Matthew 8:29
New International Version
"What do you want with us, Son of God?" they shouted. "Have you come here to torture us before the appointed time?"

New Living Translation
They began screaming at him, "Why are you interfering with us, Son of God? Have you come here to torture us before God's appointed time?"

English Standard Version
And behold, they cried out, “What have you to do with us, O Son of God? Have you come here to torment us before the time?”

Berean Study Bible
“What do You want with us, Son of God?” they shouted. “Have You come here to torture us before the appointed time?”

New American Standard Bible
And they cried out, saying, "What business do we have with each other, Son of God? Have You come here to torment us before the time?"

King James Bible
And, behold, they cried out, saying, What have we to do with thee, Jesus, thou Son of God? art thou come hither to torment us before the time?

Holman Christian Standard Bible
Suddenly they shouted, "What do You have to do with us, Son of God? Have You come here to torment us before the time?"

International Standard Version
Suddenly, they screamed, "What do you want with us, Son of God? Did you come here to torture us before the proper time?"

NET Bible
They cried out, "Son of God, leave us alone! Have you come here to torment us before the time?"

Aramaic Bible in Plain English
And they cried out and they were saying, “What do we have to do with you, Yeshua, Son of God? Have you come here before the time to punish us?”

GOD'S WORD® Translation
They shouted, "Why are you bothering us now, Son of God? Did you come here to torture us before it is time?"

Jubilee Bible 2000
And, behold, they cried out, saying, What have we to do with thee, Jesus, thou Son of God? Art thou come here to torment us before the time?

King James 2000 Bible
And, behold, they cried out, saying, What have we to do with you, Jesus, you Son of God? have you come here to torment us before the time?

American King James Version
And, behold, they cried out, saying, What have we to do with you, Jesus, you Son of God? are you come here to torment us before the time?

American Standard Version
And behold, they cried out, saying, What have we to do with thee, thou Son of God? art thou come hither to torment us before the time?

Douay-Rheims Bible
And behold they cried out, saying: What have we to do with thee, Jesus Son of God? art thou come hither to torment us before the time?

Darby Bible Translation
And behold, they cried out, saying, What have we to do with thee, Son of God? hast thou come here before the time to torment us?

English Revised Version
And behold, they cried out, saying, What have we to do with thee, thou Son of God? art thou come hither to torment us before the time?

Webster's Bible Translation
And behold, they cried out, saying, What have we to do with thee, Jesus, thou Son of God? art thou come hither to torment us before the time?

Weymouth New Testament
They cried aloud, "What hast Thou to do with us, Thou Son of God? Hast Thou come here to torment us before the time?"

World English Bible
Behold, they cried out, saying, "What do we have to do with you, Jesus, Son of God? Have you come here to torment us before the time?"

Young's Literal Translation
and lo, they cried out, saying, 'What -- to us and to thee, Jesus, Son of God? didst thou come hither, before the time, to afflict us?'

Mattheus 8:29 Afrikaans PWL
en hulle het uitgeroep en gesê: “Wat het ons met U te doen, Yeshua, Seun van God? Het U voor die bepaalde tyd hierheen gekom om ons te pynig?”

Mateu 8:29 Albanian
Dhe ja, ata filluan të bërtasin duke thënë: ''Ç'është mes nesh dhe ty, Jezus, Biri i Perëndisë? Mos ke ardhur këtu të na mundosh para kohe?''.

ﻣﺘﻰ 8:29 Arabic: Smith & Van Dyke
واذا هما قد صرخا قائلين ما لنا ولك يا يسوع ابن الله. أجئت الى هنا قبل الوقت لتعذبنا.

ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՄԱՏԹԷՈՍԻ 8:29 Armenian (Western): NT
Եւ ահա՛ աղաղակեցին. «Դուն ի՞նչ գործ ունիս մեզի հետ, Յիսո՛ւս, Աստուծո՛յ Որդի. ատենէն առաջ մեզ տանջելո՞ւ համար եկար հոս»:

Euangelioa S. Mattheuen araura.  8:29 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Eta huná, heyagora eguin ceçaten, cioitela, Cer da gure eta hire artean, Iesus Iaincoaren Semea? ethorri aiz huna ordu baino lehen gure tormentatzera?

