Romans 4:11
New International Version
And he received circumcision as a sign, a seal of the righteousness that he had by faith while he was still uncircumcised. So then, he is the father of all who believe but have not been circumcised, in order that righteousness might be credited to them.

New Living Translation
Circumcision was a sign that Abraham already had faith and that God had already accepted him and declared him to be righteous--even before he was circumcised. So Abraham is the spiritual father of those who have faith but have not been circumcised. They are counted as righteous because of their faith.

English Standard Version
He received the sign of circumcision as a seal of the righteousness that he had by faith while he was still uncircumcised. The purpose was to make him the father of all who believe without being circumcised, so that righteousness would be counted to them as well,

Berean Study Bible
And he received the sign of circumcision as a seal of the righteousness that he had by faith while he was still uncircumcised. So then, he is the father of all who believe but are not circumcised, in order that righteousness might be credited to them.

New American Standard Bible
and he received the sign of circumcision, a seal of the righteousness of the faith which he had while uncircumcised, so that he might be the father of all who believe without being circumcised, that righteousness might be credited to them,

King James Bible
And he received the sign of circumcision, a seal of the righteousness of the faith which he had yet being uncircumcised: that he might be the father of all them that believe, though they be not circumcised; that righteousness might be imputed unto them also:

Holman Christian Standard Bible
And he received the sign of circumcision as a seal of the righteousness that he had by faith while still uncircumcised. This was to make him the father of all who believe but are not circumcised, so that righteousness may be credited to them also.

International Standard Version
Afterward he received the mark of circumcision as a seal of the righteousness that he had by faith while he was still uncircumcised. Therefore, he is the ancestor of all who believe while uncircumcised, in order that righteousness may be credited to them.

NET Bible
And he received the sign of circumcision as a seal of the righteousness that he had by faith while he was still uncircumcised, so that he would become the father of all those who believe but have never been circumcised, that they too could have righteousness credited to them.

Aramaic Bible in Plain English
For he received circumcision as a sign and the seal of the righteousness of his faith, when in uncircumcision, that he would be the father to all those who believe among the uncircumcision, that it would be reckoned to them also for righteousness.

GOD'S WORD® Translation
Abraham's faith was regarded as God's approval while he was still uncircumcised. The mark of circumcision is the seal of that approval. Therefore, he is the father of every believer who is not circumcised, and their faith, too, is regarded as God's approval of them.

Jubilee Bible 2000
And he received the circumcision as a sign, as a seal of the righteousness of the faith which he had, yet being uncircumcised, that he might be the father of all the uncircumcised believers, that it might be counted unto them also as righteousness,

King James 2000 Bible
And he received the sign of circumcision, a seal of the righteousness of the faith which he had yet being uncircumcised: that he might be the father of all them that believe, though they be not circumcised; that righteousness might be imputed unto them also:

American King James Version
And he received the sign of circumcision, a seal of the righteousness of the faith which he had yet being uncircumcised: that he might be the father of all them that believe, though they be not circumcised; that righteousness might be imputed to them also:

American Standard Version
and he received the sign of circumcision, a seal of the righteousness of the faith which he had while he was in uncircumcision; that he might be the father of all them that believe, though they be in uncircumcision, that righteousness might be reckoned unto them;

Douay-Rheims Bible
And he received the sign of circumcision, a seal of the justice of the faith, which he had, being uncircumcised; that he might be the father of all them that believe, being uncircumcised, that unto them also it may be reputed to justice:

Darby Bible Translation
And he received [the] sign of circumcision [as] seal of the righteousness of faith which [he had] being in uncircumcision, that he might be [the] father of all them that believe being in uncircumcision, that righteousness might be reckoned to them also;

English Revised Version
and he received the sign of circumcision, a seal of the righteousness of the faith which he had while he was in uncircumcision: that he might be the father of all them that believe, though they be in uncircumcision, that righteousness might be reckoned unto them;

Webster's Bible Translation
And he received the sign of circumcision, a seal of the righteousness of the faith, which he had yet being uncircumcised: that he might be the father of all them that believe, though they are not circumcised, that righteousness might be imputed to them also;

Weymouth New Testament
Before, not after. And he received circumcision as a sign, a mark attesting the reality of the faith-righteousness which was his while still uncircumcised, that he might be the forefather of all those who believe even though they are uncircumcised--in order that this righteousness might be placed to their credit;

World English Bible
He received the sign of circumcision, a seal of the righteousness of the faith which he had while he was in uncircumcision, that he might be the father of all those who believe, though they might be in uncircumcision, that righteousness might also be accounted to them.

