Matthew 6:25
New International Version
"Therefore I tell you, do not worry about your life, what you will eat or drink; or about your body, what you will wear. Is not life more than food, and the body more than clothes?

New Living Translation
"That is why I tell you not to worry about everyday life--whether you have enough food and drink, or enough clothes to wear. Isn't life more than food, and your body more than clothing?

English Standard Version
“Therefore I tell you, do not be anxious about your life, what you will eat or what you will drink, nor about your body, what you will put on. Is not life more than food, and the body more than clothing?

Berean Study Bible
Therefore I tell you, do not worry about your life, what you will eat or drink; or about your body, what you will wear. Is not life more than food, and the body more than clothes?

New American Standard Bible
"For this reason I say to you, do not be worried about your life, as to what you will eat or what you will drink; nor for your body, as to what you will put on. Is not life more than food, and the body more than clothing?

King James Bible
Therefore I say unto you, Take no thought for your life, what ye shall eat, or what ye shall drink; nor yet for your body, what ye shall put on. Is not the life more than meat, and the body than raiment?

Holman Christian Standard Bible
"This is why I tell you: Don't worry about your life, what you will eat or what you will drink; or about your body, what you will wear. Isn't life more than food and the body more than clothing?

International Standard Version
"That's why I'm telling you to stop worrying about your life—what you will eat or what you will drink —or about your body—what you will wear. Life is more than food, isn't it, and the body more than clothing?

NET Bible
"Therefore I tell you, do not worry about your life, what you will eat or drink, or about your body, what you will wear. Isn't there more to life than food and more to the body than clothing?

Aramaic Bible in Plain English
Because of this I say to you, you shall not take pains for yourselves with what you will eat, or what you will drink, neither for your body, what you will put on; behold, is not the soul greater than food, and the body than clothing?

GOD'S WORD® Translation
"So I tell you to stop worrying about what you will eat, drink, or wear. Isn't life more than food and the body more than clothes?

Jubilee Bible 2000
Therefore I say unto you, Take no thought for your life, what ye shall eat or what ye shall drink, nor yet for your body, what ye shall put on. Is not the life more than food, and the body than raiment?

King James 2000 Bible
Therefore I say unto you, Take no thought for your life, what you shall eat, or what you shall drink; nor yet for your body, what you shall put on. Is not life more than food, and the body than clothing?

American King James Version
Therefore I say to you, Take no thought for your life, what you shall eat, or what you shall drink; nor yet for your body, what you shall put on. Is not the life more than meat, and the body than raiment?

American Standard Version
Therefore I say unto you, be not anxious for your life, what ye shall eat, or what ye shall drink; nor yet for your body, what ye shall put on. Is not the life more than the food, and the body than the raiment?

Douay-Rheims Bible
Therefore I say to you, be not solicitous for your life, what you shall eat, nor for your body, what you shall put on. Is not the life more than the meat: and the body more than the raiment?

Darby Bible Translation
For this cause I say unto you, Do not be careful about your life, what ye should eat and what ye should drink; nor for your body what ye should put on. Is not the life more than food, and the body than raiment?

English Revised Version
Therefore I say unto you, Be not anxious for your life, what ye shall eat, or what ye shall drink; nor yet for your body, what ye shall put on. Is not the life more than the food, and the body than the raiment?

Webster's Bible Translation
Therefore I say to you, Be not anxious for your life, what ye shall eat, or what ye shall drink; nor yet for your body, what ye shall put on. Is not the life more than food, and the body than raiment?

Weymouth New Testament
For this reason I charge you not to be over-anxious about your lives, inquiring what you are to eat or what you are to drink, nor yet about your bodies, inquiring what clothes you are to put on. Is not the life more precious than its food, and the body than its clothing?

World English Bible
Therefore, I tell you, don't be anxious for your life: what you will eat, or what you will drink; nor yet for your body, what you will wear. Isn't life more than food, and the body more than clothing?

Young's Literal Translation
'Because of this I say to you, be not anxious for your life, what ye may eat, and what ye may drink, nor for your body, what ye may put on. Is not the life more than the nourishment, and the body than the clothing?

