Matthew 13
Study Bible
The Parable of the Sower

Ἐν  τῇ  ἡμέρᾳ  ἐκείνῃ  ἐξελθὼν    Ἰησοῦς  τῆς  οἰκίας  ἐκάθητο  παρὰ  τὴν  θάλασσαν·  καὶ  συνήχθησαν  πρὸς  αὐτὸν  ὄχλοι  πολλοί,  ὥστε  αὐτὸν  εἰς  πλοῖον  ἐμβάντα  καθῆσθαι,  καὶ  πᾶς    ὄχλος  ἐπὶ  τὸν  αἰγιαλὸν  εἱστήκει. 

καὶ  ἐλάλησεν  αὐτοῖς  πολλὰ  ἐν  παραβολαῖς  λέγων  Ἰδοὺ  ἐξῆλθεν    σπείρων  τοῦ  σπείρειν.  καὶ  ἐν  τῷ  σπείρειν  αὐτὸν    μὲν  ἔπεσεν  παρὰ  τὴν  ὁδόν,  καὶ  ἐλθόντα  τὰ  πετεινὰ  κατέφαγεν  αὐτά.  ἄλλα  δὲ  ἔπεσεν  ἐπὶ  τὰ  πετρώδη  ὅπου  οὐκ  εἶχεν  γῆν  πολλήν,  καὶ  εὐθέως  ἐξανέτειλεν  διὰ  τὸ  μὴ  ἔχειν  βάθος  γῆς,  ἡλίου  δὲ  ἀνατείλαντος  ἐκαυματίσθη  καὶ  διὰ  τὸ  μὴ  ἔχειν  ῥίζαν  ἐξηράνθη.  ἄλλα  δὲ  ἔπεσεν  ἐπὶ  τὰς  ἀκάνθας,  καὶ  ἀνέβησαν  αἱ  ἄκανθαι  καὶ  ἔπνιξαν*  αὐτά.  ἄλλα  δὲ  ἔπεσεν  ἐπὶ  τὴν  γῆν  τὴν  καλὴν  καὶ  ἐδίδου  καρπόν,    μὲν  ἑκατὸν    δὲ  ἑξήκοντα    δὲ  τριάκοντα.    ἔχων  ὦτα  ἀκουέτω. 

The Purpose of Jesus' Parables

10 Καὶ  προσελθόντες  οἱ  μαθηταὶ  εἶπαν  αὐτῷ  Διὰ  τί  ἐν  παραβολαῖς  λαλεῖς  αὐτοῖς;  11   δὲ  ἀποκριθεὶς  εἶπεν  ‹αὐτοῖς›  ὅτι  Ὑμῖν  δέδοται  γνῶναι  τὰ  μυστήρια  τῆς  βασιλείας  τῶν  οὐρανῶν,  ἐκείνοις  δὲ  οὐ  δέδοται.  12 ὅστις  γὰρ  ἔχει,  δοθήσεται  αὐτῷ  καὶ  περισσευθήσεται·  ὅστις  δὲ  οὐκ  ἔχει,  καὶ    ἔχει  ἀρθήσεται  ἀπ’  αὐτοῦ.  13 διὰ  τοῦτο  ἐν  παραβολαῖς  αὐτοῖς  λαλῶ,  ὅτι  βλέποντες  οὐ  βλέπουσιν  καὶ  ἀκούοντες  οὐκ  ἀκούουσιν  οὐδὲ  συνίουσιν. 

14 καὶ  ἀναπληροῦται  αὐτοῖς    προφητεία  Ἠσαΐου*    λέγουσα  Ἀκοῇ  ἀκούσετε  καὶ  οὐ  μὴ  συνῆτε,  καὶ  βλέποντες  βλέψετε  καὶ  οὐ  μὴ  ἴδητε. 

