KATA MATTHAION 13
Greek NT: Tischendorf 8th Ed. Transliterated

1en tē ēmera ekeinē exelthōn o iēsous ek tēs oikias ekathēto para tēn thalassan 2kai sunēchthēsan pros auton ochloi polloi ōste auton eis ploion embanta kathēsthai kai pas o ochlos epi ton aigialon eistēkei

3kai elalēsen autois polla en parabolais legōn idou exēlthen o speirōn tou speirein 4kai en tō speirein auton a men epesen para tēn odon kai elthen ta peteina kai katephagen auta 5alla de epesen epi ta petrōdē opou ouk eichen gēn pollēn kai eutheōs exaneteilen dia to mē echein bathos gēs 6ēliou de anateilantos ekaumatisthē kai dia to mē echein rizan exēranthē 7alla de epesen epi tas akanthas kai anebēsan ai akanthai kai epnixan auta 8alla de epesen epi tēn gēn tēn kalēn kai edidou karpon o men ekaton o de exēkonta o de triakonta 9o echōn ōta akouetō

10kai proselthontes oi mathētai eipan autō diati en parabolais laleis autois 11o de apokritheis eipen oti umin dedotai gnōnai ta mustēria tēs basileias tōn ouranōn ekeinois de ou dedotai 12ostis gar echei dothēsetai autō kai perisseuthēsetai ostis de ouk echei kai o echei arthēsetai ap autou 13dia touto en parabolais autois lalō oti blepontes ou blepousin kai akouontes ouk akouousin oude suniousin

14kai anaplēroutai autois ē prophēteia ēsaiou ē legousa akoē akousete kai ou mē sunēte kai blepontes blepsete kai ou mē idēte

15epachunthē gar ē kardia tou laou toutou kai tois ōsin bareōs ēkousan kai tous ophthalmous autōn ekammusan mēpote idōsin tois ophthalmois kai tois ōsin akousōsin kai tē kardia sunōsin kai epistrepsōsin kai iasomai autous

16umōn de makarioi oi ophthalmoi oti blepousin kai ta ōta umōn oti akouousin 17amēn legō umin oti polloi prophētai kai dikaioi epethumēsan idein a blepete kai ouk idan kai akousai a akouete kai ouk ēkousan

18umeis oun akousate tēn parabolēn tou speirantos 19pantos akouontos ton logon tēs basileias kai mē sunientos erchetai o ponēros kai arpazei to esparmenon en tē kardia autou outos estin o para tēn odon spareis 20o de epi ta petrōdē spareis outos estin o ton logon akouōn kai euthus meta charas lambanōn auton 21ouk echei de rizan en eautō alla proskairos estin genomenēs de thlipseōs ē diōgmou dia ton logon euthus skandalizetai 22o de eis tas akanthas spareis outos estin o ton logon akouōn kai ē merimna tou aiōnos kai ē apatē tou ploutou sumpnigei ton logon kai akarpos ginetai 23o de epi tēn kalēn gēn spareis outos estin o ton logon akouōn kai sunieis os dē karpophorei kai poiei o men ekaton o de exēkonta o de triakonta

24allēn parabolēn parethēken autois legōn ōmoiōthē ē basileia tōn ouranōn anthrōpō speiranti kalon sperma en tō agrō autou 25en de tō katheudein tous anthrōpous ēlthen autou o echthros kai epespeiren zizania ana meson tou sitou kai apēlthen 26ote de eblastēsen o chortos kai karpon epoiēsen tote ephanē kai ta zizania 27proselthontes de oi douloi tou oikodespotou eipon autō kurie ouchi kalon sperma espeiras en tō sō agrō pothen oun echei zizania 28o de ephē autois echthros anthrōpos touto epoiēsen oi de douloi legousin autō theleis oun apelthontes sullexōmen auta 29o de phēsin ou mēpote sullegontes ta zizania ekrizōsēte ama autois ton siton 30aphete sunauxanesthai amphotera mechri tou therismou kai en kairō tou therismou erō tois theristais sullexate prōton ta zizania kai dēsate auta eis desmas pros to katakausai auta ton de siton sunagagete eis tēn apothēkēn mou

