PROS TIMOTHEON A΄ 4
Greek NT: Stephens Textus Receptus (1550) Transliterated

1to de pneuma rētōs legei oti en usterois kairois apostēsontai tines tēs pisteōs prosechontes pneumasin planois kai didaskaliais daimoniōn 2en upokrisei pseudologōn kekautēriasmenōn tēn idian suneidēsin 3kōluontōn gamein apechesthai brōmatōn a o theos ektisen eis metalēpsin meta eucharistias tois pistois kai epegnōkosin tēn alētheian 4oti pan ktisma theou kalon kai ouden apoblēton meta eucharistias lambanomenon 5agiazetai gar dia logou theou kai enteuxeōs

6tauta upotithemenos tois adelphois kalos esē diakonos iēsou christou entrephomenos tois logois tēs pisteōs kai tēs kalēs didaskalias ē parēkolouthēkas 7tous de bebēlous kai graōdeis muthous paraitou gumnaze de seauton pros eusebeian 8ē gar sōmatikē gumnasia pros oligon estin ōphelimos ē de eusebeia pros panta ōphelimos estin epangelian echousa zōēs tēs nun kai tēs mellousēs 9pistos o logos kai pasēs apodochēs axios 10eis touto gar kai kopiōmen kai oneidizometha oti ēlpikamen epi theō zōnti os estin sōtēr pantōn anthrōpōn malista pistōn

11parangelle tauta kai didaske 12mēdeis sou tēs neotētos kataphroneitō alla tupos ginou tōn pistōn en logō en anastrophē en agapē en pneumati en pistei en agneia 13eōs erchomai proseche tē anagnōsei tē paraklēsei tē didaskalia 14mē amelei tou en soi charismatos o edothē soi dia prophēteias meta epitheseōs tōn cheirōn tou presbuteriou 15tauta meleta en toutois isthi ina sou ē prokopē phanera ē en pasin 16epeche seautō kai tē didaskalia epimene autois touto gar poiōn kai seauton sōseis kai tous akouontas sou

Greek NT: Stephens Textus Receptus (1550) Transliterated

Bible Hub

1 Timothy 3
Top of Page
Top of Page