Matthew 8:32
New International Version
He said to them, "Go!" So they came out and went into the pigs, and the whole herd rushed down the steep bank into the lake and died in the water.

New Living Translation
"All right, go!" Jesus commanded them. So the demons came out of the men and entered the pigs, and the whole herd plunged down the steep hillside into the lake and drowned in the water.

English Standard Version
And he said to them, “Go.” So they came out and went into the pigs, and behold, the whole herd rushed down the steep bank into the sea and drowned in the waters.

Berean Study Bible
“Go!” He told them. So they came out and went into the pigs, and the whole herd rushed down the steep bank into the sea and died in the waters.

New American Standard Bible
And He said to them, "Go!" And they came out and went into the swine, and the whole herd rushed down the steep bank into the sea and perished in the waters.

King James Bible
And he said unto them, Go. And when they were come out, they went into the herd of swine: and, behold, the whole herd of swine ran violently down a steep place into the sea, and perished in the waters.

Holman Christian Standard Bible
"Go!" He told them. So when they had come out, they entered the pigs. And suddenly the whole herd rushed down the steep bank into the sea and perished in the water.

International Standard Version
He told them, "Go," and they came out and went into the pigs. Suddenly, the whole herd rushed down the cliff into the sea and drowned in the water.

NET Bible
And he said, "Go!" So they came out and went into the pigs, and the herd rushed down the steep slope into the lake and drowned in the water.

Aramaic Bible in Plain English
And Yeshua said to them, “Go”, and at once they came out and they entered into the pigs. And that whole herd went straight over the cliff and fell into the sea and died in the water.

GOD'S WORD® Translation
Jesus said to them, "Go!" The demons came out and went into the pigs. Suddenly, the whole herd rushed down the cliff into the sea and died in the water.

Jubilee Bible 2000
And he said unto them, Go. And when they were come out, they went into the herd of swine; and, behold, the whole herd of swine ran violently down a steep place into the sea and perished in the waters.

King James 2000 Bible
And he said unto them, Go. And when they came out, they went into the herd of swine: and, behold, the whole herd of swine ran violently down a steep place into the sea, and perished in the waters.

American King James Version
And he said to them, Go. And when they were come out, they went into the herd of swine: and, behold, the whole herd of swine ran violently down a steep place into the sea, and perished in the waters.

American Standard Version
And he said unto them, Go. And they came out, and went into the swine: and behold, the whole herd rushed down the steep into the sea, and perished in the waters.

Douay-Rheims Bible
And he said to them: Go. But they going out went into the swine, and behold the whole herd ran violently down a steep place into the sea: and they perished in the waters.

Darby Bible Translation
And he said to them, Go. And they, going out, departed into the herd of swine; and lo, the whole herd [of swine] rushed down the steep slope into the sea, and died in the waters.

English Revised Version
And he said unto them, Go. And they came out, and went into the swine: and behold, the whole herd rushed down the steep into the sea, and perished in the waters.

Webster's Bible Translation
And he said to them, Go. And when they had come out, they went into the herd of swine: and behold, the whole herd of swine ran violently down a steep place into the sea, and perished in the waters.

Weymouth New Testament
"Go," He replied. Then they came out from the men and went into the swine, whereupon the entire herd instantly rushed down the cliff into the Lake and perished in the water.

World English Bible
He said to them, "Go!" They came out, and went into the herd of pigs: and behold, the whole herd of pigs rushed down the cliff into the sea, and died in the water.

Young's Literal Translation
and he saith to them, 'Go.' And having come forth, they went to the herd of the swine, and lo, the whole herd of the swine rushed down the steep, to the sea, and died in the waters,

Mattheus 8:32 Afrikaans PWL
Yeshua sê vir hulle: “Gaan!” Toe gaan hulle uit en gaan in die trop varke in en toe storm die hele trop varke van die krans af in die meer in en vrek in die water.

