1 Chronicles 26:14
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
5307 [e]וַיִּפֹּ֧ל
way-yip-pōl
And fellConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3ms
1486 [e]הַגּוֹרָ֛ל
hag-gō-w-rāl
the lotArt | N-ms
4217 [e]מִזְרָ֖חָה
miz-rā-ḥāh
for the East [Gate]N-ms | 3fs
8018 [e]לְשֶֽׁלֶמְיָ֑הוּ
lə-še-lem-yā-hū;
to ShelemiahPrep-l | N-proper-ms
2148 [e]וּזְכַרְיָ֨הוּ
ū-zə-ḵar-yā-hū
And ZechariahConj-w | N-proper-ms
1121 [e]בְנ֜וֹ
ḇə-nōw
[for] his sonN-msc | 3ms
3289 [e]יוֹעֵ֣ץ ׀
yō-w-‘êṣ
a counselorV-Qal-Prtcpl-ms
7922 [e]בְּשֶׂ֗כֶל
bə-śe-ḵel,
wisePrep-b | N-ms
5307 [e]הִפִּ֙ילוּ֙
hip-pî-lū
they castV-Hifil-Perf-3cp
1486 [e]גּֽוֹרָל֔וֹת
gō-w-rā-lō-wṯ,
lotsN-mp
3318 [e]וַיֵּצֵ֥א
way-yê-ṣê
and came outConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3ms
1486 [e]גוֹרָל֖וֹ
ḡō-w-rā-lōw
his lotN-msc | 3ms
6828 [e]צָפֽוֹנָה׃
ṣā-p̄ō-w-nāh.
for the North GateN-fs | 3fs
  ס
s
-Punc

Hebrew Texts
דברי הימים א 26:14 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיִּפֹּ֧ל הַגֹּורָ֛ל מִזְרָ֖חָה לְשֶֽׁלֶמְיָ֑הוּ וּזְכַרְיָ֨הוּ בְנֹ֜ו יֹועֵ֣ץ ׀ בְּשֶׂ֗כֶל הִפִּ֙ילוּ֙ גֹּֽורָלֹ֔ות וַיֵּצֵ֥א גֹורָלֹ֖ו צָפֹֽונָה׃ ס

דברי הימים א 26:14 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויפל הגורל מזרחה לשלמיהו וזכריהו בנו יועץ ׀ בשכל הפילו גורלות ויצא גורלו צפונה׃ ס

דברי הימים א 26:14 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ויפל הגורל מזרחה לשלמיהו וזכריהו בנו יועץ ׀ בשכל הפילו גורלות ויצא גורלו צפונה׃ ס

דברי הימים א 26:14 Hebrew Bible
ויפל הגורל מזרחה לשלמיהו וזכריהו בנו יועץ בשכל הפילו גורלות ויצא גורלו צפונה׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
The lot to the east fell to Shelemiah. Then they cast lots for his son Zechariah, a counselor with insight, and his lot came out to the north.

King James Bible
And the lot eastward fell to Shelemiah. Then for Zechariah his son, a wise counseller, they cast lots; and his lot came out northward.

Holman Christian Standard Bible
The lot for the east gate fell to Shelemiah. They also cast lots for his son Zechariah, an insightful counselor, and his lot came out for the north gate.
Treasury of Scripture Knowledge

Shelemiah

1 Chronicles 25:1 Moreover David and the captains of the host separated to the service …

Meshelemiah Zechariah

1 Chronicles 25:2 Of the sons of Asaph; Zaccur, and Joseph, and Nethaniah, and Asarelah, …

Links
1 Chronicles 26:141 Chronicles 26:14 NIV1 Chronicles 26:14 NLT1 Chronicles 26:14 ESV1 Chronicles 26:14 NASB1 Chronicles 26:14 KJV1 Chronicles 26:14 Bible Apps1 Chronicles 26:14 Biblia Paralela1 Chronicles 26:14 Chinese Bible1 Chronicles 26:14 French Bible1 Chronicles 26:14 German BibleBible Hub
1 Chronicles 26:13
Top of Page
Top of Page