15 ἐπαχύνθη  γὰρ    καρδία  τοῦ  λαοῦ  τούτου,  καὶ  τοῖς  ὠσὶν  βαρέως  ἤκουσαν,  καὶ  τοὺς  ὀφθαλμοὺς  αὐτῶν  ἐκάμμυσαν·  μή‿  ποτε  ἴδωσιν  τοῖς  ὀφθαλμοῖς  καὶ  τοῖς  ὠσὶν  ἀκούσωσιν  καὶ  τῇ  καρδίᾳ  συνῶσιν  καὶ  ἐπιστρέψωσιν,  καὶ  ἰάσομαι  αὐτούς. 

16 ὑμῶν  δὲ  μακάριοι  οἱ  ὀφθαλμοὶ  ὅτι  βλέπουσιν,  καὶ  τὰ  ὦτα  ὑμῶν  ὅτι  ἀκούουσιν.  17 ἀμὴν  γὰρ  λέγω  ὑμῖν  ὅτι  πολλοὶ  προφῆται  καὶ  δίκαιοι  ἐπεθύμησαν  ἰδεῖν    βλέπετε  καὶ  οὐκ  εἶδαν,  καὶ  ἀκοῦσαι    ἀκούετε  καὶ  οὐκ  ἤκουσαν. 

The Parable of the Sower Explained

18 Ὑμεῖς  οὖν  ἀκούσατε  τὴν  παραβολὴν  τοῦ  σπείραντος.  19 Παντὸς  ἀκούοντος  τὸν  λόγον  τῆς  βασιλείας  καὶ  μὴ  συνιέντος,  ἔρχεται    πονηρὸς  καὶ  ἁρπάζει  τὸ  ἐσπαρμένον  ἐν  τῇ  καρδίᾳ  αὐτοῦ·  οὗτός  ἐστιν    παρὰ  τὴν  ὁδὸν  σπαρείς.  20   δὲ  ἐπὶ  τὰ  πετρώδη  σπαρείς,  οὗτός  ἐστιν    τὸν  λόγον  ἀκούων  καὶ  εὐθὺς  μετὰ  χαρᾶς  λαμβάνων  αὐτόν·  21 οὐκ  ἔχει  δὲ  ῥίζαν  ἐν  ἑαυτῷ  ἀλλὰ  πρόσκαιρός  ἐστιν,  γενομένης  δὲ  θλίψεως    διωγμοῦ  διὰ  τὸν  λόγον  εὐθὺς  σκανδαλίζεται.  22   δὲ  εἰς  τὰς  ἀκάνθας  σπαρείς,  οὗτός  ἐστιν    τὸν  λόγον  ἀκούων,  καὶ    μέριμνα  τοῦ  αἰῶνος  ‹τούτου›  καὶ    ἀπάτη  τοῦ  πλούτου  συμπνίγει  τὸν  λόγον,  καὶ  ἄκαρπος  γίνεται.  23   δὲ  ἐπὶ  τὴν  καλὴν  γῆν  σπαρείς,  οὗτός  ἐστιν    τὸν  λόγον  ἀκούων  καὶ  συνιείς,  ὃς  δὴ  καρποφορεῖ  καὶ  ποιεῖ    μὲν  ἑκατὸν    δὲ  ἑξήκοντα    δὲ  τριάκοντα. 

