Matthew 6
Study Bible
Instruction about Giving

Προσέχετε  δὲ  τὴν  δικαιοσύνην  ὑμῶν  μὴ  ποιεῖν  ἔμπροσθεν  τῶν  ἀνθρώπων  πρὸς  τὸ  θεαθῆναι  αὐτοῖς·  εἰ  δὲ  μή¦γε,  μισθὸν  οὐκ  ἔχετε  παρὰ  τῷ  Πατρὶ  ὑμῶν  τῷ  ἐν  τοῖς  οὐρανοῖς. 

Ὅταν  οὖν  ποιῇς  ἐλεημοσύνην,  μὴ  σαλπίσῃς  ἔμπροσθέν  σου,  ὥσπερ  οἱ  ὑποκριταὶ  ποιοῦσιν  ἐν  ταῖς  συναγωγαῖς  καὶ  ἐν  ταῖς  ῥύμαις,  ὅπως  δοξασθῶσιν  ὑπὸ  τῶν  ἀνθρώπων·  ἀμὴν  λέγω  ὑμῖν,  ἀπέχουσιν  τὸν  μισθὸν  αὐτῶν.  σοῦ  δὲ  ποιοῦντος  ἐλεημοσύνην  μὴ  γνώτω    ἀριστερά  σου  τί  ποιεῖ    δεξιά  σου,  ὅπως    σου    ἐλεημοσύνη  ἐν  τῷ  κρυπτῷ·  καὶ    Πατήρ  σου    βλέπων  ἐν  τῷ  κρυπτῷ  ἀποδώσει  σοι. 

The Lord's Prayer

Καὶ  ὅταν  προσεύχησθε,  οὐκ  ἔσεσθε  ὡς  οἱ  ὑποκριταί·  ὅτι  φιλοῦσιν  ἐν  ταῖς  συναγωγαῖς  καὶ  ἐν  ταῖς  γωνίαις  τῶν  πλατειῶν  ἑστῶτες  προσεύχεσθαι,  ὅπως  φανῶσιν  τοῖς  ἀνθρώποις·  ἀμὴν  λέγω  ὑμῖν,  ἀπέχουσιν  τὸν  μισθὸν  αὐτῶν.  σὺ  δὲ  ὅταν  προσεύχῃ,  εἴσελθε  εἰς  τὸ  ταμεῖόν  σου  καὶ  κλείσας  τὴν  θύραν  σου  πρόσευξαι  τῷ  Πατρί  σου  τῷ  ἐν  τῷ  κρυπτῷ·  καὶ    Πατήρ  σου    βλέπων  ἐν  τῷ  κρυπτῷ  ἀποδώσει  σοι. 

Προσευχόμενοι  δὲ  μὴ  βατταλογήσητε  ὥσπερ  οἱ  ἐθνικοί·  δοκοῦσιν  γὰρ  ὅτι  ἐν  τῇ  πολυλογίᾳ  αὐτῶν  εἰσακουσθήσονται.  μὴ  οὖν  ὁμοιωθῆτε  αὐτοῖς·  οἶδεν  γὰρ  (ὁ  θεὸς)    Πατὴρ  ὑμῶν  ὧν  χρείαν  ἔχετε  πρὸ  τοῦ  ὑμᾶς  αἰτῆσαι  αὐτόν. 

οὕτως  οὖν  προσεύχεσθε  ὑμεῖς  Πάτερ  ἡμῶν    ἐν  τοῖς  οὐρανοῖς·  Ἁγιασθήτω  τὸ  ὄνομά  σου· 

10 ἐλθέτω*    βασιλεία  σου·  γενηθήτω  τὸ  θέλημά  σου,  ὡς  ἐν  οὐρανῷ  καὶ  ἐπὶ  γῆς· 

11 Τὸν  ἄρτον  ἡμῶν  τὸν  ἐπιούσιον  δὸς  ἡμῖν  σήμερον· 

12 καὶ  ἄφες  ἡμῖν  τὰ  ὀφειλήματα  ἡμῶν,  ὡς  καὶ  ἡμεῖς  ἀφήκαμεν  τοῖς  ὀφειλέταις  ἡμῶν· 

