KATA MATTHAION 15
Greek NT: Tischendorf 8th Ed. Transliterated

1tote proserchontai tō iēsou apo ierosolumōn pharisaioi kai grammateis legontes 2diati oi mathētai sou parabainousin tēn paradosin tōn presbuterōn ou gar niptontai tas cheiras otan arton esthiōsin 3o de apokritheis eipen autois diati kai umeis parabainete tēn entolēn tou theou dia tēn paradosin umōn 4o gar theos eseteilato legōn tima ton patera kai tēn mētera kai o kakologōn patera ē mētera thanatō teleutatō 5umeis de legete os an eipē tō patri ē tē mētri dōron o ean ex emou ōphelēthēs ou mē timēsei ton patera autou ē tēn mētera autou 6kai ēkurōsate ton nomon tou theou dia tēn paradosin umōn 7upokritai kalōs eprophēteusen peri umōn ēsaias legōn

8o laos outos tois cheilesin me tima ē de kardia autōn porrō apechei ap emou

9matēn de sebontai me didaskontes didaskalias entalmata anthrōpōn

10kai proskalesamenos ton ochlon eipen autois akouete kai suniete 11ou to eiserchomenon eis to stoma koinoi ton anthrōpon alla to ekporeuomenon ek tou stomatos touto koinoi ton anthrōpon

12tote proselthontes oi mathētai legousin autō oidas oti oi pharisaioi akousantes ton logon eskandalisthēsan 13o de apokritheis eipen pasa phuteia ēn ouk ephuteusen o patēr mou o ouranios ekrizōthēsetai 14aphete autous odēgoi eisin tuphloi tuphlōn tuphlos de tuphlon ean odēgē amphoteroi eis bothunon pesountai

15apokritheis de o petros eipen autō phrason ēmin tēn parabolēn 16o de eipen akmēn kai umeis asunetoi este 17ou noeite oti pan to eisporeuomenon eis to stoma eis tēn koilian chōrei kai eis aphedrōna ekballetai 18ta de ekporeuomena ek tou stomatos ek tēs kardias exerchetai kakeina koinoi ton anthrōpon 19ek gar tēs kardias exerchontai dialogismoi ponēroi phonoi moicheiai porneiai klopai pseudomarturiai blasphēmiai 20tauta estin ta koinounta ton anthrōpon to de aniptois chersin phagein ou koinoi ton anthrōpon

21kai exelthōn ekeithen o iēsous anechōrēsen eis ta merē turou kai sidōnos 22kai idou gunē chananaia apo tōn oriōn ekeinōn exelthousa ekrazen legousa eleēson me kurie uios daueid ē thugatēr mou kakōs daimonizetai 23o de ouk apekrithē autē logon kai proselthontes oi mathētai autou ērōtoun auton legontes apoluson autēn oti krazei opisthen ēmōn 24o de apokritheis eipen ouk apestalēn ei mē eis ta probata ta apolōlota oikou israēl 25ē de elthousa prosekunei autō legousa kurie boēthei moi 26o de apokritheis eipen ouk exestin labein ton arton tōn teknōn kai balein tois kunariois 27ē de eipen nai kurie kai gar ta kunaria esthiei apo tōn psichiōn tōn piptontōn apo tēs trapezēs tōn kuriōn autōn 28tote apokritheis o iēsous eipen autē ō gunai megalē sou ē pistis genēthētō soi ōs theleis kai iathē ē thugatēr autēs apo tēs ōras ekeinēs

29kai metabas ekeithen o iēsous ēlthen para tēn thalassan tēs galilaias kai anabas eis to oros ekathēto ekei 30kai prosēlthon autō ochloi polloi echontes meth eautōn chōlous tuphlous kōphous kullous kai eterous pollous kai eripsan autous para tous podas autou kai etherapeusen autous 31ōste ton ochlon thaumasai blepontas kōphous lalountas kullous ugieis kai chōlous peripatountas kai tuphlous blepontas kai edoxasan ton theon israēl

32o de iēsous proskalesamenos tous mathētas autou eipen splanchnizomai epi ton ochlon oti ēdē ēmerai treis prosmenousin moi kai ouk echousin ti phagōsin kai apolusai autous nēsteis ou thelō mēpote ekluthōsin en tē odō 33kai legousin autō oi mathētai pothen ēmin en erēmia artoi tosoutoi ōste chortasai ochlon tosouton 34kai legei autois o iēsous posous artous echete oi de eipon epta kai oliga ichthudia 35kai parangeilas tō ochlō anapesein epi tēn gēn 36elaben tous epta artous kai tous ichthuas kai eucharistēsas eklasen kai edidou tois mathētais oi de mathētai tois ochlois 37kai ephagon pantes kai echortasthēsan kai to perisseuon tōn klasmatōn ēran epta spuridas plēreis 38oi de esthiontes ēsan tetrakischilioi andres chōris paidiōn kai gunaikōn

39kai apolusas tous ochlous enebē eis to ploion kai ēlthen eis ta oria magadan

Greek NT: Tischendorf 8th Ed. Transliterated

Bible Hub

Matthew 14
Top of Page
Top of Page