Shemot 24
Exodus 24 Aleppo Codex
1א ואל משה אמר עלה אל יהוה אתה ואהרן נדב ואביהוא ושבעים מזקני ישראל והשתחויתם מרחק 2ב ונגש משה לבדו אל יהוה והם לא יגשו והעם לא יעלו עמו

3ג ויבא משה ויספר לעם את כל דברי יהוה ואת כל המשפטים ויען כל העם קול אחד ויאמרו כל הדברים אשר דבר יהוה נעשה 4ד ויכתב משה את כל דברי יהוה וישכם בבקר ויבן מזבח תחת ההר ושתים עשרה מצבה לשנים עשר שבטי ישראל 5ה וישלח את נערי בני ישראל ויעלו עלת ויזבחו זבחים שלמים ליהוה--פרים 6ו ויקח משה חצי הדם וישם באגנת וחצי הדם זרק על המזבח 7ז ויקח ספר הברית ויקרא באזני העם ויאמרו כל אשר דבר יהוה נעשה ונשמע 8ח ויקח משה את הדם ויזרק על העם ויאמר הנה דם הברית אשר כרת יהוה עמכם על כל הדברים האלה

9ט ויעל משה ואהרן--נדב ואביהוא ושבעים מזקני ישראל 10י ויראו את אלהי ישראל ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר וכעצם השמים לטהר 11יא ואל אצילי בני ישראל לא שלח ידו ויחזו את האלהים ויאכלו וישתו  {ס}

12יב ויאמר יהוה אל משה עלה אלי ההרה--והיה שם ואתנה לך את לחת האבן והתורה והמצוה אשר כתבתי להורתם 13יג ויקם משה ויהושע משרתו ויעל משה אל הר האלהים 14יד ואל הזקנים אמר שבו לנו בזה עד אשר נשוב אליכם והנה אהרן וחור עמכם מי בעל דברים יגש אלהם 15טו ויעל משה אל ההר ויכס הענן את ההר 16טז וישכן כבוד יהוה על הר סיני ויכסהו הענן ששת ימים ויקרא אל משה ביום השביעי מתוך הענן 17יז ומראה כבוד יהוה כאש אכלת בראש ההר לעיני בני ישראל 18יח ויבא משה בתוך הענן ויעל אל ההר ויהי משה בהר ארבעים יום וארבעים לילה  {פ}

The Aleppo Codex without Vowel Points or Punctuation Based on the electronic edition at mechon-mamre.org.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Bible Hub

Exodus 23
Top of Page
Top of Page