13 καὶ  μὴ  εἰσενέγκῃς  ἡμᾶς  εἰς  πειρασμόν,  ἀλλὰ  ῥῦσαι  ἡμᾶς  ἀπὸ  τοῦ  πονηροῦ.  ⧼Ὅτι  σοῦ  ἐστιν    βασιλεία  καὶ    δύναμις  καὶ    δόξα  εἰς  τοὺς  αἰῶνας.  Ἀμήν⧽.  14 Ἐὰν  γὰρ  ἀφῆτε  τοῖς  ἀνθρώποις  τὰ  παραπτώματα  αὐτῶν,  ἀφήσει  καὶ  ὑμῖν    Πατὴρ  ὑμῶν    οὐράνιος·  15 ἐὰν  δὲ  μὴ  ἀφῆτε  τοῖς  ἀνθρώποις,  (τὰ  παραπτώματα  αὐτῶν)  οὐδὲ    Πατὴρ  ὑμῶν  ἀφήσει  τὰ  παραπτώματα  ὑμῶν. 

Proper Fasting

16 Ὅταν  δὲ  νηστεύητε,  μὴ  γίνεσθε  ὡς  οἱ  ὑποκριταὶ  σκυθρωποί·  ἀφανίζουσιν  γὰρ  τὰ  πρόσωπα  αὐτῶν  ὅπως  φανῶσιν  τοῖς  ἀνθρώποις  νηστεύοντες·  ἀμὴν  λέγω  ὑμῖν,  ἀπέχουσιν  τὸν  μισθὸν  αὐτῶν.  17 σὺ  δὲ  νηστεύων  ἄλειψαί  σου  τὴν  κεφαλὴν  καὶ  τὸ  πρόσωπόν  σου  νίψαι,  18 ὅπως  μὴ  φανῇς  τοῖς  ἀνθρώποις  νηστεύων  ἀλλὰ  τῷ  Πατρί  σου  τῷ  ἐν  τῷ  κρυφαίῳ·  καὶ    Πατήρ  σου    βλέπων  ἐν  τῷ  κρυφαίῳ  ἀποδώσει  σοι. 

Treasures in Heaven

19 Μὴ  θησαυρίζετε  ὑμῖν  θησαυροὺς  ἐπὶ  τῆς  γῆς,  ὅπου  σὴς  καὶ  βρῶσις  ἀφανίζει,  καὶ  ὅπου  κλέπται  διορύσσουσιν  καὶ  κλέπτουσιν·  20 θησαυρίζετε  δὲ  ὑμῖν  θησαυροὺς  ἐν  οὐρανῷ,  ὅπου  οὔτε  σὴς  οὔτε  βρῶσις  ἀφανίζει,  καὶ  ὅπου  κλέπται  οὐ  διορύσσουσιν  οὐδὲ  κλέπτουσιν·  21 ὅπου  γάρ  ἐστιν    θησαυρός  σου,  ἐκεῖ  ἔσται  καὶ    καρδία  σου. 

The Lamp of the Body

22   λύχνος  τοῦ  σώματός  ἐστιν    ὀφθαλμός.  ἐὰν  οὖν      ὀφθαλμός  σου  ἁπλοῦς,  ὅλον  τὸ  σῶμά  σου  φωτεινὸν  ἔσται·  23 ἐὰν  δὲ    ὀφθαλμός  σου  πονηρὸς  ᾖ,  ὅλον  τὸ  σῶμά  σου  σκοτεινὸν  ἔσται.  εἰ  οὖν  τὸ  φῶς  τὸ  ἐν  σοὶ  σκότος  ἐστίν,  τὸ  σκότος  πόσον. 

