Colossians 2
Parallel Study Bible STU ▾ 
English Study BibleGreek Study Bible
1I want you to know how much I am struggling for you and [for] those at Laodicea, and for all who have not met me face to face, 1Θέλω γὰρ ὑμᾶς εἰδέναι ἡλίκον ἀγῶνα ἔχω ὑπὲρ ὑμῶν καὶ τῶν ἐν Λαοδικείᾳ καὶ ὅσοι οὐχ ἑόρακαν τὸ πρόσωπόν μου ἐν σαρκί
2that they may be encouraged in heart, knit together in love, and filled with [the] full riches of complete understanding, so that they may know the mystery of God, [namely] Christ, 2ἵνα παρακληθῶσιν αἱ καρδίαι αὐτῶν συμβιβασθέντες ἐν ἀγάπῃ καὶ εἰς πᾶν πλοῦτος τῆς πληροφορίας τῆς συνέσεως εἰς ἐπίγνωσιν τοῦ μυστηρίου τοῦ Θεοῦ Χριστοῦ
3in whom are hidden all the treasures of wisdom and knowledge. 3ἐν εἰσιν πάντες οἱ θησαυροὶ τῆς σοφίας καὶ γνώσεως ἀπόκρυφοι
4I say this so that no one will deceive you by smooth rhetoric. 4Τοῦτο λέγω ἵνα μηδεὶς ὑμᾶς παραλογίζηται ἐν πιθανολογίᾳ
5For although I am absent from you in body, I am present with you in spirit, [and] I delight to see your orderly condition and firm faith in Christ. 5εἰ γὰρ καὶ τῇ σαρκὶ ἄπειμι ἀλλὰ τῷ πνεύματι σὺν ὑμῖν εἰμι χαίρων καὶ βλέπων ὑμῶν τὴν τάξιν καὶ τὸ στερέωμα τῆς εἰς Χριστὸν πίστεως ὑμῶν
6Therefore, just as you have received Christ Jesus [as] Lord, continue to live in Him, 6Ὡς οὖν παρελάβετε τὸν Χριστὸν Ἰησοῦν τὸν Κύριον ἐν αὐτῷ περιπατεῖτε
7rooted and built up in Him, established in the faith as you were taught, [and] overflowing with thankfulness. 7ἐρριζωμένοι καὶ ἐποικοδομούμενοι ἐν αὐτῷ καὶ βεβαιούμενοι τῇ πίστει καθὼς ἐδιδάχθητε περισσεύοντες (ἐν αὐτῇ) ἐν εὐχαριστίᾳ
8See to it that no one takes you captive through philosophy and empty deception, which are based on human tradition [and] the spiritual forces of the world rather than on Christ. 8Βλέπετε μή τις ὑμᾶς ἔσται συλαγωγῶν διὰ τῆς φιλοσοφίας καὶ κενῆς ἀπάτης κατὰ τὴν παράδοσιν τῶν ἀνθρώπων κατὰ τὰ στοιχεῖα τοῦ κόσμου καὶ οὐ κατὰ Χριστόν
9For in [Christ] all the fullness of the Deity dwells in bodily form. 9ὅτι ἐν αὐτῷ κατοικεῖ πᾶν τὸ πλήρωμα τῆς Θεότητος σωματικῶς
10And you have been made complete in [Christ], who is the head over every ruler and authority. 10καὶ ἐστὲ ἐν αὐτῷ πεπληρωμένοι ὅς ἐστιν κεφαλὴ πάσης ἀρχῆς καὶ ἐξουσίας
11In Him you were also circumcised in the putting off of [your] sinful nature, with the circumcision [performed] by Christ [and] not by human hands. 11ἐν καὶ περιετμήθητε περιτομῇ ἀχειροποιήτῳ ἐν τῇ ἀπεκδύσει τοῦ σώματος τῆς σαρκός ἐν τῇ περιτομῇ τοῦ Χριστοῦ
12And having been buried with Him in baptism, you were raised with [Him] through [your] faith in the power of God, who raised Him from the dead. 12συνταφέντες αὐτῷ ἐν τῷ βαπτισμῷ* ἐν καὶ συνηγέρθητε διὰ τῆς πίστεως τῆς ἐνεργείας τοῦ Θεοῦ τοῦ ἐγείραντος αὐτὸν ἐκ νεκρῶν