Dyr Mathäus 8:29 Bavarian
Sofort fiengend s ys Plerrn an: "Ja, was mechst n +du bei üns, Sun Gottes? Bist öbby umherkemmen, däßst üns +ietz schoon peinigst?"

Матей 8:29 Bulgarian
И, ето, извикаха, казвайки: Какво имаш с нас, Ти Божий Сине? Нима си дошъл тука преди време да ни мъчиш?

中文標準譯本 (CSB Traditional)
忽然,他們喊叫說:「神的兒子啊,我們與你有什麼關係?時候來到之前,你就來這裡折磨我們嗎?」

中文标准译本 (CSB Simplified)
忽然,他们喊叫说:“神的儿子啊,我们与你有什么关系?时候来到之前,你就来这里折磨我们吗?”

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
他們喊著說:「神的兒子,我們與你有什麼相干?時候還沒有到,你就上這裡來叫我們受苦嗎?」

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
他们喊着说:“神的儿子,我们与你有什么相干?时候还没有到,你就上这里来叫我们受苦吗?”

馬 太 福 音 8:29 Chinese Bible: Union (Traditional)
他 們 喊 著 說 : 神 的 兒 子 , 我 們 與 你 有 甚 麼 相 干 ? 時 候 還 沒 有 到 , 你 就 上 這 裡 來 叫 我 們 受 苦 麼 ?

馬 太 福 音 8:29 Chinese Bible: Union (Simplified)
他 们 喊 着 说 : 神 的 儿 子 , 我 们 与 你 有 甚 麽 相 干 ? 时 候 还 没 有 到 , 你 就 上 这 里 来 叫 我 们 受 苦 麽 ?

Evanðelje po Mateju 8:29 Croatian Bible
I gle, povikaše: Što ti imaš s nama, Sine Božji? Došao si ovamo prije vremena mučiti nas?

Matouš 8:29 Czech BKR
A aj, zkřikli, řkouce: Co je nám po tobě, Ježíši, Synu Boží? Přišel jsi sem před časem trápiti nás.

Matthæus 8:29 Danish
Og se, de raabte og sagde: »Hvad have vi med dig at gøre, du Guds Søn? Er du kommen hid før Tiden for at pine os?«

Mattheüs 8:29 Dutch Staten Vertaling
En ziet, zij riepen, zeggende: Jezus, Gij Zone Gods! wat hebben wij met U te doen? Zijt Gij hier gekomen om ons te pijnigen voor den tijd?

Nestle Greek New Testament 1904
καὶ ἰδοὺ ἔκραξαν λέγοντες Τί ἡμῖν καὶ σοί, Υἱὲ τοῦ Θεοῦ; ἦλθες ὧδε πρὸ καιροῦ βασανίσαι ἡμᾶς;

Westcott and Hort 1881
καὶ ἰδοὺ ἔκραξαν λέγοντες Τί ἡμῖν καὶ σοί, υἱὲ τοῦ θεοῦ; ἦλθες ὧδε πρὸ καιροῦ βασανίσαι ἡμᾶς;

Westcott and Hort / [NA27 variants]
καὶ ἰδοὺ ἔκραξαν λέγοντες Τί ἡμῖν καὶ σοί, υἱὲ τοῦ θεοῦ; ἦλθες ὧδε πρὸ καιροῦ βασανίσαι ἡμᾶς;

RP Byzantine Majority Text 2005
καὶ ἰδού, ἔκραξαν λέγοντες, Tί ἡμῖν καὶ σοί, Ἰησοῦ υἱὲ τοῦ θεοῦ; Ἦλθες ὧδε πρὸ καιροῦ βασανίσαι ἡμᾶς;

Greek Orthodox Church 1904
καὶ ἰδοὺ ἔκραξαν λέγοντες· Τί ἡμῖν καὶ σοί, Ἰησοῦ υἱὲ τοῦ Θεοῦ; ἦλθες ὧδε πρὸ καιροῦ βασανίσαι ἡμᾶς;

Tischendorf 8th Edition
καὶ ἰδοὺ ἔκραξαν λέγοντες, τί ἡμῖν καὶ σοί, υἱὲ τοῦ θεοῦ; ἦλθες ὧδε πρὸ καιροῦ βασανίσαι ἡμᾶς;

