Matthew 6:2
New International Version
"So when you give to the needy, do not announce it with trumpets, as the hypocrites do in the synagogues and on the streets, to be honored by others. Truly I tell you, they have received their reward in full.

New Living Translation
When you give to someone in need, don't do as the hypocrites do--blowing trumpets in the synagogues and streets to call attention to their acts of charity! I tell you the truth, they have received all the reward they will ever get.

English Standard Version
“Thus, when you give to the needy, sound no trumpet before you, as the hypocrites do in the synagogues and in the streets, that they may be praised by others. Truly, I say to you, they have received their reward.

Berean Study Bible
So when you give to the needy, do not sound a trumpet before you, as the hypocrites do in the synagogues and on the streets, to be honored by men. Truly I tell you, they already have their full reward.

New American Standard Bible
"So when you give to the poor, do not sound a trumpet before you, as the hypocrites do in the synagogues and in the streets, so that they may be honored by men. Truly I say to you, they have their reward in full.

King James Bible
Therefore when thou doest thine alms, do not sound a trumpet before thee, as the hypocrites do in the synagogues and in the streets, that they may have glory of men. Verily I say unto you, They have their reward.

Holman Christian Standard Bible
So whenever you give to the poor, don't sound a trumpet before you, as the hypocrites do in the synagogues and on the streets, to be applauded by people. I assure you: They've got their reward!

International Standard Version
So whenever you give to the poor, don't blow a trumpet before you like the hypocrites do in the synagogues and in the streets so that they will be praised by people. I tell all of you with certainty, they have their full reward!

NET Bible
Thus whenever you do charitable giving, do not blow a trumpet before you, as the hypocrites do in synagogues and on streets so that people will praise them. I tell you the truth, they have their reward.

Aramaic Bible in Plain English
When therefore you do your charity giving, you should not blast a trumpet before you like the pretenders in the synagogues and in the streets, so that they may be glorified by the children of men; truly I say to you, they have received their reward.

GOD'S WORD® Translation
So when you give to the poor, don't announce it with trumpet fanfare. This is what hypocrites do in the synagogues and on the streets in order to be praised by people. I can guarantee this truth: That will be their only reward.

Jubilee Bible 2000
Therefore, when thou doest thine alms, do not sound a trumpet before thee, as the hypocrites do in the synagogues and in the streets that they may have glory of men. Verily I say unto you, They already have their reward.

King James 2000 Bible
Therefore when you give your alms, do not sound a trumpet before you, as the hypocrites do in the synagogues and in the streets, that they may have glory of men. Verily I say unto you, They have their reward.

American King James Version
Therefore when you do your alms, do not sound a trumpet before you, as the hypocrites do in the synagogues and in the streets, that they may have glory of men. Truly I say to you, They have their reward.

American Standard Version
When therefore thou doest alms, sound not a trumpet before thee, as the hypocrites do in the synagogues and in the streets, that they may have glory of men. Verily I say unto you, They have received their reward.

Douay-Rheims Bible
Therefore when thou dost an almsdeed, sound not a trumpet before thee, as the hypocrites do in the synagogues and in the streets, that they may be honoured by men. Amen I say to you, they have received their reward.

Darby Bible Translation
When therefore thou doest alms, sound not a trumpet before thee, as the hypocrites do in the synagogues and in the streets, so that they may have glory from men. Verily I say unto you, They have their reward.

English Revised Version
When therefore thou doest alms, sound not a trumpet before thee, as the hypocrites do in the synagogues and in the streets, that they may have glory of men. Verily I say unto you, They have received their reward.

Webster's Bible Translation
Therefore, when thou doest thy alms, do not sound a trumpet before thee, as the hypocrites do, in the synagogues, and in the streets, that they may have glory from men. Verily, I say to you, they have their reward.

Weymouth New Testament
When you give in charity, never blow a trumpet before you as the hypocrites do in the synagogues and streets in order that their praises may be sung by men. I solemnly tell you that they already have their reward.