24 Οὐδεὶς  δύναται  δυσὶ  κυρίοις  δουλεύειν·    γὰρ  τὸν  ἕνα  μισήσει  καὶ  τὸν  ἕτερον  ἀγαπήσει,    ἑνὸς  ἀνθέξεται  καὶ  τοῦ  ἑτέρου  καταφρονήσει·  οὐ  δύνασθε  Θεῷ  δουλεύειν  καὶ  μαμωνᾷ. 

Do Not Worry

25 Διὰ  τοῦτο  λέγω  ὑμῖν,  μὴ  μεριμνᾶτε  τῇ  ψυχῇ  ὑμῶν  τί  φάγητε,    τί  πίητε  μηδὲ  τῷ  σώματι  ὑμῶν  τί  ἐνδύσησθε·  οὐχὶ    ψυχὴ  πλεῖόν  ἐστιν  τῆς  τροφῆς  καὶ  τὸ  σῶμα  τοῦ  ἐνδύματος;  26 ἐμβλέψατε  εἰς  τὰ  πετεινὰ  τοῦ  οὐρανοῦ,  ὅτι  οὐ  σπείρουσιν  οὐδὲ  θερίζουσιν  οὐδὲ  συνάγουσιν  εἰς  ἀποθήκας,  καὶ    Πατὴρ  ὑμῶν    οὐράνιος  τρέφει  αὐτά·  οὐχ  ὑμεῖς  μᾶλλον  διαφέρετε  αὐτῶν;  27 τίς  δὲ  ἐξ  ὑμῶν  μεριμνῶν  δύναται  προσθεῖναι  ἐπὶ  τὴν  ἡλικίαν  αὐτοῦ  πῆχυν  ἕνα;  28 καὶ  περὶ  ἐνδύματος  τί  μεριμνᾶτε;  καταμάθετε  τὰ  κρίνα  τοῦ  ἀγροῦ  πῶς  αὐξάνουσιν·  οὐ  κοπιῶσιν  οὐδὲ  νήθουσιν·  29 λέγω  δὲ  ὑμῖν  ὅτι  οὐδὲ  Σολομὼν  ἐν  πάσῃ  τῇ  δόξῃ  αὐτοῦ  περιεβάλετο  ὡς  ἓν  τούτων.  30 εἰ  δὲ  τὸν  χόρτον  τοῦ  ἀγροῦ  σήμερον  ὄντα  καὶ  αὔριον  εἰς  κλίβανον  βαλλόμενον    Θεὸς  οὕτως  ἀμφιέννυσιν,  οὐ  πολλῷ  μᾶλλον  ὑμᾶς,  ὀλιγόπιστοι;  31 μὴ  οὖν  μεριμνήσητε  λέγοντες·  Τί  φάγωμεν;  ἤ·  Τί  πίωμεν;  ἤ·  Τί  περιβαλώμεθα;  32 πάντα  γὰρ  ταῦτα  τὰ  ἔθνη  ἐπιζητοῦσιν·  οἶδεν  γὰρ    Πατὴρ  ὑμῶν    οὐράνιος  ὅτι  χρῄζετε  τούτων  ἁπάντων.  33 ζητεῖτε  δὲ  πρῶτον  τὴν  βασιλείαν  [τοῦ  θεοῦ]  καὶ  τὴν  δικαιοσύνην  αὐτοῦ,  καὶ  ταῦτα  πάντα  προστεθήσεται  ὑμῖν. 

34 μὴ  οὖν  μεριμνήσητε  εἰς  τὴν  αὔριον,    γὰρ  αὔριον  μεριμνήσει  ἑαυτῆς·  ἀρκετὸν  τῇ  ἡμέρᾳ    κακία  αὐτῆς. 

Greek and Hebrew Study Bible Base Texts:

Hebrew Text: Westminster Leningrad Codex
Greek Text: Nestle 1904; Variants: {TR} ⧼RP⧽ (WH) 〈NE〉 [NA] ‹SBL›

Study Bible © 2011 - 2013 by Biblos.com in cooperation with Helps Ministries. For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others. Section Headings Courtesy INT Bible © 2012, Used by Permission.

Bible Hub

Matthew 5
Top of Page
Top of Page