Matthew 6:32
New International Version
For the pagans run after all these things, and your heavenly Father knows that you need them.

New Living Translation
These things dominate the thoughts of unbelievers, but your heavenly Father already knows all your needs.

English Standard Version
For the Gentiles seek after all these things, and your heavenly Father knows that you need them all.

Berean Study Bible
For the Gentiles strive after all these things, and your heavenly Father knows that you need them.

New American Standard Bible
"For the Gentiles eagerly seek all these things; for your heavenly Father knows that you need all these things.

King James Bible
(For after all these things do the Gentiles seek:) for your heavenly Father knoweth that ye have need of all these things.

Holman Christian Standard Bible
For the idolaters eagerly seek all these things, and your heavenly Father knows that you need them.

International Standard Version
because it is the unbelievers who are eager for all those things. Surely your heavenly Father knows that you need all of them!

NET Bible
For the unconverted pursue these things, and your heavenly Father knows that you need them.

Aramaic Bible in Plain English
For the Gentiles are seeking all these things, but your Father who is in Heaven knows that all these things are necessary for you.

GOD'S WORD® Translation
Everyone is concerned about these things, and your heavenly Father certainly knows you need all of them.

Jubilee Bible 2000
For the Gentiles seek after all these things.) For your heavenly Father knows that ye have need of all these things.

King James 2000 Bible
(For after all these things do the Gentiles seek:) for your heavenly Father knows that you have need of all these things.

American King James Version
(For after all these things do the Gentiles seek:) for your heavenly Father knows that you have need of all these things.

American Standard Version
For after all these things do the Gentiles seek; for your heavenly Father knoweth that ye have need of all these things.

Douay-Rheims Bible
For after all these things do the heathens seek. For your Father knoweth that you have need of all these things.

Darby Bible Translation
for all these things the nations seek after; for your heavenly Father knows that ye have need of all these things.

English Revised Version
For after all these things do the Gentiles seek; for your heavenly Father knoweth that ye have need of all these things.

Webster's Bible Translation
(For after all these things do the Gentiles seek) for your heavenly Father knoweth that ye have need of all these things.

Weymouth New Testament
For all these are questions that Gentiles are always asking; but your Heavenly Father knows that you need these things--all of them.

World English Bible
For the Gentiles seek after all these things; for your heavenly Father knows that you need all these things.

Young's Literal Translation
for all these do the nations seek for, for your heavenly Father doth know that ye have need of all these;

Mattheus 6:32 Afrikaans PWL
want dit is die ander nasies wat konsentreer op al hierdie dinge. Julle hemelse Vader weet dat julle ook al hierdie dinge nodig het,

Mateu 6:32 Albanian
Sepse janë paganët ata që kërkojnë të gjitha këto gjëra; Ati juaj qiellor, pra, e di mirë se ju keni nevojë për të gjitha këto gjëra.

ﻣﺘﻰ 6:32 Arabic: Smith & Van Dyke
فان هذه كلها تطلبها الامم. لان اباكم السماوي يعلم انكم تحتاجون الى هذه كلها.

ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՄԱՏԹԷՈՍԻ 6:32 Armenian (Western): NT
(քանի որ հեթանոսնե՛րը կը փնտռեն այդ բոլոր բաները). որովհետեւ ձեր երկնաւոր Հայրը գիտէ թէ այդ բոլոր բաները պէտք են ձեզի:

Euangelioa S. Mattheuen araura.  6:32 Basque (Navarro-Labourdin): NT
(Ecen gauça hauc guciac Paganoéc bilhatzen dituzté) ecen badaqui çuen Aita cerucoac, ecen gauça hauen gución beharra baduçuela.

Dyr Mathäus 6:32 Bavarian
D Haidn habnd ja nix Anders eyn n Kopf. Enker himmlischer Vater waiß s schoon, däßß dös allss brauchtß.

Матей 6:32 Bulgarian
(Защото всичко това търсят езичниците), понеже небесният ви Отец знае, че се нуждаете от всичко това.

中文標準譯本 (CSB Traditional)
因為這一切都是外邦人所尋求的,而你們的天父已經知道你們需要這一切了。

中文标准译本 (CSB Simplified)
因为这一切都是外邦人所寻求的,而你们的天父已经知道你们需要这一切了。

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
這都是外邦人所求的。你們需用的這一切東西,你們的天父是知道的。

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
这都是外邦人所求的。你们需用的这一切东西,你们的天父是知道的。

馬 太 福 音 6:32 Chinese Bible: Union (Traditional)
這 都 是 外 邦 人 所 求 的 , 你 們 需 用 的 這 一 切 東 西 , 你 們 的 天 父 是 知 道 的 。

馬 太 福 音 6:32 Chinese Bible: Union (Simplified)
这 都 是 外 邦 人 所 求 的 , 你 们 需 用 的 这 一 切 东 西 , 你 们 的 天 父 是 知 道 的 。

Evanðelje po Mateju 6:32 Croatian Bible
Ta sve to pogani ištu. Zna Otac vaš nebeski da vam je sve to potrebno.

