APOKALUPSIS IOANNOU 15
Greek NT: Tischendorf 8th Ed. Transliterated

1kai idon allo sēmeion en tō ouranō mega kai thaumaston angelous epta echontas plēgas epta tas eschatas oti en autais etelesthē o thumos tou theou

2kai idon ōs thalassan ualinēn memigmenēn puri kai tous nikōntas ek tou thēriou kai ek tēs eikonos autou kai ek tou arithmou tou onomatos autou estōtas epi tēn thalassan tēn ualinēn echontas kitharas tou theou

3kai adousin tēn ōdēn mōuseōs tou doulou tou theou kai tēn ōdēn tou arniou legontes megala kai thaumasta ta erga sou kurie o theos o pantokratōr dikaiai kai alēthinai ai odoi sou o basileus tōn ethnōn

4tis ou mē phobēthē kurie kai doxasei to onoma sou oti monos osios oti panta ta ethnē ēxousin kai proskunēsousin enōpion sou oti ta dikaiōmata sou ephanerōthēsan

5kai meta tauta idon kai ēnoigē o naos tēs skēnēs tou marturiou en tō ouranō 6kai exēlthon oi epta angeloi oi echontes tas epta plēgas ek tou naou endedumenoi linon katharon lampron kai periezōsmenoi peri ta stēthē zōnas chrusas 7kai en ek tōn tessarōn zōōn edōken tois epta angelois epta phialas chrusas gemousas tou thumou tou theou tou zōntos eis tous aiōnas tōn aiōnōn 8kai egemisthē o naos kapnou ek tēs doxēs tou theou kai ek tēs dunameōs autou kai oudeis edunato eiselthein eis ton naon achri telesthōsin ai epta plēgai tōn epta angelōn

Greek NT: Tischendorf 8th Ed. Transliterated

Bible Hub

Revelation 14
Top of Page
Top of Page