Mateu 8:32 Albanian
Dhe ai u tha atyre: ''Shkoni!''. Kështu ata, pasi dolën, hynë në atë tufë derrash; dhe ja, gjithë ajo tufë u hodh nga gremina në det, dhe u mbyt në ujë.

ﻣﺘﻰ 8:32 Arabic: Smith & Van Dyke
فقال لهم امضوا. فخرجوا ومضوا الى قطيع الخنازير. واذا قطيع الخنازير كله قد اندفع من على الجرف الى البحر ومات في المياه.

ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՄԱՏԹԷՈՍԻ 8:32 Armenian (Western): NT
Ըսաւ անոնց. «Գացէ՛ք»: Երբ անոնք դուրս ելան, գացին խոզերու երամակին մէջ, եւ ահա՛ ամբողջ երամակը գահավէժ տեղէն ծովը վազեց ու ջուրերուն մէջ մեռաւ:

Euangelioa S. Mattheuen araura.  8:32 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Eta dioste, Çoazte. Hec bada ilkiric ioan citecen vrdaldera: eta huná, vrdalde hura gucia oldar cedin garaitic behera itsassora, eta hil citecen vretan.

Dyr Mathäus 8:32 Bavarian
"Meinetwögn!", gmaint dyr Iesen. Daa fuernd s aus de Zween aus und eyn d Säu einhin. Und de gantze Herdd gstürtzt si über de Gstöttn abhin eyn n See einhin und dyrsof drinn.

Матей 8:32 Bulgarian
И рече им: Идете. И те като излязоха, отидоха в свините; и, ето, цялото стадо се спусна надолу по стръмнината в езерото, и загина във водата.

中文標準譯本 (CSB Traditional)
耶穌對它們說:「去吧!」它們就出來,進入豬裡面去了。忽然,那整群豬從山崖衝到湖裡,在水裡淹死了。

中文标准译本 (CSB Simplified)
耶稣对它们说:“去吧!”它们就出来,进入猪里面去了。忽然,那整群猪从山崖冲到湖里,在水里淹死了。

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
耶穌說:「去吧!」鬼就出來,進入豬群。全群忽然闖下山崖,投在海裡淹死了。

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
耶稣说:“去吧!”鬼就出来,进入猪群。全群忽然闯下山崖,投在海里淹死了。

馬 太 福 音 8:32 Chinese Bible: Union (Traditional)
耶 穌 說 : 去 罷 ! 鬼 就 出 來 , 進 入 豬 群 。 全 群 忽 然 闖 下 山 崖 , 投 在 海 裡 淹 死 了 。

馬 太 福 音 8:32 Chinese Bible: Union (Simplified)
耶 稣 说 : 去 罢 ! 鬼 就 出 来 , 进 入 猪 群 。 全 群 忽 然 闯 下 山 崖 , 投 在 海 里 淹 死 了 。

Evanðelje po Mateju 8:32 Croatian Bible
On im reče: Idite! Oni iziđoše i uđoše u svinje. I gle, sve krdo jurnu niz obronak u more i podavi se u vodama.

Matouš 8:32 Czech BKR
I řekl jim: Jděte. A oni vyšedše, vešli do stáda těch vepřů. A aj, hnalo se všecko stádo těch vepřů s vrchu dolů do moře, i ztonuli v vodách.

Matthæus 8:32 Danish
Og han sagde til dem: »Gaar!« Men de fore ud og fore i Svinene; og se, hele Hjorden styrtede sig ned over Brinken ud i Søen og døde i Vandet.

Mattheüs 8:32 Dutch Staten Vertaling
En Hij zeide tot hen: Gaat heen. En zij uitgaande, voeren heen in de kudde zwijnen; en ziet, de gehele kudde zwijnen stortte van de steilte af in de zee, en zij stierven in het water.