Scrivener's Textus Receptus 1894
καὶ ἰδοὺ, ἔκραξαν λέγοντες, Τί ἡμῖν καὶ σοί, Ἰησοῦ υἱὲ τοῦ Θεοῦ; ἦλθες ὧδε πρὸ καιροῦ βασανίσαι ἡμᾶς;

Stephanus Textus Receptus 1550
καὶ ἰδού, ἔκραξαν λέγοντες Τί ἡμῖν καὶ σοί, Ἰησοῦ υἱὲ τοῦ θεοῦ; ἠλθες ὧδε πρὸ καιροῦ βασανίσαι ἡμᾶς;

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
και ιδου εκραξαν λεγοντες τι ημιν και σοι υιε του θεου ηλθες ωδε προ καιρου βασανισαι ημας

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
και ιδου εκραξαν λεγοντες τι ημιν και σοι υιε του θεου ηλθες ωδε προ καιρου βασανισαι ημας

Stephanus Textus Receptus 1550
και ιδου εκραξαν λεγοντες τι ημιν και σοι ιησου υιε του θεου ηλθες ωδε προ καιρου βασανισαι ημας

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
και ιδου, εκραξαν λεγοντες, Τι ημιν και σοι, Ιησου υιε του Θεου; ηλθες ωδε προ καιρου βασανισαι ημας;

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
και ιδου εκραξαν λεγοντες τι ημιν και σοι ιησου υιε του θεου ηλθες ωδε προ καιρου βασανισαι ημας

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
και ιδου εκραξαν λεγοντες τι ημιν και σοι υιε του θεου ηλθες ωδε προ καιρου βασανισαι ημας

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
kai idou ekraxan legontes Ti hēmin kai soi, Huie tou Theou? ēlthes hōde pro kairou basanisai hēmas?

kai idou ekraxan legontes Ti hemin kai soi, Huie tou Theou? elthes hode pro kairou basanisai hemas?

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
kai idou ekraxan legontes Ti hēmin kai soi, huie tou theou? ēlthes hōde pro kairou basanisai hēmas?

kai idou ekraxan legontes Ti hemin kai soi, huie tou theou? elthes hode pro kairou basanisai hemas?

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 8:29 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
kai idou ekraxan legontes ti ēmin kai soi uie tou theou ēlthes ōde pro kairou basanisai ēmas

kai idou ekraxan legontes ti Emin kai soi uie tou theou Elthes Ode pro kairou basanisai Emas

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 8:29 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
kai idou ekraxan legontes ti ēmin kai soi iēsou uie tou theou ēlthes ōde pro kairou basanisai ēmas

kai idou ekraxan legontes ti Emin kai soi iEsou uie tou theou Elthes Ode pro kairou basanisai Emas

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 8:29 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
kai idou ekraxan legontes ti ēmin kai soi iēsou uie tou theou ēlthes ōde pro kairou basanisai ēmas

kai idou ekraxan legontes ti Emin kai soi iEsou uie tou theou Elthes Ode pro kairou basanisai Emas

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 8:29 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
kai idou ekraxan legontes ti ēmin kai soi iēsou uie tou theou ēlthes ōde pro kairou basanisai ēmas

kai idou ekraxan legontes ti Emin kai soi iEsou uie tou theou Elthes Ode pro kairou basanisai Emas

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 8:29 Westcott/Hort - Transliterated
kai idou ekraxan legontes ti ēmin kai soi uie tou theou ēlthes ōde pro kairou basanisai ēmas

kai idou ekraxan legontes ti Emin kai soi uie tou theou Elthes Ode pro kairou basanisai Emas

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 8:29 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
kai idou ekraxan legontes ti ēmin kai soi uie tou theou ēlthes ōde pro kairou basanisai ēmas

kai idou ekraxan legontes ti Emin kai soi uie tou theou Elthes Ode pro kairou basanisai Emas

Máté 8:29 Hungarian: Karoli
És ímé kiáltának mondván: Mi közünk te veled Jézus, Istennek fia? Azért jöttél ide, hogy idõ elõtt meggyötörj minket?

La evangelio laŭ Mateo 8:29 Esperanto
Kaj jen ili kriis, dirante:Kio estas inter ni kaj vi, ho Filo de Dio? cxu vi venis cxi tien, por turmenti nin antaux la tempo?

