T'hilim 40
Psalm 40 WLC
1למנצח לדוד מזמור׃ קוה קויתי יהוה ויט אלי וישמע שועתי׃

2ויעלני ׀ מבור שאון מטיט היון ויקם על־סלע רגלי כונן אשרי׃

3ויתן בפי ׀ שיר חדש תהלה לאלהינו יראו רבים וייראו ויבטחו ביהוה׃

4אשרי הגבר אשר־שם יהוה מבטחו ולא־פנה אל־רהבים ושטי כזב׃

5רבות עשית ׀ אתה ׀ יהוה אלהי נפלאתיך ומחשבתיך אלינו אין ׀ ערך אליך אגידה ואדברה עצמו מספר׃

6זבח ומנחה ׀ לא־חפצת אזנים כרית לי עולה וחטאה לא שאלת׃

7אז אמרתי הנה־באתי במגלת־ספר כתוב עלי׃

8לעשות־רצונך אלהי חפצתי ותורתך בתוך מעי׃

9בשרתי צדק ׀ בקהל רב הנה פתי לא אכלא יהוה אתה ידעת׃

10צדקתך לא־כסיתי ׀ בתוך לבי אמונתך ותשועתך אמרתי לא־כחדתי חסדך ואמתך לקהל רב׃

11אתה יהוה לא־תכלא רחמיך ממני חסדך ואמתך תמיד יצרוני׃

12כי אפפו־עלי ׀ רעות עד־אין מספר השיגוני עונתי ולא־יכלתי לראות עצמו משערות ראשי ולבי עזבני׃

13רצה יהוה להצילני יהוה לעזרתי חושה׃

14יבשו ויחפרו ׀ יחד מבקשי נפשי לספותה יסגו אחור ויכלמו חפצי רעתי׃

15ישמו על־עקב בשתם האמרים לי האח ׀ האח׃

16ישישו וישמחו ׀ בך כל־מבקשיך יאמרו תמיד יגדל יהוה אהבי תשועתך׃

17ואני ׀ עני ואביון אדני יחשב לי עזרתי ומפלטי אתה אלהי אל־תאחר׃

Hebrew OT: WLC (Consonants Only)

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Bible Hub
Psalm 39
Top of Page
Top of Page