Mattheus 6:25 Afrikaans PWL
Ek sê daarom vir julle: ‘Moenie bekommerd wees oor julleself, wat julle sal eet of drink nie, of oor julle liggaam, wat julle sal aantrek nie. Is die lewe nie meer as kos en die liggaam meer as klere nie?’

Mateu 6:25 Albanian
Prandaj po ju them: mos u shqetësoni për jetën tuaj, për atë që do të hani ose do të pini, as për trupin tuaj, për atë që do të vishni. A nuk është vallë jeta më me vlerë se ushqimi dhe trupi më me vlerë se veshja?

ﻣﺘﻰ 6:25 Arabic: Smith & Van Dyke
لذلك اقول لكم لا تهتموا لحياتكم بما تاكلون وبما تشربون. ولا لاجسادكم بما تلبسون. أليست الحياة افضل من الطعام والجسد افضل من اللباس.

ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՄԱՏԹԷՈՍԻ 6:25 Armenian (Western): NT
Ուստի կը յայտարարեմ ձեզի. “Մի՛ մտահոգուիք ձեր անձին մասին՝ թէ ի՛նչ պիտի ուտէք կամ ի՛նչ պիտի խմէք, ո՛չ ալ ձեր մարմիններուն մասին՝ թէ ի՛նչ պիտի հագնիք. միթէ անձը աւելի չէ՞ կերակուրէն, ու մարմինը՝ հագուստէն:

Euangelioa S. Mattheuen araura.  6:25 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Halacotz erraiten drauçuet, eztuçuen artharic çuen vicitzeaz, cer ianen duçuen eta cer edanen: ezeta çuen gorputzaz, cerçaz veztituren çareten: ezta vicia viandá baino guehiago, eta abillamendua baino gorputza?

Dyr Mathäus 6:25 Bavarian
Von Noetn sag i enk: Tuetß enk nit zwögns enkern Löbn abhin, wasß össn older trinken older anzieghn solltß. Ist n s Löbn nit wichtiger wie d Narung und dyr Leib wichtiger wie s Gwand?

Матей 6:25 Bulgarian
Затова ви казвам: Не се безпокойте за живота си, какво ще ядете или какво ще пиете, нито за тялото си, какво ще облечете. Не е ли животът повече от храната, и тялото от облеклото?

中文標準譯本 (CSB Traditional)
「所以我告訴你們:不要為你們的生命而憂慮吃什麼、喝什麼;也不要為你們的身體而憂慮穿什麼;難道生命不比食物更重要,身體不比衣服更重要嗎?

中文标准译本 (CSB Simplified)
“所以我告诉你们:不要为你们的生命而忧虑吃什么、喝什么;也不要为你们的身体而忧虑穿什么;难道生命不比食物更重要,身体不比衣服更重要吗?

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
所以我告訴你們,不要為生命憂慮吃什麼喝什麼,為身體憂慮穿什麼。生命不勝於飲食嗎?身體不勝於衣裳嗎?

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
所以我告诉你们,不要为生命忧虑吃什么喝什么,为身体忧虑穿什么。生命不胜于饮食吗?身体不胜于衣裳吗?

馬 太 福 音 6:25 Chinese Bible: Union (Traditional)
所 以 我 告 訴 你 們 , 不 要 為 生 命 憂 慮 吃 甚 麼 , 喝 甚 麼 ; 為 身 體 憂 慮 穿 甚 麼 。 生 命 不 勝 於 飲 食 麼 ? 身 體 不 勝 於 衣 裳 麼 ?

馬 太 福 音 6:25 Chinese Bible: Union (Simplified)
所 以 我 告 诉 你 们 , 不 要 为 生 命 忧 虑 吃 甚 麽 , 喝 甚 麽 ; 为 身 体 忧 虑 穿 甚 麽 。 生 命 不 胜 於 饮 食 麽 ? 身 体 不 胜 於 衣 裳 麽 ?

Evanðelje po Mateju 6:25 Croatian Bible
Zato vam kažem: Ne budite zabrinuti za život svoj: što ćete jesti, što ćete piti; ni za tijelo svoje: u što ćete se obući. Zar život nije vredniji od jela i tijelo od odijela?

Matouš 6:25 Czech BKR
Protož pravím vám: Nepečujte o život váš, co byste jedli a co pili, ani o tělo vaše, čím byste je odívali. Zdaliž není život více nežli pokrm, a tělo více nežli oděv?