Matouš 6:32 Czech BKR
Nebo toho všeho pohané hledají. Víť zajisté Otec váš nebeský, že toho všeho potřebujete.

Matthæus 6:32 Danish
— efter alt dette søge jo Hedningerne —. Thi eders himmelske Fader ved, at I have alle disse Ting nødig.

Mattheüs 6:32 Dutch Staten Vertaling
Want al deze dingen zoeken de heidenen; want uw hemelse Vader weet, dat gij al deze dingen behoeft.

Nestle Greek New Testament 1904
πάντα γὰρ ταῦτα τὰ ἔθνη ἐπιζητοῦσιν· οἶδεν γὰρ ὁ Πατὴρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος ὅτι χρῄζετε τούτων ἁπάντων.

Westcott and Hort 1881
πάντα γὰρ ταῦτα τὰ ἔθνη ἐπιζητοῦσιν· οἶδεν γὰρ ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος ὅτι χρῄζετε τούτων ἁπάντων.

Westcott and Hort / [NA27 variants]
πάντα γὰρ ταῦτα τὰ ἔθνη ἐπιζητοῦσιν· οἶδεν γὰρ ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος ὅτι χρῄζετε τούτων ἁπάντων.

RP Byzantine Majority Text 2005
Πάντα γὰρ ταῦτα τὰ ἔθνη ἐπιζητεῖ· ο ἴδεν γὰρ ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος ὅτι χρῄζετε τούτων ἁπάντων.

Greek Orthodox Church 1904
πάντα γὰρ ταῦτα τὰ ἔθνη ἐπιζητεῖ· οἶδεν γὰρ ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος ὅτι χρῄζετε τούτων ἁπάντων.

Tischendorf 8th Edition
πάντα γὰρ ταῦτα τὰ ἔθνη ἐπιζητοῦσιν· οἶδεν γὰρ ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος ὅτι χρῄζετε τούτων ἁπάντων.

Scrivener's Textus Receptus 1894
πάντα γὰρ ταῦτα τὰ ἔθνη ἐπιζητεῖ· οἶδε γὰρ ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος ὅτι χρῄζετε τούτων ἁπάντων.

Stephanus Textus Receptus 1550
πάντα γὰρ ταῦτα τὰ ἔθνη ἐπιζητεῖ· οἶδεν γὰρ ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος ὅτι χρῄζετε τούτων ἁπάντων

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
παντα γαρ ταυτα τα εθνη επιζητουσιν οιδεν γαρ ο πατηρ υμων ο ουρανιος οτι χρηζετε τουτων απαντων

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
παντα γαρ ταυτα τα εθνη επιζητουσιν οιδεν γαρ ο πατηρ υμων ο ουρανιος οτι χρηζετε τουτων απαντων

Stephanus Textus Receptus 1550
παντα γαρ ταυτα τα εθνη επιζητει οιδεν γαρ ο πατηρ υμων ο ουρανιος οτι χρηζετε τουτων απαντων

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
παντα γαρ ταυτα τα εθνη επιζητει· οιδε γαρ ο πατηρ υμων ο ουρανιος οτι χρηζετε τουτων απαντων.

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
παντα γαρ ταυτα τα εθνη επιζητει οιδεν γαρ ο πατηρ υμων ο ουρανιος οτι χρηζετε τουτων απαντων

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
παντα γαρ ταυτα τα εθνη επιζητουσιν οιδεν γαρ ο πατηρ υμων ο ουρανιος οτι χρηζετε τουτων απαντων

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
panta gar tauta ta ethnē epizētousin; oiden gar ho Patēr hymōn ho ouranios hoti chrēzete toutōn hapantōn.

panta gar tauta ta ethne epizetousin; oiden gar ho Pater hymon ho ouranios hoti chrezete touton hapanton.

