Çölde Sayım 1
Turkish
1İsraillilerin Mısırdan çıkışının ikinci yılı, ikinci ayın birinci günü RAB Sina Çölünde, Buluşma Çadırında Musaya şöyle seslendi: 2‹‹Sen ve Harun İsrail topluluğunun bütün boylarıyla ailelerinin sayımını yapın. Bütün erkekleri bir bir sayıp adlarını yazın. İsraillilerden savaşabilecek durumda yirmi ve daha yukarı yaştaki bütün erkekleri sayıp bölüklere ayırın. 3 4Size yardım etmek için yanınızda her oymaktan birer adam bulunsun; bu kişiler aile başı olmalı. 5Size yardımcı olacak adamların adları şunlardır: (bkz. Çık.33:7-10). ‹‹Ruben oymağından: Şedeur oğlu Elisur, 6Şimon oymağından: Surişadday oğlu Şelumiel, 7Yahuda oymağından: Amminadav oğlu Nahşon, 8İssakar oymağından: Suar oğlu Netanel, 9Zevulun oymağından: Helon oğlu Eliav, 10Yusufoğullarından Efrayim oymağından: Ammihut oğlu Elişama, Manaşşe oymağından: Pedahsur oğlu Gamliel, 11Benyamin oymağından: Gidoni oğlu Avidan, 12Dan oymağından: Ammişadday oğlu Ahiezer, 13Aşer oymağından: Okran oğlu Pagiel, 14Gad oymağından: Deuel oğlu Elyasaf, 15Naftali oymağından: Enan oğlu Ahira.›› 16Bunlar İsrail topluluğundan atanmış adamlardı; atalarının soyundan gelen oymak önderleri, İsrailin boy başlarıydı.

17Musayla Harun adları bildirilen bu adamları getirttiler. 18RABbin buyruğu uyarınca ikinci ayın birinci günü bütün halkı topladılar. Yirmi ve daha yukarı yaştakileri boylarına, ailelerine göre birer birer sayıp adlarını yazdılar. Böylece Musa Sina Çölünde halkın sayımını yaptı. 19

20İsrailin ilk oğlu Rubenin soyundan olanlar: Savaşabilecek durumda yirmi ve daha yukarı yaştaki bütün erkekler bağlı oldukları boy ve aileye göre adlarıyla birer birer kayda geçirildi. 21Ruben oymağından sayılanlar 46 500 kişiydi.

22Şimonun soyundan olanlar: Savaşabilecek durumda yirmi ve daha yukarı yaştaki bütün erkekler bağlı oldukları boy ve aileye göre adlarıyla birer birer belirlenip kayda geçirildi. 23Şimon oymağından sayılanlar 59 300 kişiydi.

24Gadın soyundan olanlar: Savaşabilecek durumda yirmi ve daha yukarı yaştakiler bağlı oldukları boy ve aileye göre adlarıyla kayda geçirildi. 25Gad oymağından sayılanlar 45 650 kişiydi.

26Yahudanın soyundan olanlar: Savaşabilecek durumda yirmi ve daha yukarı yaştakiler bağlı oldukları boy ve aileye göre adlarıyla kayda geçirildi. 27Yahuda oymağından sayılanlar 74 600 kişiydi.

28İssakarın soyundan olanlar: Savaşabilecek durumda yirmi ve daha yukarı yaştakiler bağlı oldukları boy ve aileye göre adlarıyla kayda geçirildi. 29İssakar oymağından sayılanlar 54 400 kişiydi.

30Zevulunun soyundan olanlar: Savaşabilecek durumda yirmi ve daha yukarı yaştakiler bağlı oldukları boy ve aileye göre adlarıyla kayda geçirildi. 31Zevulun oymağından sayılanlar 57 400 kişiydi.

32Yusufoğullarından, Efrayim soyundan olanlar: Savaşabilecek durumda yirmi ve daha yukarı yaştakiler bağlı oldukları boy ve aileye göre adlarıyla kayda geçirildi. 33Efrayim oymağından sayılanlar 40 500 kişiydi.

34Manaşşenin soyundan olanlar: Savaşabilecek durumda yirmi ve daha yukarı yaştakiler bağlı oldukları boy ve aileye göre adlarıyla kayda geçirildi. 35Manaşşe oymağından sayılanlar 32 200 kişiydi.

36Benyaminin soyundan olanlar: Savaşabilecek durumda yirmi ve daha yukarı yaştakiler bağlı oldukları boy ve aileye göre adlarıyla kayda geçirildi. 37Benyamin oymağından sayılanlar 35 400 kişiydi.

38Danın soyundan olanlar: Savaşabilecek durumda yirmi ve daha yukarı yaştakiler bağlı oldukları boy ve aileye göre adlarıyla kayda geçirildi. 39Dan oymağından sayılanlar 62 700 kişiydi.

40Aşerin soyundan olanlar: Savaşabilecek durumda yirmi ve daha yukarı yaştakiler bağlı oldukları boy ve aileye göre adlarıyla kayda geçirildi. 41Aşer oymağından sayılanlar 41 500 kişiydi.

42Naftalinin soyundan olanlar: Savaşabilecek durumda yirmi ve daha yukarı yaştakiler bağlı oldukları boy ve aileye göre adlarıyla kayda geçirildi. 43Naftali oymağından sayılanlar 53 400 kişiydi.

44Musa, Harun ve İsrailin on iki önderi tarafından sayılanlar bunlardı. Her önder bağlı olduğu aileyi temsil ediyordu. 45İsrailde savaşabilecek durumda yirmi ve daha yukarı yaştakilerin tümü bağlı oldukları aileye göre sayıldılar. 46Sayılanların toplamı 603 550 kişiydi.

47Ne var ki, Levi oymağından olanlar öbürleriyle birlikte sayılmadı. 48Çünkü RAB Musaya şöyle demişti: 49‹‹Ancak Levi oymağını sayma, öbür İsrailliler arasında yaptığın sayıma onları katma. 50Levilileri Levha Sandığının bulunduğu konuttan, eşyalardan ve konuta ait her şeyden sorumlu kıl. Konutu ve bütün eşyalarını onlar taşısın; konutun bakımını onlar yapsın, çevresinde ordugah kursun. 51Konut taşınırken onu Levililer toplayacak; konaklanacağı zaman da onlar kuracak. Levililer dışında konuta yaklaşan ölüm cezasına çarptırılacak. 52İsrailliler çadırlarını bölükler halinde kuracaklar. Herkes kendi ordugahında, kendi sancağının altında bulunacak. 53Ancak İsrail topluluğunun RABbin öfkesine uğramaması için Levililer Levha Sandığının bulunduğu konutun çevresinde konaklayacak ve konuta bekçilik edecekler.›› 54İsrailliler bütün bunları tam tamına RAB'bin Musa'ya buyurduğu gibi yaptılar.Turkish

Bible Hub

Leviticus 27
Top of Page
Top of Page