Nestle Greek New Testament 1904
καὶ εἶπεν αὐτοῖς Ὑπάγετε. οἱ δὲ ἐξελθόντες ἀπῆλθον εἰς τοὺς χοίρους· καὶ ἰδοὺ ὥρμησεν πᾶσα ἡ ἀγέλη κατὰ τοῦ κρημνοῦ εἰς τὴν θάλασσαν, καὶ ἀπέθανον ἐν τοῖς ὕδασιν.

Westcott and Hort 1881
καὶ εἶπεν αὐτοῖς Ὑπάγετε. οἱ δὲ ἐξελθόντες ἀπῆλθαν εἰς τοὺς χοίρους· καὶ ἰδοὺ ὥρμησεν πᾶσα ἡ ἀγέλη κατὰ τοῦ κρημνοῦ εἰς τὴν θάλασσαν, καὶ ἀπέθανον ἐν τοῖς ὕδασιν.

Westcott and Hort / [NA27 variants]
καὶ εἶπεν αὐτοῖς Ὑπάγετε. οἱ δὲ ἐξελθόντες ἀπῆλθαν / ἀπῆλθον εἰς τοὺς χοίρους· καὶ ἰδοὺ ὥρμησεν πᾶσα ἡ ἀγέλη κατὰ τοῦ κρημνοῦ εἰς τὴν θάλασσαν, καὶ ἀπέθανον ἐν τοῖς ὕδασιν.

RP Byzantine Majority Text 2005
Καὶ εἴπεν αὐτοῖς, Ὑπάγετε. Οἱ δὲ ἐξελθόντες ἀπῆλθον εἰς τὴν ἀγέλην τῶν χοίρων· καὶ ἰδού, ὥρμησεν πᾶσα ἡ ἀγέλη τῶν χοίρων κατὰ τοῦ κρημνοῦ εἰς τὴν θάλασσαν, καὶ ἀπέθανον ἐν τοῖς ὕδασιν.

Greek Orthodox Church 1904
καὶ εἶπεν αὐτοῖς· Ὑπάγετε. οἱ δὲ ἐξελθόντες ἀπῆλθον εἰς τὴν ἀγέλην τῶν χοίρων · καὶ ἰδοὺ ὥρμησεν πᾶσα ἡ ἀγέλη τῶν χοίρων κατὰ τοῦ κρημνοῦ εἰς τὴν θάλασσαν, καὶ ἀπέθανον ἐν τοῖς ὕδασιν.

Tischendorf 8th Edition
καὶ εἶπεν αὐτοῖς, ὑπάγετε. οἱ δὲ ἐξελθόντες ἀπῆλθον εἰς τοὺς χοίρους· καὶ ἰδοὺ ὥρμησεν πᾶσα ἡ ἀγέλη κατὰ τοῦ κρημνοῦ εἰς τὴν θάλασσαν, καὶ ἀπέθανον ἐν τοῖς ὕδασιν.

Scrivener's Textus Receptus 1894
καὶ εἶπεν αὐτοῖς, Ὑπάγετε. οἱ δὲ ἐξελθόντες ἀπῆλθον εἰς τὴν ἀγέλην τῶν χοίρων· καὶ ἰδού, ὥρμησε πᾶσα ἡ ἀγέλη τῶν χοίρων κατὰ τοῦ κρημνοῦ εἰς τὴν θάλασσαν, καὶ ἀπέθανον ἐν τοῖς ὕδασιν.

Stephanus Textus Receptus 1550
καὶ εἶπεν αὐτοῖς Ὑπάγετε οἱ δὲ ἐξελθόντες ἀπῆλθον εἰς τὴν ἀγέλην τῶν χοίρων· καὶ ἰδού, ὥρμησεν πᾶσα ἡ ἀγέλη τῶν χοίρων κατὰ τοῦ κρημνοῦ εἰς τὴν θάλασσαν καὶ ἀπέθανον ἐν τοῖς ὕδασιν