Matthæus 6:25 Danish
Derfor siger jeg eder: Bekymrer eder ikke for eders Liv, hvad I skulle spise, eller hvad I skulle drikke; ikke heller for eders Legeme, hvad I skulle iføre eder. Er ikke Livet mere end Maden, og Legemet mere end Klæderne?

Mattheüs 6:25 Dutch Staten Vertaling
Daarom zeg Ik u: Zijt niet bezorgd voor uw leven, wat gij eten, en wat gij drinken zult; noch voor uw lichaam, waarmede gij u kleden zult; is het leven niet meer dan het voedsel, en het lichaam dan de kleding?

Nestle Greek New Testament 1904
Διὰ τοῦτο λέγω ὑμῖν, μὴ μεριμνᾶτε τῇ ψυχῇ ὑμῶν τί φάγητε, ἢ τί πίητε μηδὲ τῷ σώματι ὑμῶν τί ἐνδύσησθε· οὐχὶ ἡ ψυχὴ πλεῖόν ἐστιν τῆς τροφῆς καὶ τὸ σῶμα τοῦ ἐνδύματος;

Westcott and Hort 1881
Διὰ τοῦτο λέγω ὑμῖν, μὴ μεριμνᾶτε τῇ ψυχῇ ὑμῶν τί φάγητε ἢ τί πίητε, μηδὲ τῷ σώματι ὑμῶν τί ἐνδύσησθε· οὐχὶ ἡ ψυχὴ πλεῖόν ἐστι τῆς τροφῆς καὶ τὸ σῶμα τοῦ ἐνδύματος;

Westcott and Hort / [NA27 variants]
Διὰ τοῦτο λέγω ὑμῖν, μὴ μεριμνᾶτε τῇ ψυχῇ ὑμῶν τί φάγητε ἢ τί πίητε, μηδὲ τῷ σώματι ὑμῶν τί ἐνδύσησθε· οὐχὶ ἡ ψυχὴ πλεῖόν ἐστι / ἐστιν τῆς τροφῆς καὶ τὸ σῶμα τοῦ ἐνδύματος;

RP Byzantine Majority Text 2005
Διὰ τοῦτο λέγω ὑμῖν, μὴ μεριμνᾶτε τῇ ψυχῇ ὑμῶν, τί φάγητε καὶ τί πίητε· μηδὲ τῷ σώματι ὑμῶν, τί ἐνδύσησθε. Οὐχὶ ἡ ψυχὴ πλεῖόν ἐστιν τῆς τροφῆς, καὶ τὸ σῶμα τοῦ ἐνδύματος;

Greek Orthodox Church 1904
Διὰ τοῦτο λέγω ὑμῖν, μὴ μεριμνᾶτε τῇ ψυχῇ ὑμῶν τί φάγητε καὶ τί πίητε, μηδὲ τῷ σώματι ὑμῶν τί ἐνδύσησθε· οὐχὶ ἡ ψυχὴ πλεῖόν ἐστιν τῆς τροφῆς καὶ τὸ σῶμα τοῦ ἐνδύματος;

Tischendorf 8th Edition
Διὰ τοῦτο λέγω ὑμῖν, μὴ μεριμνᾶτε τῇ ψυχῇ ὑμῶν τί φάγητε, μηδὲ τῷ σώματι ὑμῶν τί ἐνδύσησθε· οὐχὶ ἡ ψυχὴ πλεῖόν ἐστιν τῆς τροφῆς καὶ τὸ σῶμα τοῦ ἐνδύματος;

Scrivener's Textus Receptus 1894
διὰ τοῦτο λέγω ὑμῖν, μὴ μεριμνᾶτε τῇ ψυχῇ ὑμῶν, τί φάγητε καὶ τί πίητε· μηδὲ τῷ σώματι ὑμῶν, τί ἐνδύσησθε. οὐχὶ ἡ ψυχὴ πλεῖόν ἐστι τῆς τροφῆς, καὶ τὸ σῶμα τοῦ ἐνδύματος;

