PROS EPHESIOUS 5
Greek NT: Tischendorf 8th Ed. Transliterated

1ginesthe oun mimētai tou theou ōs tekna agapēta 2kai peripateite en agapē kathōs kai o christos ēgapēsen umas kai paredōken eauton uper ēmōn prosphoran kai thusian tō theō eis osmēn euōdias

3porneia de kai akatharsia pasa ē pleonexia mēde onomazesthō en umin kathōs prepei agiois 4kai aischrotēs ē mōrologia ē eutrapelia a ouk anēken alla mallon eucharistia 5touto gar iste ginōskontes oti pas pornos ē akathartos ē pleonektēs o estin eidōlolatrēs ouk echei klēronomian en tē basileia tou christou kai theou

6mēdeis umas apatatō kenois logois dia tauta gar erchetai ē orgē tou theou epi tous uious tēs apeitheias 7mē oun ginesthe sunmetochoi autōn

8ēte gar pote skotos nun de phōs en kuriō ōs tekna phōtos peripateite 9o gar karpos tou phōtos en pasē agathōsunē kai dikaiosunē kai alētheia 10dokimazontes ti estin euareston tō kuriō 11kai mē sunkoinōneite tois ergois tois akarpois tou skotous mallon de kai elenchete 12ta gar kruphē ginomena up autōn aischron estin kai legein 13ta de panta elenchomena upo tou phōtos phaneroutai pan gar to phaneroumenon phōs estin

14dio legei egeire o katheudōn kai anasta ek tōn nekrōn kai epiphausei soi o christos

15blepete oun akribōs pōs peripateite mē ōs asophoi all ōs sophoi 16exagorazomenoi ton kairon oti ai ēmerai ponērai eisin 17dia touto mē ginesthe aphrones alla suniete ti to thelēma tou kuriou 18kai mē methuskesthe oinō en ō estin asōtia alla plērousthe en pneumati 19lalountes eautois psalmois kai umnois kai ōdais pneumatikais adontes kai psallontes tē kardia umōn tō kuriō 20eucharistountes pantote uper pantōn en onomati tou kuriou ēmōn iēsou christou tō theō kai patri 21upotassomenoi allēlois en phobō christou

22ai gunaikes tois idiois andrasin ōs tō kuriō 23oti anēr estin kephalē tēs gunaikos ōs kai o christos kephalē tēs ekklēsias autos sōtēr tou sōmatos 24alla ōs ē ekklēsia upotassetai tō christō outōs kai ai gunaikes tois andrasin en panti

25oi andres agapate tas gunaikas kathōs kai o christos ēgapēsen tēn ekklēsian kai eauton paredōken uper autēs 26ina autēn agiasē katharisas tō loutrō tou udatos en rēmati 27ina parastēsē autos eautō endoxon tēn ekklēsian mē echousan spilon ē rutida ē ti tōn toioutōn all ina ē agia kai amōmos 28outōs opheilousin oi andres agapan tas eautōn gunaikas ōs ta eautōn sōmata o agapōn tēn eautou gunaika eauton agapa 29oudeis gar pote tēn eautou sarka emisēsen alla ektrephei kai thalpei autēn kathōs kai o christos tēn ekklēsian 30oti melē esmen tou sōmatos autou 31anti toutou kataleipsei anthrōpos ton patera kai tēn mētera kai proskollēthēsetai tēn gunaika kai esontai oi duo eis sarka mian 32to mustērion touto mega estin egō de legō eis christon kai eis tēn ekklēsian 33plēn kai umeis oi kath ena ekastos tēn eautou gunaika outōs agapatō ōs eauton ē de gunē ina phobētai ton andra

Greek NT: Tischendorf 8th Ed. Transliterated

Bible Hub

Ephesians 4
Top of Page
Top of Page