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
και ειπεν αυτοις υπαγετε οι δε εξελθοντες απηλθον εις τους χοιρους και ιδου ωρμησεν πασα η αγελη κατα του κρημνου εις την θαλασσαν και απεθανον εν τοις υδασιν

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
και ειπεν αυτοις υπαγετε οι δε εξελθοντες απηλθον εις τους χοιρους και ιδου ωρμησεν πασα η αγελη κατα του κρημνου εις την θαλασσαν και απεθανον εν τοις υδασιν

Stephanus Textus Receptus 1550
και ειπεν αυτοις υπαγετε οι δε εξελθοντες απηλθον εις την αγελην των χοιρων και ιδου ωρμησεν πασα η αγελη των χοιρων κατα του κρημνου εις την θαλασσαν και απεθανον εν τοις υδασιν

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
και ειπεν αυτοις, Υπαγετε. οι δε εξελθοντες απηλθον εις την αγελην των χοιρων· και ιδου, ωρμησε πασα η αγελη των χοιρων κατα του κρημνου εις την θαλασσαν, και απεθανον εν τοις υδασιν.

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
και ειπεν αυτοις υπαγετε οι δε εξελθοντες απηλθον εις την αγελην των χοιρων και ιδου ωρμησεν πασα η αγελη των χοιρων κατα του κρημνου εις την θαλασσαν και απεθανον εν τοις υδασιν

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
και ειπεν αυτοις υπαγετε οι δε εξελθοντες απηλθον εις τους χοιρους και ιδου ωρμησεν πασα η αγελη κατα του κρημνου εις την θαλασσαν και απεθανον εν τοις υδασιν

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
kai eipen autois Hypagete. hoi de exelthontes apēlthon eis tous choirous; kai idou hōrmēsen pasa hē agelē kata tou krēmnou eis tēn thalassan, kai apethanon en tois hydasin.

kai eipen autois Hypagete. hoi de exelthontes apelthon eis tous choirous; kai idou hormesen pasa he agele kata tou kremnou eis ten thalassan, kai apethanon en tois hydasin.

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
kai eipen autois Hypagete. hoi de exelthontes apēlthan eis tous choirous; kai idou hōrmēsen pasa hē agelē kata tou krēmnou eis tēn thalassan, kai apethanon en tois hydasin.

kai eipen autois Hypagete. hoi de exelthontes apelthan eis tous choirous; kai idou hormesen pasa he agele kata tou kremnou eis ten thalassan, kai apethanon en tois hydasin.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 8:32 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
kai eipen autois upagete oi de exelthontes apēlthon eis tous choirous kai idou ōrmēsen pasa ē agelē kata tou krēmnou eis tēn thalassan kai apethanon en tois udasin

kai eipen autois upagete oi de exelthontes apElthon eis tous choirous kai idou OrmEsen pasa E agelE kata tou krEmnou eis tEn thalassan kai apethanon en tois udasin

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 8:32 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
kai eipen autois upagete oi de exelthontes apēlthon eis tēn agelēn tōn choirōn kai idou ōrmēsen pasa ē agelē tōn choirōn kata tou krēmnou eis tēn thalassan kai apethanon en tois udasin

kai eipen autois upagete oi de exelthontes apElthon eis tEn agelEn tOn choirOn kai idou OrmEsen pasa E agelE tOn choirOn kata tou krEmnou eis tEn thalassan kai apethanon en tois udasin

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 8:32 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
kai eipen autois upagete oi de exelthontes apēlthon eis tēn agelēn tōn choirōn kai idou ōrmēsen pasa ē agelē tōn choirōn kata tou krēmnou eis tēn thalassan kai apethanon en tois udasin

kai eipen autois upagete oi de exelthontes apElthon eis tEn agelEn tOn choirOn kai idou OrmEsen pasa E agelE tOn choirOn kata tou krEmnou eis tEn thalassan kai apethanon en tois udasin

