B'midvar 1
Numbers 1 WLC
1וידבר יהוה אל־משה במדבר סיני באהל מועד באחד לחדש השני בשנה השנית לצאתם מארץ מצרים לאמר׃ 2שאו את־ראש כל־עדת בני־ישראל למשפחתם לבית אבתם במספר שמות כל־זכר לגלגלתם׃ 3מבן עשרים שנה ומעלה כל־יצא צבא בישראל תפקדו אתם לצבאתם אתה ואהרן׃ 4ואתכם יהיו איש איש למטה איש ראש לבית־אבתיו הוא׃

5ואלה שמות האנשים אשר יעמדו אתכם לראובן אליצור בן־שדיאור׃ 6לשמעון שלמיאל בן־צורישדי׃ 7ליהודה נחשון בן־עמינדב׃ 8ליששכר נתנאל בן־צוער׃ 9לזבולן אליאב בן־חלן׃ 10לבני יוסף לאפרים אלישמע בן־עמיהוד למנשה גמליאל בן־פדהצור׃ 11לבנימן אבידן בן־גדעני׃ 12לדן אחיעזר בן־עמישדי׃ 13לאשר פגעיאל בן־עכרן׃ 14לגד אליסף בן־דעואל׃ 15לנפתלי אחירע בן־עינן׃ 16אלה [קריאי כ] (קרואי ק) העדה נשיאי מטות אבותם ראשי אלפי ישראל הם׃

17ויקח משה ואהרן את האנשים האלה אשר נקבו בשמות׃ 18ואת כל־העדה הקהילו באחד לחדש השני ויתילדו על־משפחתם לבית אבתם במספר שמות מבן עשרים שנה ומעלה לגלגלתם׃ 19כאשר צוה יהוה את־משה ויפקדם במדבר סיני׃ פ

20ויהיו בני־ראובן בכר ישראל תולדתם למשפחתם לבית אבתם במספר שמות לגלגלתם כל־זכר מבן עשרים שנה ומעלה כל יצא צבא׃ 21פקדיהם למטה ראובן ששה וארבעים אלף וחמש מאות׃ פ

22לבני שמעון תולדתם למשפחתם לבית אבתם פקדיו במספר שמות לגלגלתם כל־זכר מבן עשרים שנה ומעלה כל יצא צבא׃ 23פקדיהם למטה שמעון תשעה וחמשים אלף ושלש מאות׃ פ

24לבני גד תולדתם למשפחתם לבית אבתם במספר שמות מבן עשרים שנה ומעלה כל יצא צבא׃ 25פקדיהם למטה גד חמשה וארבעים אלף ושש מאות וחמשים׃ פ

26לבני יהודה תולדתם למשפחתם לבית אבתם במספר שמת מבן עשרים שנה ומעלה כל יצא צבא׃ 27פקדיהם למטה יהודה ארבעה ושבעים אלף ושש מאות׃ פ

28לבני יששכר תולדתם למשפחתם לבית אבתם במספר שמת מבן עשרים שנה ומעלה כל יצא צבא׃ 29פקדיהם למטה יששכר ארבעה וחמשים אלף וארבע מאות׃ פ

30לבני זבולן תולדתם למשפחתם לבית אבתם במספר שמת מבן עשרים שנה ומעלה כל יצא צבא׃ 31פקדיהם למטה זבולן שבעה וחמשים אלף וארבע מאות׃ פ

32לבני יוסף לבני אפרים תולדתם למשפחתם לבית אבתם במספר שמת מבן עשרים שנה ומעלה כל יצא צבא׃ 33פקדיהם למטה אפרים ארבעים אלף וחמש מאות׃ פ

34לבני מנשה תולדתם למשפחתם לבית אבתם במספר שמות מבן עשרים שנה ומעלה כל יצא צבא׃ 35פקדיהם למטה מנשה שנים ושלשים אלף ומאתים׃ פ

36לבני בנימן תולדתם למשפחתם לבית אבתם במספר שמת מבן עשרים שנה ומעלה כל יצא צבא׃ 37פקדיהם למטה בנימן חמשה ושלשים אלף וארבע מאות׃ פ

38לבני דן תולדתם למשפחתם לבית אבתם במספר שמת מבן עשרים שנה ומעלה כל יצא צבא׃ 39פקדיהם למטה דן שנים וששים אלף ושבע מאות׃ פ

40לבני אשר תולדתם למשפחתם לבית אבתם במספר שמת מבן עשרים שנה ומעלה כל יצא צבא׃ 41פקדיהם למטה אשר אחד וארבעים אלף וחמש מאות׃ פ

42בני נפתלי תולדתם למשפחתם לבית אבתם במספר שמת מבן עשרים שנה ומעלה כל יצא צבא׃ 43פקדיהם למטה נפתלי שלשה וחמשים אלף וארבע מאות׃ פ

44אלה הפקדים אשר פקד משה ואהרן ונשיאי ישראל שנים עשר איש איש־אחד לבית־אבתיו היו׃ 45ויהיו כל־פקודי בני־ישראל לבית אבתם מבן עשרים שנה ומעלה כל־יצא צבא בישראל׃ 46ויהיו כל־הפקדים שש־מאות אלף ושלשת אלפים וחמש מאות וחמשים׃

47והלוים למטה אבתם לא התפקדו בתוכם׃ פ 48וידבר יהוה אל־משה לאמר׃ 49אך את־מטה לוי לא תפקד ואת־ראשם לא תשא בתוך בני ישראל׃ 50ואתה הפקד את־הלוים על־משכן העדת ועל כל־כליו ועל כל־אשר־לו המה ישאו את־המשכן ואת־כל־כליו והם ישרתהו וסביב למשכן יחנו׃ 51ובנסע המשכן יורידו אתו הלוים ובחנת המשכן יקימו אתו הלוים והזר הקרב יומת׃ 52וחנו בני ישראל איש על־מחנהו ואיש על־דגלו לצבאתם׃ 53והלוים יחנו סביב למשכן העדת ולא־יהיה קצף על־עדת בני ישראל ושמרו הלוים את־משמרת משכן העדות׃ 54ויעשו בני ישראל ככל אשר צוה יהוה את־משה כן עשו׃ פ

Hebrew OT: WLC (Consonants Only)

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Bible Hub
Leviticus 27
Top of Page
Top of Page