B'midvar 24
Numbers 24 WLC
1וירא בלעם כי טוב בעיני יהוה לברך את־ישראל ולא־הלך כפעם־בפעם לקראת נחשים וישת אל־המדבר פניו׃ 2וישא בלעם את־עיניו וירא את־ישראל שכן לשבטיו ותהי עליו רוח אלהים׃

3וישא משלו ויאמר נאם בלעם בנו בער ונאם הגבר שתם העין׃

4נאם שמע אמרי־אל אשר מחזה שדי יחזה נפל וגלוי עינים׃

5מה־טבו אהליך יעקב משכנתיך ישראל׃

6כנחלים נטיו כגנת עלי נהר כאהלים נטע יהוה כארזים עלי־מים׃

7יזל־מים מדליו וזרעו במים רבים וירם מאגג מלכו ותנשא מלכתו׃

8אל מוציאו ממצרים כתועפת ראם לו יאכל גוים צריו ועצמתיהם יגרם וחציו ימחץ׃

9כרע שכב כארי וכלביא מי יקימנו מברכיך ברוך וארריך ארור׃

10ויחר־אף בלק אל־בלעם ויספק את־כפיו ויאמר בלק אל־בלעם לקב איבי קראתיך והנה ברכת ברך זה שלש פעמים׃ 11ועתה ברח־לך אל־מקומך אמרתי כבד אכבדך והנה מנעך יהוה מכבוד׃ 12ויאמר בלעם אל־בלק הלא גם אל־מלאכיך אשר־שלחת אלי דברתי לאמר׃ 13אם־יתן־לי בלק מלא ביתו כסף וזהב לא אוכל לעבר את־פי יהוה לעשות טובה או רעה מלבי אשר־ידבר יהוה אתו אדבר׃ 14ועתה הנני הולך לעמי לכה איעצך אשר יעשה העם הזה לעמך באחרית הימים׃

15וישא משלו ויאמר נאם בלעם בנו בער ונאם הגבר שתם העין׃

16נאם שמע אמרי־אל וידע דעת עליון מחזה שדי יחזה נפל וגלוי עינים׃

17אראנו ולא עתה אשורנו ולא קרוב דרך כוכב מיעקב וקם שבט מישראל ומחץ פאתי מואב וקרקר כל־בני־שת׃

18והיה אדום ירשה והיה ירשה שעיר איביו וישראל עשה חיל׃

19וירד מיעקב והאביד שריד מעיר׃

20וירא את־עמלק וישא משלו ויאמר ראשית גוים עמלק ואחריתו עדי אבד׃

21וירא את־הקיני וישא משלו ויאמר איתן מושבך ושים בסלע קנך׃

22כי אם־יהיה לבער קין עד־מה אשור תשבך׃

23וישא משלו ויאמר אוי מי יחיה משמו אל׃

24וצים מיד כתים וענו אשור וענו־עבר וגם־הוא עדי אבד׃

25ויקם בלעם וילך וישב למקמו וגם־בלק הלך לדרכו׃ פ

Hebrew OT: WLC (Consonants Only)

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Bible Hub
Numbers 23
Top of Page
Top of Page