World English Bible
Therefore when you do merciful deeds, don't sound a trumpet before yourself, as the hypocrites do in the synagogues and in the streets, that they may get glory from men. Most certainly I tell you, they have received their reward.

Young's Literal Translation
whenever, therefore, thou mayest do kindness, thou mayest not sound a trumpet before thee as the hypocrites do, in the synagogues, and in the streets, that they may have glory from men; verily I say to you -- they have their reward!

Mattheus 6:2 Afrikaans PWL
Wanneer jy daarom liefdadigheid bewys, moenie ’n ramshoring blaas om dit aan te kondig soos die toneelspelers van ’n vals karakter in die bymekaarkomplekke en op die strate doen sodat hulle mense se lof kan ontvang nie. Dit is waar wat Ek vir julle sê, hulle het hulle beloning reeds ontvang,

Mateu 6:2 Albanian
Kur do të japësh lëmoshë, pra, mos i bjer borisë para teje, ashtu siç bëjnë hipokritët në sinagoga dhe në rrugët, për të qenë të nderuar nga njerëzit; në të vërtetë ju them, se ata tashmë e kanë marrë shpërblimin e tyre.

ﻣﺘﻰ 6:2 Arabic: Smith & Van Dyke
فمتى صنعت صدقة فلا تصوت قدامك بالبوق كما يفعل المراؤون في المجامع وفي الازقة لكي يمجّدوا من الناس. الحق اقول لكم انهم قد استوفوا اجرهم.

ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՄԱՏԹԷՈՍԻ 6:2 Armenian (Western): NT
Ուրեմն երբ ողորմութիւն ընես, փող մի՛ հնչեցներ առջեւդ, ինչպէս կեղծաւորները կ՚ընեն ժողովարաններուն ու փողոցներուն մէջ, որպէսզի փառաւորուին մարդոցմէ: Ճշմա՛րտապէս կը յայտարարեմ ձեզի. “Անոնք ունեցած կ՚ըլլան իրենց վարձատրութիւնը”:

Euangelioa S. Mattheuen araura.  6:2 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Bada elemosyna eguiten duanean, ezteçála trompettá io eraci eure aitzinean, hypocritéc eguiten duten beçala synagoguetan eta carriquetan, guiçonéz estima ditecençát: eguiaz diotsuet recebitzen dutela bere saria.

Dyr Mathäus 6:2 Bavarian
Wennst beispilsmaessig Almuesn gibst, höng s also nit eyn de groosse Gloggn anhin, wie s die scheinheilignen Kunddn in de Samnungen und auf de Gassnen tuend, dyrmit s bei de Leut guet daasteend. Dös sag i enk nömlich +glei: Die habnd ienern Loon schoon kriegt.

Матей 6:2 Bulgarian
И тъй, когато правиш милостиня, не тръби пред себе си, както правят лицемерите по синагогите и по улиците, за да бъдат похвалявани от човеците; истина ви казвам: Те са получили вече своята награда.

中文標準譯本 (CSB Traditional)
所以你施捨的時候,不要在自己前面吹號,像偽善的人那樣。他們在會堂裡和大街上這樣做,是為了要得人的榮耀。我確實地告訴你們:他們已經得到了他們的報償。

中文标准译本 (CSB Simplified)
所以你施舍的时候,不要在自己前面吹号,像伪善的人那样。他们在会堂里和大街上这样做,是为了要得人的荣耀。我确实地告诉你们:他们已经得到了他们的报偿。

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
所以,你施捨的時候,不可在你面前吹號,像那假冒為善的人在會堂裡和街道上所行的,故意要得人的榮耀。我實在告訴你們:他們已經得了他們的賞賜。

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
所以,你施舍的时候,不可在你面前吹号,像那假冒为善的人在会堂里和街道上所行的,故意要得人的荣耀。我实在告诉你们:他们已经得了他们的赏赐。

