Devarim 8
Deuteronomy 8 Aleppo Codex
1א כל המצוה אשר אנכי מצוך היום--תשמרון לעשות  למען תחיון ורביתם ובאתם וירשתם את הארץ אשר נשבע יהוה לאבתיכם 2ב וזכרת את כל הדרך אשר הוליכך יהוה אלהיך זה ארבעים שנה--במדבר  למען ענתך לנסתך לדעת את אשר בלבבך התשמר מצותו--אם לא 3ג ויענך וירעבך ויאכלך את המן אשר לא ידעת ולא ידעון אבתיך  למען הודיעך כי לא על הלחם לבדו יחיה האדם--כי על כל מוצא פי יהוה יחיה האדם 4ד שמלתך לא בלתה מעליך ורגלך לא בצקה--זה ארבעים שנה 5ה וידעת עם לבבך  כי כאשר ייסר איש את בנו יהוה אלהיך מיסרך 6ו ושמרת את מצות יהוה אלהיך ללכת בדרכיו וליראה אתו 7ז כי יהוה אלהיך מביאך אל ארץ טובה  ארץ נחלי מים--עינת ותהמת יצאים בבקעה ובהר 8ח ארץ חטה ושערה וגפן ותאנה ורמון ארץ זית שמן ודבש 9ט ארץ אשר לא במסכנת תאכל בה לחם--לא תחסר כל בה ארץ אשר אבניה ברזל ומהרריה תחצב נחשת 10י ואכלת ושבעת--וברכת את יהוה אלהיך על הארץ הטבה אשר נתן לך

11יא השמר לך פן תשכח את יהוה אלהיך לבלתי שמר מצותיו ומשפטיו וחקתיו אשר אנכי מצוך היום 12יב פן תאכל ושבעת ובתים טבים תבנה וישבת 13יג ובקרך וצאנך ירבין וכסף וזהב ירבה לך וכל אשר לך ירבה 14יד ורם לבבך ושכחת את יהוה אלהיך המוציאך מארץ מצרים מבית עבדים 15טו המוליכך במדבר הגדל והנורא נחש שרף ועקרב וצמאון אשר אין מים המוציא לך מים מצור החלמיש 16טז המאכלך מן במדבר אשר לא ידעון אבתיך  למען ענתך ולמען נסתך--להיטבך באחריתך 17יז ואמרת בלבבך  כחי ועצם ידי עשה לי את החיל הזה 18יח וזכרת את יהוה אלהיך--כי הוא הנתן לך כח לעשות חיל  למען הקים את בריתו אשר נשבע לאבתיך כיום הזה  {פ} 19יט והיה אם שכח תשכח את יהוה אלהיך והלכת אחרי אלהים אחרים ועבדתם והשתחוית להם--העדתי בכם היום כי אבד תאבדון 20כ כגוים אשר יהוה מאביד מפניכם--כן תאבדון  עקב לא תשמעון בקול יהוה אלהיכם  {פ}

The Aleppo Codex without Vowel Points or Punctuation Based on the electronic edition at mechon-mamre.org.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Bible Hub

Deuteronomy 7
Top of Page
Top of Page