KATA MATTHAION 23
Greek NT: Tischendorf 8th Ed. Transliterated

1tote o iēsous elalēsen tois ochlois kai tois mathētais autou 2legōn epi tēs mōuseōs kathedras ekathisan oi grammateis kai oi pharisaioi 3panta oun osa ean eipōsin umin poiēsate kai tēreite kata de ta erga autōn mē poieite legousin gar kai ou poiousin 4desmeuousin de phortia barea kai epititheasin epi tous ōmous tōn anthrōpōn autoi de tō daktulō autōn ou thelousin kinēsai auta 5panta de ta erga autōn poiousin pros to theathēnai tois anthrōpois platunousin gar ta phulaktēria autōn kai megalunousin ta kraspeda 6philousin de tēn prōtoklisian en tois deipnois kai tas prōtokathedrias en tais sunagōgais 7kai tous aspasmous en tais agorais kai kaleisthai upo tōn anthrōpōn rabbei 8umeis de mē klēthēte rabbei eis gar estin umōn o didaskalos pantes de umeis adelphoi este 9kai patera mē kalesēte umōn epi tēs gēs eis gar estin umōn o patēr o ouranios 10mēde klēthēte kathēgētai oti kathēgētēs umōn estin eis o christos 11o de meizōn umōn estai umōn diakonos 12ostis de upsōsei eauton tapeinōthēsetai kai ostis tapeinōsei eauton upsōthēsetai

13ouai de umin grammateis kai pharisaioi upokritai oti kleiete tēn basileian tōn ouranōn emprosthen tōn anthrōpōn umeis gar ouk eiserchesthe oude tous eiserchomenous aphiete eiselthein

15ouai umin grammateis kai pharisaioi upokritai oti periagete tēn thalassan kai tēn xēran poiēsai ena prosēluton kai otan genētai poieite auton uion geennēs diploteron umōn

16ouai umin odēgoi tuphloi oi legontes os an omosē en tō naō ouden estin os d an omosē en tō chrusō tou naou opheilei 17mōroi kai tuphloi tis gar meizōn estin o chrusos ē o naos o agiasas ton chruson 18kai os an omosē en tō thusiastēriō ouden estin os d an omosē en tō dōrō tō epanō autou opheilei 19tuphloi ti gar meizon to dōron ē to thusiastērion to agiazon to dōron 20o oun omosas en tō thusiastēriō omnuei en autō kai en pasin tois epanō autou 21kai o omosas en tō naō omnuei en autō kai en tō katoikounti auton 22kai o omosas en tō ouranō omnuei en tō thronō tou theou kai en tō kathēmenō epanō autou

23ouai umin grammateis kai pharisaioi upokritai oti apodekatoute to ēduosmon kai to anēthon kai to kuminon kai aphēkate ta barutera tou nomou tēn krisin kai to eleos kai tēn pistin tauta edei poiēsai kakeina mē aphienai 24odēgoi tuphloi oi diulizontes ton kōnōpa tēn de kamēlon katapinontes

25ouai umin grammateis kai pharisaioi upokritai oti katharizete to exōthen tou potēriou kai tēs paropsidos esōthen de gemousin ex arpagēs kai akrasias 26pharisaie tuphle katharison prōton to entos tou potēriou ina genētai kai to ektos autou katharon

27ouai umin grammateis kai pharisaioi upokritai oti paromoiazete taphois kekoniamenois oitines exōthen men phainontai ōraioi esōthen de gemousin osteōn nekrōn kai pasēs akatharsias 28outōs kai umeis exōthen men phainesthe tois anthrōpois dikaioi esōthen de este mestoi upokriseōs kai anomias

29ouai umin grammateis kai pharisaioi upokritai oti oikodomeite tous taphous tōn prophētōn kai kosmeite ta mnēmeia tōn dikaiōn 30kai legete ei ēmetha en tais ēmerais tōn paterōn ēmōn ouk an ēmetha koinōnoi autōn en tō aimati tōn prophētōn 31ōste martureite eautois oti uioi este tōn phoneusantōn tous prophētas 32kai umeis plērōsate to metron tōn paterōn umōn 33opheis gennēmata echidnōn pōs phugēte apo tēs kriseōs tēs geennēs

34dia touto idou egō apostellō pros umas prophētas kai sophous kai grammateis ex autōn apokteneite kai staurōsete kai ex autōn mastigōsete en tais sunagōgais umōn kai diōxete apo poleōs eis polin 35opōs elthē eph umas pan aima dikaion ekchunnomenon epi tēs gēs apo tou aimatos abel tou dikaiou eōs tou aimatos zachariou uiou barachiou on ephoneusate metaxu tou naou kai tou thusiastēriou 36amēn legō umin ēxei tauta panta epi tēn genean tautēn

37ierousalēm ierousalēm ē apokteinousa tous prophētas kai lithobolousa tous apestalmenous pros autēn posakis ēthelēsa episunagagein ta tekna sou on tropon ornis episunagei ta nossia autēs upo tas pterugas kai ouk ēthelēsate 38idou aphietai umin o oikos umōn erēmos 39legō gar umin ou mē me idēte ap arti eōs an eipēte eulogēmenos o erchomenos en onomati kuriou

Greek NT: Tischendorf 8th Ed. Transliterated

Bible Hub

Matthew 22
Top of Page
Top of Page