Stephanus Textus Receptus 1550
Διὰ τοῦτο λέγω ὑμῖν, μὴ μεριμνᾶτε τῇ ψυχῇ ὑμῶν, τί φάγητε καὶ τί πίητε, μηδὲ τῷ σώματι ὑμῶν, τί ἐνδύσησθε· οὐχὶ ἡ ψυχὴ πλεῖόν ἐστιν τῆς τροφῆς καὶ τὸ σῶμα τοῦ ἐνδύματος;

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
δια τουτο λεγω υμιν μη μεριμνατε τη ψυχη υμων τι φαγητε [η τι πιητε] μηδε τω σωματι υμων τι ενδυσησθε ουχι η ψυχη πλειον εστιν της τροφης και το σωμα του ενδυματος

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
δια τουτο λεγω υμιν μη μεριμνατε τη ψυχη υμων τι φαγητε μηδε τω σωματι υμων τι ενδυσησθε ουχι η ψυχη πλειον εστιν της τροφης και το σωμα του ενδυματος

Stephanus Textus Receptus 1550
δια τουτο λεγω υμιν μη μεριμνατε τη ψυχη υμων τι φαγητε και τι πιητε μηδε τω σωματι υμων τι ενδυσησθε ουχι η ψυχη πλειον εστιν της τροφης και το σωμα του ενδυματος

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
δια τουτο λεγω υμιν, μη μεριμνατε τη ψυχη υμων, τι φαγητε και τι πιητε· μηδε τω σωματι υμων, τι ενδυσησθε. ουχι η ψυχη πλειον εστι της τροφης, και το σωμα του ενδυματος;

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
δια τουτο λεγω υμιν μη μεριμνατε τη ψυχη υμων τι φαγητε και τι πιητε μηδε τω σωματι υμων τι ενδυσησθε ουχι η ψυχη πλειον εστιν της τροφης και το σωμα του ενδυματος

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
δια τουτο λεγω υμιν μη μεριμνατε τη ψυχη υμων τι φαγητε [η τι πιητε] μηδε τω σωματι υμων τι ενδυσησθε ουχι η ψυχη πλειον εστιν της τροφης και το σωμα του ενδυματος

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
Dia touto legō hymin, mē merimnate tē psychē hymōn ti phagēte, ē ti piēte mēde tō sōmati hymōn ti endysēsthe; ouchi hē psychē pleion estin tēs trophēs kai to sōma tou endymatos?

Dia touto lego hymin, me merimnate te psyche hymon ti phagete, e ti piete mede to somati hymon ti endysesthe; ouchi he psyche pleion estin tes trophes kai to soma tou endymatos?

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
Dia touto legō hymin, mē merimnate tē psychē hymōn ti phagēte ē ti piēte, mēde tō sōmati hymōn ti endysēsthe; ouchi hē psychē pleion esti tēs trophēs kai to sōma tou endymatos?

Dia touto lego hymin, me merimnate te psyche hymon ti phagete e ti piete, mede to somati hymon ti endysesthe; ouchi he psyche pleion esti tes trophes kai to soma tou endymatos?

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 6:25 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
dia touto legō umin mē merimnate tē psuchē umōn ti phagēte mēde tō sōmati umōn ti endusēsthe ouchi ē psuchē pleion estin tēs trophēs kai to sōma tou endumatos

dia touto legO umin mE merimnate tE psuchE umOn ti phagEte mEde tO sOmati umOn ti endusEsthe ouchi E psuchE pleion estin tEs trophEs kai to sOma tou endumatos

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 6:25 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
dia touto legō umin mē merimnate tē psuchē umōn ti phagēte kai ti piēte mēde tō sōmati umōn ti endusēsthe ouchi ē psuchē pleion estin tēs trophēs kai to sōma tou endumatos

dia touto legO umin mE merimnate tE psuchE umOn ti phagEte kai ti piEte mEde tO sOmati umOn ti endusEsthe ouchi E psuchE pleion estin tEs trophEs kai to sOma tou endumatos

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 6:25 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
dia touto legō umin mē merimnate tē psuchē umōn ti phagēte kai ti piēte mēde tō sōmati umōn ti endusēsthe ouchi ē psuchē pleion estin tēs trophēs kai to sōma tou endumatos

dia touto legO umin mE merimnate tE psuchE umOn ti phagEte kai ti piEte mEde tO sOmati umOn ti endusEsthe ouchi E psuchE pleion estin tEs trophEs kai to sOma tou endumatos