馬 太 福 音 6:2 Chinese Bible: Union (Traditional)
所 以 , 你 施 捨 的 時 候 , 不 可 在 你 面 前 吹 號 , 像 那 假 冒 為 善 的 人 在 會 堂 裡 和 街 道 上 所 行 的 , 故 意 要 得 人 的 榮 耀 。 我 實 在 告 訴 你 們 , 他 們 已 經 得 了 他 們 的 賞 賜 。

馬 太 福 音 6:2 Chinese Bible: Union (Simplified)
所 以 , 你 施 舍 的 时 候 , 不 可 在 你 面 前 吹 号 , 像 那 假 冒 为 善 的 人 在 会 堂 里 和 街 道 上 所 行 的 , 故 意 要 得 人 的 荣 耀 。 我 实 在 告 诉 你 们 , 他 们 已 经 得 了 他 们 的 赏 赐 。

Evanðelje po Mateju 6:2 Croatian Bible
Kada dakle dijeliš milostinju, ne trubi pred sobom, kako to u sinagogama i na ulicama čine licemjeri da bi ih ljudi hvalili. Zaista, kažem vam, primili su svoju plaću.

Matouš 6:2 Czech BKR
Protož když dáváš almužnu, netrub před sebou, jako pokrytci činí v školách a na ulicech, aby chváleni byli od lidí. Amen pravím vám, majíť odplatu svou.

Matthæus 6:2 Danish
Derfor, naar du giver Almisse, maa du ikke lade blæse i Basun foran dig, som Hyklerne gøre i Synagogerne og paa Gaderne, for at de kunne blive ærede af Menneskene; sandelig, siger jeg eder, de have allerede faaet deres Løn.

Mattheüs 6:2 Dutch Staten Vertaling
Wanneer gij dan aalmoes doet, zo laat voor u niet trompetten, gelijk de geveinsden in de synagogen en op de straten doen, opdat zij van de mensen geeerd mogen worden. Voorwaar zeg Ik u: Zij hebben hun loon weg.

Nestle Greek New Testament 1904
Ὅταν οὖν ποιῇς ἐλεημοσύνην, μὴ σαλπίσῃς ἔμπροσθέν σου, ὥσπερ οἱ ὑποκριταὶ ποιοῦσιν ἐν ταῖς συναγωγαῖς καὶ ἐν ταῖς ῥύμαις, ὅπως δοξασθῶσιν ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων· ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἀπέχουσιν τὸν μισθὸν αὐτῶν.

Westcott and Hort 1881
Ὅταν οὖν ποιῇς ἐλεημοσύνην, μὴ σαλπίσῃς ἔμπροσθέν σου, ὥσπερ οἱ ὑποκριταὶ ποιοῦσιν ἐν ταῖς συναγωγαῖς καὶ ἐν ταῖς ῥύμαις, ὅπως δοξασθῶσιν ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων· ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἀπέχουσιν τὸν μισθὸν αὐτῶν.

Westcott and Hort / [NA27 variants]
Ὅταν οὖν ποιῇς ἐλεημοσύνην, μὴ σαλπίσῃς ἔμπροσθέν σου, ὥσπερ οἱ ὑποκριταὶ ποιοῦσιν ἐν ταῖς συναγωγαῖς καὶ ἐν ταῖς ῥύμαις, ὅπως δοξασθῶσιν ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων· ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἀπέχουσιν τὸν μισθὸν αὐτῶν.

RP Byzantine Majority Text 2005
Ὅταν οὖν ποιῇς ἐλεημοσύνην, μὴ σαλπίσῃς ἔμπροσθέν σου, ὥσπερ οἱ ὑποκριταὶ ποιοῦσιν ἐν ταῖς συναγωγαῖς καὶ ἐν ταῖς ῥύμαις, ὅπως δοξασθῶσιν ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων· ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἀπέχουσιν τὸν μισθὸν αὐτῶν.

