PROS TIMOTHEON A΄ 5
Greek NT: Stephens Textus Receptus (1550) Transliterated

1presbuterō mē epiplēxēs alla parakalei ōs patera neōterous ōs adelphous 2presbuteras ōs mēteras neōteras ōs adelphas en pasē agneia

3chēras tima tas ontōs chēras 4ei de tis chēra tekna ē ekgona echei manthanetōsan prōton ton idion oikon eusebein kai amoibas apodidonai tois progonois touto gar estin kalon kai apodekton enōpion tou theou 5ē de ontōs chēra kai memonōmenē ēlpiken epi ton theon kai prosmenei tais deēsesin kai tais proseuchais nuktos kai ēmeras 6ē de spatalōsa zōsa tethnēken 7kai tauta parangelle ina anepilēptoi ōsin 8ei de tis tōn idiōn kai malista tōn oikeiōn ou pronoei tēn pistin ērnētai kai estin apistou cheirōn

9chēra katalegesthō mē elatton etōn exēkonta gegonuia enos andros gunē 10en ergois kalois marturoumenē ei eteknotrophēsen ei exenodochēsen ei agiōn podas enipsen ei thlibomenois epērkesen ei panti ergō agathō epēkolouthēsen 11neōteras de chēras paraitou otan gar katastrēniasōsin tou christou gamein thelousin 12echousai krima oti tēn prōtēn pistin ēthetēsan 13ama de kai argai manthanousin perierchomenai tas oikias ou monon de argai alla kai phluaroi kai periergoi lalousai ta mē deonta 14boulomai oun neōteras gamein teknogonein oikodespotein mēdemian aphormēn didonai tō antikeimenō loidorias charin 15ēdē gar tines exetrapēsan opisō tou satana 16ei tis pistos ē pistē echei chēras eparkeitō autais kai mē bareisthō ē ekklēsia ina tais ontōs chērais eparkesē

17oi kalōs proestōtes presbuteroi diplēs timēs axiousthōsan malista oi kopiōntes en logō kai didaskalia 18legei gar ē graphē boun aloōnta ou phimōseis kai axios o ergatēs tou misthou autou 19kata presbuterou katēgorian mē paradechou ektos ei mē epi duo ē triōn marturōn 20tous amartanontas enōpion pantōn elenche ina kai oi loipoi phobon echōsin

21diamarturomai enōpion tou theou kai kuriou iēsou christou kai tōn eklektōn angelōn ina tauta phulaxēs chōris prokrimatos mēden poiōn kata prosklisin 22cheiras tacheōs mēdeni epitithei mēde koinōnei amartiais allotriais seauton agnon tērei

23mēketi udropotei all oinō oligō chrō dia ton stomachon sou kai tas puknas sou astheneias

24tinōn anthrōpōn ai amartiai prodēloi eisin proagousai eis krisin tisin de kai epakolouthousin 25ōsautōs kai ta kala erga prodēla estin kai ta allōs echonta krubēnai ou dunatai

Greek NT: Stephens Textus Receptus (1550) Transliterated

Bible Hub

1 Timothy 4
Top of Page
Top of Page