Young's Literal Translation
and a sign he did receive of circumcision, a seal of the righteousness of the faith in the uncircumcision, for his being father of all those believing through uncircumcision, for the righteousness also being reckoned to them,

Romeine 4:11 Afrikaans PWL
Hy het die teken van die besnydenis ontvang as ’n seël van sy onpartydige opregtheid deur vertroue, toe hy nog nie besny was nie sodat hy die vader kon wees van almal wat vertrou terwyl hulle onbesnede is sodat dit ook vir hulle as onpartydige opregtheid gereken kon word

Romakëve 4:11 Albanian
Pastaj mori shenjën e rrethprerjes, si vulë të drejtësisë për besimin që kishte patur kur ishte akoma i parrethprerë, me qëllim që të ishte ati i gjithë atyre që besojnë edhe se janë të parrethprerë, me qëllim që edhe atyre t'u numërohet drejtësia,

ﺭﻭﻣﻴﺔ 4:11 Arabic: Smith & Van Dyke
واخذ علامة الختان ختما لبر الايمان الذي كان في الغرلة ليكون ابا لجميع الذين يؤمنون وهم في الغرلة كي يحسب لهم ايضا البر.

ՀՌՈՄԷԱՑԻՆԵՐԻՆ 4:11 Armenian (Western): NT
Յետոյ թլփատութեան նշանը ստացաւ՝ իբր կնիք անթլփատութեան ատենը ունեցած հաւատքին արդարութեան, որպէսզի ինք ըլլայ հայրը այն բոլոր հաւատացողներուն՝ որոնք անթլփատ են (անոնց ալ արդարութիւն սեպուելու համար),

Romanoetara. 4:11 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Guero recebi ceçan circoncisionearen seignalea, fedealen iustitiataco cigulutan cein baitzen preputioan: preputioan diradela sinhesten duten gucién aita licençát, hæy-ere iustitiá imputa lequiençát:

D Roemer 4:11 Bavarian
De Beschneidung war aft non ayn Zaichen, als Weistuem, däß n dyr Herrgot loosgsprochen haat, weil yr gaglaaubt, wie yr non sein Vorhaut hiet. Und daa gieng s um dös, däß er dyr Vater werd von allsand, wo glaaubnd, aau wenn s +nit beschnitn seind. Also spricht aau die dyr Herrgot loos, wenn s non grad glaaubnd.

Римляни 4:11 Bulgarian
И той прие обрязването като знак и печат на правдата от вяра, която имаше, когато беше необрязан, за да бъде той отец на всички, които вярват, ако и необрязани, за да се вмени правдата на тях,

中文標準譯本 (CSB Traditional)
並且他領受了割禮的標記,做為他沒有受割禮時因信稱義的印證,使他成為所有不憑著割禮而信之人的父,也使他們被算為義;

中文标准译本 (CSB Simplified)
并且他领受了割礼的标记,做为他没有受割礼时因信称义的印证,使他成为所有不凭着割礼而信之人的父,也使他们被算为义;

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
並且他受了割禮的記號,做他未受割禮的時候因信稱義的印證,叫他做一切未受割禮而信之人的父,使他們也算為義;

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
并且他受了割礼的记号,做他未受割礼的时候因信称义的印证,叫他做一切未受割礼而信之人的父,使他们也算为义;

羅 馬 書 4:11 Chinese Bible: Union (Traditional)
並 且 他 受 了 割 禮 的 記 號 , 作 他 未 受 割 禮 的 時 候 因 信 稱 義 的 印 證 , 叫 他 作 一 切 未 受 割 禮 而 信 之 人 的 父 , 使 他 們 也 算 為 義 ;