Greek Orthodox Church 1904
Ὅταν οὖν ποιῇς ἐλεημοσύνην, μὴ σαλπίσῃς ἔμπροσθέν σου, ὥσπερ οἱ ὑποκριταὶ ποιοῦσιν ἐν ταῖς συναγωγαῖς καὶ ἐν ταῖς ῥύμαις, ὅπως δοξασθῶσιν ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων· ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἀπέχουσι τὸν μισθὸν αὐτῶν.

Tischendorf 8th Edition
ὅταν οὖν ποιῇς ἐλεημοσύνην, μὴ σαλπίσῃς ἔμπροσθέν σου, ὥσπερ οἱ ὑποκριταὶ ποιοῦσιν ἐν ταῖς συναγωγαῖς καὶ ἐν ταῖς ῥύμαις, ὅπως δοξασθῶσιν ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων· ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἀπέχουσιν τὸν μισθὸν αὐτῶν.

Scrivener's Textus Receptus 1894
Ὅταν οὖν ποιῇς ἐλεημοσύνην, μὴ σαλπίσῃς ἔμπροσθέν σου, ὥσπερ οἱ ὑποκριταὶ ποιοῦσιν ἐν ταῖς συναγωγαῖς καὶ ἐν ταῖς ῥύμαις, ὅπως δοξασθῶσιν ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων· ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἀπέχουσι τὸν μισθὸν αὐτῶν.

Stephanus Textus Receptus 1550
Ὅταν οὖν ποιῇς ἐλεημοσύνην μὴ σαλπίσῃς ἔμπροσθέν σου ὥσπερ οἱ ὑποκριταὶ ποιοῦσιν ἐν ταῖς συναγωγαῖς καὶ ἐν ταῖς ῥύμαις ὅπως δοξασθῶσιν ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων· ἀμὴν λέγω ὑμῖν ἀπέχουσιν τὸν μισθὸν αὐτῶν

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
οταν ουν ποιης ελεημοσυνην μη σαλπισης εμπροσθεν σου ωσπερ οι υποκριται ποιουσιν εν ταις συναγωγαις και εν ταις ρυμαις οπως δοξασθωσιν υπο των ανθρωπων αμην λεγω υμιν απεχουσιν τον μισθον αυτων

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
οταν ουν ποιης ελεημοσυνην μη σαλπισης εμπροσθεν σου ωσπερ οι υποκριται ποιουσιν εν ταις συναγωγαις και εν ταις ρυμαις οπως δοξασθωσιν υπο των ανθρωπων αμην λεγω υμιν απεχουσιν τον μισθον αυτων

Stephanus Textus Receptus 1550
οταν ουν ποιης ελεημοσυνην μη σαλπισης εμπροσθεν σου ωσπερ οι υποκριται ποιουσιν εν ταις συναγωγαις και εν ταις ρυμαις οπως δοξασθωσιν υπο των ανθρωπων αμην λεγω υμιν απεχουσιν τον μισθον αυτων

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
Οταν ουν ποιης ελεημοσυνην, μη σαλπισης εμπροσθεν σου, ωσπερ οι υποκριται ποιουσιν εν ταις συναγωγαις και εν ταις ρυμαις, οπως δοξασθωσιν υπο των ανθρωπων· αμην λεγω υμιν, απεχουσι τον μισθον αυτων.

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
οταν ουν ποιης ελεημοσυνην μη σαλπισης εμπροσθεν σου ωσπερ οι υποκριται ποιουσιν εν ταις συναγωγαις και εν ταις ρυμαις οπως δοξασθωσιν υπο των ανθρωπων αμην λεγω υμιν απεχουσιν τον μισθον αυτων

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
οταν ουν ποιης ελεημοσυνην μη σαλπισης εμπροσθεν σου ωσπερ οι υποκριται ποιουσιν εν ταις συναγωγαις και εν ταις ρυμαις οπως δοξασθωσιν υπο των ανθρωπων αμην λεγω υμιν απεχουσιν τον μισθον αυτων

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
Hotan oun poiēs eleēmosynēn, mē salpisēs emprosthen sou, hōsper hoi hypokritai poiousin en tais synagōgais kai en tais rhymais, hopōs doxasthōsin hypo tōn anthrōpōn; amēn legō hymin, apechousin ton misthon autōn.

