APOKALUPSIS IOANNOU 16
Greek NT: Tischendorf 8th Ed. Transliterated

1kai ēkousa megalēs phōnēs ek tou naou legousēs tois epta angelois upagete kai ekcheete tas epta phialas tou thumou tou theou eis tēn gēn

2kai apēlthen o prōtos kai execheen tēn phialēn autou eis tēn gēn kai egeneto elkos kakon kai ponēron epi tous anthrōpous tous echontas to charagma tou thēriou kai tous proskunountas tē eikoni autou

3kai o deuteros execheen tēn phialēn autou eis tēn thalassan kai egeneto aima ōs nekrou kai pasa psuchē zōēs apethanen ta en tē thalassē

4kai o tritos execheen tēn phialēn autou eis tous potamous kai tas pēgas tōn udatōn kai egeneto aima 5kai ēkousa tou angelou tōn udatōn legontos dikaios ei o ōn kai o ēn o osios oti tauta ekrinas 6oti aimata agiōn kai prophētōn exechean kai aima autois edōkas pein axioi eisin 7kai ēkousa tou thusiastēriou legontos nai kurie o theos o pantokratōr alēthinai kai dikaiai ai kriseis sou

8kai o tetartos execheen tēn phialēn autou epi ton ēlion kai edothē autō kaumatisai tous anthrōpous en puri 9kai ekaumatisthēsan oi anthrōpoi kauma mega kai eblasphēmēsan to onoma tou theou tou echontos tēn exousian epi tas plēgas tautas kai ou metenoēsan dounai autō doxan

10kai o pemptos execheen tēn phialēn autou epi ton thronon tou thēriou kai egeneto ē basileia autou eskotōmenē kai emasōnto tas glōssas autōn ek tou ponou 11kai eblasphēmēsan ton theon tou ouranou ek tōn ponōn autōn kai ek tōn elkōn autōn kai ou metenoēsan ek tōn ergōn autōn

12kai o ektos execheen tēn phialēn autou epi ton potamon ton megan euphratēn kai exēranthē to udōr autou ina etoimasthē ē odos tōn basileōn tōn apo anatolēs ēliou

13kai idon ek tou stomatos tou drakontos kai ek tou stomatos tou thēriou kai ek tou stomatos tou pseudoprophētou pneumata tria akatharta ōs batrachoi 14eisin gar pneumata daimoniōn poiounta sēmeia a ekporeuetai epi tous basileis tēs oikoumenēs olēs sunagagein autous eis ton polemon tēs ēmeras tēs megalēs tou theou tou pantokratoros 15idou erchomai ōs kleptēs makarios o grēgorōn kai tērōn ta imatia autou ina mē gumnos peripatē kai blepōsin tēn aschēmosunēn autou 16kai sunēgagen autous eis ton topon ton kaloumenon ebraisti armagedōn

17kai o ebdomos execheen tēn phialēn autou epi ton aera kai exēlthen phōnē megalē ek tou naou apo tou thronou legousa gegonen 18kai egenonto astrapai kai phōnai kai brontai kai seismos egeneto megas oios ouk egeneto aph ou anthrōpos egeneto epi tēs gēs tēlikoutos seismos outō megas 19kai egeneto ē polis ē megalē eis tria merē kai ai poleis tōn ethnōn epesan kai babulōn ē megalē emnēsthē enōpion tou theou dounai autē to potērion tou oinou tou thumou tēs orgēs autou 20kai pasa nēsos ephugen kai orē ouch eurethēsan 21kai chalaza megalē ōs talantiaia katabainei ek tou ouranou epi tous anthrōpous kai eblasphēmēsan oi anthrōpoi ton theon ek tēs plēgēs tēs chalazēs oti megalē estin ē plēgē autēs sphodra

Greek NT: Tischendorf 8th Ed. Transliterated

Bible Hub

Revelation 15
Top of Page
Top of Page