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 8:32 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
kai eipen autois upagete oi de exelthontes apēlthon eis tēn agelēn tōn choirōn kai idou ōrmēsen pasa ē agelē tōn choirōn kata tou krēmnou eis tēn thalassan kai apethanon en tois udasin

kai eipen autois upagete oi de exelthontes apElthon eis tEn agelEn tOn choirOn kai idou OrmEsen pasa E agelE tOn choirOn kata tou krEmnou eis tEn thalassan kai apethanon en tois udasin

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 8:32 Westcott/Hort - Transliterated
kai eipen autois upagete oi de exelthontes apēlthon eis tous choirous kai idou ōrmēsen pasa ē agelē kata tou krēmnou eis tēn thalassan kai apethanon en tois udasin

kai eipen autois upagete oi de exelthontes apElthon eis tous choirous kai idou OrmEsen pasa E agelE kata tou krEmnou eis tEn thalassan kai apethanon en tois udasin

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 8:32 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
kai eipen autois upagete oi de exelthontes apēlthon eis tous choirous kai idou ōrmēsen pasa ē agelē kata tou krēmnou eis tēn thalassan kai apethanon en tois udasin

kai eipen autois upagete oi de exelthontes apElthon eis tous choirous kai idou OrmEsen pasa E agelE kata tou krEmnou eis tEn thalassan kai apethanon en tois udasin

Máté 8:32 Hungarian: Karoli
És monda nékik: Menjetek. Azok pedig kimenvén, menének a disznónyájba: és ímé az egész disznónyáj a meredekrõl a tengerbe rohana, és oda vesze a vízben.

La evangelio laŭ Mateo 8:32 Esperanto
Kaj li diris al ili:Iru. Kaj elirinte, ili foriris en la porkojn; kaj jen kuris la tuta grego malsupren de la krutajxo en la maron, kaj pereis en la akvoj.

Evankeliumi Matteuksen mukaan 8:32 Finnish: Bible (1776)
Ja hän sanoi heille: menkäät. Niin he läksivät ulos ja menivät sikalaumaan; ja katso, koko sikalauma syöksi äkisti itsensä jyrkältä mereen ja upposi.

Matthieu 8:32 French: Darby
Et il leur dit: Allez. Et eux, sortant, s'en allerent dans le troupeau des pourceaux; et voici, tout le troupeau des pourceaux se rua du haut de la cote dans la mer; et ils moururent dans les eaux.

Matthieu 8:32 French: Louis Segond (1910)
Il leur dit: Allez! Ils sortirent, et entrèrent dans les pourceaux. Et voici, tout le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer, et ils périrent dans les eaux.

Matthieu 8:32 French: Martin (1744)
Et il leur dit : allez. Et eux étant sortis s'en allèrent dans le troupeau de pourceaux; et voilà, tout ce troupeau de pourceaux se précipita dans la mer, et ils moururent dans les eaux.

Matthaeus 8:32 German: Modernized
Und er sprach: Fahret hin! Da fuhren sie aus und fuhren in die Herde Säue. Und siehe, die ganze Herde Säue stürzete sich mit einem Sturm ins Meer und ersoffen im Wasser.

Matthaeus 8:32 German: Luther (1912)
Und er sprach: Fahret hin! Da fuhren sie aus und in die Herde Säue. Und siehe, die ganze Herde Säue stürzte sich von dem Abhang ins Meer und ersoffen im Wasser.

Matthaeus 8:32 German: Textbibel (1899)
Und er sagte zu ihnen: gehet hin. Sie aber fuhren aus und in die Schweine; und siehe, die ganze Herde stürzte sich den Abhang hinab in den See, und sie kamen im Wasser um.

Matteo 8:32 Italian: Riveduta Bible (1927)
Ed egli disse loro: Andate. Ed essi, usciti, se ne andarono nei porci; ed ecco tutto il branco si gettò a precipizio giù nel mare, e perirono nelle acque.