Hotan oun poies eleemosynen, me salpises emprosthen sou, hosper hoi hypokritai poiousin en tais synagogais kai en tais rhymais, hopos doxasthosin hypo ton anthropon; amen lego hymin, apechousin ton misthon auton.

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
Hotan oun poiēs eleēmosynēn, mē salpisēs emprosthen sou, hōsper hoi hypokritai poiousin en tais synagōgais kai en tais rhymais, hopōs doxasthōsin hypo tōn anthrōpōn; amēn legō hymin, apechousin ton misthon autōn.

Hotan oun poies eleemosynen, me salpises emprosthen sou, hosper hoi hypokritai poiousin en tais synagogais kai en tais rhymais, hopos doxasthosin hypo ton anthropon; amen lego hymin, apechousin ton misthon auton.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 6:2 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
otan oun poiēs eleēmosunēn mē salpisēs emprosthen sou ōsper oi upokritai poiousin en tais sunagōgais kai en tais rumais opōs doxasthōsin upo tōn anthrōpōn amēn legō umin apechousin ton misthon autōn

otan oun poiEs eleEmosunEn mE salpisEs emprosthen sou Osper oi upokritai poiousin en tais sunagOgais kai en tais rumais opOs doxasthOsin upo tOn anthrOpOn amEn legO umin apechousin ton misthon autOn

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 6:2 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
otan oun poiēs eleēmosunēn mē salpisēs emprosthen sou ōsper oi upokritai poiousin en tais sunagōgais kai en tais rumais opōs doxasthōsin upo tōn anthrōpōn amēn legō umin apechousin ton misthon autōn

otan oun poiEs eleEmosunEn mE salpisEs emprosthen sou Osper oi upokritai poiousin en tais sunagOgais kai en tais rumais opOs doxasthOsin upo tOn anthrOpOn amEn legO umin apechousin ton misthon autOn

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 6:2 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
otan oun poiēs eleēmosunēn mē salpisēs emprosthen sou ōsper oi upokritai poiousin en tais sunagōgais kai en tais rumais opōs doxasthōsin upo tōn anthrōpōn amēn legō umin apechousin ton misthon autōn

otan oun poiEs eleEmosunEn mE salpisEs emprosthen sou Osper oi upokritai poiousin en tais sunagOgais kai en tais rumais opOs doxasthOsin upo tOn anthrOpOn amEn legO umin apechousin ton misthon autOn

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 6:2 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
otan oun poiēs eleēmosunēn mē salpisēs emprosthen sou ōsper oi upokritai poiousin en tais sunagōgais kai en tais rumais opōs doxasthōsin upo tōn anthrōpōn amēn legō umin apechousin ton misthon autōn

otan oun poiEs eleEmosunEn mE salpisEs emprosthen sou Osper oi upokritai poiousin en tais sunagOgais kai en tais rumais opOs doxasthOsin upo tOn anthrOpOn amEn legO umin apechousin ton misthon autOn

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 6:2 Westcott/Hort - Transliterated
otan oun poiēs eleēmosunēn mē salpisēs emprosthen sou ōsper oi upokritai poiousin en tais sunagōgais kai en tais rumais opōs doxasthōsin upo tōn anthrōpōn amēn legō umin apechousin ton misthon autōn

otan oun poiEs eleEmosunEn mE salpisEs emprosthen sou Osper oi upokritai poiousin en tais sunagOgais kai en tais rumais opOs doxasthOsin upo tOn anthrOpOn amEn legO umin apechousin ton misthon autOn

