PROS TIMOTHEON A΄ 3
Greek NT: Stephens Textus Receptus (1550) Transliterated

1pistos o logos ei tis episkopēs oregetai kalou ergou epithumei 2dei oun ton episkopon anepilēpton einai mias gunaikos andra nēphaleon sōphrona kosmion philoxenon didaktikon 3mē paroinon mē plēktēn mē aischrokerdē all epieikē amachon aphilarguron 4tou idiou oikou kalōs proistamenon tekna echonta en upotagē meta pasēs semnotētos 5ei de tis tou idiou oikou prostēnai ouk oiden pōs ekklēsias theou epimelēsetai 6mē neophuton ina mē tuphōtheis eis krima empesē tou diabolou 7dei de auton kai marturian kalēn echein apo tōn exōthen ina mē eis oneidismon empesē kai pagida tou diabolou

8diakonous ōsautōs semnous mē dilogous mē oinō pollō prosechontas mē aischrokerdeis 9echontas to mustērion tēs pisteōs en kathara suneidēsei 10kai outoi de dokimazesthōsan prōton eita diakoneitōsan anenklētoi ontes 11gunaikas ōsautōs semnas mē diabolous nēphaleous pistas en pasin 12diakonoi estōsan mias gunaikos andres teknōn kalōs proistamenoi kai tōn idiōn oikōn 13oi gar kalōs diakonēsantes bathmon eautois kalon peripoiountai kai pollēn parrēsian en pistei tē en christō iēsou

14tauta soi graphō elpizōn elthein pros se tachion 15ean de bradunō ina eidēs pōs dei en oikō theou anastrephesthai ētis estin ekklēsia theou zōntos stulos kai edraiōma tēs alētheias

16kai omologoumenōs mega estin to tēs eusebeias mustērion theos ephanerōthē en sarki edikaiōthē en pneumati ōphthē angelois ekēruchthē en ethnesin episteuthē en kosmō anelēphthē en doxē

Greek NT: Stephens Textus Receptus (1550) Transliterated

Bible Hub

1 Timothy 2
Top of Page
Top of Page