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 6:25 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
dia touto legō umin mē merimnate tē psuchē umōn ti phagēte kai ti piēte mēde tō sōmati umōn ti endusēsthe ouchi ē psuchē pleion estin tēs trophēs kai to sōma tou endumatos

dia touto legO umin mE merimnate tE psuchE umOn ti phagEte kai ti piEte mEde tO sOmati umOn ti endusEsthe ouchi E psuchE pleion estin tEs trophEs kai to sOma tou endumatos

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 6:25 Westcott/Hort - Transliterated
dia touto legō umin mē merimnate tē psuchē umōn ti phagēte [ē ti piēte] mēde tō sōmati umōn ti endusēsthe ouchi ē psuchē pleion estin tēs trophēs kai to sōma tou endumatos

dia touto legO umin mE merimnate tE psuchE umOn ti phagEte [E ti piEte] mEde tO sOmati umOn ti endusEsthe ouchi E psuchE pleion estin tEs trophEs kai to sOma tou endumatos

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 6:25 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
dia touto legō umin mē merimnate tē psuchē umōn ti phagēte [ē ti piēte] mēde tō sōmati umōn ti endusēsthe ouchi ē psuchē pleion estin tēs trophēs kai to sōma tou endumatos

dia touto legO umin mE merimnate tE psuchE umOn ti phagEte [E ti piEte] mEde tO sOmati umOn ti endusEsthe ouchi E psuchE pleion estin tEs trophEs kai to sOma tou endumatos

Máté 6:25 Hungarian: Karoli
Azért azt mondom néktek: Ne aggodalmaskodjatok a ti éltetek felõl, mit egyetek és mit igyatok; sem a ti testetek felõl, mibe öltözködjetek. Avagy nem több-é az élet hogynem az eledel, és a test hogynem az öltözet?

La evangelio laŭ Mateo 6:25 Esperanto
Tial mi diras al vi:Ne zorgu pri via vivo, kion vi mangxu, aux kion vi trinku; nek pri via korpo, kion vi surmetu. CXu la vivo ne estas pli ol nutrajxo, kaj la korpo pli ol vestajxo?

Evankeliumi Matteuksen mukaan 6:25 Finnish: Bible (1776)
Sentähden sanon minä teille: älkäät murehtiko henkenne tähden, mitä te syötte ja mitä te juotte, eikä ruumiinne tähden, millä te teitänne verhootte. Eikö henki enempi ole kuin ruoka? ja ruumis parempi kuin vaate?

Matthieu 6:25 French: Darby
C'est pourquoi je vous dis: Ne soyez pas en souci pour votre vie, de ce que vous mangerez et de ce que vous boirez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vetus: la vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vetement?

Matthieu 6:25 French: Louis Segond (1910)
C'est pourquoi je vous dis: Ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement?

Matthieu 6:25 French: Martin (1744)
C'est pourquoi je vous dis : ne soyez point en souci pour votre vie, de ce que vous mangerez, et de ce que vous boirez; ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus; la vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement?

Matthaeus 6:25 German: Modernized
Darum sage ich euch: Sorget nicht für euer Leben, was ihr essen und trinken werdet, auch nicht für euren Leib, was ihr anziehen werdet. Ist nicht das Leben mehr denn die Speise und der Leib mehr denn die Kleidung?

Matthaeus 6:25 German: Luther (1912)
Darum sage ich euch: Sorget nicht für euer Leben, was ihr essen und trinken werdet, auch nicht für euren Leib, was ihr anziehen werdet. Ist nicht das Leben mehr denn Speise? und der Leib mehr denn die Kleidung?

Matthaeus 6:25 German: Textbibel (1899)
Darum sage ich euch: sorget nicht für euer Leben, was ihr esset, noch für euren Leib, was ihr anziehet. Ist nicht das Leben mehr als die Nahrung? und der Leib mehr als das Kleid?

Matteo 6:25 Italian: Riveduta Bible (1927)
Perciò vi dico: Non siate con ansietà solleciti per la vita vostra di quel che mangerete o di quel che berrete; né per il vostro corpo di che vi vestirete. Non è la vita più del nutrimento, e il corpo più del vestito?