羅 馬 書 4:11 Chinese Bible: Union (Simplified)
并 且 他 受 了 割 礼 的 记 号 , 作 他 未 受 割 礼 的 时 候 因 信 称 义 的 印 证 , 叫 他 作 一 切 未 受 割 礼 而 信 之 人 的 父 , 使 他 们 也 算 为 义 ;

Poslanica Rimljanima 4:11 Croatian Bible
I znak obrezanja primi kao pečat pravednosti koju je po vjeri zadobio još neobrezan, da bude ocem svih vjernika: neobrezanih - te im se uračuna pravednost -

Římanům 4:11 Czech BKR
A potom znamení, totiž obřízku, přijal za znamení spravedlnosti víry, kteráž byla před obřezáním, na to, aby byl otcem všech věřících v neobřízce, aby i jim přičtena byla spravedlnost,

Romerne 4:11 Danish
Og han fik Omskærelsens Tegn som et Segl paa den Troens Retfærdighed, som han havde som uomskaaren, for at han skulde være Fader til alle dem, som tro uden at være omskaarne, for at Retfærdighed kan blive dem tilregnet,

Romeinen 4:11 Dutch Staten Vertaling
En hij heeft het teken der besnijdenis ontvangen tot een zegel der rechtvaardigheid des geloofs, die hem in de voorhuid was toegerekend; opdat hij zou zijn een vader van allen, die geloven in de voorhuid zijnde, ten einde ook hun de rechtvaardigheid toegerekend worde;

Nestle Greek New Testament 1904
καὶ σημεῖον ἔλαβεν περιτομῆς σφραγῖδα τῆς δικαιοσύνης τῆς πίστεως τῆς ἐν τῇ ἀκροβυστίᾳ, εἰς τὸ εἶναι αὐτὸν πατέρα πάντων τῶν πιστευόντων δι’ ἀκροβυστίας, εἰς τὸ λογισθῆναι αὐτοῖς τὴν δικαιοσύνην,

Westcott and Hort 1881
καὶ σημεῖον ἔλαβεν περιτομῆς, σφραγῖδα τῆς δικαιοσύνης τῆς πίστεως τῆς ἐν τῇ ἀκροβυστίᾳ, εἰς τὸ εἶναι αὐτὸν πατέρα πάντων τῶν πιστευόντων δι' ἀκροβυστίας, εἰς τὸ λογισθῆναι αὐτοῖς τὴν δικαιοσύνην,

Westcott and Hort / [NA27 variants]
καὶ σημεῖον ἔλαβεν περιτομῆς, σφραγῖδα τῆς δικαιοσύνης τῆς πίστεως τῆς ἐν τῇ ἀκροβυστίᾳ, εἰς τὸ εἶναι αὐτὸν πατέρα πάντων τῶν πιστευόντων δι' ἀκροβυστίας, εἰς τὸ λογισθῆναι [καὶ] αὐτοῖς τὴν δικαιοσύνην,

RP Byzantine Majority Text 2005
καὶ σημεῖον ἔλαβεν περιτομῆς, σφραγῖδα τῆς δικαιοσύνης τῆς πίστεως τῆς ἐν τῇ ἀκροβυστίᾳ· εἰς τὸ εἴναι αὐτὸν πατέρα πάντων τῶν πιστευόντων δι’ ἀκροβυστίας, εἰς τὸ λογισθῆναι καὶ αὐτοῖς τὴν δικαιοσύνην·

Greek Orthodox Church 1904
καὶ σημεῖον ἔλαβε περιτομῆς, σφραγῖδα τῆς δικαιοσύνης τῆς πίστεως τῆς ἐν τῇ ἀκροβυστίᾳ, εἰς τὸ εἶναι αὐτὸν πατέρα πάντων τῶν πιστευόντων δι’ ἀκροβυστίας, εἰς τὸ λογισθῆναι καὶ αὐτοῖς τὴν δικαιοσύνην,