The Parable of the Weeds

24 Ἄλλην  παραβολὴν  παρέθηκεν  αὐτοῖς  λέγων  Ὡμοιώθη    βασιλεία  τῶν  οὐρανῶν  ἀνθρώπῳ  σπείραντι  καλὸν  σπέρμα  ἐν  τῷ  ἀγρῷ  αὐτοῦ.  25 ἐν  δὲ  τῷ  καθεύδειν  τοὺς  ἀνθρώπους  ἦλθεν  αὐτοῦ    ἐχθρὸς  καὶ  ἐπέσπειρεν  ζιζάνια  ἀνὰ  μέσον  τοῦ  σίτου  καὶ  ἀπῆλθεν.  26 ὅτε  δὲ  ἐβλάστησεν    χόρτος  καὶ  καρπὸν  ἐποίησεν,  τότε  ἐφάνη  καὶ  τὰ  ζιζάνια.  27 προσελθόντες  δὲ  οἱ  δοῦλοι  τοῦ  οἰκοδεσπότου  εἶπον  αὐτῷ  Κύριε,  οὐχὶ  καλὸν  σπέρμα  ἔσπειρας  ἐν  τῷ  σῷ  ἀγρῷ;  πόθεν  οὖν  ἔχει  ζιζάνια;  28   δὲ  ἔφη  αὐτοῖς  Ἐχθρὸς  ἄνθρωπος  τοῦτο  ἐποίησεν.  οἱ  δὲ  δοῦλοι  αὐτῷ ⇔  λέγουσιν  Θέλεις  οὖν  ἀπελθόντες  συλλέξωμεν  αὐτά;  29   δέ  φησιν  Οὔ,  μή‿  ποτε  συλλέγοντες  τὰ  ζιζάνια  ἐκριζώσητε  ἅμα  αὐτοῖς  τὸν  σῖτον·  30 ἄφετε  συναυξάνεσθαι  ἀμφότερα  ἕως  τοῦ  θερισμοῦ·  καὶ  ἐν  καιρῷ  τοῦ  θερισμοῦ  ἐρῶ  τοῖς  θερισταῖς  Συλλέξατε  πρῶτον  τὰ  ζιζάνια  καὶ  δήσατε  αὐτὰ  εἰς  δέσμας  πρὸς  τὸ  κατακαῦσαι  αὐτά,  τὸν  δὲ  σῖτον  συναγάγετε  εἰς  τὴν  ἀποθήκην  μου. 

The Parable of the Mustard Seed

31 Ἄλλην  παραβολὴν  παρέθηκεν  αὐτοῖς  λέγων  Ὁμοία  ἐστὶν    βασιλεία  τῶν  οὐρανῶν  κόκκῳ  σινάπεως,  ὃν  λαβὼν  ἄνθρωπος  ἔσπειρεν  ἐν  τῷ  ἀγρῷ  αὐτοῦ·  32   μικρότερον  μέν  ἐστιν  πάντων  τῶν  σπερμάτων,  ὅταν  δὲ  αὐξηθῇ,  μεῖζον  τῶν  λαχάνων  ἐστὶν  καὶ  γίνεται  δένδρον,  ὥστε  ἐλθεῖν  τὰ  πετεινὰ  τοῦ  οὐρανοῦ  καὶ  κατασκηνοῦν*  ἐν  τοῖς  κλάδοις  αὐτοῦ. 

33 Ἄλλην  παραβολὴν  ἐλάλησεν  αὐτοῖς  Ὁμοία  ἐστὶν    βασιλεία  τῶν  οὐρανῶν  ζύμῃ,  ἣν  λαβοῦσα  γυνὴ  ἐνέκρυψεν  εἰς  ἀλεύρου  σάτα  τρία,  ἕως  οὗ  ἐζυμώθη  ὅλον. 

I will Open My Mouth in Parables

34 Ταῦτα  πάντα  ἐλάλησεν    Ἰησοῦς  ἐν  παραβολαῖς  τοῖς  ὄχλοις,  καὶ  χωρὶς  παραβολῆς  οὐδὲν  ἐλάλει  αὐτοῖς· 

35 ὅπως  πληρωθῇ  τὸ  ῥηθὲν  διὰ  τοῦ  προφήτου  λέγοντος  Ἀνοίξω  ἐν  παραβολαῖς  τὸ  στόμα  μου,  ἐρεύξομαι  κεκρυμμένα  ἀπὸ  καταβολῆς.  [κόσμου] 

