ΜΑΛΑΧΙΑΣ 3
Malachi 3 Tawallamat Tamajaq NT
Ǝlinjil ǝn Ɣaysa Ǝlmǝsix
Le Nouveau Testament en tamajaq tawallammat, écriture latine
1ère édition, 2015
© SIM Niger et Wycliffe Bible Translators Inc, 2015Bible Hub


Malachi 2
Top of Page
Top of Page