T'hilim 19
Psalm 19 WLC
1למנצח מזמור לדוד׃ השמים מספרים כבוד־אל ומעשה ידיו מגיד הרקיע׃

2יום ליום יביע אמר ולילה ללילה יחוה־דעת׃

3אין־אמר ואין דברים בלי נשמע קולם׃

4בכל־הארץ ׀ יצא קום ובקצה תבל מליהם לשמש שם־אהל בהם׃

5והוא כחתן יצא מחפתו ישיש כגבור לרוץ ארח׃

6מקצה השמים ׀ מוצאו ותקופתו על־קצותם ואין נסתר מחמתו ׃

7תורת יהוה תמימה משיבת נפש עדות יהוה נאמנה מחכימת פתי׃

8פקודי יהוה ישרים משמחי־לב מצות יהוה ברה מאירת עינים׃

9יראת יהוה ׀ טהורה עומדת לעד משפטי־יהוה אמת צדקו יחדו׃

10הנחמדים מזהב ומפז רב ומתוקים מדבש ונפת צופים׃

11גם־עבדך נזהר בהם בשמרם עקב רב׃

12שגיאות מי־יבין מנסתרות נקני׃

13גם מזדים ׀ חשך עבדך אל־ימשלו־בי אז איתם ונקיתי מפשע רב׃

14יהיו לרצון ׀ אמרי־פי והגיון לבי לפניך יהוה צורי וגאלי׃

Hebrew OT: WLC (Consonants Only)

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Bible Hub
Psalm 18
Top of Page
Top of Page