The Parable of the Weeds Explained

36 Τότε  ἀφεὶς  τοὺς  ὄχλους  ἦλθεν  εἰς  τὴν  οἰκίαν.  Καὶ  προσῆλθον  αὐτῷ  οἱ  μαθηταὶ  αὐτοῦ  λέγοντες  Διασάφησον  ἡμῖν  τὴν  παραβολὴν  τῶν  ζιζανίων  τοῦ  ἀγροῦ.  37   δὲ  ἀποκριθεὶς  εἶπεν    σπείρων  τὸ  καλὸν  σπέρμα  ἐστὶν    Υἱὸς  τοῦ  ἀνθρώπου·  38   δὲ  ἀγρός  ἐστιν    κόσμος·  τὸ  δὲ  καλὸν  σπέρμα,  οὗτοί  εἰσιν  οἱ  υἱοὶ  τῆς  βασιλείας·  τὰ  δὲ  ζιζάνιά  εἰσιν  οἱ  υἱοὶ  τοῦ  πονηροῦ,  39   δὲ  ἐχθρὸς    σπείρας  αὐτά  ἐστιν    διάβολος·    δὲ  θερισμὸς  συντέλεια  αἰῶνός  ἐστιν,  οἱ  δὲ  θερισταὶ  ἄγγελοί  εἰσιν.  40 ὥσπερ  οὖν  συλλέγεται  τὰ  ζιζάνια  καὶ  πυρὶ  κατακαίεται,  οὕτως  ἔσται  ἐν  τῇ  συντελείᾳ  τοῦ  αἰῶνος.  41 ἀποστελεῖ    Υἱὸς  τοῦ  ἀνθρώπου  τοὺς  ἀγγέλους  αὐτοῦ,  καὶ  συλλέξουσιν  ἐκ  τῆς  βασιλείας  αὐτοῦ  πάντα  τὰ  σκάνδαλα  καὶ  τοὺς  ποιοῦντας  τὴν  ἀνομίαν,  42 καὶ  βαλοῦσιν  αὐτοὺς  εἰς  τὴν  κάμινον  τοῦ  πυρός·  ἐκεῖ  ἔσται    κλαυθμὸς  καὶ    βρυγμὸς  τῶν  ὀδόντων.  43 τότε  οἱ  δίκαιοι  ἐκλάμψουσιν  ὡς    ἥλιος  ἐν  τῇ  βασιλείᾳ  τοῦ  Πατρὸς  αὐτῶν.    ἔχων  ὦτα  ἀκουέτω. 

The Parables of the Treasure and Pearl

44 Ὁμοία  ἐστὶν    βασιλεία  τῶν  οὐρανῶν  θησαυρῷ  κεκρυμμένῳ  ἐν  τῷ  ἀγρῷ,  ὃν  εὑρὼν  ἄνθρωπος  ἔκρυψεν,  καὶ  ἀπὸ  τῆς  χαρᾶς  αὐτοῦ  ὑπάγει  καὶ  πωλεῖ  ‹πάντα›  ὅσα  ἔχει  καὶ  ἀγοράζει  τὸν  ἀγρὸν  ἐκεῖνον. 

45 Πάλιν  ὁμοία  ἐστὶν    βασιλεία  τῶν  οὐρανῶν  ‹ἀνθρώπῳ›  ἐμπόρῳ  ζητοῦντι  καλοὺς  μαργαρίτας·  46 εὑρὼν  δὲ  ἕνα  πολύτιμον  μαργαρίτην  ἀπελθὼν  πέπρακεν  πάντα  ὅσα  εἶχεν  καὶ  ἠγόρασεν  αὐτόν. 