Tischendorf 8th Edition
καὶ σημεῖον ἔλαβεν περιτομῆς, σφραγῖδα τῆς δικαιοσύνης τῆς πίστεως τῆς ἐν τῇ ἀκροβυστίᾳ, εἰς τὸ εἶναι αὐτὸν πατέρα πάντων τῶν πιστευόντων δι’ ἀκροβυστίας, εἰς τὸ λογισθῆναι αὐτοῖς δικαιοσύνην,

Scrivener's Textus Receptus 1894
καὶ σημεῖον ἔλαβε περιτομῆς, σφραγῖδα τῆς δικαιοσύνης τῆς πίστεως τῆς ἐν τῇ ἀκροβυστίᾳ· εἰς τὸ εἶναι αὐτὸν πατέρα πάντων τῶν πιστευόντων δι’ ἀκροβυστίας, εἰς τὸ λογισθῆναι καὶ αὐτοῖς τὴν δικαιοσύνην·

Stephanus Textus Receptus 1550
καὶ σημεῖον ἔλαβεν περιτομῆς σφραγῖδα τῆς δικαιοσύνης τῆς πίστεως τῆς ἐν τῇ ἀκροβυστίᾳ εἰς τὸ εἶναι αὐτὸν πατέρα πάντων τῶν πιστευόντων δι' ἀκροβυστίας εἰς τὸ λογισθῆναι καὶ αὐτοῖς τὴν δικαιοσύνην

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
και σημειον ελαβεν περιτομης σφραγιδα της δικαιοσυνης της πιστεως της εν τη ακροβυστια εις το ειναι αυτον πατερα παντων των πιστευοντων δι ακροβυστιας εις το λογισθηναι αυτοις [την] δικαιοσυνην

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
και σημειον ελαβεν περιτομης σφραγιδα της δικαιοσυνης της πιστεως της εν τη ακροβυστια εις το ειναι αυτον πατερα παντων των πιστευοντων δι ακροβυστιας εις το λογισθηναι αυτοις δικαιοσυνην

Stephanus Textus Receptus 1550
και σημειον ελαβεν περιτομης σφραγιδα της δικαιοσυνης της πιστεως της εν τη ακροβυστια εις το ειναι αυτον πατερα παντων των πιστευοντων δι ακροβυστιας εις το λογισθηναι και αυτοις την δικαιοσυνην

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
και σημειον ελαβε περιτομης, σφραγιδα της δικαιοσυνης της πιστεως της εν τη ακροβυστια· εις το ειναι αυτον πατερα παντων των πιστευοντων δι ακροβυστιας, εις το λογισθηναι και αυτοις την δικαιοσυνην·

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
και σημειον ελαβεν περιτομης σφραγιδα της δικαιοσυνης της πιστεως της εν τη ακροβυστια εις το ειναι αυτον πατερα παντων των πιστευοντων δι ακροβυστιας εις το λογισθηναι και αυτοις την δικαιοσυνην

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
και σημειον ελαβεν περιτομης σφραγιδα της δικαιοσυνης της πιστεως της εν τη ακροβυστια εις το ειναι αυτον πατερα παντων των πιστευοντων δι ακροβυστιας εις το λογισθηναι {VAR2: [και] } αυτοις [την] δικαιοσυνην

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
kai sēmeion elaben peritomēs sphragida tēs dikaiosynēs tēs pisteōs tēs en tē akrobystia, eis to einai auton patera pantōn tōn pisteuontōn di’ akrobystias, eis to logisthēnai autois tēn dikaiosynēn,

kai semeion elaben peritomes sphragida tes dikaiosynes tes pisteos tes en te akrobystia, eis to einai auton patera panton ton pisteuonton di’ akrobystias, eis to logisthenai autois ten dikaiosynen,

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
kai sēmeion elaben peritomēs, sphragida tēs dikaiosynēs tēs pisteōs tēs en tē akrobystia, eis to einai auton patera pantōn tōn pisteuontōn di' akrobystias, eis to logisthēnai autois tēn dikaiosynēn,

kai semeion elaben peritomes, sphragida tes dikaiosynes tes pisteos tes en te akrobystia, eis to einai auton patera panton ton pisteuonton di' akrobystias, eis to logisthenai autois ten dikaiosynen,

