PRAXEIS 27
Greek NT: Westcott/Hort Transliterated

1ōs de ekrithē tou apoplein ēmas eis tēn italian paredidoun ton te paulon kai tinas eterous desmōtas ekatontarchē onomati iouliō speirēs sebastēs 2epibantes de ploiō adramuttēnō mellonti plein eis tous kata tēn asian topous anēchthēmen ontos sun ēmin aristarchou makedonos thessalonikeōs 3tē te etera katēchthēmen eis sidōna philanthrōpōs te o ioulios tō paulō chrēsamenos epetrepsen pros tous philous poreuthenti epimeleias tuchein 4kakeithen anachthentes upepleusamen tēn kupron dia to tous anemous einai enantious 5to te pelagos to kata tēn kilikian kai pamphulian diapleusantes katēlthomen eis mura tēs lukias 6kakei eurōn o ekatontarchēs ploion alexandrinon pleon eis tēn italian enebibasen ēmas eis auto 7en ikanais de ēmerais braduploountes kai molis genomenoi kata tēn knidon mē proseōntos ēmas tou anemou upepleusamen tēn krētēn kata salmōnēn 8molis te paralegomenoi autēn ēlthomen eis topon tina kaloumenon kalous limenas ō engus ēn polis lasea

9ikanou de chronou diagenomenou kai ontos ēdē episphalous tou ploos dia to kai tēn nēsteian ēdē parelēluthenai parēnei o paulos 10legōn autois andres theōrō oti meta ubreōs kai pollēs zēmias ou monon tou phortiou kai tou ploiou alla kai tōn psuchōn ēmōn mellein esesthai ton ploun 11o de ekatontarchēs tō kubernētē kai tō nauklērō mallon epeitheto ē tois upo paulou legomenois 12aneuthetou de tou limenos uparchontos pros paracheimasian oi pleiones ethento boulēn anachthēnai ekeithen eipōs dunainto katantēsantes eis phoinika paracheimasai limena tēs krētēs bleponta kata liba kai kata chōron

13upopneusantos de notou doxantes tēs protheseōs kekratēkenai arantes asson parelegonto tēn krētēn

14met ou polu de ebalen kat autēs anemos tuphōnikos o kaloumenos eurakulōn 15sunarpasthentos de tou ploiou kai mē dunamenou antophthalmein tō anemō epidontes epherometha 16nēsion de ti upodramontes kaloumenon kauda ischusamen molis perikrateis genesthai tēs skaphēs 17ēn arantes boētheiais echrōnto upozōnnuntes to ploion phoboumenoi te mē eis tēn surtin ekpesōsin chalasantes to skeuos outōs epheronto 18sphodrōs de cheimazomenōn ēmōn tē exēs ekbolēn epoiounto 19kai tē tritē autocheires tēn skeuēn tou ploiou erripsan 20mēte de ēliou mēte astrōn epiphainontōn epi pleionas ēmeras cheimōnos te ouk oligou epikeimenou loipon periēreito elpis pasa tou sōzesthai ēmas

21pollēs te asitias uparchousēs tote statheis o paulos en mesō autōn eipen edei men ō andres peitharchēsantas moi mē anagesthai apo tēs krētēs kerdēsai te tēn ubrin tautēn kai tēn zēmian 22kai ta nun parainō umas euthumein apobolē gar psuchēs oudemia estai ex umōn plēn tou ploiou 23parestē gar moi tautē tē nukti tou theou ou eimi ō kai latreuō angelos 24legōn mē phobou paule kaisari se dei parastēnai kai idou kecharistai soi o theos pantas tous pleontas meta sou 25dio euthumeite andres pisteuō gar tō theō oti outōs estai kath on tropon lelalētai moi 26eis nēson de tina dei ēmas ekpesein

27ōs de tessareskaidekatē nux egeneto diapheromenōn ēmōn en tō adria kata meson tēs nuktos upenooun oi nautai prosagein tina autois chōran 28kai bolisantes euron orguias eikosi brachu de diastēsantes kai palin bolisantes euron orguias dekapente 29phoboumenoi te mē pou kata tracheis topous ekpesōmen ek prumnēs ripsantes ankuras tessaras ēuchonto ēmeran genesthai 30tōn de nautōn zētountōn phugein ek tou ploiou kai chalasantōn tēn skaphēn eis tēn thalassan prophasei ōs ek prōrēs ankuras mellontōn ekteinein 31eipen o paulos tō ekatontarchē kai tois stratiōtais ean mē outoi meinōsin en tō ploiō umeis sōthēnai ou dunasthe 32tote apekopsan oi stratiōtai ta schoinia tēs skaphēs kai eiasan autēn ekpesein

33achri de ou ēmera ēmellen ginesthai parekalei o paulos apantas metalabein trophēs legōn tessareskaidekatēn sēmeron ēmeran prosdokōntes asitoi diateleite mēthen proslabomenoi 34dio parakalō umas metalabein trophēs touto gar pros tēs umeteras sōtērias uparchei oudenos gar umōn thrix apo tēs kephalēs apoleitai 35eipas de tauta kai labōn arton eucharistēsen tō theō enōpion pantōn kai klasas ērxato esthiein 36euthumoi de genomenoi pantes kai autoi proselabonto trophēs 37ēmetha de ai pasai psuchai en tō ploiō ōs ebdomēkonta ex 38koresthentes de trophēs ekouphizon to ploion ekballomenoi ton siton eis tēn thalassan

39ote de ēmera egeneto tēn gēn ouk epeginōskon kolpon de tina katenooun echonta aigialon eis on ebouleuonto ei dunainto eksōsai to ploion 40kai tas ankuras perielontes eiōn eis tēn thalassan ama anentes tas zeuktērias tōn pēdaliōn kai eparantes ton artemōna tē pneousē kateichon eis ton aigialon 41peripesontes de eis topon dithalasson epekeilan tēn naun kai ē men prōra ereisasa emeinen asaleutos ē de prumna elueto upo tēs bias 42tōn de stratiōtōn boulē egeneto ina tous desmōtas apokteinōsin mē tis ekkolumbēsas diaphugē 43o de ekatontarchēs boulomenos diasōsai ton paulon ekōlusen autous tou boulēmatos ekeleusen te tous dunamenous kolumban aporipsantas prōtous epi tēn gēn exienai 44kai tous loipous ous men epi sanisin ous de epi tinōn tōn apo tou ploiou kai outōs egeneto pantas diasōthēnai epi tēn gēn

Greek NT: Westcott/Hort Transliterated

Bible Hub

Acts 26
Top of Page
Top of Page