Evankeliumi Matteuksen mukaan 8:29 Finnish: Bible (1776)
Ja katso, he huusivat sanoen: Jesus, Jumalan Poika, mitä meidän on sinun kanssas? Oletkos tullut tänne meitä vaivaamaan ennen aikaa?

Matthieu 8:29 French: Darby
Et voici, ils s'ecrierent, disant: Qu'y-a-t-il entre nous et toi, Jesus, Fils de Dieu? Es-tu venu ici avant le temps pour nous tourmenter?

Matthieu 8:29 French: Louis Segond (1910)
Et voici, ils s'écrièrent: Qu'y a-t-il entre nous et toi, Fils de Dieu? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps?

Matthieu 8:29 French: Martin (1744)
Et voici, ils s'écrièrent, en disant : qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus Fils de Dieu? Es-tu venu ici nous tourmenter avant le temps?

Matthaeus 8:29 German: Modernized
Und siehe, sie schrieen und sprachen: Ach Jesu, du Sohn Gottes, was haben wir mit dir zu tun? Bist du herkommen, uns zu quälen, ehe denn es Zeit ist?

Matthaeus 8:29 German: Luther (1912)
Und siehe, sie schrieen und sprachen: Ach Jesu, du Sohn Gottes, was haben wir mit dir zu tun? Bist du hergekommen, uns zu quälen, ehe denn es Zeit ist?

Matthaeus 8:29 German: Textbibel (1899)
Und siehe, sie schrien: was willst du von uns, du Sohn Gottes? bist du hierher gekommen, vor der Zeit uns zu quälen?

Matteo 8:29 Italian: Riveduta Bible (1927)
Ed ecco si misero a gridare: Che v’è fra noi e te, Figliuol di Dio? Sei tu venuto qua prima del tempo per tormentarci?

Matteo 8:29 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
Ed ecco, gridarono, dicendo: Che vi è tra noi e te, o Gesù, Figliuol di Dio? sei tu venuto qua, per tormentarci innanzi il tempo?

MATIUS 8:29 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Maka berteriaklah kedua-duanya, katanya, "Apakah perkara kami kena-mengena dengan Engkau, hai Anak Allah? Adakah Engkau datang ke mari ini hendak menyiksakan kami dahulu daripada masanya?"

Matthew 8:29 Kabyle: NT
Bdan țɛeggiḍen : D acu i tebɣiḍ ɣuṛ-nneɣ a Mmi-s n Ṛebbi ? Tusiḍ-ed iwakken a ɣ-tɛețbeḍ uqbel lweqt ?

마태복음 8:29 Korean
이에 저희가 소리질러 가로되 `하나님의 아들이여 ! 우리와 당신과 무슨 상관이 있나이까 ? 때가 이르기 전에 우리를 괴롭게 하려고 여기 오셨나이까' 하더니

Matthaeus 8:29 Latin: Vulgata Clementina
Et ecce clamaverunt, dicentes : Quid nobis et tibi, Jesu fili Dei ? Venisti huc ante tempus torquere nos ?

Sv. Matejs 8:29 Latvian New Testament
Un, lūk, viņi kliedza, sacīdami: Kas mums ar Tevi, Jēzu, Dieva Dēls? Vai Tu atnāci šeit, lai mūs pirms laika mocītu?

Evangelija pagal Matà 8:29 Lithuanian
Ir štai jiedu ėmė šaukti: “Ko Tau iš mūsų reikia, Jėzau, Dievo Sūnau?! Atėjai pirma laiko mūsų kankinti?”

Matthew 8:29 Maori
Na ka karanga ake raua, ka mea, He aha maua nau, e Ihu, e te Tama a te Atua? kua tae mai oti koe ki te whakamamae i a maua i te mea kahore ano i rite te taima?

Matteus 8:29 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
Og se, de ropte: Hvad har vi med dig å gjøre, du Guds Sønn? Er du kommet hit for å pine oss før tiden?

Mateo 8:29 Spanish: La Biblia de las Américas
Y gritaron, diciendo: ¿Qué tenemos que ver contigo, Hijo de Dios? ¿Has venido aquí para atormentarnos antes del tiempo?