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 4:11 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
kai sēmeion elaben peritomēs sphragida tēs dikaiosunēs tēs pisteōs tēs en tē akrobustia eis to einai auton patera pantōn tōn pisteuontōn di akrobustias eis to logisthēnai autois dikaiosunēn

kai sEmeion elaben peritomEs sphragida tEs dikaiosunEs tEs pisteOs tEs en tE akrobustia eis to einai auton patera pantOn tOn pisteuontOn di akrobustias eis to logisthEnai autois dikaiosunEn

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 4:11 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
kai sēmeion elaben peritomēs sphragida tēs dikaiosunēs tēs pisteōs tēs en tē akrobustia eis to einai auton patera pantōn tōn pisteuontōn di akrobustias eis to logisthēnai kai autois tēn dikaiosunēn

kai sEmeion elaben peritomEs sphragida tEs dikaiosunEs tEs pisteOs tEs en tE akrobustia eis to einai auton patera pantOn tOn pisteuontOn di akrobustias eis to logisthEnai kai autois tEn dikaiosunEn

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 4:11 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
kai sēmeion elaben peritomēs sphragida tēs dikaiosunēs tēs pisteōs tēs en tē akrobustia eis to einai auton patera pantōn tōn pisteuontōn di akrobustias eis to logisthēnai kai autois tēn dikaiosunēn

kai sEmeion elaben peritomEs sphragida tEs dikaiosunEs tEs pisteOs tEs en tE akrobustia eis to einai auton patera pantOn tOn pisteuontOn di akrobustias eis to logisthEnai kai autois tEn dikaiosunEn

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 4:11 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
kai sēmeion elaben peritomēs sphragida tēs dikaiosunēs tēs pisteōs tēs en tē akrobustia eis to einai auton patera pantōn tōn pisteuontōn di akrobustias eis to logisthēnai kai autois tēn dikaiosunēn

kai sEmeion elaben peritomEs sphragida tEs dikaiosunEs tEs pisteOs tEs en tE akrobustia eis to einai auton patera pantOn tOn pisteuontOn di akrobustias eis to logisthEnai kai autois tEn dikaiosunEn

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 4:11 Westcott/Hort - Transliterated
kai sēmeion elaben peritomēs sphragida tēs dikaiosunēs tēs pisteōs tēs en tē akrobustia eis to einai auton patera pantōn tōn pisteuontōn di akrobustias eis to logisthēnai autois [tēn] dikaiosunēn

kai sEmeion elaben peritomEs sphragida tEs dikaiosunEs tEs pisteOs tEs en tE akrobustia eis to einai auton patera pantOn tOn pisteuontOn di akrobustias eis to logisthEnai autois [tEn] dikaiosunEn

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 4:11 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
kai sēmeion elaben peritomēs sphragida tēs dikaiosunēs tēs pisteōs tēs en tē akrobustia eis to einai auton patera pantōn tōn pisteuontōn di akrobustias eis to logisthēnai {UBS4: [kai] } autois [tēn] dikaiosunēn

kai sEmeion elaben peritomEs sphragida tEs dikaiosunEs tEs pisteOs tEs en tE akrobustia eis to einai auton patera pantOn tOn pisteuontOn di akrobustias eis to logisthEnai {UBS4: [kai]} autois [tEn] dikaiosunEn

Rómaiakhoz 4:11 Hungarian: Karoli
És a körülmetélkedés jegyét körülmetéletlenségében [tanusított] hite igazságának pecsétjéül nyerte: hogy atyja legyen mindazoknak, a kik körülmetéletlen létökre hisznek, hogy azoknak is tulajdoníttassék az igazság;

Al la romanoj 4:11 Esperanto
kaj li ricevis la signon de cirkumcido, kiel sigelon de la virto de la fido, kiu ekzistis en lia necirkumcido; por ke li estu la patro de cxiuj, kiuj ankoraux en necirkumcido kredas, por ke virto estu kalkulata al ili;

Kirje roomalaisille 4:11 Finnish: Bible (1776)
Ja hän sai ympärileikkauksen merkin vahvistukseksi, että hän oli uskon kautta vanhurkaaksi tehty, joka hänellä esinahassa oli, että hänen piti oleman kaikkein uskovaisten isä esinahassa, että se niillekin vanhurskaudeksi luettaisiin,