Matteo 6:25 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
Perciò, io vi dico: Non siate con ansietà solleciti per la vita vostra, di che mangerete, o di che berrete; nè per lo vostro corpo, di che vi vestirete; non è la vita più che il nutrimento, e il corpo più che il vestire?

MATIUS 6:25 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Sebab itu Aku berkata kepadamu: Janganlah kamu kuatir akan hal nyawamu, yaitu apakah yang hendak kamu makan atau minum, atau dari hal tubuhmu, apakah yang hendak kamu pakai. Bukankah nyawa itu lebih daripada makanan, dan tubuh itu lebih daripada pakaian?

Matthew 6:25 Kabyle: NT
Daymi i wen-d-qqaṛeɣ : ur țḥebbiṛet ara i tudert-nwen, ɣef wayen ara teččem d wayen ara teswem akk-d wayen ara telsem. Acu i gesɛan azal, ț-țudert neɣ d lqut ? D lǧețța neɣ d llebsa ? Tudert tugar lqut, lǧețța tugar llebsa !

마태복음 6:25 Korean
그러므로 내가 너희에게 이르노니 목숨을 위하여 무엇을 먹을까 ? 무엇을 마실까 ? 몸을 위하여 무엇을 입을까 ? 염려하지 말라 목숨이 음식보다 중하지 아니하며 몸이 의복보다 중하지 아니하냐

Matthaeus 6:25 Latin: Vulgata Clementina
Ideo dico vobis, ne solliciti sitis animæ vestræ quid manducetis, neque corpori vestro quid induamini. Nonne anima plus est quam esca, et corpus plus quam vestimentum ?

Sv. Matejs 6:25 Latvian New Testament
Tāpēc es jums saku: nebīstieties par savu dzīvību, ko jūs ēdīsiet, nedz arī par savu miesu, ar ko ģērbsieties! Vai dzīvība nav vairāk kā barība un miesa vairāk kā apģērbs?

Evangelija pagal Matà 6:25 Lithuanian
“Todėl sakau jums: nesirūpinkite savo gyvybe, ką valgysite ar ką gersite, nei savo kūnu, kuo vilkėsite. Argi gyvybė ne daugiau už maistą ir kūnas už drabužį?

Matthew 6:25 Maori
Koia ahau ka mea nei ki a koutou, Kaua e manukanuka ki to koutou ora, ki ta koutou e kai ai, ki ta koutou e inu ai; ki o koutou tinana ranei, ki ta koutou e kakahu ai. Ehara oti te ora i te rahi atu i te kai, me te tinana i te kakahu?

Matteus 6:25 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
Derfor sier jeg eder: Vær ikke bekymret for eders liv, hvad I skal ete og hvad I skal drikke, eller for eders legeme, hvad I skal klæ eder med! Er ikke livet mere enn maten, og legemet mere enn klærne?

Mateo 6:25 Spanish: La Biblia de las Américas
Por eso os digo, no os preocupéis por vuestra vida, qué comeréis o qué beberéis; ni por vuestro cuerpo, qué vestiréis. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa?

Mateo 6:25 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
"Por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o qué beberán; ni por su cuerpo, qué vestirán. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa?

Mateo 6:25 Spanish: Reina Valera Gómez
Por tanto os digo: No os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer, o qué habéis de beber; ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento, y el cuerpo más que el vestido?

Mateo 6:25 Spanish: Reina Valera 1909
Por tanto os digo: No os congojéis por vuestra vida, qué habéis de comer, ó que habéis de beber; ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir: ¿no es la vida más que el alimento, y el cuerpo que el vestido?

Mateo 6:25 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
Por tanto os digo: No os acongojéis por vuestra vida, qué habéis de comer, o qué habéis de beber; ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir: ¿no es la vida más que el alimento, y el cuerpo que el vestido?

Mateus 6:25 Bíblia King James Atualizada Português
Portanto, vos afirmo: não andeis preocupados com a vossa própria vida, quanto ao que haveis de comer ou beber; nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as roupas?

Mateus 6:25 Portugese Bible
Por isso vos digo: Não estejais ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber; nem, quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que o vestuário?   

