Luke 4
Study Bible
The Temptation of Jesus

Ἰησοῦς  δὲ  πλήρης  Πνεύματος  Ἁγίου  ὑπέστρεψεν  ἀπὸ  τοῦ  Ἰορδάνου,  καὶ  ἤγετο  ἐν  τῷ  Πνεύματι  ἐν  τῇ  ἐρήμῳ  ἡμέρας  τεσσεράκοντα  πειραζόμενος  ὑπὸ  τοῦ  διαβόλου.  Καὶ  οὐκ  ἔφαγεν  οὐδὲν  ἐν  ταῖς  ἡμέραις  ἐκείναις,  καὶ  συντελεσθεισῶν  αὐτῶν  ἐπείνασεν.  εἶπεν  δὲ  αὐτῷ    διάβολος  Εἰ  Υἱὸς  εἶ  τοῦ  Θεοῦ,  εἰπὲ  τῷ  λίθῳ  τούτῳ  ἵνα  γένηται  ἄρτος.  καὶ  ἀπεκρίθη  πρὸς  αὐτὸν    Ἰησοῦς  Γέγραπται  ὅτι  Οὐκ  ἐπ’  ἄρτῳ  μόνῳ  ζήσεται    ἄνθρωπος.  ⧼ἀλλ’  ἐπὶ  παντὶ  ῥήματι  θεοῦ⧽. 

Καὶ  ἀναγαγὼν  αὐτὸν  ⧼ὁ  διάβολος  εἰς  ὄρος  ὑψηλὸν⧽  ἔδειξεν  αὐτῷ  πάσας  τὰς  βασιλείας  τῆς  οἰκουμένης  ἐν  στιγμῇ  χρόνου.  καὶ  εἶπεν  αὐτῷ    διάβολος  Σοὶ  δώσω  τὴν  ἐξουσίαν  ταύτην  ἅπασαν  καὶ  τὴν  δόξαν  αὐτῶν,  ὅτι  ἐμοὶ  παραδέδοται  καὶ    ἐὰν  θέλω  δίδωμι  αὐτήν·  σὺ  οὖν  ἐὰν  προσκυνήσῃς  ἐνώπιον  ἐμοῦ,  ἔσται  σοῦ  πᾶσα.  καὶ  ἀποκριθεὶς    Ἰησοῦς  εἶπεν  αὐτῷ  Γέγραπται  Προσκυνήσεις ⇔  «Κύριον  τὸν  Θεόν  σου»  καὶ  αὐτῷ  μόνῳ  λατρεύσεις. 

Ἤγαγεν  δὲ  αὐτὸν  εἰς  Ἰερουσαλὴμ*  καὶ  ἔστησεν  ἐπὶ  τὸ  πτερύγιον  τοῦ  ἱεροῦ,  καὶ  εἶπεν  αὐτῷ  Εἰ  Υἱὸς  εἶ  τοῦ  Θεοῦ,  βάλε  σεαυτὸν  ἐντεῦθεν  κάτω· 

10 γέγραπται  γὰρ  ὅτι  τοῖς  ἀγγέλοις  αὐτοῦ  ἐντελεῖται  περὶ  σοῦ  τοῦ  διαφυλάξαι  σε, 

11 καὶ  ὅτι  ἐπὶ  χειρῶν  ἀροῦσίν  σε  μή‿  ποτε  προσκόψῃς  πρὸς  λίθον  τὸν  πόδα  σου. 

12 καὶ  ἀποκριθεὶς  εἶπεν  αὐτῷ    Ἰησοῦς  ὅτι  Εἴρηται  Οὐκ  ἐκπειράσεις  Κύριον  τὸν  Θεόν  σου. 

13 Καὶ  συντελέσας  πάντα  πειρασμὸν    διάβολος  ἀπέστη  ἀπ’  αὐτοῦ  ἄχρι  καιροῦ. 

Jesus Begins His Ministry

14 Καὶ  ὑπέστρεψεν    Ἰησοῦς  ἐν  τῇ  δυνάμει  τοῦ  Πνεύματος  εἰς  τὴν  Γαλιλαίαν·  καὶ  φήμη  ἐξῆλθεν  καθ’  ὅλης  τῆς  περιχώρου  περὶ  αὐτοῦ.  15 καὶ  αὐτὸς  ἐδίδασκεν  ἐν  ταῖς  συναγωγαῖς  αὐτῶν,  δοξαζόμενος  ὑπὸ  πάντων. 

