ΜΑΛΑΧΙΑΣ 4
Malachi 4 Tawallamat Tamajaq NT

1 2 3

4

5 6

Ǝlinjil ǝn Ɣaysa Ǝlmǝsix
Le Nouveau Testament en tamajaq tawallammat, écriture latine
1ère édition, 2015
© SIM Niger et Wycliffe Bible Translators Inc, 2015Bible Hub


Malachi 3
Top of Page
Top of Page