13[When] you were dead in [your] trespasses and in the uncircumcision of your sinful nature, God made you alive with [Christ]. He forgave us all [our] trespasses, 13Καὶ ὑμᾶς νεκροὺς ὄντας ‹ἐν› τοῖς παραπτώμασιν καὶ τῇ ἀκροβυστίᾳ τῆς σαρκὸς ὑμῶν συνεζωοποίησεν ὑμᾶς σὺν αὐτῷ χαρισάμενος ἡμῖν πάντα τὰ παραπτώματα
14having canceled the debt ascribed to us in the decrees that stood against us. He took it away, nailing it to the cross! 14ἐξαλείψας τὸ καθ’ ἡμῶν χειρόγραφον τοῖς δόγμασιν ἦν ὑπεναντίον ἡμῖν καὶ αὐτὸ ἦρκεν ἐκ τοῦ μέσου προσηλώσας αὐτὸ τῷ σταυρῷ
15[And] having disarmed the rulers and authorities, He made a public spectacle [of them], triumphing over them by [the cross]. 15ἀπεκδυσάμενος τὰς ἀρχὰς καὶ τὰς ἐξουσίας ἐδειγμάτισεν ἐν παρρησίᾳ θριαμβεύσας αὐτοὺς ἐν αὐτῷ
16Therefore {let} no one judge you by what you eat or drink, or with regard to a festival, a New Moon, or a Sabbath. 16Μὴ οὖν τις ὑμᾶς κρινέτω ἐν βρώσει καὶ ἐν πόσει ἐν μέρει ἑορτῆς νεομηνίας σαββάτων
17These are a shadow of the things to come, but [the] body [ that casts it ] belongs to Christ. 17 ἐστιν σκιὰ τῶν μελλόντων τὸ δὲ σῶμα τοῦ Χριστοῦ
18[Do not let anyone] who delights in [false] humility and [the] worship of angels disqualify you with speculation about what he has seen. [Such a man] is puffed up without basis by his unspiritual mind, 18μηδεὶς ὑμᾶς καταβραβευέτω θέλων ἐν ταπεινοφροσύνῃ καὶ θρησκείᾳ τῶν ἀγγέλων ἑόρακεν ἐμβατεύων εἰκῇ φυσιούμενος ὑπὸ τοῦ νοὸς τῆς σαρκὸς αὐτοῦ
19and he loses connection to the head, from whom the whole body, supported and knit together by [its] joints and ligaments, grows as God causes it to grow. 19καὶ οὐ κρατῶν τὴν Κεφαλήν ἐξ οὗ πᾶν τὸ σῶμα διὰ τῶν ἁφῶν καὶ συνδέσμων ἐπιχορηγούμενον καὶ συμβιβαζόμενον αὔξει τὴν αὔξησιν τοῦ Θεοῦ
20If you have died with Christ to the spiritual forces of the world, why, as though you still belonged to [the] world, do you submit to [its] regulations: 20Εἰ ἀπεθάνετε σὺν Χριστῷ ἀπὸ τῶν στοιχείων τοῦ κόσμου τί ὡς ζῶντες ἐν κόσμῳ δογματίζεσθε
21“{Do} not handle, {do} not taste, {do} not touch!”? 21Μὴ ἅψῃ μηδὲ γεύσῃ μηδὲ θίγῃς
22[These] will all perish with use, because they are based on human commands and teachings. 22 ἐστιν πάντα εἰς φθορὰν τῇ ἀποχρήσει κατὰ τὰ ἐντάλματα καὶ διδασκαλίας τῶν ἀνθρώπων
23Such [restrictions] indeed have an appearance of wisdom, with [their] self-prescribed worship, [their false] humility, and [their] harsh treatment of [the] body; [but] they are of no value against [the] indulgence of the flesh. 23ἅτινά ἐστιν λόγον μὲν ἔχοντα σοφίας ἐν ἐθελοθρησκίᾳ καὶ ταπεινοφροσύνῃ καὶ ἀφειδίᾳ σώματος οὐκ ἐν τιμῇ τινι πρὸς πλησμονὴν τῆς σαρκός
Greek and Hebrew Study Bible courtesy Bible Hub and the Discovery Bible team.

Section Headings Courtesy INT Bible © 2012, Used by Permission

Bible Hub
Colossians 1
Top of Page
Top of Page