KATA MATTHAION 8
Greek NT: Stephens Textus Receptus (1550) Transliterated

1katabanti de autō apo tou orous ēkolouthēsan autō ochloi polloi 2kai idou lepros elthōn prosekunei autō legōn kurie ean thelēs dunasai me katharisai 3kai ekteinas tēn cheira ēpsato autou o iēsous legōn thelō katharisthēti kai eutheōs ekatharisthē autou ē lepra 4kai legei autō o iēsous ora mēdeni eipēs all upage seauton deixon tō ierei kai prosenenke to dōron o prosetaxen mōsēs eis marturion autois

5eiselthonti de tō iēsou eis kapernaoum prosēlthen autō ekatontarchos parakalōn auton 6kai legōn kurie o pais mou beblētai en tē oikia paralutikos deinōs basanizomenos 7kai legei autō o iēsous egō elthōn therapeusō auton 8kai apokritheis o ekatontarchos ephē kurie ouk eimi ikanos ina mou upo tēn stegēn eiselthēs alla monon eipe logon kai iathēsetai o pais mou 9kai gar egō anthrōpos eimi upo exousian echōn up emauton stratiōtas kai legō toutō poreuthēti kai poreuetai kai allō erchou kai erchetai kai tō doulō mou poiēson touto kai poiei 10akousas de o iēsous ethaumasen kai eipen tois akolouthousin amēn legō umin oude en tō israēl tosautēn pistin euron 11legō de umin oti polloi apo anatolōn kai dusmōn ēxousin kai anaklithēsontai meta abraam kai isaak kai iakōb en tē basileia tōn ouranōn 12oi de uioi tēs basileias ekblēthēsontai eis to skotos to exōteron ekei estai o klauthmos kai o brugmos tōn odontōn 13kai eipen o iēsous tō ekatontarchō upage kai ōs episteusas genēthētō soi kai iathē o pais autou en tē ōra ekeinē

14kai elthōn o iēsous eis tēn oikian petrou eiden tēn pentheran autou beblēmenēn kai puressousan 15kai ēpsato tēs cheiros autēs kai aphēken autēn o puretos kai ēgerthē kai diēkonei autois 16opsias de genomenēs prosēnenkan autō daimonizomenous pollous kai exebalen ta pneumata logō kai pantas tous kakōs echontas etherapeusen 17opōs plērōthē to rēthen dia ēsaiou tou prophētou legontos autos tas astheneias ēmōn elaben kai tas nosous ebastasen

18idōn de o iēsous pollous ochlous peri auton ekeleusen apelthein eis to peran 19kai proselthōn eis grammateus eipen autō didaskale akolouthēsō soi opou ean aperchē 20kai legei autō o iēsous ai alōpekes phōleous echousin kai ta peteina tou ouranou kataskēnōseis o de uios tou anthrōpou ouk echei pou tēn kephalēn klinē 21eteros de tōn mathētōn autou eipen autō kurie epitrepson moi prōton apelthein kai thapsai ton patera mou 22o de iēsous eipen autō akolouthei moi kai aphes tous nekrous thapsai tous eautōn nekrous

23kai embanti autō eis to ploion ēkolouthēsan autō oi mathētai autou 24kai idou seismos megas egeneto en tē thalassē ōste to ploion kaluptesthai upo tōn kumatōn autos de ekatheuden 25kai proselthontes oi mathētai autou ēgeiran auton legontes kurie sōson ēmas apollumetha 26kai legei autois ti deiloi este oligopistoi tote egertheis epetimēsen tois anemois kai tē thalassē kai egeneto galēnē megalē 27oi de anthrōpoi ethaumasan legontes potapos estin outos oti kai oi anemoi kai ē thalassa upakouousin autō

28kai elthonti autō eis to peran eis tēn chōran tōn gergesēnōn upēntēsan autō duo daimonizomenoi ek tōn mnēmeiōn exerchomenoi chalepoi lian ōste mē ischuein tina parelthein dia tēs odou ekeinēs 29kai idou ekraxan legontes ti ēmin kai soi iēsou uie tou theou ēlthes ōde pro kairou basanisai ēmas 30ēn de makran ap autōn agelē choirōn pollōn boskomenē 31oi de daimones parekaloun auton legontes ei ekballeis ēmas epitrepson ēmin apelthein eis tēn agelēn tōn choirōn 32kai eipen autois upagete oi de exelthontes apēlthon eis tēn agelēn tōn choirōn kai idou ōrmēsen pasa ē agelē tōn choirōn kata tou krēmnou eis tēn thalassan kai apethanon en tois udasin 33oi de boskontes ephugon kai apelthontes eis tēn polin apēngeilan panta kai ta tōn daimonizomenōn 34kai idou pasa ē polis exēlthen eis sunantēsin tō iēsou kai idontes auton parekalesan opōs metabē apo tōn oriōn autōn

Greek NT: Stephens Textus Receptus (1550) Transliterated

Bible Hub

Matthew 7
Top of Page
Top of Page