Mateo 8:29 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
Y gritaron: "¿Qué hay entre Tú y nosotros, Hijo de Dios? ¿Has venido aquí para atormentarnos antes del tiempo (designado para el juicio)?"

Mateo 8:29 Spanish: Reina Valera Gómez
Y he aquí, clamaron diciendo: ¿Qué tenemos que ver contigo, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo?

Mateo 8:29 Spanish: Reina Valera 1909
Y he aquí clamaron, diciendo: ¿Qué tenemos contigo, Jesús, Hijo de Dios? ¿has venido acá á molestarnos antes de tiempo?

Mateo 8:29 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
Y he aquí clamaron, diciendo: ¿Qué tenemos contigo, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá a molestarnos antes de tiempo?

Mateus 8:29 Bíblia King James Atualizada Português
E, de repente gritaram: “Que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Vieste aqui para nos atormentar antes do devido tempo?”

Mateus 8:29 Portugese Bible
E eis que gritaram, dizendo: Que temos nós contigo, Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo?   

Matei 8:29 Romanian: Cornilescu
Şi iată că au început să strige: ,,Ce legătură este între noi şi Tine, Isuse, Fiul lui Dumnezeu? Ai venit aici să ne chinuieşti înainte de vreme?``

От Матфея 8:29 Russian: Synodal Translation (1876)
И вот, они закричали: что Тебе до нас, Иисус, Сын Божий? пришел Ты сюда прежде времени мучить нас.

От Матфея 8:29 Russian koi8r
И вот, они закричали: что Тебе до нас, Иисус, Сын Божий? пришел Ты сюда прежде времени мучить нас.

Matthew 8:29 Shuar New Testament
Niisha Jesusan Wßinkiar kakantar tiarmiayi "┐Warφ pujuram iijiai, Jesusß, Yusa Uchirφa. Tsawant jeatsain iin amukratkataj tusamek taum?" tiarmiayi.

Matteus 8:29 Swedish (1917)
Dessa ropade då och sade: »Vad har du med oss att göra, du Guds Son? Har du kommit hit för att plåga oss, förrän tid är?»

Matayo 8:29 Swahili NT
Nao wakaanza kupiga kelele, "Una shauri gani nasi, wewe Mwana wa Mungu? Je, umekuja kututesa kabla ya wakati wake?"

Mateo 8:29 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
At narito, sila'y nagsisigaw, na nangagsasabi, Anong aming ipakikialam sa iyo, ikaw na Anak ng Dios? naparito ka baga upang kami'y iyong pahirapan bago dumating ang kapanahunan?

Ǝlinjil wa n Matta 8:29 Tawallamat Tamajaq NT
Saɣaren-as-du gannin: «Ma daɣ-na tare, Barar ǝn Mǝššina? Awak assa du-tǝge y a dana-tǝsǝkkǝrure da wǝr du-tewed tǝmastant?»

มัทธิว 8:29 Thai: from KJV
ดูเถิด เขาร้องตะโกนว่า "พระเยซูผู้เป็นพระบุตรของพระเจ้า ท่านจะมายุ่งกับพวกเราทำไม ท่านจะมาทรมานพวกเราก่อนเวลาหรือ"

Matta 8:29 Turkish
İsaya, ‹‹Ey Tanrının Oğlu, bizden ne istiyorsun?›› diye bağırdılar. ‹‹Buraya, vaktinden önce bize işkence etmek için mi geldin?››

Матей 8:29 Ukrainian: NT
І ось, закричали, говорячи: Що нам і Тобі, Ісусе, Сину Божий? чи на те прийшов єси сюди, щоб нас заздалегідь мучити?

Matthew 8:29 Uma New Testament
Mekio' -ra, ra'uli': "Ee Ana' Alata'ala! Napa-di-kona pai' tumai-koe? Neo' -kai nusesa' -e'! Ko'ia rata tempo-na."

Ma-thi-ô 8:29 Vietnamese (1934)
Chúng nó la lên rằng: Lạy Con Ðức Chúa Trời, chúng tôi với Ngài có can hệ gì chăng? Có phải Ngài đến đây để làm khổ chúng tôi trước kỳ không?

Matthew 8:28
Top of Page
Top of Page