Matthew 22:37
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
3588 [e]
ho
- Art-NMS
1161 [e]δὲ
de
AndConj
5346 [e]ἔφη
ephē
He saidV-IIA-3S
846 [e]αὐτῷ
autō
to him,PPro-DM3S
25 [e]Ἀγαπήσεις
Agapēseis
You shall loveV-FIA-2S
2962 [e]κύριον
kyrion
[the] LordN-AMS
3588 [e]τὸν
ton
theArt-AMS
2316 [e]Θεόν
Theon
GodN-AMS
4771 [e]σου
sou
of youPPro-G2S
1722 [e]ἐν
en
withPrep
3650 [e]ὅλῃ
holē
allAdj-DFS
3588 [e]τῇ
theArt-DFS
2588 [e]καρδίᾳ
kardia
heartN-DFS
4771 [e]σου
sou
of you,PPro-G2S
2532 [e]καὶ
kai
andConj
1722 [e]ἐν
en
withPrep
3650 [e]ὅλῃ
holē
allAdj-DFS
3588 [e]τῇ
theArt-DFS
5590 [e]ψυχῇ
psychē
soulN-DFS
4771 [e]σου
sou
of you,PPro-G2S
2532 [e]καὶ
kai
andConj
1722 [e]ἐν
en
withPrep
3650 [e]ὅλῃ
holē
allAdj-DFS
3588 [e]τῇ
theArt-DFS
1271 [e]διανοίᾳ
dianoia
mindN-DFS
4771 [e]σου.
sou
of you.’PPro-G2S

Greek Texts
ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 22:37 Greek NT: Nestle 1904
ὁ δὲ ἔφη αὐτῷ Ἀγαπήσεις κύριον τὸν Θεόν σου ἐν ὅλῃ τῇ καρδίᾳ σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ ψυχῇ σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ διανοίᾳ σου.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 22:37 Greek NT: Westcott and Hort 1881
ὁ δὲ ἔφη αὐτῷ Ἀγαπήσεις Κύριον τὸν θεόν σου ἐν ὅλῃ καρδίᾳ σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ ψυχῇ σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ διανοίᾳ σου·

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 22:37 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
ὁ δὲ ἔφη αὐτῷ Ἀγαπήσεις Κύριον τὸν θεόν σου ἐν ὅλῃ [τῇ] καρδίᾳ σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ ψυχῇ σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ διανοίᾳ σου·

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 22:37 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
ὁ δὲ Ἰησοῦς ἔφη αὐτῷ, Ἀγαπήσεις κύριον τὸν θεόν σου, ἐν ὅλῃ καρδίᾳ σου, καὶ ἐν ὅλῃ ψυχῇ σου, καὶ ἐν ὅλῃ τῇ διανοίᾳ σου.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 22:37 Greek NT: Greek Orthodox Church
ὁ δὲ Ἰησοῦς ἔφη αὐτῷ· Ἀγαπήσεις Κύριον τὸν Θεόν σου ἐν ὅλῃ τῇ καρδίᾳ σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ ψυχῇ σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ διανοίᾳ σου·

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 22:37 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
ὁ δὲ ἔφη αὐτῷ· ἀγαπήσεις κύριον τὸν θεόν σου ἐν ὅλῃ τῇ καρδίᾳ σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ ψυχῇ σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ διανοίᾳ σου.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 22:37 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ, Ἀγαπήσεις Κύριον τὸν Θεόν σου, ἐν ὅλῃ τῇ καρδίᾳ σου, καὶ ἐν ὅλῃ τῇ ψυχῇ σου, καὶ ἐν ὅλῃ τῇ διανοίᾳ σου·

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 22:37 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ, Ἀγαπήσεις κύριον τὸν θεόν σου ἐν ὅλῃ τῇ καρδίᾳ σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ ψυχῇ σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ διανοίᾳ σου·

Matthew 22:37 Hebrew Bible
ויאמר ישוע אליו ואהבת את יהוה אלהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מדעך׃

Matthew 22:37 Aramaic NT: Peshitta
ܝܫܘܥ ܕܝܢ ܐܡܪ ܠܗ ܕܬܪܚܡ ܠܡܪܝܐ ܐܠܗܟ ܡܢ ܟܠܗ ܠܒܟ ܘܡܢ ܟܠܗ ܢܦܫܟ ܘܡܢ ܟܠܗ ܚܝܠܟ ܘܡܢ ܟܠܗ ܪܥܝܢܟ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
And He said to him, "'YOU SHALL LOVE THE LORD YOUR GOD WITH ALL YOUR HEART, AND WITH ALL YOUR SOUL, AND WITH ALL YOUR MIND.'

King James Bible
Jesus said unto him, Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind.

Holman Christian Standard Bible
He said to him, "Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind.
Treasury of Scripture Knowledge

Deuteronomy 6:5 And you shall love the LORD your God with all your heart, and with …

Deuteronomy 10:12 And now, Israel, what does the LORD your God require of you, but …

Deuteronomy 30:6 And the LORD your God will circumcise your heart, and the heart of …

Mark 12:29,30,33 And Jesus answered him, The first of all the commandments is, Hear, …

Luke 10:27 And he answering said, You shall love the Lord your God with all …

Romans 8:7 Because the carnal mind is enmity against God: for it is not subject …

Hebrews 10:16,17 This is the covenant that I will make with them after those days, …

1 John 5:2-5 By this we know that we love the children of God, when we love God, …

Links
Matthew 22:37Matthew 22:37 NIVMatthew 22:37 NLTMatthew 22:37 ESVMatthew 22:37 NASBMatthew 22:37 KJVMatthew 22:37 Bible AppsMatthew 22:37 Biblia ParalelaMatthew 22:37 Chinese BibleMatthew 22:37 French BibleMatthew 22:37 German BibleBible Hub
Matthew 22:36
Top of Page
Top of Page