Devarim 19
Deuteronomy 19 Aleppo Codex
1א כי יכרית יהוה אלהיך את הגוים אשר יהוה אלהיך נתן לך את ארצם וירשתם וישבת בעריהם ובבתיהם 2ב שלוש ערים תבדיל לך  בתוך ארצך--אשר יהוה אלהיך נתן לך לרשתה 3ג תכין לך הדרך ושלשת את גבול ארצך אשר ינחילך יהוה אלהיך והיה לנוס שמה כל רצח

4ד וזה דבר הרצח אשר ינוס שמה וחי  אשר יכה את רעהו בבלי דעת והוא לא שנא לו מתמל שלשם 5ה ואשר יבא את רעהו ביער לחטב עצים ונדחה ידו בגרזן לכרת העץ ונשל הברזל מן העץ ומצא את רעהו ומת  הוא ינוס אל אחת הערים האלה--וחי 6ו פן ירדף גאל הדם אחרי הרצח כי יחם לבבו והשיגו כי ירבה הדרך והכהו נפש ולו אין משפט מות כי לא שנא הוא לו מתמול שלשום 7ז על כן אנכי מצוך לאמר  שלש ערים תבדיל לך

8ח ואם ירחיב יהוה אלהיך את גבלך כאשר נשבע לאבתיך ונתן לך את כל הארץ אשר דבר לתת לאבתיך 9ט כי תשמר את כל המצוה הזאת לעשתה אשר אנכי מצוך היום לאהבה את יהוה אלהיך וללכת בדרכיו כל הימים--ויספת לך עוד שלש ערים על השלש האלה 10י ולא ישפך דם נקי בקרב ארצך אשר יהוה אלהיך נתן לך נחלה והיה עליך דמים  {פ}

11יא וכי יהיה איש שנא לרעהו וארב לו וקם עליו והכהו נפש ומת ונס אל אחת הערים האל 12יב ושלחו זקני עירו ולקחו אתו משם ונתנו אתו ביד גאל הדם--ומת 13יג לא תחוס עינך עליו ובערת דם הנקי מישראל וטוב לך  {ס}

14יד לא תסיג גבול רעך אשר גבלו ראשנים--בנחלתך אשר תנחל בארץ אשר יהוה אלהיך נתן לך לרשתה  {ס}

15טו לא יקום עד אחד באיש לכל עון ולכל חטאת בכל חטא אשר יחטא  על פי שני עדים או על פי שלשה עדים--יקום דבר 16טז כי יקום עד חמס באיש לענות בו סרה 17יז ועמדו שני האנשים אשר להם הריב לפני יהוה לפני הכהנים והשפטים אשר יהיו בימים ההם 18יח ודרשו השפטים היטב והנה עד שקר העד שקר ענה באחיו 19יט ועשיתם לו כאשר זמם לעשות לאחיו ובערת הרע מקרבך 20כ והנשארים ישמעו ויראו ולא יספו לעשות עוד כדבר הרע הזה--בקרבך 21כא ולא תחוס עינך  נפש בנפש עין בעין שן בשן יד ביד רגל ברגל  {ס}

The Aleppo Codex without Vowel Points or Punctuation Based on the electronic edition at mechon-mamre.org.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Bible Hub

Deuteronomy 18
Top of Page
Top of Page