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
panta gar tauta ta ethnē epizētousin; oiden gar ho patēr hymōn ho ouranios hoti chrēzete toutōn hapantōn.

panta gar tauta ta ethne epizetousin; oiden gar ho pater hymon ho ouranios hoti chrezete touton hapanton.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 6:32 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
panta gar tauta ta ethnē epizētousin oiden gar o patēr umōn o ouranios oti chrēzete toutōn apantōn

panta gar tauta ta ethnE epizEtousin oiden gar o patEr umOn o ouranios oti chrEzete toutOn apantOn

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 6:32 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
panta gar tauta ta ethnē epizētei oiden gar o patēr umōn o ouranios oti chrēzete toutōn apantōn

panta gar tauta ta ethnE epizEtei oiden gar o patEr umOn o ouranios oti chrEzete toutOn apantOn

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 6:32 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
panta gar tauta ta ethnē epizētei oiden gar o patēr umōn o ouranios oti chrēzete toutōn apantōn

panta gar tauta ta ethnE epizEtei oiden gar o patEr umOn o ouranios oti chrEzete toutOn apantOn

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 6:32 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
panta gar tauta ta ethnē epizētei oiden gar o patēr umōn o ouranios oti chrēzete toutōn apantōn

panta gar tauta ta ethnE epizEtei oiden gar o patEr umOn o ouranios oti chrEzete toutOn apantOn

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 6:32 Westcott/Hort - Transliterated
panta gar tauta ta ethnē epizētousin oiden gar o patēr umōn o ouranios oti chrēzete toutōn apantōn

panta gar tauta ta ethnE epizEtousin oiden gar o patEr umOn o ouranios oti chrEzete toutOn apantOn

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 6:32 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
panta gar tauta ta ethnē epizētousin oiden gar o patēr umōn o ouranios oti chrēzete toutōn apantōn

panta gar tauta ta ethnE epizEtousin oiden gar o patEr umOn o ouranios oti chrEzete toutOn apantOn

Máté 6:32 Hungarian: Karoli
Mert mind ezeket a pogányok kérdezik. Mert jól tudja a ti mennyei Atyátok, hogy mind ezekre szükségetek van.

La evangelio laŭ Mateo 6:32 Esperanto
CXar pri cxio tio sercxas la nacianoj; cxar via Patro cxiela scias, ke vi bezonas cxion tion.

Evankeliumi Matteuksen mukaan 6:32 Finnish: Bible (1776)
Sillä kaikkia näitä pakanat etsivät; sillä teidän taivaallinen Isänne kyllä tietää teidän kaikkia näitä tarvitsevan.

Matthieu 6:32 French: Darby
car les nations recherchent toutes ces choses; car votre Pere celeste sait que vous avez besoin de toutes ces choses;

Matthieu 6:32 French: Louis Segond (1910)
Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin.

Matthieu 6:32 French: Martin (1744)
Vu que les Païens recherchent toutes ces choses ; car votre Père céleste connaît que vous avez besoin de toutes ces choses.

Matthaeus 6:32 German: Modernized
Nach solchem allem trachten die Heiden. Denn euer himmlischer Vater weiß, daß ihr des alles bedürfet.

Matthaeus 6:32 German: Luther (1912)
Nach solchem allem trachten die Heiden. Denn euer himmlischer Vater weiß, daß ihr des alles bedürfet.

Matthaeus 6:32 German: Textbibel (1899)
Um alles das kümmern sich die Heiden. Euer himmlischer Vater weiß ja, daß ihr dies alles bedürfet.

Matteo 6:32 Italian: Riveduta Bible (1927)
Poiché sono i pagani che ricercano tutte queste cose; e il Padre vostro celeste sa che avete bisogno di tutte queste cose.

Matteo 6:32 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
Poichè i pagani son quelli che procacciano tutte queste cose; perciocchè il Padre vostro celeste sa che voi avete bisogno di tutte queste cose.

MATIUS 6:32 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Karena semuanya ini dituntut oleh orang kafir, padahal Bapamu yang di surga terlebih mengetahui segala perkara itu perlu bagi kamu.

Matthew 6:32 Kabyle: NT
Axaṭer ayagi d imejhal i gețḥebbiṛen fell-as. Ma d Baba-twen yellan deg igenwan, yeẓra ayen akk teḥwaǧem !

마태복음 6:32 Korean
이는 다 이방인들이 구하는 것이라 너희 천부께서 이 모든 것이 너희에게 있어야 할 줄을 아시느니라

Matthaeus 6:32 Latin: Vulgata Clementina
hæc enim omnia gentes inquirunt. Scit enim Pater vester, quia his omnibus indigetis.

Sv. Matejs 6:32 Latvian New Testament
Jo to visu meklē pagāni. Jo jūsu Tēvs zina, ka tā visa jums vajag.

