomini che digiunano; io vi dico in verità, che ricevono il loro premio.

MATIUS 6:16 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Dan apabila kamu puasa, janganlah kamu menyerupai orang munafik dengan muramnya; karena mereka itu mengubahkan rupa mukanya, supaya kelihatan pada orang mereka itu puasa. Dengan sesungguhnya Aku berkata kepadamu, tiadalah pahalanya bagi mereka itu.

Matthew 6:16 Kabyle: NT
Asmi ara tuẓummem, ur d tesbegginet ara iman-nwen tḥeznem am at sin wudmawen issexsaṛen udmawen-nsen iwakken a ten-țwalin yemdanen belli uẓamen. A wen-iniɣ tideț : d ayagi kan i d lfayda-nsen.

마태복음 6:16 Korean
금식할 때에 너희는 외식하는 자들과 같이 슬픈 기색을 내지 말라 저희는 금식하는 것을 사람에게 보이려고 얼굴을 흉하게 하느니라 내가 진실로 너희에게 이르노니 저희는 자기 상을 이미 받았느니라

Matthaeus 6:16 Latin: Vulgata Clementina
Cum autem jejunatis, nolite fieri sicut hypocritæ, tristes. Exterminant enim facies suas, ut appareant hominibus jejunantes. Amen dico vobis, quia receperunt mercedem suam.

Sv. Matejs 6:16 Latvian New Testament
Bet kad jūs gavējat, neesiet noskumuši kā liekuļi! Viņi pārvērš savu seju, lai cilvēki redzētu, ka viņi gavē. Patiesi es jums saku: viņi savu algu saņēmuši.

Evangelija pagal Matà 6:16 Lithuanian
“Kai pasninkaujate, nebūkite paniurę kaip veidmainiai: jie perkreipia veidus, kad žmonės matytų juos pasninkaujant. Iš tiesų sakau jums: jie jau atsiėmė savo atlygį.

Matthew 6:16 Maori
Ka nohopuku hoki koutou, kei rite ki te hunga tinihanga, kaua e whakapoururu te kanohi; e whakaahua ke ana hoki ratou i o ratou kanohi, kia kitea ai e te tangata, e nohopuku ana. He pono taku e mea nei ki a koutou, Kei a ratou ano te utu mo rato u.

Matteus 6:16 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
Når I faster, da skal I ikke gå med mørkt åsyn som hyklerne; for de gjør sitt ansikt ukjennelig, forat menneskene skal se at de faster; sannelig sier jeg eder: De har allerede fått sin lønn.

Mateo 6:16 Spanish: La Biblia de las Américas
Y cuando ayunéis, no pongáis cara triste, como los hipócritas; porque ellos desfiguran sus rostros para mostrar a los hombres que están ayunando. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa.

Mateo 6:16 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
"Y cuando ayunen, no pongan cara triste, como los hipócritas; porque ellos desfiguran sus rostros para mostrar a los hombres que están ayunando. En verdad les digo que ya han recibido su recompensa.

Mateo 6:16 Spanish: Reina Valera Gómez
Y cuando ayunéis, no seáis austeros, como los hipócritas; porque ellos demudan sus rostros para parecer a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa.

Mateo 6:16 Spanish: Reina Valera 1909
Y cuando ayunáis, no seáis como los hipócritas, austeros; porque ellos demudan sus rostros para parecer á los hombres que ayunan: de cierto os digo, que ya tienen su pago.

Mateo 6:16 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
Y cuando ayunéis, no seáis como los hipócritas, austeros; porque ellos demudan sus rostros para parecer a los hombres que ayunan; de cierto os digo, que ya tienen su pago.

Mateus 6:16 Bíblia King James Atualizada Português
Quando jejuardes, não vos mostreis com aspecto sombrio como os hipócritas; pois desfiguram o rosto com a intenção de mostrar às pessoas que estão jejuando.

Mateus 6:16 Portugese Bible
Quando jejuardes, não vos mostreis contristrados como os hipócritas; porque eles desfiguram os seus rostos, para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa.   