Matteo 8:32 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
Ed egli disse loro: Andate. Ed essi, usciti, se ne andarono in quella greggia di porci; ed ecco, tutta quella greggia di porci si gettò per lo precipizio nel mare, e quelli morirono nelle acque.

MATIUS 8:32 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Maka kata-Nya kepada setan itu, "Pergilah!" Lalu keluarlah segala setan itu serta masuk ke dalam babi sekawan itu, maka terjunlah semua babi itu dari tempat curam ke dalam tasik, lalu matilah lemas di dalam air.

Matthew 8:32 Kabyle: NT
Sidna Ɛisa yenna-yasen : Ṛuḥet ! FFfɣen-d si sin-nni n yemdanen, kecmen deg yilfan-nni. IImiren kan, grarben ɣer daxel n lebḥeṛ, ɣeṛqen, mmuten akk.

마태복음 8:32 Korean
저희더러 가라 하시니 귀신들이 나와서 돼지에게로 들어가는지라 온떼가 비탈로 내리달아 바다에 들어가서 물에서 몰사하거늘

Matthaeus 8:32 Latin: Vulgata Clementina
Et ait illis : Ite. At illi exeuntes abierunt in porcos, et ecce impetu abiit totus grex per præceps in mare : et mortui sunt in aquis.

Sv. Matejs 8:32 Latvian New Testament
Un Viņš sacīja: Ejiet! Un tie izgājuši iegāja cūkās; un, lūk, viss ganāmpulks strauji metās no nogāzes jūrā un ūdenī dabūja galu.

Evangelija pagal Matà 8:32 Lithuanian
Ir Jis jiems tarė: “Eikite!” Tuomet demonai išėjo ir apniko kiaules. Ir štai visa banda metėsi nuo skardžio į ežerą ir prigėrė vandenyje.

Matthew 8:32 Maori
Na ka mea ia ki a ratou, Haere. Na, ko to ratou putanga ki waho, haere ana ki roto ki te kahui poaka; na ko te tino rerenga o te kahui poaka katoa ra te pari ki te moana, a mate iho ki roto ki te wai.

Matteus 8:32 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
Og han sa til dem: Far avsted! Og de fór ut og fór i svinene. Og se, hele hjorden styrtet sig ut over stupet ned i sjøen og døde i vannet.

Mateo 8:32 Spanish: La Biblia de las Américas
Entonces El les dijo: ¡Id! Y ellos salieron y entraron en los cerdos; y he aquí que la piara entera se precipitó por un despeñadero al mar, y perecieron en las aguas.

Mateo 8:32 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
"¡Vayan!" les dijo Jesús. Y ellos salieron y entraron en los cerdos; y la manada entera se precipitó por un despeñadero al mar, y perecieron en las aguas.

Mateo 8:32 Spanish: Reina Valera Gómez
Y Él les dijo: Id. Y ellos saliendo, se fueron a aquel hato de puercos; y he aquí, todo el hato de puercos se precipitó en el mar por un despeñadero, y perecieron en las aguas.

Mateo 8:32 Spanish: Reina Valera 1909
Y les dijo: Id. Y ellos salieron, y se fueron á aquel hato de puercos: y he aquí, todo el hato de los puercos se precipitó de un despeñadero en la mar, y murieron en las aguas.

Mateo 8:32 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
Y les dijo: Id. Y ellos salieron, y se fueron a aquel hato de puercos; y he aquí, todo el hato de los puercos se precipitó de un despeñadero en el mar, y murieron en las aguas.

Mateus 8:32 Bíblia King James Atualizada Português
E Jesus lhes disse: “Ide!” Assim que saíram entraram nos porcos. De repente, toda a manada correu em disparada e atirou-se violentamente precipício abaixo, em direção ao mar, e nas águas pereceram.

Mateus 8:32 Portugese Bible
Disse-lhes Jesus: Ide. Então saíram, e entraram nos porcos; e eis que toda a manada se precipitou pelo despenhadeiro no mar, perecendo nas águas.   