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 6:2 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
otan oun poiēs eleēmosunēn mē salpisēs emprosthen sou ōsper oi upokritai poiousin en tais sunagōgais kai en tais rumais opōs doxasthōsin upo tōn anthrōpōn amēn legō umin apechousin ton misthon autōn

otan oun poiEs eleEmosunEn mE salpisEs emprosthen sou Osper oi upokritai poiousin en tais sunagOgais kai en tais rumais opOs doxasthOsin upo tOn anthrOpOn amEn legO umin apechousin ton misthon autOn

Máté 6:2 Hungarian: Karoli
Azért mikor alamizsnát osztogatsz, ne kürtöltess magad elõtt, a hogy a képmutatók tesznek a zsinagógákban és az utczákon, hogy az emberektõl dícséretet nyerjenek. Bizony mondom néktek: elvették jutalmukat.

La evangelio laŭ Mateo 6:2 Esperanto
Tial, kiam vi donos almozon, ne sonigu trumpeton antaux vi, kiel faras la hipokrituloj en la sinagogoj kaj sur la stratoj, por havi gloron cxe homoj. Vere mi diras al vi:Ili jam ricevas sian rekompencon.

Evankeliumi Matteuksen mukaan 6:2 Finnish: Bible (1776)
Kuin siis almua annat, niin älä edelläs torvella soita, niinkuin ulkokullatut synagogissa ja kujilla tekevät, että he ihmisiltä kunnioitettaisiin. Totisesti sanon minä teille: he ovat saaneet palkkansa.

Matthieu 6:2 French: Darby
Quand donc tu fais l'aumone, ne fais pas sonner la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, pour etre glorifies par les hommes. En verite, je vous dis: ils ont leur recompense!

Matthieu 6:2 French: Louis Segond (1910)
Lors donc que tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense.

Matthieu 6:2 French: Martin (1744)
Lors donc que tu feras ton aumône, ne fais point sonner la trompette devant toi, comme les hypocrites font dans les Synagogues, et dans les rues, pour en être honorés des hommes; en vérité je vous dis, qu'ils reçoivent leur récompense.

Matthaeus 6:2 German: Modernized
Wenn du nun Almosen gibst, sollst du nicht lassen vor dir posaunen, wie die Heuchler tun in den Schulen und auf den Gassen, auf daß sie von den Leuten gepreiset werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn dahin.

Matthaeus 6:2 German: Luther (1912)
Wenn du Almosen gibst, sollst du nicht lassen vor dir posaunen, wie die Heuchler tun in den Schulen und auf den Gassen, auf daß sie von den Leuten gepriesen werden. Wahrlich ich sage euch: Sie haben ihren Lohn dahin.

Matthaeus 6:2 German: Textbibel (1899)
Wenn du also Almosen gibst, so laß nicht vor dir her trompeten, wie die Heuchler thun, in den Synagogen und auf den Gassen, damit sie von den Menschen gepriesen werden; wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn dahin.

Matteo 6:2 Italian: Riveduta Bible (1927)
Quando dunque fai limosina, non far sonar la tromba dinanzi a te, come fanno gl’ipocriti nelle sinagoghe e nelle strade, per essere onorati dagli uomini. Io vi dico in verità che cotesto è il premio che ne hanno.

Matteo 6:2 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
Quando adunque tu farai limosina, non far sonar la tromba dinanzi a te, come fanno gl’ipocriti nelle sinagoghe e nelle piazze, per essere onorati dagli uomini; io vi dico in verità, che ricevono il premio loro.

MATIUS 6:2 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Sebab itu, apabila engkau memberi sedekah, jangan engkau memasyhurkan hal itu di mana-mana, seperti yang diperbuat oleh orang munafik di dalam rumah sembahyang dan sepanjang jalan, supaya mereka itu dipuji orang. Dengan sesungguhnya Aku berkata kepadamu, tiadalah pahalanya lagi bagi mereka itu.