Romains 4:11 French: Darby
Et il reçut le signe de la circoncision, comme sceau de la justice de la foi qu' il avait dans l'incirconcision, pour qu'il fut le pere de tous ceux qui croient etant dans l'incirconcision, pour que la justice leur fut aussi comptee,

Romains 4:11 French: Louis Segond (1910)
Et il reçut le signe de la circoncision, comme sceau de la justice qu'il avait obtenue par la foi quand il était incirconcis, afin d'être le père de tous les incirconcis qui croient, pour que la justice leur fût aussi imputée,

Romains 4:11 French: Martin (1744)
Puis il reçut le signe de la Circoncision pour un sceau de la justice de la foi, laquelle [il avait reçue étant] dans le prépuce, afin qu'il fût le père de tous ceux qui croient [étant] dans le prépuce, et que la justice leur fût aussi imputée.

Roemer 4:11 German: Modernized
Das Zeichen aber der Beschneidung empfing er zum Siegel der Gerechtigkeit des Glaubens, welchen er noch in der Vorhaut hatte, auf daß er würde ein Vater aller, die da glauben in der Vorhaut, daß denselbigen solches auch gerechnet werde zur Gerechtigkeit

Roemer 4:11 German: Luther (1912)
Das Zeichen der Beschneidung empfing er zum Siegel der Gerechtigkeit des Glaubens, welchen er hatte, als er noch nicht beschnitten war, auf daß er würde ein Vater aller, die da glauben und nicht beschnitten sind, daß ihnen solches auch gerechnet werde zur Gerechtigkeit;

Roemer 4:11 German: Textbibel (1899)
Und das Zeichen der Beschneidung empfieng er dann zum Siegel der Gerechtigkeit des Glaubens, den er unbeschnitten gehabt hatte, auf daß er Vater sei aller, die unbeschnitten glauben, auf daß ihnen die Gerechtigkeit zugerechnet wurde,

Romani 4:11 Italian: Riveduta Bible (1927)
poi ricevette il segno della circoncisione, qual suggello della giustizia ottenuta per la fede che avea quand’era incirconciso, affinché fosse il padre di tutti quelli che credono essendo incirconcisi, onde anche a loro sia messa in conto la giustizia;

Romani 4:11 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
Poi ricevette il segno della circoncisione, suggello della giustizia della fede, la quale egli avea avuta, mentre egli era nell’incirconcisione, affin d’esser padre di tutti coloro che credono, essendo nell’incirconcisione, acciocchè ancora a loro sia imputata la giustizia;

ROMA 4:11 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
dan tanda sunat itu diterimanya menjadi meterai kebenaran, yang daripada iman, tatkala ia belum bersunat; karena atas peri demikian ia menjadi bapa sekalian orang yang beriman walaupun mereka itu tiada bersunat, supaya kebenaran itu dihisabkan kepada mereka itu,

Romans 4:11 Kabyle: NT
?ṭhaṛa tusa-yas-ed d țbut, d ccama i d-isbeggnen belli Sidi Ṛebbi yerra-t d aḥeqqi ɣef ddemma n liman-ines uqbel ad yeḍheṛ. S wakka Sidna Ibṛahim yuɣal d jedd n wid akk yumnen, i gețwaḥesben d iḥeqqiyen ɣer Sidi Ṛebbi ɣas ur ḍhiṛen ara.

로마서 4:11 Korean
저가 할례의 표를 받은 것은 무할례시에 믿음으로 된 의를 인친 것이니 이는 무할례자로서 믿는 모든 자의 조상이 되어 저희로 의로 여기심을 얻게 하려 하심이라

Romanos 4:11 Latin: Vulgata Clementina
Et signum accepit circumcisionis, signaculum justitiæ fidei, quæ est in præputio : ut sit pater omnium credentium per præputium, ut reputetur et illis ad justitiam :