Matei 6:25 Romanian: Cornilescu
Deaceea vă spun: Nu vă îngrijoraţi de viaţa voastră, gîndindu-vă ce veţi mînca, sau ce veţi bea; nici de trupul vostru, gîndindu-vă cu ce vă veţi îmbrăca. Oare nu este viaţa mai mult decît hrana, şi trupul mai mult decît îmbrăcămintea?

От Матфея 6:25 Russian: Synodal Translation (1876)
Посему говорю вам: не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, ни для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи, и тело одежды?

От Матфея 6:25 Russian koi8r
Посему говорю вам: не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, ни для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи, и тело одежды?

Matthew 6:25 Shuar New Testament
`Tuma asamtai Tßjarme: Wariniak yuataj wariniak umartaj tura wariniak entsartaj tusarum nuke Enentßimsairap. Yus iwiaaku ßtinian amasu asa yurumkancha amaschamniakait. Tura ju ayashniasha najana asa entsataincha amaschamniakait.

Matteus 6:25 Swedish (1917)
Därför säger jag eder: Gören eder icke bekymmer för edert liv, vad I skolen äta eller dricka, ej heller för eder kropp, vad I skolen kläda eder med. Är icke livet mer än maten, och kroppen mer än kläderna?

Matayo 6:25 Swahili NT
Ndiyo maana nawaambieni, msiwe na wasiwasi juu ya chakula na kinywaji mnavyohitaji ili kuishi, wala juu ya mavazi mnayohitaji kwa ajili ya miili yenu. Je, maisha ni chakula tu au zaidi? Na mwili, je, si zaidi ya mavazi?

Mateo 6:25 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
Kaya nga sinasabi ko sa inyo, Huwag kayong mangabalisa sa inyong pamumuhay, kung ano baga ang inyong kakanin, o kung ano ang inyong iinumin; kahit ang sa inyong katawan, kung ano ang inyong daramtin. Hindi baga mahigit ang buhay kay sa pagkain, at ang katawan kay sa pananamit?

Ǝlinjil wa n Matta 6:25 Tawallamat Tamajaq NT
«Daɣ adi ǝnneɣ-awan a kawan wǝr tǝššǝwǝš tǝmǝddurt, gǝr awa za tatšim, wala awa za tašwim, wala awa za talsim. Iman-nawan wǝrgeɣ ogaran imensewan, taɣǝssa-nawan deɣ togar isǝlsa?

มัทธิว 6:25 Thai: from KJV
เหตุฉะนั้น เราบอกท่านทั้งหลายว่า อย่ากระวนกระวายถึงชีวิตของตนว่า จะเอาอะไรกิน หรือจะเอาอะไรดื่ม และอย่ากระวนกระวายถึงร่างกายของตนว่า จะเอาอะไรนุ่งห่ม ชีวิตสำคัญยิ่งกว่าอาหารมิใช่หรือ และร่างกายสำคัญยิ่งกว่าเครื่องนุ่งห่มมิใช่หรือ

Matta 6:25 Turkish
‹‹Bu nedenle size şunu söylüyorum: ‹Ne yiyip ne içeceğiz?› diye canınız için, ‹Ne giyeceğiz?› diye bedeniniz için kaygılanmayın. Can yiyecekten, beden de giyecekten daha önemli değil mi?

Матей 6:25 Ukrainian: NT
Тим глаголю вам: Не журіть ся життєм вашим, що вам їсти або пити; анї тїлом вашим, чим зодягти ся. Чи душа ж не більше їжі, а тїло одежі?

Matthew 6:25 Uma New Testament
"Toe pai' ku'uli' -kokoi: neo' -koi me'eka' ba mpo'uli': `Napa-le' to takoni' -e pai' to ta'inu-e?' Neo' -koi me'eka' ba mpo'uli': `Napa-le' to tapohea-e?' Apa' tuwu' -ni meliu ngkai pongkoni' pai' pohea.

Ma-thi-ô 6:25 Vietnamese (1934)
Vậy nên ta phán cùng các ngươi rằng: đừng vì sự sống mình mà lo đồ ăn uống; cũng đừng vì thân thể mình mà lo đồ mặc. Sự sống há chẳng quí trọng hơn đồ ăn sao, thân thể há chẳng quí trọng hơn quần áo sao?

Matthew 6:24
Top of Page
Top of Page