16 Καὶ  ἦλθεν  εἰς  Ναζαρά,  οὗ  ἦν  τεθραμμένος,  καὶ  εἰσῆλθεν  κατὰ  τὸ  εἰωθὸς  αὐτῷ  ἐν  τῇ  ἡμέρᾳ  τῶν  σαββάτων  εἰς  τὴν  συναγωγήν,  καὶ  ἀνέστη  ἀναγνῶναι.  17 καὶ  ἐπεδόθη  αὐτῷ  βιβλίον  τοῦ  προφήτου  Ἠσαΐου*,  καὶ  ἀναπτύξας*  τὸ  βιβλίον  εὗρεν  τὸν  τόπον  οὗ  ἦν  γεγραμμένον 

18 Πνεῦμα  Κυρίου  ἐπ’  ἐμέ,  οὗ  εἵνεκεν  ἔχρισέν  με  εὐαγγελίσασθαι  πτωχοῖς,  ἀπέσταλκέν  με  ⧼ἰάσασθαι  τοὺς  συντετριμμένους  τὴν  καρδίαν⧽,  κηρῦξαι  αἰχμαλώτοις  ἄφεσιν  καὶ  τυφλοῖς  ἀνάβλεψιν,  ἀποστεῖλαι  τεθραυσμένους  ἐν  ἀφέσει, 

19 κηρῦξαι  ἐνιαυτὸν  Κυρίου  δεκτόν.  20 καὶ  πτύξας  τὸ  βιβλίον  ἀποδοὺς  τῷ  ὑπηρέτῃ  ἐκάθισεν·  καὶ  πάντων  οἱ  ὀφθαλμοὶ  ἐν  τῇ  συναγωγῇ  ἦσαν  ἀτενίζοντες  αὐτῷ.  21 ἤρξατο  δὲ  λέγειν  πρὸς  αὐτοὺς  ὅτι  Σήμερον  πεπλήρωται    γραφὴ  αὕτη  ἐν  τοῖς  ὠσὶν  ὑμῶν.  22 καὶ  πάντες  ἐμαρτύρουν  αὐτῷ  καὶ  ἐθαύμαζον  ἐπὶ  τοῖς  λόγοις  τῆς  χάριτος  τοῖς  ἐκπορευομένοις  ἐκ  τοῦ  στόματος  αὐτοῦ,  καὶ  ἔλεγον  Οὐχὶ  υἱός  ἐστιν  Ἰωσὴφ  οὗτος;  23 καὶ  εἶπεν  πρὸς  αὐτούς  Πάντως  ἐρεῖτέ  μοι  τὴν  παραβολὴν  ταύτην  Ἰατρέ,  θεράπευσον  σεαυτόν·  ὅσα  ἠκούσαμεν  γενόμενα  εἰς  τὴν  Καφαρναοὺμ,  ποίησον  καὶ  ὧδε  ἐν  τῇ  πατρίδι  σου.  24 εἶπεν  δέ  Ἀμὴν  λέγω  ὑμῖν  ὅτι  οὐδεὶς  προφήτης  δεκτός  ἐστιν  ἐν  τῇ  πατρίδι  αὐτοῦ.  25 ἐπ’  ἀληθείας  δὲ  λέγω  ὑμῖν,  πολλαὶ  χῆραι  ἦσαν  ἐν  ταῖς  ἡμέραις  Ἠλίου*  ἐν  τῷ  Ἰσραήλ,  ὅτε  ἐκλείσθη    οὐρανὸς  ἐπὶ  ἔτη  τρία  καὶ  μῆνας  ἕξ,  ὡς  ἐγένετο  λιμὸς  μέγας  ἐπὶ  πᾶσαν  τὴν  γῆν,  26 καὶ  πρὸς  οὐδεμίαν  αὐτῶν  ἐπέμφθη  Ἠλίας*  εἰ  μὴ  εἰς  Σάρεπτα  τῆς  Σιδωνίας  πρὸς  γυναῖκα  χήραν.  27 καὶ  πολλοὶ  λεπροὶ  ἦσαν  ἐν  τῷ  Ἰσραὴλ  ἐπὶ  Ἐλισαίου*  τοῦ  προφήτου,  καὶ  οὐδεὶς  αὐτῶν  ἐκαθαρίσθη  εἰ  μὴ  Ναιμὰν    Σύρος.  28 καὶ  ἐπλήσθησαν  πάντες  θυμοῦ  ἐν  τῇ  συναγωγῇ  ἀκούοντες  ταῦτα,  29 καὶ  ἀναστάντες  ἐξέβαλον  αὐτὸν  ἔξω  τῆς  πόλεως,  καὶ  ἤγαγον  αὐτὸν  ἕως  ὀφρύος  τοῦ  ὄρους  ἐφ’  οὗ    πόλις  ᾠκοδόμητο  αὐτῶν,  ὥστε  κατακρημνίσαι  αὐτόν·  30 αὐτὸς  δὲ  διελθὼν  διὰ  μέσου  αὐτῶν  ἐπορεύετο. 