Matthew 6:2 Kabyle: NT
M'ara tseddqeḍ, ur țberriḥ ara am akken xeddmen at sin wudmawen di leǧwameɛ neɣ deg iberdan, iwakken ad sɛun ccan ɣer yemdanen. A wen iniɣ tideț : d ayagi kan i d lfayda-nsen.

마태복음 6:2 Korean
그러므로 구제할 때에 외식하는 자가 사람에게 영광을 얻으려고 회당과 거리에서 하는 것같이 너희 앞에 나팔을 불지 말라 진실로 너희에게 이르노니 저희는 자기 상을 이미 받았느니라

Matthaeus 6:2 Latin: Vulgata Clementina
Cum ergo facis eleemosynam, noli tuba canere ante te, sicut hypocritæ faciunt in synagogis, et in vicis, ut honorificentur ab hominibus. Amen dico vobis, receperunt mercedem suam.

Sv. Matejs 6:2 Latvian New Testament
Tātad, ja dosi nabagiem dāvanas, nebazūnē savā priekšā, kā to dara liekuļi sinagogās un ielās, lai cilvēki viņus cildinātu! Patiesi es jums saku: viņi savu algu saņēmuši.

Evangelija pagal Matà 6:2 Lithuanian
Todėl, duodamas išmaldą, netrimituok sinagogose ir gatvėse, kaip daro veidmainiai, kad būtų žmonių giriami. Iš tiesų sakau jums: jie jau atsiėmė savo atlygį.

Matthew 6:2 Maori
Na, ka atawhai koe i te rawakore, aua e whakatangihia te tetere i mua i a koe, kei pera me te hunga tinihanga i roto i nga whare karakia, i nga ara, kia whai kororia ai i nga tangata. He pono taku e mea nei ki a koutou, Kei a ratou ano te utu mo ratou.

Matteus 6:2 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
Derfor, når du gir almisse, da skal du ikke la blåse i basun for dig, som hyklerne gjør i synagogene og på gatene, for å æres av menneskene; sannelig sier jeg eder: De har allerede fått sin lønn.

Mateo 6:2 Spanish: La Biblia de las Américas
Por eso, cuando des limosna, no toques trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa.

Mateo 6:2 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
"Por eso, cuando des limosna, no toques trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. En verdad les digo que ya han recibido su recompensa.

Mateo 6:2 Spanish: Reina Valera Gómez
Cuando, pues, des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados de los hombres; de cierto os digo: Ya tienen su recompensa.

Mateo 6:2 Spanish: Reina Valera 1909
Cuando pues haces limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las plazas, para ser estimados de los hombres: de cierto os digo, que ya tienen su recompensa.

Mateo 6:2 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
Cuando, pues, des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las plazas, para tener gloria de los hombres; de cierto os digo, que ya tienen su recompensa.

Mateus 6:2 Bíblia King James Atualizada Português
Por essa razão, quando deres um donativo, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Com toda a certeza vos afirmo que eles já receberam o seu galardão.

Mateus 6:2 Portugese Bible
Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa.   

Matei 6:2 Romanian: Cornilescu
Tu, dar, cînd faci milostenie, nu suna cu trîmbiţa înaintea ta, cum fac făţarnicii, în sinagogi şi în uliţe, pentru ca să fie slăviţi de oameni. Adevărat vă spun, că şi-au luat răsplata.

От Матфея 6:2 Russian: Synodal Translation (1876)
Итак, когда творишь милостыню, не труби перед собою, как делают лицемеры в синагогах и на улицах, чтобы прославляли их люди. Истинно говорю вам: они уже получают награду свою.

От Матфея 6:2 Russian koi8r
Итак, когда творишь милостыню, не труби перед собою, как делают лицемеры в синагогах и на улицах, чтобы прославляли их люди. Истинно говорю вам: они уже получают награду свою.