Romiešiem 4:11 Latvian New Testament
Bet apgraizīšanas zīmi viņš saņēma par apstiprinājumu attaisnojumam ticībā, kas viņam bija vēl neapgraizītam, lai viņš kļūtu visu neapgraizīto ticīgo tēvs, lai arī tiem tā tiktu pieskaitīta attaisnojumam,

Laiðkas romieèiams 4:11 Lithuanian
Jis gavo apipjaustymo žymę kaip antspaudą tikėjimo teisumo, kurį turėjo, būdamas dar neapipjaustytas. Taip jis tapo tėvu visiems tikintiesiems iš neapipjaustytųjų, kad ir jiems būtų įskaitytas teisumas,

Romans 4:11 Maori
A riro ana i a ia te kotinga hei tohu, hei hiri mo te tika o tona whakapono, i a ia i te kotingakore: kia waiho ai ia hei matua ki te hunga katoa e whakapono ana, ahakoa kahore ratou i kotia, kia whakairia ai te tika ki a ratou;

Romerne 4:11 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
og han fikk omskjærelsens tegn som et segl på rettferdigheten ved den tro som han hadde da han var uomskåret, forat han skulde være far til alle de uomskårne som tror, så rettferdigheten kunde tilregnes også dem,

Romanos 4:11 Spanish: La Biblia de las Américas
y recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia de la fe que tenía mientras aún era incircunciso, para que fuera padre de todos los que creen sin ser circuncidados, a fin de que la justicia también a ellos les fuera imputada;

Romanos 4:11 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
Abraham recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia de la fe que tenía mientras aún era incircunciso, para que fuera padre de todos los que creen sin ser circuncidados, a fin de que la justicia también se les tome en cuenta a ellos.

Romanos 4:11 Spanish: Reina Valera Gómez
Y recibió la señal de la circuncisión, el sello de la justicia de la fe que tuvo siendo aún incircunciso; para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados; a fin de que también a ellos les sea imputada la justicia;

Romanos 4:11 Spanish: Reina Valera 1909
Y recibió la circuncisión por señal, por sello de la justicia de la fe que tuvo en la incircuncisión: para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, para que también á ellos les sea contado por justicia;

Romanos 4:11 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
Y recibió la circuncisión por señal, por sello de la justicia de la fe que tuvo en la incircuncisión, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, para que también a ellos les sea contado por justicia;

Romanos 4:11 Bíblia King James Atualizada Português
Sendo assim, ele recebeu a marca da circuncisão, como um selo da justiça que ele tinha pela fé, quando ainda não era circuncidado, para que fosse pai de todos os que crêem, ainda que não tenham sido circuncidados, a fim de que a justiça fosse creditada também a favor deles;

Romanos 4:11 Portugese Bible
E recebeu o sinal da circuncisão, selo da justiça da fé que teve quando ainda não era circuncidado, para que fosse pai de todos os que crêem, estando eles na incircuncisão, a fim de que a justiça lhes seja imputada,   

Romani 4:11 Romanian: Cornilescu
Apoi a primit ca semn tăierea împrejur, ca o pecete a acelei neprihăniri, pe care o căpătase prin credinţă, cînd era netăiat împrejur. Şi aceasta, pentru ca să fie tatăl tuturor celor cari cred, măcar că nu sînt tăiaţi împrejur; ca, adică, să li se socotească şi lor neprihănirea aceasta;

К Римлянам 4:11 Russian: Synodal Translation (1876)
И знак обрезания он получил, как печать праведности через веру, которую имел в необрезании, так что он стал отцом всех верующих в необрезании, чтобы и им вменилась праведность,

К Римлянам 4:11 Russian koi8r
И знак обрезания он получил, [как] печать праведности через веру, которую [имел] в необрезании, так что он стал отцом всех верующих в необрезании, чтобы и им вменилась праведность,

Romans 4:11 Shuar New Testament
Apraßm tsupirnatsuk Y·san shiir Enentßimtusmatai Yus "pΘnkeraitme" tusa "tsupirnaktiniaitme" Tφmiayi. N·jainkia Ashφ Y·san shiir Enentßimtuinia N· shuar tsupirnatskesha Apraßm Weeß ainiawai. Tura nu shuaran Yus "pΘnkeraitme" tawai.