Evangelija pagal Matà 6:32 Lithuanian
Visų tų dalykų ieško pagonys. Jūsų dangiškasis Tėvas juk žino, kad viso to jums reikia.

Matthew 6:32 Maori
Ko enei mea katoa nei hoki ta nga tauiwi e rapu ai; e matau ana hoki to koutou Matua i te rangi e matea ana e koutou enei mea katoa.

Matteus 6:32 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
For alt slikt søker hedningene efter, og eders himmelske Fader vet at I trenger til alt dette.

Mateo 6:32 Spanish: La Biblia de las Américas
Porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas; que vuestro Padre celestial sabe que necesitáis de todas estas cosas.

Mateo 6:32 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
"Porque los Gentiles (los paganos) buscan ansiosamente todas estas cosas; que el Padre celestial sabe que ustedes necesitan todas estas cosas.

Mateo 6:32 Spanish: Reina Valera Gómez
Porque los gentiles buscan todas estas cosas; mas vuestro Padre celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas.

Mateo 6:32 Spanish: Reina Valera 1909
Porque los Gentiles buscan todas estas cosas: que vuestro Padre celestial sabe que de todas estas cosas habéis menester.

Mateo 6:32 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
Porque los gentiles buscan todas estas cosas; que vuestro Padre celestial sabe que de todas estas cosas tenéis necesidad.

Mateus 6:32 Bíblia King James Atualizada Português
Pois são os pagãos que tratam de obter tudo isso; mas vosso Pai celestial sabe que necessitais de todas essas coisas.

Mateus 6:32 Portugese Bible
(Pois a todas estas coisas os gentios procuram.) Porque vosso Pai celestial sabe que precisais de tudo isso.   

Matei 6:32 Romanian: Cornilescu
Fiindcă toate aceste lucruri Neamurile le caută. Tatăl vostru cel ceresc ştie că aveţi trebuinţă de ele.

От Матфея 6:32 Russian: Synodal Translation (1876)
потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом.

От Матфея 6:32 Russian koi8r
потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом.

Matthew 6:32 Shuar New Testament
Ju nunkanam ana nu pachikiairap. Chφkich shuar, Y·san nΘkainiatsna nu, warin yuattaj~i warin umartataj~i warin entsartataj~i nuna ti pachiiniawai. Tura atumsha tu Enentßimsarum weerap. Ame Apa nayaimpiniam pujana nu ame atsumamurmin nΘkawai.

Matteus 6:32 Swedish (1917)
Efter allt detta söka ju hedningarna, och eder himmelske Fader vet att I behöven allt detta.

Matayo 6:32 Swahili NT
Maana hayo yote yanahangaikiwa na watu wasiomjua Mungu. Baba yenu wa mbinguni anajua kwamba mnahitaji vitu hivyo vyote.

Mateo 6:32 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
Sapagka't ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang pinaghahanap ng mga Gentil; yamang talastas ng inyong Ama sa kalangitan na kinakailangan ninyo ang lahat ng mga bagay na ito.

Ǝlinjil wa n Matta 6:32 Tawallamat Tamajaq NT
Aratan win kul aytedan win wǝr nǝssen Mǝššina a ozalnen daɣ agamay-nasan, amaran kawanay Abba-nawan wa ihan ijǝnnawan, issân as tǝddiraram sǝr-san.

มัทธิว 6:32 Thai: from KJV
(เพราะว่าพวกต่างชาติแสวงหาสิ่งของทั้งปวงนี้) แต่ว่าพระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในสวรรค์ทรงทราบแล้วว่า ท่านต้องการสิ่งทั้งปวงเหล่านี้

Matta 6:32 Turkish
Uluslar hep bu şeylerin peşinden giderler. Oysa göksel Babanız bütün bunlara gereksinmeniz olduğunu bilir.

Матей 6:32 Ukrainian: NT
Про все таке побивають ся погане; бо Отець ваш небесний знає, що вам усього того треба.

Matthew 6:32 Uma New Testament
Hawe'ea tetu lau to ntora rapenonoi tauna to uma mpo'incai Alata'ala. Koi', neo' -pi nipoka'eka' tetu lau, apa' Tuama-ni to hi rala suruga mpo'inca kaniparaluu-na hawe'ea tetu lau.

Ma-thi-ô 6:32 Vietnamese (1934)
Vì mọi điều đó, các dân ngoại vẫn thường tìm, và Cha các ngươi ở trên trời vốn biết các ngươi cần dùng những điều đó rồi.

Matthew 6:31
Top of Page
Top of Page