Matei 6:16 Romanian: Cornilescu
Cînd postiţi, să nu vă luaţi o înfăţişare posomorîtă, ca făţarnicii, cari îşi sluţesc feţele, ca să se arate oamenilor că postesc. Adevărat vă spun, că şi-au luat răsplata.

От Матфея 6:16 Russian: Synodal Translation (1876)
Также, когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям постящимися. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою.

От Матфея 6:16 Russian koi8r
Также, когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям постящимися. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою.

Matthew 6:16 Shuar New Testament
`Ijiarmarum Yus ßujkurmesha wake mesekrum susuntrairap. Anankartin shuar Chφkich shuar "ijiarmaiti" tu Enentßimtursarti tusa tuma ainiawai. Nekasan Tßjame, Y·ska Akφatsain aya nujai akikma ainiawai.

Matteus 6:16 Swedish (1917)
Och när I fasten, skolen I icke visa en bedrövad uppsyn såsom skrymtarna, vilka vanställa sina ansikten för att bliva sedda av människorna med sin fasta. Sannerligen säger jag eder: De hava fått ut sin lön.

Matayo 6:16 Swahili NT
Mnapofunga, msiwe na huzuni kama wanafiki. Wao hukunja nyuso zao wapate kuonekana na watu kuwa wanafunga. Nawaambieni hakika, hao wamekwisha pata tuzo lao.

Mateo 6:16 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
Bukod dito, pagka kayo'y nangagaayuno, ay huwag kayong gaya ng mga mapagpaimbabaw, na may mapapanglaw na mukha: sapagka't kanilang pinasasama ang mga mukha nila, upang makita ng mga tao na sila'y nangagaayuno. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, Tinanggap na nila ang sa kanila'y ganti.

Ǝlinjil wa n Matta 6:16 Tawallamat Tamajaq NT
«As tǝzumam ad wǝr tǝsǝnnǝfilǝlam tǝkenzert zun awa taggin ǝlmunafiqan, ǝntanay a samattaynen udmawan-nasan fǝl ad ǝssusǝnan aytedan kul as ǝzuman. Ǝggǝyyeɣ ǝsilakanaɣ-awan as aytedan win di, arozan-nasan ǝgrâwan-tan harwa ǝmǝrǝdda.

มัทธิว 6:16 Thai: from KJV
ยิ่งกว่านั้นเมื่อท่านถืออดอาหาร อย่าทำหน้าเศร้าหมองเหมือนคนหน้าซื่อใจคด ด้วยเขาแสร้งทำหน้าให้ผิดปกติ เพื่อจะให้คนเห็นว่าเขาถืออดอาหาร เราบอกความจริงแก่ท่านว่า เขาได้รับบำเหน็จของเขาแล้ว

Matta 6:16 Turkish
‹‹Oruç tuttuğunuz zaman, ikiyüzlüler gibi surat asmayın. Onlar oruç tuttuklarını insanlara belli etmek için kendilerine perişan bir görünüm verirler. Size doğrusunu söyleyeyim, onlar ödüllerini almışlardır.

Матей 6:16 Ukrainian: NT
Коли ж постите, нехай не буде в вас, як у лицемірів, сумного виду: зміняють бо лиця свої, щоб здаватись людям постниками. Істинно глаголю вам: Що мають вони нагороду собі.

Matthew 6:16 Uma New Testament
"Ane mopuasa', neo' mengkamonto' hewa tauna to lompe' hi mali-na-wadi. Ane mopuasa' -ra, mengkamonto' -ra pai' tungkai' uma-ra monoku ba mokarabii, bona rahilo doo kamopuasa' -ra. Kiwoi-e': apa' mpolia' rarata-mi-rana pe'une' doo, uma-rapa mpai' mporata napa-napa ngkai Alata'ala.

Ma-thi-ô 6:16 Vietnamese (1934)
Khi các ngươi kiêng ăn, chớ làm bộ buồn rầu như bọn giả hình; vì họ nhăn mặt, cho mọi người biết họ kiêng ăn. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, bọn đó đã được phần thưởng của mình rồi.

Matthew 6:15
Top of Page
Top of Page