Romabrevet 4:11 Swedish (1917)
Och han undfick omskärelsens tecken såsom ett insegel på den rättfärdighet genom tron, som han hade, medan han ännu var oomskuren. Ty så skulle han bliva en fader för alla oomskurna som tro, och så skulle rättfärdighet tillräknas dem.

Warumi 4:11 Swahili NT
Abrahamu alitahiriwa baadaye, na kutahiriwa huko kulikuwa alama iliyothibitisha kwamba Mungu alimkubali kuwa mwadilifu kwa sababu ya imani yake aliyokuwa nayo kabla ya kutahiriwa. Kwa hiyo, Abrahamu amekuwa baba wa wale wote ambao, ingawa hawakutahiriwa, wamemwamini Mungu, wakafanywa waadilifu.

Mga Taga-Roma 4:11 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
At tinanggap niya ang tanda ng pagtutuli, na isang tatak ng katuwiran ng pananampalataya na nasa kaniya samantalang siya'y nasa di-pagtutuli: upang siya'y maging ama ng lahat ng mga nagsisisampalataya, bagaman sila'y nasa di-pagtutuli, upang ang katuwiran ay maibilang sa kanila;

Širawt ta iktab Bulǝs i Kǝl-Ǝrrum 4:11 Tawallamat Tamajaq NT
Dǝffǝr awen ad igraw Ibrahim ɣur Mǝššina asannal wa n ǝmǝnkǝd imosan ǝsǝtǝddi ǝn taqqat ta igraw s ǝzǝgzan harwa dat ǝmǝnkǝd-net. Arat wen igâ fǝl ad iqqǝl Ibrahim ǝmâraw n aytedan kul win ǝzzǝgzannen ǝs Mǝššina da wǝr ǝmmǝnkadan, fǝl ad ǝgrǝwan ǝntanay da taqqat ɣur Mǝššina.

โรม 4:11 Thai: from KJV
และท่านได้เข้าสุหนัตเป็นเครื่องหมายสำคัญ เป็นตราแห่งความชอบธรรม ซึ่งเกิดโดยความเชื่อที่ท่านได้มีอยู่เมื่อท่านยังไม่ได้เข้าสุหนัต เพื่อท่านจะได้เป็นบิดาของคนทั้งปวงที่เชื่อ ทั้งที่เมื่อเขายังไม่ได้เข้าสุหนัต เพื่อจะถือว่าเป็นผู้ชอบธรรมด้วย

Romalılar 4:11 Turkish
İbrahim daha sünnetsizken imanla aklandığının kanıtı olarak sünnet işaretini aldı. Öyle ki, sünnetsiz oldukları halde iman edenlerin hepsinin babası olsun, böylece onlar da aklanmış sayılsın.

Римляни 4:11 Ukrainian: NT
І знак обрізання прийняв, яко печать праведности (тієї) віри, що в необрізанню, щоб бути йому отцем усіх віруючих через необрізаннє, щоб полічено й тим за праведність,

Romans 4:11 Uma New Testament
Ratini' ngkabokoa' -i-damo-hawo, pai' karatini' -na toe jadi' tanda kamonoa' -na hi poncilo Alata'ala. Jadi', monoto-mi tahilo: Abraham jadi' monoa' hi poncilo Alata'ala ngkai pepangala' -na kako'ia-na ratini'. Toe pai' ma'ala-mi ta'uli', Abraham toe tapotuama omea. Abraham rapotuama tauna to bela-ra to Yahudi to mepangala' hi Yesus, apa' nau' uma-ra ratini' ntuku' Atura Pue', bate jadi' monoa' -ramo hi poncilo Alata'ala sabana pepangala' -ra, hibalia hante Abraham.

Roâ-ma 4:11 Vietnamese (1934)
Vậy, người đã nhận lấy dấu cắt bì, như dấu ấn của sự công bình mà người đã được bởi đức tin, khi chưa chịu cắt bì; hầu cho làm cha hết thảy những kẻ tin mà không chịu cắt bì, đặng họ được kể là công bình,

Romans 4:10
Top of Page
Top of Page