47 Πάλιν  ὁμοία  ἐστὶν    βασιλεία  τῶν  οὐρανῶν  σαγήνῃ  βληθείσῃ  εἰς  τὴν  θάλασσαν  καὶ  ἐκ  παντὸς  γένους  συναγαγούσῃ·  48 ἣν  ὅτε  ἐπληρώθη  ἀναβιβάσαντες  ἐπὶ  τὸν  αἰγιαλὸν  καὶ  καθίσαντες  συνέλεξαν  τὰ  καλὰ  εἰς  ἄγγη,  τὰ  δὲ  σαπρὰ  ἔξω  ἔβαλον.  49 οὕτως  ἔσται  ἐν  τῇ  συντελείᾳ  τοῦ  αἰῶνος·  ἐξελεύσονται  οἱ  ἄγγελοι  καὶ  ἀφοριοῦσιν  τοὺς  πονηροὺς  ἐκ  μέσου  τῶν  δικαίων,  50 καὶ  βαλοῦσιν  αὐτοὺς  εἰς  τὴν  κάμινον  τοῦ  πυρός·  ἐκεῖ  ἔσται    κλαυθμὸς  καὶ    βρυγμὸς  τῶν  ὀδόντων. 

51 Συνήκατε  ταῦτα  πάντα;  λέγουσιν  αὐτῷ  Ναί.  52   δὲ  εἶπεν  αὐτοῖς  Διὰ  τοῦτο  πᾶς  γραμματεὺς  μαθητευθεὶς  τῇ  βασιλείᾳ  τῶν  οὐρανῶν  ὅμοιός  ἐστιν  ἀνθρώπῳ  οἰκοδεσπότῃ  ὅστις  ἐκβάλλει  ἐκ  τοῦ  θησαυροῦ  αὐτοῦ  καινὰ  καὶ  παλαιά. 

53 Καὶ  ἐγένετο  ὅτε  ἐτέλεσεν    Ἰησοῦς  τὰς  παραβολὰς  ταύτας,  μετῆρεν  ἐκεῖθεν.  54 καὶ  ἐλθὼν  εἰς  τὴν  πατρίδα  αὐτοῦ  ἐδίδασκεν  αὐτοὺς  ἐν  τῇ  συναγωγῇ  αὐτῶν,  ὥστε  ἐκπλήσσεσθαι  αὐτοὺς  καὶ  λέγειν  Πόθεν  τούτῳ    σοφία  αὕτη  καὶ  αἱ  δυνάμεις;  55 οὐχ  οὗτός  ἐστιν    τοῦ  τέκτονος  υἱός;  οὐχ    μήτηρ  αὐτοῦ  λέγεται  Μαριὰμ  καὶ  οἱ  ἀδελφοὶ  αὐτοῦ  Ἰάκωβος  καὶ  Ἰωσὴφ  καὶ  Σίμων  καὶ  Ἰούδας;  56 καὶ  αἱ  ἀδελφαὶ  αὐτοῦ  οὐχὶ  πᾶσαι  πρὸς  ἡμᾶς  εἰσιν;  πόθεν  οὖν  τούτῳ  ταῦτα  πάντα;  57 καὶ  ἐσκανδαλίζοντο  ἐν  αὐτῷ.    δὲ  Ἰησοῦς  εἶπεν  αὐτοῖς  Οὐκ  ἔστιν  προφήτης  ἄτιμος  εἰ  μὴ  ἐν  τῇ  πατρίδι  καὶ  ἐν  τῇ  οἰκίᾳ  αὐτοῦ.  58 καὶ  οὐκ  ἐποίησεν  ἐκεῖ  δυνάμεις  πολλὰς  διὰ  τὴν  ἀπιστίαν  αὐτῶν. 

Greek and Hebrew Study Bible Base Texts:

Hebrew Text: Westminster Leningrad Codex
Greek Text: Nestle 1904; Variants: {TR} ⧼RP⧽ (WH) 〈NE〉 [NA] ‹SBL›

Study Bible © 2011 - 2013 by Biblos.com in cooperation with Helps Ministries. For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others. Section Headings Courtesy INT Bible © 2012, Used by Permission.

Bible Hub

Matthew 12
Top of Page
Top of Page