Matthew 6:2 Shuar New Testament
Nu asamtai shuar atsuma nu yaiyakmeka Ashφ shuar ujakairap. Anankartin ainia nuka iruntainmasha tura pepru Jintφ wekasasha Ashφ iimiainiain shiir T·rajai tusar nuna T·rin ainiawai. Junasha "pΘnker T·rawai" tu Enentßimturarti tiniu ßsar Yus Akφatsain aya tu Enentßimturmajain akinkiaruiti, nekas tajai.

Matteus 6:2 Swedish (1917)
Därför, när du giver en allmosa, så låt icke stöta i basun för dig, såsom skrymtarna göra i synagogorna och på gatorna, för att de skola bliva prisade av människorna. Sannerligen säger jag eder: De hava fått ut sin lön.

Matayo 6:2 Swahili NT
Basi, unapomsaidia maskini, usijitangaze. Usifanye kama wanafiki wafanyavyo katika masunagogi na njiani ili watu wawasifu. Kweli nawaambieni, hao wamekwisha pata tuzo lao.

Mateo 6:2 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
Kaya nga pagka ikaw ay naglilimos, ay huwag kang tutugtog ng pakakak sa harap mo, na gaya ng ginagawa ng mga mapagpaimbabaw sa mga sinagoga at sa mga daan, upang sila'y mangagkapuri sa mga tao. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, Tinanggap na nila ang sa kanila'y ganti.

Ǝlinjil wa n Matta 6:2 Tawallamat Tamajaq NT
«As tǝtagga takutay y amaddarar, ad wǝr iqqǝl adi arat tǝsinafalala, zun awa taggin ǝlmunafiqan daɣ nan n ǝlɣibada ǝn Kǝl-Ǝlyǝhud, ǝd tarrayen, fǝl tara n ad ǝgrǝwan adkul ɣur aytedan. Ǝggǝyyeɣ ǝsilakanaɣ-awan as ǝlmunafiqan win di arozan-nasan ǝgrâwan-tan.

มัทธิว 6:2 Thai: from KJV
เหตุฉะนั้น เมื่อท่านทำทาน อย่าเป่าแตรข้างหน้าท่านเหมือนคนหน้าซื่อใจคดกระทำในธรรมศาลาและตามถนน เพื่อให้คนสรรเสริญ เราบอกความจริงแก่ท่านว่า เขาได้รับบำเหน็จของเขาแล้ว

Matta 6:2 Turkish
‹‹Bu nedenle, birisine sadaka verirken bunu borazan çaldırarak ilan etmeyin. İkiyüzlüler, insanların övgüsünü kazanmak için havralarda ve sokaklarda böyle yaparlar. Size doğrusunu söyleyeyim, onlar ödüllerini almışlardır.

Матей 6:2 Ukrainian: NT
Тим, коли подаєш милостиню, то не труби в трубу перед собою, як роблять лицеміри по школах та по улицях, щоб здобути слави в людей. Істино глаголю вам: Мають вони нагороду собі.

Matthew 6:2 Uma New Testament
Jadi', ane mewai' -ta doi hi tauna to kabu, neo' -hawo ntora ra'uli' hilau, hewa kabiasaa-ra tauna to lompe' hi mali-na-wadi. Hira' toe mpopehilo kalompe' nono-ra hi rala tomi posampayaa ba hi karajaa bona ra'une' doo. Mpu'u ku'uli' -kokoi: uma mpai' ria napa-napa to rarata ngkai Alata'ala, apa' mpolia' rarata-mi-rana pe'une' doo.

Ma-thi-ô 6:2 Vietnamese (1934)
Vậy, khi ngươi bố thí, đừng thổi kèn trước mặt mình, như bọn giả hình làm trong nhà hội và ngoài đường, để được người ta tôn kính. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, bọn đó đã được phần thưởng của mình rồi.

Matthew 6:1
Top of Page
Top of Page