31allēn parabolēn parethēken autois legōn omoia estin ē basileia tōn ouranōn kokkō sinapeōs on labōn anthrōpos espeiren en tō agrō autou 32o mikroteron men estin pantōn tōn spermatōn otan de auxēthē meizon tōn lachanōn estin kai ginetai dendron ōste elthein ta peteina tou ouranou kai kataskēnoun en tois kladois autou

33allēn parabolēn elalēsen autois omoia estin ē basileia tōn ouranōn zumē ēn labousa gunē enekrupsen eis aleurou sata tria eōs ou ezumōthē olon

34tauta panta elalēsen o iēsous en parabolais tois ochlois kai chōris parabolēs ouden elalei autois

35opōs plērōthē to rēthen dia tou prophētou ēsaiou legontos anoixō en parabolais to stoma mou ereuxomai kekrummena apo katabolēs

36tote apheis tous ochlous ēlthen eis tēn oikian kai prosēlthon autō oi mathētai autou legontes phrason ēmin tēn parabolēn tōn zizaniōn tou agrou 37o de apokritheis eipen o speirōn to kalon sperma estin o uios tou anthrōpou 38o de agros estin o kosmos to de kalon sperma outoi eisin oi uioi tēs basileias ta de zizania eisin oi uioi tou ponērou 39o de echthros o speiras auta estin o diabolos o de therismos sunteleia aiōnos estin oi de theristai angeloi eisin 40ōsper oun sullegetai ta zizania kai puri katakaietai outōs estai en tē sunteleia tou aiōnos 41apostelei o uios tou anthrōpou tous angelous autou kai sullexousin ek tēs basileias autou panta ta skandala kai tous poiountas tēn anomian 42kai balousin autous eis tēn kaminon tou puros ekei estai o klauthmos kai o brugmos tōn odontōn 43tote oi dikaioi eklampsousin ōs o ēlios en tē basileia tou patros autōn o echōn ōta akouetō

44omoia estin ē basileia tōn ouranōn thēsaurō kekrummenō en tō agrō on eurōn anthrōpos ekrupsen kai apo tēs charas autou upagei kai pōlei panta osa echei kai agorazei ton agron ekeinon

45palin omoia estin ē basileia tōn ouranōn anthrōpō emporō zētounti kalous margaritas 46eurōn de ena polutimon margaritēn apelthōn pepraken panta osa eichen kai ēgorasen auton

47palin omoia estin ē basileia tōn ouranōn sagēnē blētheisē eis tēn thalassan kai ek pantos genous sunagagousē 48ēn ote eplērōthē anabibasantes epi ton aigialon kai kathisantes sunelexan ta kala eis angē ta de sapra exō ebalon 49outōs estai en tē sunteleia tou aiōnos exeleusontai oi angeloi kai aphoriousin tous ponērous ek mesou tōn dikaiōn 50kai balousin autous eis tēn kaminon tou puros ekei estai o klauthmos kai o brugmos tōn odontōn

51sunēkate tauta panta legousin autō nai 52o de eipen autois dia touto pas grammateus mathēteutheis tē basileia tōn ouranōn omoios estin anthrōpō oikodespotē ostis ekballei ek tou thēsaurou autou kaina kai palaia

53kai egeneto ote etelesen o iēsous tas parabolas tautas metēren ekeithen 54kai elthōn eis tēn patrida autou edidasken autous en tē sunagōgē autōn ōste ekplēssesthai autous kai legein pothen toutō ē sophia autē kai ai dunameis 55ouch outos estin o tou tektonos uios ouch ē mētēr autou legetai mariam kai oi adelphoi autou iakōbos kai iōsēph kai simōn kai ioudas 56kai ai adelphai autou ouchi pasai pros ēmas eisin pothen oun toutō tauta panta 57kai eskandalizonto en autō o de iēsous eipen autois ouk estin prophētēs atimos ei mē en tē idia patridi kai en tē oikia autou 58kai ouk epoiēsen ekei dunameis pollas dia tēn apistian autōn

Greek NT: Tischendorf 8th Ed. Transliterated

Bible Hub

Matthew 12
Top of Page
Top of Page