Matei 8:32 Romanian: Cornilescu
,,Duceţi-vă``, le -a zis El. Ei au ieşit, şi au intrat în porci. Şi deodată toată turma s'a repezit de pe rîpă în mare, şi a pierit în ape.

От Матфея 8:32 Russian: Synodal Translation (1876)
И Он сказал им: идите. И они, выйдя, пошли в стадо свиное. И вот, все стадо свиней бросилось с крутизны в море и погибло в воде.

От Матфея 8:32 Russian koi8r
И Он сказал им: идите. И они, выйдя, пошли в стадо свиное. И вот, всё стадо свиней бросилось с крутизны в море и погибло в воде.

Matthew 8:32 Shuar New Testament
Tutai Jesus "Pai, wetarum" Tφmiayi. Yajauch wakancha shuara Enentßiya Jφinkiar kuchiniam Enkemßwarmiayi. T·ramtai kuchi Wßurkiar arau utsanamiayi. Nuyß Entsß iniankar jakerarmiayi.

Matteus 8:32 Swedish (1917)
Då sade han till dem: »Faren åstad.» Och de gåvo sig åstad och foro in i svinen. Och se, då störtade sig hela hjorden utför branten ned i sjön och omkom i vattnet.

Matayo 8:32 Swahili NT
Yesu akawaambia, "Haya, nendeni." Hapo wakawatoka watu hao, wakawaingia nguruwe. Kundi lote la nguruwe likaporomoka kwenye ule mteremko mkali, likatumbukia ziwani; nguruwe wote wakafa maji.

Mateo 8:32 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
At sinabi niya sa kanila, Magsiparoon kayo. At sila'y nagsilabas, at nagsipasok sa mga baboy: at narito, ang buong kawan ng mga baboy ay nangapadaluhong sa bangin hanggang sa dagat, at nangamatay sa tubig.

Ǝlinjil wa n Matta 8:32 Tawallamat Tamajaq NT
Inn-asan: «Aglat!» Tǝzzar ǝgmadan kǝlǝsuf meddan win ǝššin en, ǝkkan iladayan ǝggazan-tan. Amazay wen da daɣ d-ǝwafan ladayan win den kul fǝl azadaga ǝn təkašwart, ɣartattawan ad tifataqqen daɣ agaraw, ǝlammazan-tan aman.

มัทธิว 8:32 Thai: from KJV
พระองค์จึงตรัสแก่ผีเหล่านั้นว่า "ไปเถอะ" ผีเหล่านั้นก็ออกไปเข้าสิงอยู่ในฝูงสุกร ดูเถิด สุกรทั้งฝูงนั้นก็วิ่งกระโดดจากหน้าผาชันลงไปในทะเล และจมน้ำตายจนสิ้น

Matta 8:32 Turkish
İsa onlara, ‹‹Gidin!›› dedi. Cinler de adamlardan çıkıp domuzların içine girdiler. O anda bütün sürü dik yamaçtan aşağı koşuşarak göle atlayıp boğuldu.

Матей 8:32 Ukrainian: NT
І рече до них: Ійдїть. І, вийшовши вони, увійшли в стадо свиняче - коли се увесь гурт свинячий кинувсь із кручі в море, та й потонув у водї

Matthew 8:32 Uma New Testament
Na'uli' Yesus: "Koi' -mokoi!" Malai mpu'u-ramo seta toera, kaliliu mesua' hi wawu. Ngkai ree, mparampuli-ramo-rawo wawu hilou mengkajuala' hi rano, kaliliu hi rala ue, pai' -ra mate bonga-mi.

Ma-thi-ô 8:32 Vietnamese (1934)
Ngài biểu các quỉ rằng: Hãy đi đi! Các quỉ ra khỏi hai người đó, liền nhập vào bầy heo. Tức thì cả bầy ở trên dốc núi nhảy xuống biển, thảy đều chết chìm dưới nước.

Matthew 8:31
Top of Page
Top of Page