Jesus Expels an Evil Spirit

31 Καὶ  κατῆλθεν  εἰς  Καφαρναοὺμ  πόλιν  τῆς  Γαλιλαίας.  καὶ  ἦν  διδάσκων  αὐτοὺς  ἐν  τοῖς  σάββασιν·  32 καὶ  ἐξεπλήσσοντο  ἐπὶ  τῇ  διδαχῇ  αὐτοῦ,  ὅτι  ἐν  ἐξουσίᾳ  ἦν    λόγος  αὐτοῦ.  33 καὶ  ἐν  τῇ  συναγωγῇ  ἦν  ἄνθρωπος  ἔχων  πνεῦμα  δαιμονίου  ἀκαθάρτου,  καὶ  ἀνέκραξεν  φωνῇ  μεγάλῃ  34 Ἔα,  τί  ἡμῖν  καὶ  σοί,  Ἰησοῦ  Ναζαρηνέ;  ἦλθες  ἀπολέσαι  ἡμᾶς;  οἶδά  σε  τίς  εἶ,    Ἅγιος  τοῦ  Θεοῦ.  35 καὶ  ἐπετίμησεν  αὐτῷ    Ἰησοῦς  λέγων  Φιμώθητι  καὶ  ἔξελθε  ἀπ’  αὐτοῦ.  καὶ  ῥίψαν  αὐτὸν  τὸ  δαιμόνιον  εἰς  τὸ  μέσον  ἐξῆλθεν  ἀπ’  αὐτοῦ  μηδὲν  βλάψαν  αὐτόν.  36 καὶ  ἐγένετο  θάμβος  ἐπὶ  πάντας,  καὶ  συνελάλουν  πρὸς  ἀλλήλους  λέγοντες  Τίς    λόγος  οὗτος,  ὅτι  ἐν  ἐξουσίᾳ  καὶ  δυνάμει  ἐπιτάσσει  τοῖς  ἀκαθάρτοις  πνεύμασιν  καὶ  ἐξέρχονται;  37 καὶ  ἐξεπορεύετο  ἦχος  περὶ  αὐτοῦ  εἰς  πάντα  τόπον  τῆς  περιχώρου. 

Jesus Heals at Peter's House

38 Ἀναστὰς  δὲ  ἀπὸ  τῆς  συναγωγῆς  εἰσῆλθεν  εἰς  τὴν  οἰκίαν  Σίμωνος.  πενθερὰ  δὲ  τοῦ  Σίμωνος  ἦν  συνεχομένη  πυρετῷ  μεγάλῳ,  καὶ  ἠρώτησαν  αὐτὸν  περὶ  αὐτῆς.  39 καὶ  ἐπιστὰς  ἐπάνω  αὐτῆς  ἐπετίμησεν  τῷ  πυρετῷ,  καὶ  ἀφῆκεν  αὐτήν·  παραχρῆμα  δὲ  ἀναστᾶσα  διηκόνει  αὐτοῖς. 

40 Δύνοντος  δὲ  τοῦ  ἡλίου  ἅπαντες  ὅσοι  εἶχον  ἀσθενοῦντας  νόσοις  ποικίλαις  ἤγαγον  αὐτοὺς  πρὸς  αὐτόν·    δὲ  ἑνὶ  ἑκάστῳ  αὐτῶν  τὰς  χεῖρας  ἐπιτιθεὶς  ἐθεράπευεν  αὐτούς.  41 ἐξήρχετο  δὲ  καὶ  δαιμόνια  ἀπὸ  πολλῶν,  κραυγάζοντα  καὶ  λέγοντα  ὅτι  Σὺ  εἶ    Υἱὸς  τοῦ  Θεοῦ.  καὶ  ἐπιτιμῶν  οὐκ  εἴα  αὐτὰ  λαλεῖν,  ὅτι  ᾔδεισαν  τὸν  Χριστὸν  αὐτὸν  εἶναι. 

Jesus Preaches in Judea

42 Γενομένης  δὲ  ἡμέρας  ἐξελθὼν  ἐπορεύθη  εἰς  ἔρημον  τόπον·  καὶ  οἱ  ὄχλοι  ἐπεζήτουν  αὐτόν,  καὶ  ἦλθον  ἕως  αὐτοῦ,  καὶ  κατεῖχον  αὐτὸν  τοῦ  μὴ  πορεύεσθαι  ἀπ’  αὐτῶν.  43   δὲ  εἶπεν  πρὸς  αὐτοὺς  ὅτι  Καὶ  ταῖς  ἑτέραις  πόλεσιν  εὐαγγελίσασθαί  με  δεῖ  τὴν  βασιλείαν  τοῦ  Θεοῦ,  ὅτι  ἐπὶ  τοῦτο  ἀπεστάλην. 

44 καὶ  ἦν  κηρύσσων  εἰς  τὰς  συναγωγὰς  τῆς  Ἰουδαίας. 

Greek and Hebrew Study Bible Base Texts:

Hebrew Text: Westminster Leningrad Codex
Greek Text: Nestle 1904; Variants: {TR} ⧼RP⧽ (WH) 〈NE〉 [NA] ‹SBL›

Study Bible © 2011 - 2013 by Biblos.com in cooperation with Helps Ministries. For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others. Section Headings Courtesy INT Bible © 2012, Used by Permission.

Bible Hub

Luke 3
Top of Page
Top of Page